Sunteți pe pagina 1din 21

Titlul proiectului: “Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea Sud-Vest Oltenia”

Proiect cofinanţat din Fondul Instrumente Structurale 2014 – 2020 prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară: 3. “Locuri de muncă pentru toţi”
Cod apel: POCU/82/3/7
Operaţiunea: Creșterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Schema de ajutor de stat: România Start-Up Plus
Beneficiar: Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR 1903 – Filiala Dolj
Cod Contract: POCU/82/3/7/106931

Contact e-mail: antreprenoriatsustenabil@gmail.com

ANEXA 1

PLANUL DE AFACERI

Expert formare antreprenorială:


Conf.univ.dr. Georgeta-Mădălina MEGHIȘAN- TOMA

București, 2018

1
Titlul proiectului: “Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea Sud-Vest Oltenia”
Proiect cofinanţat din Fondul Instrumente Structurale 2014 – 2020 prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară: 3. “Locuri de muncă pentru toţi”
Cod apel: POCU/82/3/7
Operaţiunea: Creșterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Schema de ajutor de stat: România Start-Up Plus
Beneficiar: Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR 1903 – Filiala Dolj
Cod Contract: POCU/82/3/7/106931

Contact e-mail: antreprenoriatsustenabil@gmail.com

CUPRINS

I. FORMULAR STANDARD ........................................................................................................................................................ 3

II. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI .......................................................................................................................................... 7

III. DESCRIEREA AFACERII ........................................................................................................................................................ 8

IV. DIMENSIONAREA VALORICĂ A AFACERII ........................................................................................................................... 9

V. ANALIZA PIEȚEI ................................................................................................................................................................. 10

VI. PLANUL DE MARKETING .................................................................................................................................................. 11

VII. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ........................................................................................................................ 12

VIII. PROIECȚII FINANCIARE ................................................................................................................................................... 13

IX. ACTIVITĂȚI NECESARE IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI .................................................................................................... 14

X. JUSTIFICAREA NECESITĂȚII FINANȚĂRII PROIECTULUI...................................................................................................... 15

XI. IMPLEMENTAREA INOVĂRII SOCIALE............................................................................................................................... 16

XII. PROMOVAREA DEZVOLTĂRII DURABILE ......................................................................................................................... 17

XIII. PRINCIPIUL ECONOMIEI CU EMISII SCĂZUTE DE DIOXID DE CARBON ȘI EFICIENȚA DIN PUNCTUL DE VEDERE AL
UTILIZĂRII RESURSELOR ........................................................................................................................................................ 18

XIV. PROMOVAREA ȘI UTILIZAREA TIC .................................................................................................................................. 19

XV. PROMOVAREA ȘI CONSOLIDAREA CERCETĂRII, A DEZVOLTĂRII TEHNOLOGICE ȘI/ SAU A INOVĂRII ............................ 20

ANEXE.................................................................................................................................................................................... 21

2
Titlul proiectului: “Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea Sud-Vest Oltenia”
Proiect cofinanţat din Fondul Instrumente Structurale 2014 – 2020 prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară: 3. “Locuri de muncă pentru toţi”
Cod apel: POCU/82/3/7
Operaţiunea: Creșterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Schema de ajutor de stat: România Start-Up Plus
Beneficiar: Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR 1903 – Filiala Dolj
Cod Contract: POCU/82/3/7/106931

Contact e-mail: antreprenoriatsustenabil@gmail.com

I. FORMULAR STANDARD

DATE GENERALE ȘI CRITERII ELIMINATORII

Titlul planului de afaceri:


Nume și prenume candidat:
CNP:
Seria și numărul actului de
identitate:
Județul de domiciliu/ reședință ☐ Dolj
(bifați răspunsul): ☐ Gorj
☐ Mehedinți
☐ Olt
☐ Vâlcea

Adresa de domiciliu/
reședință:
Nr. de telefon:
E-mail:
Vârsta (bifați răspunsul): ☐ Persoană cu vârsta sub 25 de ani
☐ Persoană cu vârsta cuprinsă între 25- 54 de
ani
3
Titlul proiectului: “Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea Sud-Vest Oltenia”
Proiect cofinanţat din Fondul Instrumente Structurale 2014 – 2020 prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară: 3. “Locuri de muncă pentru toţi”
Cod apel: POCU/82/3/7
Operaţiunea: Creșterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Schema de ajutor de stat: România Start-Up Plus
Beneficiar: Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR 1903 – Filiala Dolj
Cod Contract: POCU/82/3/7/106931

