Sunteți pe pagina 1din 7

-7

Primiria municipiului Chiqiniu


Prin prezenta Direclia generald, educa{ie, tineret qi sport vine cu propunerea
cdtre Primdria municipiului Chiginau privind alocarea mijloacelor financiare
suplementare pentru dezvoltarea infrastructurii si bazei tehnico-materiale a
instituliilor de educatie timpurie dupd cum urrneazd:

Nr Sectorul Numdrul Mijloacele financiare Total sector


dlo total de IET, suplementare al ocate pentru: (lei)
eare solicitd efectuarea Procurarea
alocalii lucrdrilor de rnobilierului
suplementare reparajie a
acoperisului
II
s. Botanica l8 2.65t.600 2.651.600
2 s. Buiucani 25 800.000 800.000
a
J s. Centru 2l 1.000.000 1.000.000
4 s. Ciocana 15 996.730 996.130
5 s. RAscani 30 1.500.000 1.500.000
6 Total
general 109 2.651.600 4.296.720 6.948.330
Descrierea detahatd' a necesitdlilor pe sectoarele municipiului chi;in[u se
anexeazd..

Executor Cladia Dogot (022) 235173


REPUBLICA MOL,DOVA
DIRECTIA GENERALA EDUCA.TIE,, TINERE'I $I
SPORf A CONSILruLUI MUNICIPIUL CHI$INAU
DIRECTIA EDUCATIE, TINERET 9I SPORT
SECTORUL BOTANICA
Bd. Trajan 2 I /2, nrLrnicipiLrl Chigindu, RepLrblica Moldova. M D-20601
tel. : (022) 1 65 -42 l, e-nr ai I : d etssbotan icafeD g.ll ai l.QQII

Nr.0( -

Dnei Rodica Gu{u


$ef DGE'fS municipiul ChiEinlu

prin prezenta, Direclia Educafie, Tineret qi Sport sectorul Botanica vine cu rugdmintea de
a inainta propuneri cdtre Plimdria municipiului Chiginau cu privire la alocarea mijloacelor
financiareiuplimentare in sumd de2651,6 mii Iei, pentrr-r reparafia 6870 m'p, de acoperig care
au dat scurgere in urrna ploilor abundente din vara anului 2018, la urmatoarele institulii:

Nr'.
d/o In stitutia Srrrna __ Supl'af4q__
IET nr.40 ll6 210
2 ET nr. 7l 95 280

3 ET nr. 89 320 840

4 ET nr. 91 39 10

5 ET nr 9B 307 9r0
6 IET nr 03 121 230
'/ IET nr 04 t32 390
B ET nr 22 206 420

9 ET nr. 23 t36 410

0 ET nr 39 215 sB0

1l ET nr 41 137 360

2 ET nr. 42 2t') 530


3 ET nr 53 il6 2t0
/1
ET nr 6B 192 430
5 ET nr 80 I 68,6 490
6 ET nr BI 90 260
1 IET tr r82 85 r90
6 Scoala plirnara-srddin ita rrr. I 24 169 550

Total: 255,l16,rrrii le 6870 rn

torul Botanica
Ion Mustafd

Ex. S. CruSevan
Tel.022-'16-57-52
? /z
-
fr
N trJ IV N
N
t.-) NJ
O \o m --J o\ (/l A (/J N) co { o\ L'I (/) N
.tr
N-n -j tr
Ni!' a o i]l
*l
ffi hltrl lI] tll rt |n m H F G] frj fr rI1 tll
p - ! t ", 4 "! ,l -l -l *l -l rl -l .J
5
-.1 -l -l t ..1
'l -l
i f t a a
\]
11 :o\ I :r : I I
Aa;
(nF
:J 1...)
@
t!
;A m \] F {
00 m
a 1..) 5 t-.J 5
NJ
o\
N
3
:L
-l
v8 F)(

D0(

P
tr
E O i;GF zG
trr.
q\

O O O O
a o
e
O
(:)

N tJ tJ
O N)

N gE I

-)1. a;

u c>
N)
O
{
O
5 {
N) t.) F
! {
N Er.
Fl
o
A o O

ca o
o
5 d-; o

p tri! o
N
{ 5
{
5 a 5 N (!

