Sunteți pe pagina 1din 13

1

Avizat,
Director unitate de învăţământ
Prof.
Aprobat,
în ședința Comisiei de Orientare Școlară și Profesională

din data _____________________


EXEMPLU !!!!!

TOT CE ESTE SCRIS CU ROSU sau alta culoare TREBUIE sau poate fi MODIFICAT
(READAPTAT, sters ETC.....) este model realizat pentru un singur elev deci foarte particularizat... si
pentru cei care au psihic moderat trecut in certificat
CE AM SCRIS CU NEGRU POATE RAMANE LA TOATA LUMEA ... rog a primi si eu pe adresa
mea planurile facute....
PLAN DE SERVICII INDIVIDUALIZAT PENTRU COPIII CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE
Conform Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016

Numele şi prenumele copilului/elevului: .................................................


Mama: ...................................
Tata: .....................................
Reprezentantul legal al copilului: ...........................................
Data naşterii: ...........................................
Domiciliul: ....................................
Unitatea de învăţământ la care este înscris: .................................................................
Certificat de orientare şcolară şi profesională nr. ..se ia din certificat ... din ............................ emis de COSP Suceava
Data realizării planului de servicii individualizat: ...............conform legii..........in trermen de 30 zile de la data primirii deciziei ..
Responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale: prof. ....................................
Drepturi/Beneficii de asistenţă socială pentru copiii cu CES (prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare): Drepturi
conform Hotărârii nr 564/2017
2

Conform Art. 55 (5) Obiectivul planului de servicii individualizat este de a facilita integrarea şcolară şi profesională şi de a valorifica potenţialul
intelectual, emoţional şi aptitudinal al copilului, contribuind astfel la incluziunea socială.
În elaborarea planului de servicii individualizat s-au luat în considerare:
- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu completările şi modificările ulterioare
- Ordinul 5573/2011 Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat
- Ordinul 5574/2011 Metodologie privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale
speciale integraţi în învăţământul de masă

Servicii psihoeducaţionale pentru copilul cu CES

Tipul de Instituţia Obiective Data de Perioada de Persoana responsabilă de


serviciu/intervenţie responsabilă începere acordare a acordare a serviciului
serviciului (date de contact)
Servicii educaţionale Unitatea de Acestea ce urmeaza pot fi scurtate.... reorganizate etc După Până la Director
învăţământ astfel incat sa fie PARTICULARIZATE!!!!) expirarea Prof.
avizarea E-mail
certificatului
planului de orientare
Responsabilizarea tuturor cadrelor din unitatea de de şcolară şi
învăţământ privind educaţia incluzivă servicii profesională
Dizolvarea prejudecăţilor faţă de copil şi încurajarea unor de către
atitudini pozitive faţă de el
COSP
Combaterea atitudinilor de discriminare şi segregare în
rândul cadrelor didactice şi al copiilor din şcoală
Asigurarea egalităţii de şanse şi asigurarea accesului egal
la educaţie Toate cadrele didactice care
predau la clasă
Acces liber la activităţile educative formale şi nonformale
(extracurriculare şi extraşcolare) în condiţii de participare
cu şanse egale cu ceilalţi copii
Crearea unui mediu incluziv, adică un mediu în care sunt
bineveniţi, protejaţi şi educaţi toţi copiii, indiferent de
gen, caracteristici fizice, intelectuale, economice,
lingvistice sau alte caracteristici (UNESCO).
Respect pentru diversitate
Oferirea unei educaţii de calitate pentru copilul cu CES,
adică crearea de oportunităţi reale de obţinere a
3

