Sunteți pe pagina 1din 5

MI

NISTERULJUSTI
ŢIEI
OFI
CIULNAŢI
ONALALREGI
STRULUICOMERŢULUI
Adr
esa:
Bucur
eşt
i,Bd.Uni
ri
inr
.74,
Bl.J3B,
sector3;Tel
efon:
(+40-
21)3160804,
Fax:
(+40-
21)3160803;
Cod
poştal
:030837
Websi
te:
www.
onr
c.r
o;E-
mai
l
:onr
c@onr
c.r
o;CoddeI
dent
if
icar
eFi
scal
a:14942091;

Nr
.:1773498

FURNI
ZAREI
NFORMAŢI
I
BESTPAYSRL-
D

I
NFORMAŢI IDEI DENTI FICARE
Numărdeor dineî nRegi str
ul Comer ţ
ului
: J40/ 14181/ 2013, atri
buitîndatade15.11.2013
I
dent ificatorUni claNi velEuropean( EUID) :ROONRC. J40/ 14181/ 2013
Coduni cdeî nregistrar
e: 32478799
Certifi
catdeî nregistrare:B2845632, emi spedat ade18. 11.2013si el
i
beratl
adat a20.11.2013
Adresăsedi usoci al
: Bucureşti Sectorul6, StradaPRECI ZIEI,Nr.3F,CAMERA6, ETAJTEHNI C
Cont act esedi usoci al:
Adr esadee- mailVOLONTI R86@GMAI L.COM, t
elef
on:0746052111
Cont act efir
mă: Adresadee- mai l VOLONTI R86@GMAI L.COM, tel
efon:0746052111
Actuldeî nmat riculareşiaut ori
zare:Rezol uţiedirector/persoanădesemnat ănr .145643di ndat
a
15.11. 2013
Staref irmă: funcţ i
une
Pierder e,l a data de 31. 12.2016,a cal it
ăţ i
ide mi crointrepri
ndere aparţ
inând într
eprinzat
orul
ui
debut ant
Formadeor ganizare: societatecur aspunder eli
mi t
ata
Dataul ti
mei înregistrăriî
nr egistrulcomer ţului:19.10.2017
Durat ă: nedetermi nată;

SEDIUSOCIAL
Actsedi
u:Actaditi
onalnr.1dindata25.09.
2017l
acontr
actdecomodat
,nr
.71di
ndat
a30.
10.
2013
Datadeînceputavalabi
li
tăţi
ipent
rudovadadesediu:
29.
10.2013.
Dataexpi
rări
idovezi
idesediu:25.
09.2020.
Durat
asediului
:6ani10luni27zil
e.

CAPITALSOCI AL
Capi
talsoci
alsubscris:
200LEI,i
ntegr
alv
ărsat
Numărpăr ţ
isoci
ale:20
Val
oareauneipărţ
i soci
ale:
10LEI

NATURĂCAPI TAL
pr
ivataut
oht
on100%

ASOCI
AŢIPERSOANEJURI
DICE
Nuexi
stăî
nregi
str
ări
.

ASOCI AŢIPERSOANEFI ZI
CE
VOLONTI RANDREI
Cali
tate: asociat
Cetăţenie: r
omână
Dataşi loculnaşterii
:03.
02.
1986,
HÎNCEŞTI
,Mol
dov
a
Sex:mascul i
n
Aportlacapi tal:
100LEI
Aportv ărsattotal:
100LEI
Rapor
tgener
atî
ndat
ade23.
10.
2018:
15:
27:
30

Cont
raf
acer
eapr
ezent
ului
documentconst
it
uiei
nfr
acț
iuneși
sepedepseșt
econf
orml
egi
i
.
1/
1
Aportv
ărsatînLEI: 100LEI
Numărparţisocial
e:10
Cotadeparti
ciparel
abenefi
cii
şipi
erder
i:50%/50%

UNGUREANUNI COLAE
Cali
tate: asociat
Cetăţenie: r
omână
Dataşi loculnaşterii
:06.
01.
1986,HANCESTI,
Moldov
a
Sex:mascul i
n
Aportlacapi tal:
100LEI
Aportv ărsattotal:
100LEI
Aportv ărsatînLEI: 100LEI
Numărpar ţ
isocial
e:10
Cotadepar ti
ciparelabenef
ici
işi
pier
der
i:50%/50%

REPREZENTANTacţi
onar
/asoci
at/
membr
u(PERSOANĂJURI
DICĂ)
Nuexist
ăînr
egi
str
ări
.

