Sunteți pe pagina 1din 16

BAZA NORMATIVĂ ÎN

CONSTRUCȚII
CUPRINS
1. Structura și conținutul bazei normative
2. Normativele în construcții
3. Codurile practice în construcții
4. Indicatoarele de Norme de Deviz

SURSE DE INSPIRAȚIE

1. www.justice.md
2. www.tender.gov.md
3. www.mdrc.gov.md
4. www.ednc.gov.md
5. Catalogul documentelor normative în
construcții, MDRC, ed. INCERCOM ÎS,
Chișinău 2016
I. Structura și conținutul bazei
normative
Este cunoscut faptul că, necunoașterea legislației duce la
consecințe grave și nu eliberează pe nimeni de la
răspundere.

Actul normativ este actul juridic, emis de


Guvern şi de alte autorităţi ale administraţiei
publice centrale şi locale în temeiul normelor
constituţionale şi legale, care stabileşte reguli
obligatorii de aplicare repetată la un număr
nedeterminat de situaţii identice.

Cunoașterea și utilizarea în mod mecanic al regulilor duce


la un efect limitat.

Însușirea destinației, părților tari și slabe ale actelor


normative, limitelor de folosire, etc. permite devizierului,
managerului, contabilului sau juristului să evite
eventualele greșeli tipice și să determine soluția corectă în
situații nestandarde, multiple în activitatea de construcții.
Structura ierarhică a legislației

LEGI

HOTĂRÎRI DE
GUVERN

ACTE NORMATIVE

Actele legislative după puterea juridică se divizează în


trei nivele:
• I nivel structural – Legile Parlamentului;
• II nivel structural – Hotărîrile de Guvern;
• III nivel structural – actele normative ramurale,
interramurale, departamentale și altor instituții
centrale din administrația publică.
Reglementările din ultimile două nivele se mai
numesc sublegislative, uneori reglementative.
Toate trebuie să corespundă cerințelor din Legi,
dar cele de la nivelul III și Hotărîrilor de Guvern.
 Constituția Republicii Moldova;
 Codul Civil al Republicii Moldova;
 Codul Muncii al Republicii Moldova;
 Codul Fiscal al Republicii Moldova;
 LEGEA Nr. 317 din 18.07.2003 privind actele normative
ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei
publice centrale şi locale, M.O. nr. 208-210 din 03.10.2003;
 LEGEA Nr. 721-XIII din 02.02.96 privind calitatea in
constructii, M.O. nr. 25/259 din 25.04.1996;
 LEGEA Nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţie, M.O. nr. 155-158 din
03.09.2010 ;
 LEGEA Nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice,
M.O. nr. 197-205 din 31.07.2015;
 HOTĂRÎRE Nr. 1570 din 09.12.2002 cu privire la
măsurile urgente de trecere la noua bază normativă
de deviz în construcţii, M.O. nr. 170 din 13.12.2002;
 Normativele în Construcții Moldovenești,
 Codurile Practice, etc.
Documente normative naţionale, aprobate de Organul Central de
Specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor
- MDRC, sunt:
- normative în construcţii moldovene (NCM);
- coduri practice în construcţii (CP);
- indicatoare de norme de deviz (IND).
Documentele normative naţionale din
Ramura de Construcţii sunt
sistematizate în următoarele grupe:

A. Normative şi standarde metodico-organizatorice


B. Urbanism şi amenajarea teritoriului
C. Clădiri şi funcţionalitatea lor
D. Construcţii hidrotehnice, rutiere şi speciale
E. Fiabilitatea, siguranţa şi protecţia construcţiilor
F. Elemente de construcţii
G. Reţele şi echipamente aferente construcţiilor
H. Materiale de construcţii
K. Maşini, utilaje şi unelte pentru construcţii
L. Economia construcţiilor