succesului în experienţa de învăţare


Atingerea nivelului posibil de dezvoltare individuală cât
mai aproape de dezvoltarea normală
Identificarea, valorificarea şi stimularea tuturor
capacităţilor şi disponibilităţilor cognitive, de limbaj,
psihomotorii, afectiv-relaţional şi social-adaptative
existente sau potenţiale
Ajustarea solicitărilor la abilităţile cognitiv-emoţionale,
abilităţile sociale şi de comunicare ale elevului, punând
totodată acces pe dezvoltarea acestor abilităţi
Dezvoltarea unei relaţii bune între profesor-elev
Comunicarea permanentă între cadrele didactice referitor
la reuşitele de abordare, bune practici, împărtăşirea
observaţiilor, a modalităţilor de rezolvare cu succes a
situaţiilor criză, a metodelor şi tehnicilor de predare care
accesibilizează înţelegerea informaţiilor şi a sarcinilor
Dezvoltarea unei relaţii de parteneriat cu părinţii elevului
Accesibilizarea curriculumului naţional în raport cu
nevoile speciale ale elevului
Diferenţierea şi individualizarea demersului educaţional
Asigurarea învăţării individualizate şi personalizate
Introducerea unor abordări specifice ale procesului
învăţării şi utilizarea flexibilă a tuturor resurselor
disponibile
Flexibilitate pedagogică şi educativă, adaptată nevoilor
de dezvoltare al elevului şi potenţialului acestuia
Promovarea flexibilităţii didactice pe parcursul
Adaptarea Unitatea de activităţilor de predare şi de evaluare, punând accent şi pe După
metodologiei învăţământ motivarea copilului, valorizarea lui, găsirea punctelor avizarea
Până la
didactice tipului şi forte, a talentelor şi dezvoltarea acestora planului expirarea
gradului dizabilităţii
elevului, nivelului şi de certificatului
potenţialului servicii de orientare
individual de
de către şcolară şi
dezvoltare, precum şi profesională
specificului de utilizati adaptarile care sunt necesare daca nu este cazul COSP
învăţare al copilului pentru chimie de exemplu nu treceti programa Toate cadrele didactice care
adaptata ... la clase mici nu va aparea programa predau la clasă(prof romana)
adaptata la fizica sau chimie ... Apar programe adaptate
doar la materiile predate la clasa!!!!)
4

I.Programă adaptată la limba şi literatura română


(IN COLABORARE CU PROF DE ROMANA DACA ESTE După
CAZUL) avizarea Până la
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de planului expirarea
comunicare, de certificatului
prin receptarea şi producerea textului oral servicii de orientare
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri de către şcolară şi
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri COSP profesională
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în
procesul
comunicării orale și scrise
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în
context
național și internațional

II. Programă adaptată la


matematică(COLABORARE cu prof )
1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în
contextul în care acestea apar
2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, După
calitativ, structural, cuprinse în avizarea Până la Toate cadrele didactice care
diverse surse informaționale predau la clasă(prof mate)
planului expirarea
3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în de certificatului
diverse contexte matematice servicii de orientare
4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a de către şcolară şi
informațiilor, concluziilor și COSP profesională
demersurilor de rezolvare pentru o situaţie dată
5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii
date
6. Modelarea matematică a unei situaţii date, prin După
integrarea achizițiilor din diferite avizarea Până la
domenii planului expirarea
de certificatului
III.Programă adaptată la limba engleză (L1) servicii de orientare
1. Receptarea de mesaje orale în situaţii de comunicare de către şcolară şi
uzuală COSP profesională
2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
Toate cadrele didactice care
3. Receptarea de mesaje scrise în situaţii de comunicare predau la clasă
uzuală
5

4. Redactarea de mesaje în situaţii de comunicare uzuală


După
avizarea Până la
planului expirarea
IV.Programă adaptată la limba franceză (L2) de certificatului
1. Receptarea de mesaje orale simple servicii de orientare
2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală de către şcolară şi
3. Receptarea de mesaje scrise simple COSP profesională
4. Redactarea de mesaje simple în situaţii de comunicare
Toate cadrele didactice care
uzuală predau la clasă