Contact e-mail: antreprenoriatsustenabil@gmail.com

☐ Persoană cu vârsta peste 54 de ani


Ultimul nivel de studii ☐ Studii Educație timpurie (ISCED 0)
absolvite (bifați răspunsul): ☐ Studii primare (ISCED 1)
☐ Studii gimnaziale (ISCED 2)
☐ Studii liceale (ISCED 3)
☐ Studii postliceale (ISCED 4)
☐ Studii superioare (învățământ superior de
scurtă durată) (ISCED 5)
☐ Studii superioare (licență sau nivel echivalent)
(ISCED 6)
☐ Studii superioare (master sau nivel
echivalent) (ISCED 7)
☐ Studii superioare (doctorat sau nivel
echivalent) (ISCED 8)
☐ Fără ISCED

Statutul pe piața muncii (bifați ☐ Angajat


răspunsul): ☐ Angajat pe cont propriu
☐ Șomer
☐ Șomer de lungă durată
☐ Persoană inactivă (inclusiv copii
antepreșcolari, preșcolari, elevi, studenți etc.)
☐ Altă categorie de inactivi în afară de cei din
educație și formare
Universitatea/ locul de muncă
(dacă este cazul):
Specializarea/ ocupația (dacă
este cazul):
4
Titlul proiectului: “Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea Sud-Vest Oltenia”
Proiect cofinanţat din Fondul Instrumente Structurale 2014 – 2020 prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară: 3. “Locuri de muncă pentru toţi”
Cod apel: POCU/82/3/7
Operaţiunea: Creșterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Schema de ajutor de stat: România Start-Up Plus
Beneficiar: Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR 1903 – Filiala Dolj
Cod Contract: POCU/82/3/7/106931

Contact e-mail: antreprenoriatsustenabil@gmail.com

Acționar majoritar în cadrul ☐ Da


altei societăți comerciale (bifați ☐ Nu
răspunsul):
Asociat/ acționar minoritar în ☐ Da
cadrul altei societăți
☐ Nu
comerciale (bifați răspunsul):
Valoarea totală a planului de
afaceri (u.m):
Valoarea subvenționată (u.m):
Valoarea contribuției proprii
(u.m):
Valoarea contribuției proprii
(%):
Județul de implementare a ☐ Dolj
Planului de afaceri (bifați
☐ Gorj
răspunsul):
☐ Mehedinți
☐ Olt
☐ Vâlcea
Localitatea de implementare a
Planului de afaceri:
Forma juridică de constituire a
entității care va implementa
Planul de afaceri:
Activitatea principală a
societății care urmează a fi
înființată:
Codul CAEN aferent activității
principale a societății care
urmează a fi înființată:

5
Titlul proiectului: “Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea Sud-Vest Oltenia”
Proiect cofinanţat din Fondul Instrumente Structurale 2014 – 2020 prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară: 3. “Locuri de muncă pentru toţi”
Cod apel: POCU/82/3/7
Operaţiunea: Creșterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Schema de ajutor de stat: România Start-Up Plus
Beneficiar: Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR 1903 – Filiala Dolj
Cod Contract: POCU/82/3/7/106931

Contact e-mail: antreprenoriatsustenabil@gmail.com

Codul CAEN al activității


pentru care solicită finanțare:
Capitalul social al societății
care urmează a se înființa
(u.m.):
Obiective cuantificabile: Obiective UM Anul 1 Anul 2 Anul 3
Cifră de LEI
afaceri
Profit net LEI
Număr de Număr
salariați de
persoane
Numărul de persoane care vor ☐≥ 4
fi angajate în cadrul Planului
☐3
de afaceri* (bifați răspunsul):
☐2

Suma alocată pentru


implementarea inovării sociale
(u.m):
Data completării:
* Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod
obligatoriu, domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare în care se
implementează proiectul, în mediul urban sau rural.

6
Titlul proiectului: “Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea Sud-Vest Oltenia”
Proiect cofinanţat din Fondul Instrumente Structurale 2014 – 2020 prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară: 3. “Locuri de muncă pentru toţi”
Cod apel: POCU/82/3/7
Operaţiunea: Creșterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Schema de ajutor de stat: România Start-Up Plus
Beneficiar: Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR 1903 – Filiala Dolj
Cod Contract: POCU/82/3/7/106931

Contact e-mail: antreprenoriatsustenabil@gmail.com

II. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI

Relizați un rezumat al planului de afaceri în maximum 2 pagini.

Acest rezumat reprezintă primul contact pe care evaluatorii îl au cu ideea dvs. de


afacere.

Această primă impresie poate influența decisiv decizia evaluatorului de a acepta sau
respinge proiectul dvs. pentru a fi finanțat.