Grupa Denumirea grupei NCM CP Total


A Normative şi standarde metodico-organizatorice 35 33 68
B Urbanism şi amenajarea teritoriului 4 4
C Clădiri şi funcţionalitatea lor 17 13 30
D Construcţii hidrotehnice, rutiere şi speciale 6 23 29
E Fiabilitatea, siguranţa şi protecţia construcţiilor 11 5 16
F Elemente de construcţii 9 4 13
G Reţele şi echipamente aferente construcţiilor 15 18 33
H Materiale de construcţii 1 1
K Maşini, utilaje şi unelte pentru construcţii 1 1
L Economia construcţiilor 42 15 57
TOTAL 140 112 252
Normativele în construcții
În conformitate cu Legea nr. 721-XIII din 02 februarie 1996 privind
calitatea în construcţii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
1996, nr. 25, art. 259), cu modificările şi completările
ulterioare, documentele normative în construcţii constituie
componenta principală a sistemului calităţii în construcţii.
Documentele normative în construcţii stabilesc cerinţe,
respectarea cărora asigură îndeplinirea de către clădirile,
construcţiile şi lucrările publice (în ansamblu şi în parte) a
condiţiilor de utilizare şi din acest punct de vedere, a cerinţelor
esenţiale stabilite de Lege.

NCM A.07.02-2012 Procedura de elaborare, avizare, aprobare şi


conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii.
Prezintă procedurile de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru
al documentaţiei de proiect pentru construcţii.
CP A.05.01:2015 Managementul în construcții. Regulament privind
funcţiile beneficiarului în construcţii
Prezentul document normativ stabileşte modul de creare şi de
funcţionare a beneficiarului la procesul de construcţii, lucrări
de modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de
reparaţie a obiectivelor, denumite în continuare - construcţii.
NCM L.01.07-2005 „Economia construcţiilor. Regulament privind
fundamentarea proiectelor investiţionale în construcţii”.
Prezentul normativ stabileşte modul de elaborare, avizare,
aprobare şi conţinutul-cadru al fundamentării proiectelor
investitionale (investiţiilor) pentru noile construcţii, extinderea,
reconstrucţia şi reutilarea tehnică a întreprinderilor în
funcţiune, clădirilor şi construcţiilor speciale.
NCM L.01.01-2012 „Economia construcţiilor. Reguli de determinare a
valorii obiectivelor de construcţii”.
Prezentul normativ în construcţii stabileşte scopurile principale,
principiile şi structura generală a Sistemului de formare a preţurilor
în construcţii, condiţiile pentru documentele normative de deviz,
conţinutul, structura, stilul de redactare şi prezentare, modul de
elaborare, aprobare şi aplicare.
NCM L.02.11-2013 Preţuri de referinţă pentru lucrări de proiectare în
construcţii. Instrucţiuni generale de utilizare a indicatoarelor de
preţuri de referinţă pentru lucrări de proiectare în construcţii.
Prezentele Instrucţiuni generale de utilizare a indicatoarelor de
preţuri de referinţă pentru lucrările de proiectare în construcţii
sînt destinate pentru determinarea preţurilor de referinţă în scopul
formării ulterioare a preţurilor de ofertă şi a celor contractuale
pentru elaborarea documentaţiei de proiect pentru construcţii noi,
extinderea, reconstrucţia şi reutilarea tehnică a obiectivelor cu
destinaţie industrială, socială şi civilă.
NCM L.01.11–1:2013 „Preţuri de referinţă pentru lucrări de proiectare în
construcţii. Indicator Nr. 1. Obiecte de construcţii locative şi civile”
Aceste preţuri sînt necesare pentru determinarea preţurilor de referinţă
în scopul formării ulterioare a preţurilor de ofertă şi a celor
contractuale la elaborarea documentaţiei de proiectare pentru
construcţia obiectelor cu destinaţie locativă şi civilă. În prezentul
normativ sînt prezentate preţurile de referinţă pentru proiectarea
individuală a obiectelor noi construite.
NCM L.02.05 - 2012 Norme de deviz pentru construirea clădirilor şi
construcţiilor speciale provizorii
Prezentul normativ stabileşte normele de deviz pentru determinarea
cheltuielilor de construire a clădirilor şi construcţiilor speciale
provizorii prevăzute în lista de titluri, care se includ în devizele
generale ale obiectivelor de investiţii.
NCM L.02.06 - 2012 Norme de deviz pentru executarea lucrărilor de
construcţii-montaj pe timp friguros.
Prezentul normativ stabileşte normele de deviz pentru determinarea
cheltuielilor suplimentare necesare executării lucrărilor de
construcţii-montaj pe timp friguros.
Codurile Practice în construcții

Cod practic în construcţii - document normativ care recomandă


reguli sau proceduri privind prospecţiunile în construcţii,
proiectarea, executarea, exploatarea, întreţinerea,
dezafectarea şi postutilizarea construcţiilor, inclusiv a
instalaţiilor şi echipamentelor aferente acestora.

1. Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţie


montaj prin metoda de resurse. (CPL.01.01.-2012 )
Prezentul document normativ stabileşte modul de întocmire a
documentaţiei de deviz pentru lucrările de construcţie-montaj prin
metoda de resurse.
Metoda de resurse reprezintă metoda de determinare a preţurilor pentru
produsele de construcţii prin calcularea în preţuri şi tarife curente a
elementelor de cheltuieli (a resurselor) necesare pentru realizarea
proiectului.
Metoda de resurse poate fi utilizată la orice fază de elaborare a
documentaţiei de deviz pentru construcţii: studiu de fezabilitate,
proiectul tehnic, detaliile de execuţie, proiectul de execuţie.
Sunt descrise desfășurat fiecare document de deviz, ce reprezintă și
cuprinde în calcule, cum se întocmește și în baza căror acte.
De asemenea în CPL 01.01-2012 sunt prezentate tipurile şi structura
formularelor care formează documentaţia de deviz.
2. Instrucţiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la
salarizarea în construcţii. (CPL.01.02.-2012)
Prezentul normativ stabileşte modul de calculare a valorii mijloacelor de
salarizare pentru includerea în deviz, contractele de construcţii şi
efectuarea decontărilor pentru lucrările executate. Instrucţiunile au
fost elaborate în scopul asigurării unei noi metodologii unitare, care
să servească drept ghid practic pentru participanţii la procesul de
construcţii, indiferent de apartenenţă şi forma de proprietate.
Valoarea de calcul a mijloacelor de salarizare în preţuri curente se face pe
baza manoperei de lucru, exprimată în h-om, cu formula:
S = (M x Slun) / t,
unde: S - valoarea de calcul a mijloacelor de salarizare a muncitorilor -
constructori în preţuri curente, inclusă in componenţa cheltuielilor directe
ale devizelor locale, preţurilor contractuale şi proceselor-verbale de
recepţie a lucrărilor executate, lei sau mii lei;
M - manopera lucrărilor în componenţa cheltuielilor directe (consumul de
muncă al muncitorilor-constructori) care se determină conform
normelor de deviz pentru lucrările construcţii, montaj şi reparaţii-
construcţii, în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova sau normelor
folosite în organizaţiile de antrepriză, h-om;
Slun- salariu mediu lunar al unui muncitor-constructor în organizaţia de
antrepriză sau inclus (convenit cu beneficiarul) în componenta
preţului contractual pentru construirea obiectului concret, (în
conformitate cu pct.20b) al S.N.C. 11 "Contractele de construcţii";
t - numărul mediu lunar de ore de lucru, aplicat la determinarea salariului
tarifar orar din salariu tarifar lunar stabilit (pentru săptămâna de 40
ore lucrătoare - 169 h/lună).
3. Instrucţiuni cu privire la calcularea cheltuielilor indirecte la
determinarea valorii obiectivelor (CP L.01.03 - 2012)
Prezentul document normativ stabileşte structura, conţinutul şi modul de
calculare a cheltuielilor indirecte care face parte din valoarea lucrărilor
de construcţii-montaj.
Conform Instrucţiunilor, întreprinderile de antrepriză determină normele
individuale de cheltuieli indirecte pe baza cheltuielilor indirecte din
datele şi rapoartele financiare contabile. Normativele individuale se
aprobă de către conducerea întreprinderii de construcţii. Normativul
cheltuielilor indirecte (Nci) se calculează ca raportul dintre valoarea
cheltuielilor indirecte pentru perioada corespunzătoare a anului precedent
(CIpr) şi valoarea cheltuielilor directe pentru aceeaşi perioadă (CDpr) :