După
avizarea Până la
V.Programă adaptată Elemente de limbă latină planului expirarea
şi de cultură romanică, de certificatului
Clasa a VII-a servicii de orientare
1. Receptarea adecvată a elementelor lingvistice esențiale de către şcolară şi
ale COSP profesională Toate cadrele didactice care
limbii latine prin raportare la limba română și la alte predau la clasă
limbi
romanice/moderne După
2. Valorificarea elementelor de limbă, cultură și avizarea Până la
civilizație grecoromană planului expirarea
în dezvoltarea personalității și în asumarea identității de certificatului
socioculturale servicii de orientare
VI.Programă adaptată la fizică de către şcolară şi
1. Investigarea ştiinţifică structurată, în principal COSP profesională
experimentală, a unor fenomene fizice simple, Toate cadrele didactice care
perceptibile predau la clasă
2. Explicarea ştiinţifică a unor fenomene fizice simple şi
a unor aplicaţii tehnice ale acestora După
3. Interpretarea unor date şi informaţii, obţinute avizarea
experimental sau din alte surse, privind fenomene fizice planului Până la
simple şi aplicaţii tehnice ale acestora de expirarea
4. Rezolvarea de probleme/situaţii problemă prin metode servicii certificatului
specifice fizicii de către de orientare
şcolară şi Toate cadrele didactice care
6

VII.Programă adaptată la chimie COSP profesională predau la clasă


1. Explorarea unor fenomene și proprietăți ale
substanțelor întâlnite în activitatea cotidiană După
2. Interpretarea unor date și informații obținute în cadrul avizarea Până la
unui demers investigativ planului expirarea
3. Rezolvarea de probleme în situații concrete, utilizând de certificatului
algoritmi și instrumente specifice chimiei servicii de orientare
4. Evaluarea consecințelor proceselor și acțiunii de către şcolară şi
substanțelor chimice asupra propriei persoane și asupra COSP profesională
mediului înconjurător
Toate cadrele didactice care
VIII.Programă adaptată la biologie predau la clasă(prof chimie)
1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor și a
fenomenelor, cu instrumente și metode științifice
2. Comunicarea adecvată în diferite contexte științifice și
sociale După
3. Rezolvarea unor situații problemă din lumea vie, pe avizarea
baza gândirii logice și a creativității planului Până la
4. Manifestarea unui stil de viață sănătos într-un mediu de expirarea
natural propice vieții servicii certificatului
IX.Programă adaptată la educaţie socială (CEI CARE de către de orientare Toate cadrele didactice care
AU ADAPTARE PENTRU ELEV DE CLASA A v A COSP şcolară şi predau la clasă(prof biologie)
POT PASTRA ACEASTA PROGRAMA DEOARECE profesională
ESTE FACUTA DE MINE PT UN ELEV DE CLASA A
Va cu adaptare ) După
1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese avizarea
din viața personală şi a diferitelor grupuri şi comunități, planului Până la
prin utilizarea unor achiziții specifice domeniului social de expirarea
2. Cooperarea pentru realizarea unor activități şi pentru servicii certificatului
investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri şi de către de orientare
comunități, prin asumarea unor valori şi norme sociale şi COSP şcolară şi
profesională Toate cadrele didactice care
civice predau la clasă(PROF CULTURA
3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin CIVICA, ed sociala)
exercitarea spiritului de inițiativă şi întreprinzător, După
respectiv prin manifestarea unui comportament social, avizarea
civic şi economic activ planului Până la
X.Programă adaptată la istorie de expirarea
1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi servicii certificatului
reprezentărilor de timp şi spaţiu de către de orientare
2. Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de şcolară şi
7