a 0q

(D
5 6 6 @

5- N qs3
E tr-
E oX
p 6 Fl
N
N
f..)
N)
N
N € ;r
==,
Er a
m a O O A
M
o
O €
DI

.s3 a
E 1r
N
p
b.J
c) O <)
NJ
N)
N
E:
I
al>

lD(

o
q o\ N p p N N
{
f.J
6
t,su3o-

YFF
T$(ErE€
N) p f.J N
gg r.E-' l..J

A
f')
o O
N A A i.e E
i!'itr 6
5 a
o
6
O

N @
O O
co s

00 ( {p l) A
b.J
(rl
A N
Ul
5
{(, p
q }J
p
p
5
u € N o
x
O A 0a A c6
O
_
l: i' I
o - a a
(D
a
o I
o I
(D
a a
o
t
.D
a
o
5
C)
o)(
a
.D
t
o
a
(D -
.D
5
o - -o
.'. x 'u')
cD
!a .a .a '@ "a 'q "h z
tD
J
r.r
^
- I
s)r
I - - - -
UA
a)(
a
N'
a
UA
-l
cD(
a
N' t!(
=
I
f;D(
-
0a
cJ(
5
rr(
'l
[)( -DI 5
o o
o- a,
OONI
t-t
I

5'
o-
;' 5' =' ; l ='
?. .=' 5' ;' =' 5
Ln :..- LrJ
= =' = =' -='
,=' .;' .= ,=' ';;,
D' c0r ft( D( tJ( "e' (!( 3
0D (./) sx
Di
5 3 J
lD(

- ;l 3
-.F 5
lD( F)r
: o
-,^
XO
a -o
-
5 I f =
t =
I f :1 :5
\]
7 :1 I = :1 I
m
'l

o\
rD

1t
N
l'J
t.)
--l -_l
A -J o.
l! l! co
o\
o\
N
L/J ; !

-t
'-
\U
- - q
- @

-
l!
IJ

-l

<c o
0a:i:.
aC<i
D(n @ :
*@64

D(NO
o
'aa o

U)
f

o 3
oo
OQa
N(i
z *6
=
6
.1

3
=
-J
a
t
!
c
00
0oa
:!.q ?
*o=
=er6@
,1 o
Dro
a -1

A^
a;
'*. a 'i a. o
";a-N
Hfr.=:
-.s-.1
.:'o <
iir c
t-.J

oo

I
REPUBL,ICA MOI-DOVA
cONsrLruL MuNrcrpAr_ cursrxrAu
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULU.
CH'S'NAU
DTRECTTA EDUCATTE TrNrjr{ET
$r spoR.T
SECTOR CIOCANA
nau, RepLrblica Moldova. MD_20++;
i | : detsc iocana(rr)rna i I. ru

Direclia Generald Educa{ie"


Tinert gi sporl a Consijiului
Municipal Chiqinau
$ef
Rodica Gutu

..

ita de a irrainta propuneri c6tre


a surselor financiare suplimentare
in
a mobilei pentru institr,rfiile de

( se anexseazd, anexa nr.l)

. $e.f interi V.S urclu


srn
ir: X
o
\ o\ o o\ o \ a\
\ a\
o o o o o
It a ua) aq) QIo
.tt (D
,tt tt
30 ,1a

Q
ln 'lt 4t Vt
o) A)

qi,
q a
0)( $( U( Qir N. A)r 0J( Ai(
()q \: \
\i
S.
Q)( Q)r Q)t q)( U( q)( llJ( q)( q)(
A)r AJr Atr

:N f, f T I ) f )-\ t\{ T ) f t\ o
\ \{\
:1
N qJ
N \ A (")
(o
(^)
ch
(.) N
OJ
\ N
CA)
a
a
ul
()l
{\ (^) q
N (^) {A h
o
N a a a
C,J
N
s'$ - a
\
N \N (*)
\N S,q I
\ N
(Jl N
\ CN N x,c \
a o a
A <) (5 A.
o a a o

o
A (^)
r
w) ('l a (Jl
nii f'
o o 9
jU(
^\ ,. -r. o
\
(Jl N
(f)
- xi :.lr
\ Q":to{.
r^
n\,ry/\
-
u
\
o CA)
A \
a a r|
\
a s o :l
0)