Rezumatul va evidenția:

- O scurtă descriere a afacerii (viziune, misiune, obiective, activitatea principală,


activități secundare, acționariatul etc.);

- O scurtă prezentare a produselor/ serviciilor;

- Avantajul competitiv avut în vedere;

- Rezumatul planului de marketing (politica de produs, politica de preț, politica de


promovare, politica de plasament);

- Informații financiare relevante;

- De ce credeți că afacerea va avea succes?

7
Titlul proiectului: “Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea Sud-Vest Oltenia”
Proiect cofinanţat din Fondul Instrumente Structurale 2014 – 2020 prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară: 3. “Locuri de muncă pentru toţi”
Cod apel: POCU/82/3/7
Operaţiunea: Creșterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Schema de ajutor de stat: România Start-Up Plus
Beneficiar: Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR 1903 – Filiala Dolj
Cod Contract: POCU/82/3/7/106931

Contact e-mail: antreprenoriatsustenabil@gmail.com

III. DESCRIEREA AFACERII

Descrieți pe larg afacerea dvs. având în vedere:

- viziunea, misiunea și obiectivele;

- activitatea principală și activitățile secundare;

- acționariatul și forma de organizare;

- localizarea;

- aspectele juridice specifice de care trebuie să țineți cont.

8
Titlul proiectului: “Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea Sud-Vest Oltenia”
Proiect cofinanţat din Fondul Instrumente Structurale 2014 – 2020 prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară: 3. “Locuri de muncă pentru toţi”
Cod apel: POCU/82/3/7
Operaţiunea: Creșterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Schema de ajutor de stat: România Start-Up Plus
Beneficiar: Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR 1903 – Filiala Dolj
Cod Contract: POCU/82/3/7/106931

Contact e-mail: antreprenoriatsustenabil@gmail.com

IV. DIMENSIONAREA VALORICĂ A AFACERII

Includeți informații cu privire la avantajele localizării afacerii într-un anumit loc și


costurile relaționate.

Decrieți pe larg operațiunile procesului de producție/ prestare servicii și cel de vânzare.

Dacă este vorba de producție, includeți detalii despre tehnologia de care aveți nevoie,
capacitatea de producție pe care o oferă și costurile relaționate cu procurarea
acesteia.

Dacă este vorba despre servicii, includeți detalii despre capacitatea de livrare,
raportată la dimensiunea propusă a afacerii.

Prezentați care sunt autorizațiile, certificatele, licențele, brevetele și mărcile de care


aveți nevoie, alături de procedurile de dobândire și costurile obținerii acestora.

9
Titlul proiectului: “Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea Sud-Vest Oltenia”
Proiect cofinanţat din Fondul Instrumente Structurale 2014 – 2020 prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară: 3. “Locuri de muncă pentru toţi”
Cod apel: POCU/82/3/7
Operaţiunea: Creșterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Schema de ajutor de stat: România Start-Up Plus
Beneficiar: Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR 1903 – Filiala Dolj
Cod Contract: POCU/82/3/7/106931

Contact e-mail: antreprenoriatsustenabil@gmail.com

V. ANALIZA PIEȚEI

Descrieți detaliat produsele/ serviciile oferite.

Ce nevoi satisfac produsele/ serviciile oferite?

Care sunt nevoile consumatorilor/ cumpărătorilor?

Ce vă diferențiază de concurență?

Prezentați o analiză a concurenței.

Includeți informații despre industrie, având în vedere și tendințele observate.

Realizați diagrama PEST (politic, economic, social, tehnologic).

10
Titlul proiectului: “Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea Sud-Vest Oltenia”
Proiect cofinanţat din Fondul Instrumente Structurale 2014 – 2020 prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară: 3. “Locuri de muncă pentru toţi”
Cod apel: POCU/82/3/7
Operaţiunea: Creșterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Schema de ajutor de stat: România Start-Up Plus
Beneficiar: Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR 1903 – Filiala Dolj
Cod Contract: POCU/82/3/7/106931

Contact e-mail: antreprenoriatsustenabil@gmail.com

VI. PLANUL DE MARKETING

Prezentați elementele mixului de marketing: strategia de produs, strategia de preț,


strategia de promovare, strategia de plasament (4P- în cazul produselor și 7P- în cazul
serviciilor. Motivați fiecare decizie.

Elaborați analiza SWOT a afacerii dvs.

Prezentați principalele obiective de marketing.

Prezentați modelul de vânzări propus.

Prezentați principalele obiective de vânzări.

Faceți proiecții de vânzări.

Calculați pragul de rentabilitate, cu evidențierea cantității critice (Vezi Anexele la


Suportul de curs).