specialitate şi a surselor istorice COSP profesională


3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea Toate cadrele didactice care
experienţei istorice şi a diversităţii socio-culturale După predau la clasă(PROF ISTORIE)
4. Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor avizarea Până la
necesare învăţării permanente planului expirarea
XI.Programă adaptată la geografie de certificatului
1. Prezentarea realităţii geografice, utilizând mijloace şi servicii de orientare
limbaje specifice de către şcolară şi
2. Raportarea realităţii geografice spaţiale şi temporale la COSP profesională
reprezentări cartografice Toate cadrele didactice care
3. Studierea spaţiului geografic, realizând conexiuni cu După predau la clasă(PROF
informaţii dobândite la alte discipline şcolare avizarea Până la GEOGRAFIE)
4. Elaborarea unui demers investigativ din perspectiva planului expirarea
educaţiei permanente şi pentru viaţa cotidiană de certificatului
XII.Programă adaptată la religie, cultul ortodox servicii de orientare
1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în de către şcolară şi
conexiune cu diferite manifestări ale credinței COSP profesională
2. Manifestarea unui comportament moral, în viaţa
personală şi în societate, în acord cu valorile religioase
3. Raportarea experienţelor din viaţa de zi cu zi la După Toate cadrele didactice care
avizarea predau la clasă
principiile religioase, cu respectarea identităţii şi Până la
diversităţii religioase planului expirarea
de certificatului
XIII.Programa adaptată la educație plastică servicii de orientare
1. Receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor de către şcolară şi
artistic - vizuale în scopul formării culturii artistice de COSP profesională
bază Toate cadrele didactice care
2. Utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice predau la clasă
artelor vizuale plastice și decorative
3. Exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor,
utilizând limbajul artistic - vizual în contexte variate După
avizarea Până la
XIV.Programa adaptată la educație muzicală planului expirarea
1. Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini, prin de certificatului
interpretarea unor lucrări muzicale servicii de orientare
2. Operarea cu elemente de scris-citit și limbaj muzical de către şcolară şi Toate cadrele didactice care
3. Aprecierea lucrărilor muzicale, inclusiv a conținutului COSP profesională predau la clasă
lor afectiv, atitudinal și ideatic
8

XV.Programa adaptată la educaţie fizică şi sport


1. Utilizarea efectelor favorabile ale educaţiei fizice şi După
sportului în practicarea constantă a exercițiilor fizice, avizarea Până la
pentru optimizarea stării de sănătate planului expirarea
2. Utilizarea achiziţiilor specifice educaţiei fizice şi de certificatului
sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase servicii de orientare
şi a capacităţii motrice de către şcolară şi Toate cadrele didactice care
3. Demonstrarea unui comportament adecvat regulilor COSP profesională predau la clasă
specifice, pe parcursul organizării, practicării şi
participării ca spectator la activităţile de educaţie fizică şi
sport

XVI.Programa adaptată la educaţie tehnologică şi Până la


aplicaţii practice expirarea
1. Realizarea practică de produse utile și/sau de lucrări certificatului
creative pentru activități curente şi valorificarea acestora de orientare
şcolară şi Toate cadrele didactice care
2. Promovarea unui mediu tehnologic favorabil profesională predau la clasă
dezvoltării durabile

3. Explorarea intereselor și aptitudinilor pentru


ocupații/profesii, domenii profesionale și antreprenoriat
în vedere alegerii parcursului şcolar şi profesional
XVII.Programă adaptată la informatică şi TIC

1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei


informației și comunicațiilor
2. Rezolvarea unor probleme elementare prin metode Toate cadrele didactice care
intuitive de prelucrare a informației predau la clasă
3. Elaborarea creativă de mini proiecte care vizează
aspecte sociale, culturale și personale, respectând
creditarea informației și drepturile de autor

Asigurarea unei evaluări diferenţiate la toate


disciplinele în funcţie de evoluţia proprie a copilului
Asigurarea adaptării specifice la evaluările naţionale,
similare cu evaluările adaptate pe parcursul
9

semestrelor - în conformitate cu legislaţia actuală


privind evaluările naţionale şi în conformitate cu
Statutul Elevului (Ordinul 4742/2016)
Servicii de !!!!!!!!!!!!!!!
asistenţă Atenbtie !!!!
psihopedagogică unele cadre
prin profesor de au sprijinul
sprijin cadrului
itinerant ... a În certificatul de orientare şcolară şi profesională nu se
se verifica cu recomandă servicii de asistenţă psihopedagogică prin
doamna prof cadrul didactic itinerant şi de sprijin
itinerant pe
care copii ii
are cuplinsi
in plan si pe
care nu