REPREZENTANTacţi
onar
/asoci
at/
membr
u(PERSOANĂFI
ZICĂ)
Nuexist
ăînr
egi
str
ări
.

Persoaneî mputer ni
cite(PERSOANEFI ZI
CE)
VOLONTI RANDREI
Cali
tate: administrator
Cetăţenie: r
omână
Sex:mascul i
n
Dataşi loculnaşt eri
i:03.02.1986, HÎNCEŞTI
,Mol
dov
a
Puteri
:DEPLI NE
Datanumi ri
i:15.11.2013
Dataex pirări
imandat ului
:15.11.2063
Duratămandat :50ani ,
Datădepuner especi mensemnăt ură:14.
11.
2013
Temei legal:conf .Legiinr.31/1990

Per
soaneî
mputerni
cit
e(PERSOANEJURI
DICE)
Nuexi
stăî
nregi
str
ări
.

Administ
ratorij
udi
ciar
i/Li
chi
dat
ori
judi
ciar
i/Li
chi
dat
ori
(PERSOANEJURI
DICE)
Nuexistăînregi
str
ări
.

CURATOR/CURATORSPECI
AL
Nuexi
stăî
nregi
str
ări
.

Cenzori
/Audit
oriPERSOANEJURI
DICE
Nuexist
ăînr
egist
răr
i.

Cenzori
/Audit
oriPERSOANEFI
ZICE
Nuexist
ăînr
egist
răr
i.

Acti
vi
tateaprinci
pală
Domeniul deacti
vi
tatepr
inci
pal
:confor
m codi
ficari
i(Or
din337/
2007)Rev
.Caen(
2)
4619-Intermedier
iîncomerţ
ulcuprodusediv
er se

Act
ivi
tăţ
isecundar
e

Rapor
tgener
atî
ndat
ade23.
10.
2018:
15:
27:
30

Cont
raf
acer
eapr
ezent
ului
documentconst
it
uiei
nfr
acț
iuneși
sepedepseșt
econf
orml
egi
i
.
2/
2
Domeni
ul deact
ivi
tatesecundară:conf
orm codi
fi
cari
i(Or
din337/2007)Rev
.Caen(2)
4618-I
ntermedi
eriîncomerţulspecial
i
zatî
nv ânzar
eaprodusel
orcucaract
erspeci
fi
c,n.
c.a.

EMBLEME
Nuexi
stăî
nregi
str
ări
.

FI
LIALE/SUCURSALE/SUBUNI
TĂŢI
Nuexist
ăînr
egi
str
ări
.

SEDI
ISECUNDARE/PUNCTEDELUCRU
Nuexi
stăî
nregi
str
ări
.

SEDIISI/
SAUACTI VITATIAUTORIZATECONFORM ART.15DI NL359/2004
Ti
pact i
vit
at eautori
zată:t
erţ
i
Conform declaraţi
ei-ti
pmodel 2nr.419717di n14.11.2013
Acti
vit
ăţidesfăşurateînafar
asediuluisocialşiasedii
l
orsecundare(CAENREV.2)
:
4618-I ntermedieri
încomerţulspeciali
zatînvânzareaprodusel
orcucar
act
erspeci
fi
c,n.
c.a.
4619-I ntermedieri
încomerţulcupr odusediver
se
Datacerti
ficatul
uiconstat
ator:
18.
11.2013

Sediulsoci
al din:BucureştiSect
orul6,St
radaPRECIZIEI,
Nr.3F,
CAMERA6,ETAJTEHNI
C
Tipsediu:principal
Tipmodel decl araţi
e:model 2nr.419717din14.11.
2013
desfăşoarăact ivi
tăţipr
opriidebir
oupentrusoci
etate
Nusedesf ăşoar ăactiv
ităţ
il
eprevăzut
eînactulconsti
tuti
vsaumodi
fi
cat
or
Datacerti
ficatuluiconstatator
:18.11.
2013

DREPTURIDEPROPRIETATE
Nuexi
stăînr
egi
str
ări
.