11
Titlul proiectului: “Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea Sud-Vest Oltenia”
Proiect cofinanţat din Fondul Instrumente Structurale 2014 – 2020 prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară: 3. “Locuri de muncă pentru toţi”
Cod apel: POCU/82/3/7
Operaţiunea: Creșterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Schema de ajutor de stat: România Start-Up Plus
Beneficiar: Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR 1903 – Filiala Dolj
Cod Contract: POCU/82/3/7/106931

Contact e-mail: antreprenoriatsustenabil@gmail.com

VII. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Evidențiați aspecte cu privire la asigurarea managementului activității (conducerea


afacerii, structura organizatorică, numărul de locuri de muncă create).

Propuneți măsuri pentru asigurarea numărului minim de persoane angajate pe


perioada de implementare și de sustenabilitate a Planului de afaceri.

Descrieți pe scurt posturile neceare derulării afacerii și motivați necesitatea lor.

Detaliați politica de resurse umane (recrutare, angajare, motivare a angajaților).

Detaliați pachetele salariale pe care le veți adopta, tipul contractului de muncă și


numărul de ore aferente.

Includeți informații relevante și/ sau specifice, cu privire la legislația muncii în vigoare.

12
Titlul proiectului: “Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea Sud-Vest Oltenia”
Proiect cofinanţat din Fondul Instrumente Structurale 2014 – 2020 prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară: 3. “Locuri de muncă pentru toţi”
Cod apel: POCU/82/3/7
Operaţiunea: Creșterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Schema de ajutor de stat: România Start-Up Plus
Beneficiar: Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR 1903 – Filiala Dolj
Cod Contract: POCU/82/3/7/106931

Contact e-mail: antreprenoriatsustenabil@gmail.com

VIII. PROIECȚII FINANCIARE

Realizați proiecțiile financiare pe o perioadă de 3 ani (care acoperă inclusiv perioada


de sustenabilitate a proiectului), prin utilizarea a trei instrumente de lucru:

- Bilanț prescurtat (Vezi Anexele la Suportul de curs);

- Contul de profit și pierdere prescurtat (Vezi Anexele la Suportul de curs);

- Cash flow-ul (Vezi Anexele la Suportul de curs).

Comentați și explicați cifrele obținute.

13
Titlul proiectului: “Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea Sud-Vest Oltenia”
Proiect cofinanţat din Fondul Instrumente Structurale 2014 – 2020 prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară: 3. “Locuri de muncă pentru toţi”
Cod apel: POCU/82/3/7
Operaţiunea: Creșterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Schema de ajutor de stat: România Start-Up Plus
Beneficiar: Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR 1903 – Filiala Dolj
Cod Contract: POCU/82/3/7/106931

Contact e-mail: antreprenoriatsustenabil@gmail.com

IX. ACTIVITĂȚI NECESARE IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Descrieți principalele măsuri pentru asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin


schema de minimis, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada implementării
proiectului aferent contractului de finanțare.

Descrieți principalele măsuri pentru asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin


schema de minimis, inclusiv cu menținerea locurilor de muncă, pe perioada de
sustenabilitate de minimum 6 luni.

14
Titlul proiectului: “Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea Sud-Vest Oltenia”
Proiect cofinanţat din Fondul Instrumente Structurale 2014 – 2020 prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară: 3. “Locuri de muncă pentru toţi”
Cod apel: POCU/82/3/7
Operaţiunea: Creșterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Schema de ajutor de stat: România Start-Up Plus
Beneficiar: Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR 1903 – Filiala Dolj
Cod Contract: POCU/82/3/7/106931

Contact e-mail: antreprenoriatsustenabil@gmail.com

X. JUSTIFICAREA NECESITĂȚII FINANȚĂRII PROIECTULUI

Evidențiați beneficiile aduse de finanțare.

Justificați necesitatea finanțării.

15
Titlul proiectului: “Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea Sud-Vest Oltenia”
Proiect cofinanţat din Fondul Instrumente Structurale 2014 – 2020 prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară: 3. “Locuri de muncă pentru toţi”
Cod apel: POCU/82/3/7
Operaţiunea: Creșterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Schema de ajutor de stat: România Start-Up Plus
Beneficiar: Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR 1903 – Filiala Dolj
Cod Contract: POCU/82/3/7/106931

Contact e-mail: antreprenoriatsustenabil@gmail.com

XI. IMPLEMENTAREA INOVĂRII SOCIALE

Evidențiați suma alocată pentru implementarea inovării sociale. Justificați.

Descrieți modul în care este promovată inovarea socială prin afacerea propusă.