Nci = (CIpr : CDpr) x 100 %,

4.Instrucţiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de deviz pentru


funcţionarea utilajelor de construcţii (CP L.01.04 - 2012)
Prezentul document normativ stabileşte modul de determinare a cheltuielilor
de deviz pentru funcţionarea utilajelor (maşinilor) de construcţii.
Instrucţiunile au fost elaborate cu scopul de a asigura o metodologie unitară,
care să servească drept ghid practic pentru participanţii la procesul de
construcţii, privind calcularea cheltuielilor pentru funcţionarea utilajelor
de construcţii şi includerea lor în devize, contracte de construcţii,
decontări pentru lucrările şi serviciile executate.
5. Instrucţiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la
formarea preţurilor la producţia de construcţie (CPL. 01.05.-
2012)
Instrucţiunea stabileşte modul de calculare a valorii beneficiului de
deviz la formarea preţurilor la producţia de construcţii pentru
întreprinderile care execută lucrări de construcţii în Republica
Moldova, indiferent de forma de proprietate a acestora. Instrucţiunile
sunt destinate specialiştilor care practică elaborarea documentaţiei de
deviz pentru construcţii, normelor de deviz şi formarea preţurilor în
construcţii şi se utilizează la întocmirea devizelor, la determinarea
valorii obiectivelor scoase la licitaţii şi la formarea preţurilor
contractuale.
Norma beneficiului de deviz (Nbd) se calculează ca raportul dintre
valoarea beneficiului de deviz pentru perioada precedentă (BDpr) şi
costul lucrărilor executate pentru aceeaşi perioadă (Cdpr) :
Nbd = (BDpr : Cdpr) x 100 %,
6. CP L.01.06-2013 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru
lucrările de reglare-demarare prin metoda de resurse.
Prezentul document normativ stabileşte modul de întocmire a devizelor
pentru lucrările de reglare-demarare prin metoda de resurse şi
reprezintă unul dintre documentele normative ale capitolului
“Economia construcţiilor”, care face parte integrantă din sistemul de
documente normative în construcţii. Instrucţiunile au fost elaborate
cu scopul de a asigura o metodologie unitară privind determinarea
valorii de deviz a lucrărilor de reglare-demarare, formarea preţurilor
contractuale şi decontărilor pentru lucrările executate. Metoda de
determinare a valorii de deviz a lucrărilor de reglare-demarare pe
baza evaluării costului resurselor se aplică de către toţi participanţii
la procesul de investire şi construcţie – investitorii (beneficiari de
construcţie), organizaţii de proiectare şi construcţie, indiferent de
formele lor de proprietate şi apartenenţa lor departamentală.
7. CP L.01.07–2012 Instrucţiuni privind determinarea valorii
cheltuielilor de achiziţionare-depozitare în construcţii.
Prezentul document normativ stabileşte modul de determinare
a valorii cheltuielilor de achiziţionare-depozitare în construcţii.
Prevederile prezentului document normativ se aplică pentru
toate tipurile de construcţii – construcţia nouă, reconstrucţia,
extinderea şi reutilarea tehnică a întreprinderilor, lucrări de
restaurare, reparaţia capitală şi curentă.
8. CP L.01.14:2015 Sistem tip de normare a muncii în construcţii
Prezentul Cod practic determină structura şi conţinutul sistemului
tip de normare a muncii pentru întreprinderile din ramura de
construcţii şi producerea materialelor de construcţii.
Codul este elaborat ca suport metodologic pentru întreprinderi, în
elaborarea şi raţionalizarea sistemelor de normare a muncii,
ţinând cont de condiţiile organizatorice şi tehnice (de muncă)
ale proceselor tehnologice din întreprindere (utilizarea
echipamentelor şi materialelor, tehnologiilor şi metodelor de
lucru, altor factori tehnico-organizatorici), care influenţează
semnificativ normele de muncă.
9. CP L.01.10:2015 Instrucţiuni privind normarea consumului de
resurse materiale în construcţii
Prezentele Instrucţiuni privind elaborarea şi aplicarea normelor de
consum de resurse materiale în construcţii, definesc scopurile
de bază, principiile, structura generală a sistemului de norme de
consum de resurse materiale, cerinţele privind tipurile de norme
şi domeniile de aplicare a acestora.
10. CP L.01.11:2015 Instrucţiuni privind normarea muncii în
construcţii
Prezentul normativ stabileşte modul de normare a consumului de
manopera la executarea lucrarilor de construcţii: executarea
lucrărilor de construcţii-montaj noi, reparaţii, reconstrucţii,
restaurări, consolidarea construcţiilor, montajul utilajului
tehnologic şi lucrări de reglare-demarare.
Exemple:

LEGEA CALITĂȚII nr. 721-XIII, NCM A.01.02-96 –p. 3.5 Sistemul de


documente normative delimitează exigenţele cu caracter
obligatoriu şi cele de recomandare. Caracter obligatoriu au
exigenţele care reglementează:
• 1. rezistenţa şi stabilitatea;
• 2. siguranţa în exploatare;
• 3. siguranţa la foc;
• 4. igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;
• 5. izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie;
• 6. protecţia împotriva zgomotului.

3. NCM E.03.02-2014 „Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi


instalaţiilor”
5. NCM E -04-01- 2006 „Protecţia termică a clădirilor”
6. NCM E.04-02-2006 ”Protecție contra zgomotului”
Indicatoarele de Norme de Deviz
Nr. ord Norme de deviz Simbol
1 2 3
1) pentru lucrări generale şi speciale de construcţie 31
1 Lucrări de terasamente Ts
2 Lucrări de construcţii industriale, agrozootehnice, locative şi social-culturale C
3 Lucrări de instalaţii de încălzire centrală şi de gaz la construcţii I
4 Lucrări de instalaţii sanitare S
5 Lucrări de instalaţii de ventilare climatizare şi condiţionare a aerului la construcţii V
civile, industriale şi social-culturale
6 Lucrări de instalaţii frigorifice F
7 Lucrări de instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare la construcţii edilitare, civile, Ac
industriale şi social-culturale
8 Lucrări de termoficare Tf
9 Lucrări de izolaţii la construcţii şi instalaţii Iz
10 Lucrări de drumuri D
11 Lucrări de poduri P
12 Lucrări de conducte pentru transport şi distribuţie a gazelor şi lichidelor petroliere G
13 Lucrări de tuneluri T
14 Lucrări de foraje pentru alimentări cu apă Fj
15 Căi ferate 28
16 Lucrări de construcţie la linii de transport a energiei electrice. Cartea 1. Reţele 33
electrice cu tensiunea de 0,38-1150 kV.
17 Lucrări de telecomunicaţii, radioficare şi televiziune. Cartea 2. Lucrări de 34
telecomunicaţii prin fir.
18 Lucrări de terasamente la construcţii hidrotehnice 36
19 Construcţii hidrotehnice din beton şi beton armat 37
20 Construcţii hidrotehnice din piatră 38
21 Construcţii hidrotehnice din metal 39
22 Construcţii hidrotehnice din lemn 40
23 Lucrări de hidroizolări la construcţii hidrotehnice 41
24 Lucrări de întărire a malurilor 42
25 Lucrări de înverzire. Spaţii verzi. Plantaţii forestiere de protecţie. 47
26 Norme de deviz pentru lucrări de construcţii hidrotehnice la suprafaţă şi în subteran H1
27 Norme de deviz pentru lucrări hidrotehnice portuare H2
28 Lucrări de îmbunătăţiri funciare şi corecţia torenţilor şi de evacuare a curenţilor de If
apă
29 Lucrări pentru transporturi de şantier şi de încărcări-descărcări de materiale de Tr
construcţii
30 Verificarea şi curăţarea coşurilor de fum şi canalelor de ventilare VCc
31 Lucrări de semafoare montare şi demontare MS
2) pentru lucrări de montare a utilajelor tehnologice: 17
32 de folosinţă comună şi a conductelor din instalaţiile tehnologice M1
33 din industria minieră (la suprafaţă) şi lucrări de construcţii de funiculare M2
34 din industria chimică, celuloză, hîrtie, petrolieră M3
35 din industria lemnului M4
36 din industria uşoară M5
37 din industria alimentară, agricultură şi zootehnie M6
38 din centralele termo şi hidrotehnice M7
39 din industria metalurgică M8
40 din industria materialelor de construcţii M9
41 Lucrări de montare a instalaţiilor de compresoare, pompelor şi ventilatoarelor 7
42 Lucrări de montare a instalaţiilor electrotehnice 8