CONCORDATPREVENTIV
Nuexi
stăî
nregi
str
ări
.

FAPTEAFLATESUBI NCI
DENTAART21.LI
T.e-
h)di
nL26/
1990
-Urmări
repenal
ă:
Nuexist
ăînregi
str
ări
.

-Dosarpenal-t
ri
miter
eînj
udecat
ă:
Nuexist
ăînregi
str
ări
.

-Condamnar
epenalăaf
ir
mei
:
Nuexist
ăînr
egi
str
ări
.

-Di
zol
varefi
rmă:
Nuexi
stăînr
egi
str
ări
.

-Li
chi
darefi
rmă:
Nuexi
stăînr
egi
str
ări
.

-I
nsol
venţ
ă:
Nuexi
stăî
nregi
str
ări
.

ALTEMENŢI UNI
Nr.i
ntr
are:419717di
n14.11.2013
Ti
pmenţ ionare:
Decl
araţ
iepepropri
arăspunder
econf
orm ar
t.
15di
nLegeanr
.359/
2004
Rapor
tgener
atî
ndat
ade23.
10.
2018:
15:
27:
30

Cont
raf
acer
eapr
ezent
ului
documentconst
it
uiei
nfr
acț
iuneși
sepedepseșt
econf
orml
egi
i
.
3/
3
Numărdecl
araţi
i
:1
Numărcert
if
icat
econst
atat
oar
e:2

SITUAŢI
AFINANCI ARĂPEANUL2015
PROFITULSAUPI ERDEREABRUT( Ă)-Profi
t(rd.62-63)-ex.f i
nanciarcurent:0LEI
PROFITULSAUPI ERDEREANET( Ă)AEXERCI ŢIULUIFI NANCIAR: -Pr ofit(rd.64-66-67)-ex.
fi
nanci
arcurent:0LEI
PROFITULSAUPI ERDEREABRUT( Ă)-Pi
erdere( rd.63-62)-ex.f i
nanciarcurent:0LEI
Numărmedi udesal ari
aţi-31dec.ancurent:0
I
mpoziteşitaxenepl ăt
itel
atermenulst
abili
tlabuget uldestat-total
(col2+3):0LEI
ACTIVEIMOBI LI
ZATE-TOTAL( rd.01+02+03)-sol dlasf.ex.fi
nanciar:0LEI
Cifr
adeafacerinetă( r
d.02+03-04+05+06)-ex.f inanci
arcurent:0LEI
Cifr
adeafacerinetă( r
d.02+03-04+05+06)-ex.f inanci
arcurent:0LEI
PROFITULSAUPI ERDEREANET( Ă)AEXERCI ŢIULUIFI NANCIAR: -Pr ofit(rd.64-66-67)-ex.
fi
nanci
arcurent:0LEI
PROFITULSAUPI ERDEREABRUT( Ă)-Pi
erdere( rd.63-62)-ex.f i
nanciarcurent:0LEI
PROFITULSAUPI ERDEREABRUT( Ă)-Profi
t(rd.62-63)-ex.f i
nanciarcurent:0LEI
ACTIVEIMOBI LI
ZATE-TOTAL( rd.01+02+03)-sol dlasf.ex.fi
nanciar:0LEI
Numărmedi udesal ari
aţi-31dec.ancurent:0
I
mpoziteşitaxenepl ăt
itel
atermenulst
abili
tlabuget uldestat-total
(col2+3):0LEI