A (t) c^) { r
\ a a GJ
a Na (Jl
C"J
A hFf
NJ
(.t) rn :l
{
A)

o
ui rr.
{
c.rl
('^) o, N
\ C^J
A ()
Cl) \ N
N
q) o 3o-
O^
o a
a CO
N
a a o oo

(}) A g) {N {N c.)
h
r \
O OF
o'Q
a o
R.x.*
CJI

I'Q. a E
ci d'
('|
\0)OO ai.
q) N
{N a
(")
N N
cr) (Jl C.J N) N $ ;- {.c
N A \ N rr
N a (5 a a a a
o
N
C) o o
R. \
S
(t
a (.) A O) { (}) (JI \ o \
N a (.)
a a o o a C..)
C^)
ch
c.)
o
O
X,a
'Qa v' a
lo:fu
\ ol \ N N {N q
d.&
g* s
o
o
\ N
a
(Jl
oo co \
A
a (*)
(d A oo
a a o ;'
o) co oo
o Q a a a a
a a a a a s a o o
(\
r
-\ A (a a A
N) N O) a o Cif,o N
O 9T(
PtQ F.t
or D 00
jooli
N oo g)
\ rU(N C)+
o \ \q
ol
CI (Jl
a
(5
GJ
a
a ctr
e)
C,-) N (tl

o oq)
s;,\
ohiv

b
..\
oo.
(rl (^)
A -\ N A
(D \
(") (,J (^)
\ \ (o 1 o
a. N
o. Oo s:
N)
N
(Jl
(s
o)
A o
(.) A (})
(^)
(^)
oJ cx
A
X
0)
GJ -l
s a Q N
a A
a a N
a (Jl
a a o
N
q) () b
]
r-
Ancxa rrr. I

Necesarul de mobilier pentru institutiile ecrucutit,timpurie din


cre
DETS sectorul RAgcani pAnri la finele arrulLri 201g.

patrr rr
a cu 3 nivele qi saltele
Nr.
denumirea institufiei p/u grupe de o'crsil, total
d/o

buc. r ret/b rr cat


I Gradinila J\b 5 10 2-5 00 25000
2 rfaO n Ja No 25 20 2500 50000
3. Grad nila i\b 37 20 2,s 00 50000
4 Grad nitra Ne 38 l0 2.5 00 25000
5 Grad nila J\"r 4l 20 2500 50000
6 GrAdinitra J\'e 47 40 2,5 00 r 00000
1. Grad niia J.1'! 5 I t0 2500 25000
8 Gradinila J,{b 56 l0 2i00 2 5000
9. Grddinila J\b 57 25 2500 62500
0 Srbd nila Nr 64 20 2.5 00 50000
Gradinila 66 20 2:;0 0 50000
2 Grddinita ^b
Ne 68 20 2500 s0000
3 Grddini{a J\b 74 50 l5()0 125000
4 Grddinita Nb B0 10 2.5 00 25000
5 Grddinita i\b 8l 20 2500 50000
6, Grddin !a J'lb 88 20 2500 50000
1. Grddin 1a J\b 00 25 2500 62500
8 Grddin fa No 05 20 2500 50000
o Grdd n a J\s 08 20 2500 50000
20 Gradin a J\q IB 40 2.500 l 00000
2l Grddin ila J,,l"o 2l t0 2,500 2s000
22 Glddin tra J\b 29 20 2 i ()(l s0000
aa
LJ Gradin ta J,,lb 36 20 25 00 s0000
24 Srddinila J\b +o 20 :5 ()0 s0000
25 Gr[din fa J\b 50 20 250() 50000
zo Grddin a -]tlb 59 20 li0() 50000
21 Gr[din a lls 60 20 :2500 s0000
2B Gradinila J\b 96 20 2500 s0000
29 CPPC Orfeu 10 2500 2s000
30 Waldorf 10 2 -500 25000
tota l: 6001i.: 75000 .4'sii0000
. r 'n 5t,1j

$eful DETS sectorul t:;i,,, ond re i Pava to


I i