43 Lucrări de montare a utilajelor telecomunicaţii 10
44 Lucrări de montare a dispozitivelor, mijloacelor de automatizare şi a tehnicii de 11
calcul
45 Lucrări de montare a utilajelor. Utilaje de semnalizare, centralizare, blocare şi
20
reţeaua de contact în transportul feroviar
46 Lucrări de transportare suplimentară a utilajului şi resurselor materiale peste cele prevăzute în 40
indicatoare de norme de deviz pentru montarea utilajului
47 Lucrări de montare a utilajelor. Montarea ascensoarelor MAs
48 Lucrări de reglare–demarare RD1÷RD9
3)pentru lucrări de restaurări şi consolidări 3
49 la construcţii avariate civile, industriale şi social-culturale RCs
50 Lucrări de restaurări monumente istorice RM
51 Lucrări de restaurare şi reparaţie a obiectelor patrimoniului cultural R
4)pentru lucrări de reparaţii 12
52 la construcţii civile, industriale şi social-culturale RpC
53 la instalaţii de încălzire centrală RpI
54 la instalaţii sanitare RpS
55 la instalaţii de ventilare, climatizare şi condiţionare a aerului la construcţii civile, RpV
industriale şi social-culturale
56 la instalaţii electrotehnice RpE
57 la instalaţii de alimentări cu apă şi canalizare RpAc
58 la instalaţii de gaze naturale RpG
59 şi întreţinere la drumuri şi străzi RpD
60 la izolaţii în construcţii şi instalaţii RpIz
61 repararea pistelor de decolare-aterizare, căilor de derulare şi altor îmbrăcăminte
RpAr
artificiale a aeroportului
62 Norme de deviz pentru lucrări de reparaţie a utilajelor. Reparaţie capitală şi
MRAs
modernizare a ascensoarelor
63 Norme de deviz pentru deservirea tehnică a utilajelor
DTAs
Deservire tehnică şi reparaţie a ascensoarelor
1. Legea nr. 96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile
publice, Monitorul Oficial Nr. 107-111 din 27.07.2007,
2. HOTĂRÎRE nr. 763 din 11.10.2012 cu privire la aprobarea Documentaţiei-
standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii, Monitorul
Oficial Nr. 216-220 din 19.10.2012;
3. HOTĂRÎRE nr. 834 din 13.09.2010 pentru aprobarea Regulamentului
privind achizițiile de lucrări, Monitorul Oficial Nr. 169-171 din 17.09.2010
4. HOTĂRÎRE nr. 640 din 19.07.2010 cu privire la aprobarea
Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de
achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare
de un an
5. HOTĂRÎRE nr. 352 din 05.05.2009 pentru aprobarea Regulamentului
privind realizarea achizițiilor publice de servicii de proiectare a lucrărilor;
6. HOTĂRÎRE nr. 1404 din 10.12.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la modul de calculare a valorii estimative a contractelor de
achiziţii publice şi planificarea acestora, Monitorul Oficial Nr. 226-229 din
19.12.2008
7. HOTĂRÎRE nr. 1407 din 10.12.2008 pentru aprobarea Regulamentului
privind realizarea achiziţiilor publice dintr-o singură sursă, Monitorul Oficial nr.
226-229/1425 din 19.12.2008.
8. HOTĂRÎRE nr. 245 din 4.03.2008 privind aprobarea Regulamentului
cu privire la achiziția bunurilor si serviciilor prin cererea ofertelor de
prețuri (Monitorul Oficial nr.49-50/314 din 11.03.2008)
9. HOTĂRÎRE nr. 148 din 14.02.2008 cu privire la aprobarea
Regulamentului achizițiilor publice de valoare mica
10. HOTĂRÎRE nr. 1380 din 10.12.2007 privind aprobarea Regulamentului cu
privire la activitatea grupului de lucru pentru achizitii (Monitorul Oficial
nr.198-202/1438 din 21.12.2007)

S-ar putea să vă placă și