Cadrul
didactic
itinerant şi
de sprijin nu
este asigurat
de către ISJ
Suceava
Servicii de CȘAPP (Rog mult ca sa mai reordonati/reorganizati ce După Până la Consilier şcolar
consiliere şi Școala am scris mai jos ce am scris) avizarea expirarea Vîrvara Daniela
orientare şcolară Gimnazială certificatului
Nr.10 planului de orientare virvara_daniela@yahoo.com
CJRAE Servicii oferite la cererea si cu acceptul cadrelor de şcolară şi
Suceava didactice și a părinților servicii profesională
de către
- participarea la activităţile educative şcolare şi
COSP
extraşcolare din grupă/clasă în calitate de
observator, consultant, coparticipant
- realizarea adaptării curriculare în parteneriat cu
cadrele didactice de la grupă/clasă
- elaborarea şi punerea în aplicare planul de
intervenţie personalizat realizat pe baza planului
10

de servicii individualizat, în parteneriat cu


membrii echipei multidisciplinare
- colaborarea cu toate cadrele didactice din unitatea
de învăţământ în care este înscris copilul/elevul în
vederea realizării unei integrări şcolare eficiente
şi a punerii în aplicare în mod unitar a planului de
servicii individualizat
- monitorizarea aplicării programelor curriculare
adaptate şi evaluarea, în parteneriat cu cadrele
didactice de la clasă, rezultatele aplicării acestora
- colaborarea cu SEOSP în vederea preluării
informaţiilor privind evaluarea copilului şi
elaborarea planului de servicii individualizat
- realizarea evaluări periodice şi reproiectarea
programul de intervenţie personalizat în funcţie
de rezultatele obţinute
- realizarea materialelor didactice, instrumentelor
de lucru şi de evaluare specifice în colaborare cu
cadrele didactice de la clasa în care sunt elevi cu
CES
- consiliere parentală
- dezvoltarea abilităţilor parentale în raport cu
dizabilitatea copilului
- consilierea individuală al copilului cu CES cu
privire la dezvoltarea competenţelor sociale şi de
comunicare,
- facilitarea autocunoaşterii;
- creşterea motivaţiei pentru frecventarea şcolii şi
pentru învăţătură;
- stabilirea în mod corect a priorităţile.
- identificarea nevoilor şi scopurilor personale
- dezvoltarea abilităţii de luare a deciziei
- stiluri de învăţare
- managementul timpului
Comisia SEOSP şi COSP
- metode și strategii de învăţare eficiente
- OSP
11

Reevaluare şi reorientare şcolară la expirarea


certificatului de orientare şcolară şi profesională

Servicii de terapie Serviciul de


logopedică/terapia terapie
tulburărilor de logopedică
limbaj nu este
asigurat de
către ISJ
Suceava
Servicii de terapie - - - - -
educaţională*
Servicii de - - - - -
kinetoterapie*
Asigurare Nu este necesar
transport la
unitatea de
învăţământ
Măsuri de sprijin Conform Art. 63-65: După Până la Responsabil de caz servicii
pentru educaţia Prevenirea şi combaterea barierelor de atitudine: avizarea expirarea psihoeducaţionale
incluzivă** a) informarea părinţilor ai căror copii frecventează certificatului Prof.
unitatea de învăţământ cu privire la educaţia incluzivă şi planului de orientare
incluziunea socială a copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES; de şcolară şi
b) informarea elevilor din unitatea de învăţământ cu servicii profesională
privire la educaţia incluzivă şi incluziunea socială a de către
copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES, într-un limbaj adaptat
COSP
vârstei şi, de preferinţă, utilizând educaţia de la egal la
egal;
c) informarea cadrelor didactice cu privire la educaţia
incluzivă şi incluziunea socială a copiilor cu dizabilităţi
şi/sau CES;
d) informări şi campanii de conştientizare cu privire la
acceptarea diversităţii, incluziunea socială a copiilor cu
dizabilităţi şi/sau CES desfăşurate la nivelul comunităţii
Pregătirea pentru tranziţia de la pubertate la adolescenţă:
12