16
Titlul proiectului: “Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea Sud-Vest Oltenia”
Proiect cofinanţat din Fondul Instrumente Structurale 2014 – 2020 prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară: 3. “Locuri de muncă pentru toţi”
Cod apel: POCU/82/3/7
Operaţiunea: Creșterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Schema de ajutor de stat: România Start-Up Plus
Beneficiar: Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR 1903 – Filiala Dolj
Cod Contract: POCU/82/3/7/106931

Contact e-mail: antreprenoriatsustenabil@gmail.com

XII. PROMOVAREA DEZVOLTĂRII DURABILE

Evidențiați modalitatea de promovare concretă a dezvoltării durabile prin dezvoltarea


unor produse sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltării durabile.

17
Titlul proiectului: “Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea Sud-Vest Oltenia”
Proiect cofinanţat din Fondul Instrumente Structurale 2014 – 2020 prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară: 3. “Locuri de muncă pentru toţi”
Cod apel: POCU/82/3/7
Operaţiunea: Creșterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Schema de ajutor de stat: România Start-Up Plus
Beneficiar: Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR 1903 – Filiala Dolj
Cod Contract: POCU/82/3/7/106931

Contact e-mail: antreprenoriatsustenabil@gmail.com

XIII. PRINCIPIUL ECONOMIEI CU EMISII SCĂZUTE DE DIOXID DE CARBON


ȘI EFICIENȚA DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZĂRII RESURSELOR

Evidențiați modalitatea de promovare concretă a principiului economiei cu emisii


scăzute de dioxid de carbon.

Evidențiați modalitatea de promovare concretă a eficienței din punctul de vedere al


utilizării resurselor.

18
Titlul proiectului: “Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea Sud-Vest Oltenia”
Proiect cofinanţat din Fondul Instrumente Structurale 2014 – 2020 prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară: 3. “Locuri de muncă pentru toţi”
Cod apel: POCU/82/3/7
Operaţiunea: Creșterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Schema de ajutor de stat: România Start-Up Plus
Beneficiar: Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR 1903 – Filiala Dolj
Cod Contract: POCU/82/3/7/106931

Contact e-mail: antreprenoriatsustenabil@gmail.com

XIV. PROMOVAREA ȘI UTILIZAREA TIC

Evidențiați măsurile stabilite pentru promovarea concretă și utilizarea TIC, prin


implementarea unor soluții TIC în procesul de:

- producție/ furnizare de bunuri;

- prestare de servicii;

- execuție de lucrări.

19
Titlul proiectului: “Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea Sud-Vest Oltenia”
Proiect cofinanţat din Fondul Instrumente Structurale 2014 – 2020 prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară: 3. “Locuri de muncă pentru toţi”
Cod apel: POCU/82/3/7
Operaţiunea: Creșterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Schema de ajutor de stat: România Start-Up Plus
Beneficiar: Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR 1903 – Filiala Dolj
Cod Contract: POCU/82/3/7/106931

Contact e-mail: antreprenoriatsustenabil@gmail.com

XV. PROMOVAREA ȘI CONSOLIDAREA CERCETĂRII, A DEZVOLTĂRII


TEHNOLOGICE ȘI/ SAU A INOVĂRII

Evidențiați măsurile pentru consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/ sau a


inovării, prin derularea de activități specifice.

20
Titlul proiectului: “Antreprenoriat Sustenabil în Regiunea Sud-Vest Oltenia”
Proiect cofinanţat din Fondul Instrumente Structurale 2014 – 2020 prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară: 3. “Locuri de muncă pentru toţi”
Cod apel: POCU/82/3/7
Operaţiunea: Creșterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Schema de ajutor de stat: România Start-Up Plus
Beneficiar: Uniunea Generală a Industriașilor din România UGIR 1903 – Filiala Dolj
Cod Contract: POCU/82/3/7/106931

Contact e-mail: antreprenoriatsustenabil@gmail.com

ANEXE

Obligatorii:

Anexa 1: Un Fișier, în format .XLS sau .XLSX, conținând file distincte pentru: Pragul
de rentabilitate, Bilanțul prescurtat, Contul de profit și pierdere prescurtat, Cash-flow-ul.

Anexa 2: CV-urile în format europass ale persoanelor care urmează să dețină părți
sociale/ acțiuni în cadrul firmei nou înființate, într- un singur fișier PDF.

Anexa 3: O prezentare în format .PPT sau .PPTX a planului de afaceri (maxim 15


slide-uri).

Anexa 4: Copie după Buletin sau Carte de Identitate.

Opțional:

Anexa 5: Alte documente relevante, comasate într-un singur fișier de tipul PDF, care
să nu depășească 3 Mb.

21