SITUAŢI
AFINANCI ARĂPEANUL2016
PROFITULSAUPI ERDEREABRUT( Ă)-Pi
erdere(rd.283-282)
:0LEI
PROFITULSAUPI ERDEREABRUT( Ă)-Prof
it(r
d.282-283):0LEI
Numărmedi udesal ar
iaţi
:0
Impozi
teşitaxeneplăti
telater
menul st
abil
itl
abuget ul
destat:
0LEI
PROFITULSAUPI ERDEREANET( Ă)AEXERCI ŢIULUIFINANCIAR:Pi
erdere(rd.03+04+05+06+07
-01-02):0LEI
PROFITULSAUPI ERDEREANET( Ă)AEXERCI ŢIULUIFINANCIAR:Profi
t(rd.01+02–03-04–05–
06-07):0LEI
Cifr
adeafacerinetă(ct.701+702+703+704+705+706+708+707-709 +741* *+766*
**)
:0
LEI
ACTIVEIMOBI LI
ZATE–TOTAL( r
d.01+02+03) :0LEI

SITUAŢI
AFINANCI ARĂPEANUL2017
PROFITULSAUPI ERDEREABRUT( Ă)-Pier
dere(r
d.229-228):0LEI
PROFITULSAUPI ERDEREABRUT( Ă)-Prof
it(
rd.228-229)
:0LEI
Numărmedi udesal ar
iaţi
:0
Impozi
teşitaxeneplăti
telater
menulstabi
li
tlabuget
uldestat:
0LEI
PROFITULSAUPI ERDEREANET( Ă)AEXERCI ŢI
ULUIFINANCIAR:Pi
erdere(rd.03+04+05+06+07
-01-02):0LEI
PROFITULSAUPI ERDEREANET( Ă)AEXERCI ŢI
ULUIFINANCIAR:Profi
t(rd.01+02–03-04–05–
06-07):0LEI
Cifr
adeafacerinetă(ct.701+702+703+704+705+706+708+707-709 +741* *+766*
**)
:0
LEI
ACTIVEIMOBI LI
ZATE–TOTAL( r
d.01+02+03) :0LEI

Rapor
tgener
atî
ndat
ade23.
10.
2018:
15:
27:
30

Cont
raf
acer
eapr
ezent
ului
documentconst
it
uiei
nfr
acț
iuneși
sepedepseșt
econf
orml
egi
i
.
4/
4
I
nfor
maţ i
il
esunteli
berat
edi
nregi
str
ulcomerţul
uicentr
alcomputer
izat
,ţinutdeOfi
ciulNaţ
ionalal
Regi
str
uluiComer
ţului
şiaul
abazăî
nregi
str
ări
l
eexistent
eînacest
apânăl adatade23.10.
2018

Pr
ezentuldocumentconţ ine dat
e cu caract
erper sonala cărorpr el
ucr
areint
ră sub i
ncidenţ
a
pr
evederi
lorRegulament
ului(
UE)nr.679/2016priv
indprotecţi
apersoanel
orfi
zi
ceînceeacepriveşt
e
pr
elucr
areadat el
orcucaract
erpersonalşipri
vindli
beracirculaţ
ieaacestordat
eşideabr ogarea
Di
recti
vei95/46/CE.

Inf
ormaţ
ii
lecupri
vi
rel
adatel
ecucaract
erpersonalf
urni
zat
epr
inpr
ezent
uldocumentpotf
iut
il
izat
e
excl
usi
vînscopul
pent
rucareauf
ostsol
ici
tat
e.

Pent
ruf
urni
zar
eaacest
ori
nfor
maţ
iiaf
ostper
ceput
ăsumade20.
0RON

Rapor
tgener
atî
ndat
ade23.
10.
2018:
15:
27:
30

Cont
raf
acer
eapr
ezent
ului
documentconst
it
uiei
nfr
acț
iuneși
sepedepseșt
econf
orml
egi
i
.
5/
5