a) pregătirea copilului prin informare adecvată vârstei şi


gradului de maturitate de către familie şi cadrele
didactice;
b) educaţie pentru sănătate sub forma disciplinei
opţionale sau oferită de alţi furnizori de servicii
educaţionale, de sănătate sau sociale;
c) consiliere din partea consilierului şcolar sau din partea
altor furnizori de servicii educaţionale, de sănătate sau
sociale;
d) dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă în cadrul
unor servicii sau cursuri.

Tranziţia de la gimnaziu la liceu sau şcoală profesională:


a) pregătirea copilului prin informare adecvată vârstei,
gradului de maturitate şi tipului dizabilităţii de către
familie şi cadrele didactice;
b) educaţie pentru sănătate sub forma disciplinei
opţionale sau oferită de alţi furnizori de servicii
educaţionale, de sănătate sau sociale;
c) consiliere din partea consilierului şcolar sau din partea
altor furnizori de servicii educaţionale, de sănătate sau
sociale;
d) dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă în cadrul
unor servicii sau cursuri.
e)orientarea şcolară şi profesională.

Integrarea socioprofesională:
a) pregătirea copilului prin informare adecvată vârstei,
gradului de maturitate şi tipului dizabilităţii de către
familie şi cadrele didactice;
b) educaţie pentru sănătate sub forma disciplinei
opţionale sau oferită de alţi furnizori de servicii
educaţionale, de sănătate sau sociale;
c) consiliere din partea consilierului şcolar sau din partea
altor furnizori de servicii educaţionale, de sănătate sau
sociale;
d) dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă în cadrul
unor servicii sau cursuri.
e) evaluare şi consiliere vocaţională;
13

f) orientare profesională/în carieră;


g) sprijin şi consiliere pentru găsirea unui loc de muncă,
angajare şi adaptare la cerinţele postului, inclusiv
mediere pe piaţa muncii.
* Doar în cazul elevilor înscrişi în unităţi de învăţământ special. ** Doar în cazul elevilor înscrişi în unităţi de învăţământ de masă.

Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016:


-Conform Art 68 (4) şi Art. 69 Unitatea şcolară semnează un contract cu familia după modelul Anexei nr 16 din metodologie.
-Conform Art 73 – Art. 81 responsabilul de caz psihoeducaţional asigură monitorizarea şi reevaluarea perioadică a progreselor înregistrate de copilul cu
dizabilităţi şi/sau CES, după modelul Anexei nr 17 din metodologie
-Art. 74 (2) Reevaluarea obiectivelor din planul de servicii individualizat are loc semestrial pentru copiii ale căror certificate de orientare şcolară şi
profesională au termen de valabilitate un an şcolar şi anual pentru copiii ale căror certificate au termen de valabilitate pe nivel de învăţământ.
(3) În situaţia în care, în urma reevaluării, se constată regresul situaţiei copilului sau dificultăţi de implementare a planului care nu se pot remedia, se
revizuieşte planul.
-Conform Art. 67 c) Responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale transmite proiectul planului de servicii individualizat, avizat de directorul unităţii
de învăţământ unde este încadrat direct, la COSP, în cazul primei orientări, sau la SEOSP, pentru a fi inclus în dosarul care se înaintează COSP în cazul
reorientării

SEMNĂTURI:
Responsabil caz servicii psihoeducaţionale:
Prof.
...........................................................

Părinte/Reprezentant legal
:
………………………........................

Avizat/neavizat de către comisia COSP

Preşedinte,
Prof. Maria PAVELESCU
.....................................