Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect de lecţie

Propunător: prof. Pânzaru Nadejda

Data: 03.10.2018
Clasa: a XII-a
Obiectul: Psihologie
Subiectul lecţiei: PERCEPȚIA
Obiectivul fundamental:
a) dobândirea unui bagaj de cunoştinţe referitoare la percepție;
b) analiza rolului percepțiilor în activitatea umană;

Obiective operaţionale:
Elevii vor fi capabili:
O1 – să definească noţiunea de percepție;
O2 – să clasifice tipurile de percepție;
O3 – să cunoască insusirile generale ale percepției;
O4 – să descrie rolul percepțiilor în activitatea umană;
O5 – să cunoasca si sa deosebeasca iluziile perceptive de realitate.

Tipul lecţiei: lecţie de predare – învăţare

Metode şi procedee didactice:


- conversaţia euristică, explicaţia didactică, expunerea, demonstraţia,
exerciţiul, problematizarea;

Mijloace de învăţământ:
- fişe de muncă independentă, retroproiector.

Material bibliografic:
Reuchlin, M., Psihologie generală, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1999
Zlate, M., Introducere în psihologie, Editura Polirom, Iaşi 2000
Negura, I., Losie, E., Psihologia generala, Chisinau, 2010
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Ob.
Strategii Evaluarea
Secvenţele lecţiei operaţi- Conţinutul lecţiei
didactice rezultatelor
onale
1. Captarea  Gândiţi-vă la un obiect ce va inconjoară ex. Masă. Acum as dori să vă conversaţia
atenţiei elevilor intreb ce insusiri anumite v-au făcut să depistați ca acest obiect este euristică, Capacitatea de
anume o masa? a descoperi
 Răspunsuri posibile: este din lemn, are formă dreptunghiulară, are faptul că
picioare, etc. activitatea
 Ei bine, totalitatea insusirilor si caracteristicilor separate enumerate problematizarea umană depinde
mai sus ne-au permis să marcăm identitatea acestui obiect.Datorita de percepții.
acestor detalii separate am putut sa percepem obiectul in intregime.
2. Comunicarea  Vom vorbi astăzi ce sunt percepțiile, de câte feluri sunt ele şi ce rol au
subiectului şi în activitatea oamenilor. conversaţia
obiectivelor euristică,
lecţiei
3. Stimularea  Am văzut în lecţiile anterioare că şi senzațiile oferă imagini ce se conversaţia Capacitatea de
reactualizării referă la obiect, doar că acestea sunt separate si acționează asupra euristică, a numi, a
cunoştinţelor receptorilor senzoriali “aici si acum” enumera şi a
învăţate anterior  Care sunt tipurile de senzații care ne ajută să explorăm realitatea problematizarea descrie
si ne oferă cunostințe relevante despre ea? senzațiile.

4. Prezentarea  Deci În afară de senzații, pentru a cunoaste realitatea mai avem nevoie si
materialului de percepții.
stimul şi dirijarea  Se notează pe tablă planul temei – conversaţia
învăţării  Percepția – proces psihic cognitiv. euristică,
 Insusirile percepției.
 Clasificarea percepțiilor.
 Iluzia perceptivă. Capacitatea de
 Pe măsură ce vor fi discutate, aspectele teoretice cor fi completate cu a face
exerciţii aplicative. distincţie între
O1  Percepţia este procesul psihic cognitiv de selectare, senzații şi
organizare, integrare şi interpretare a informaţiilor percepții
senzoriale în vederea elaborării imaginii integrale a
obiectului perceput. explicaţia
didactică,
 Percepția constă in cunoaşterea obiectelor şi fenomenelor in
totalitatea insuşirilor lor, atunci cand ele influențează nemijlocit asupra
organelor de simț.

 Percep ția este considerată a fi o imagine primară, pentru că apare Capacitatea de
numai in relația directă cu obiectul. a asimila
cunostințe,
intarire a
Exercițiu Fiecare elev individual elaborează o noțiune a sa despre
percepție, desigur dupa modelul noțiunilor enumerate anterior. (Citeva dintre acestora
noțiunile elaborate de elevi se citesc.)

 Tipuri de percepții
 După activitatea analizatorului
O2
- Externe distanță (p.vizuală, auditivă, olfactivă), de contact (tactile, demonstraţia,
gustative)
- Chinestezice de echilibru, de miscare.

 După prezența sau absența scopului :


- Voluntară – avind un caracter dirijat, constient planificat;
- Involuntară;
 După formele de existență a materiei: Capacitatea de
- Percepția timpului (obiectivă, subiectivă); a identifica
- Percepția spațiului caracteristicele
- Percepția miscării. problematizarea unui anumit tip
de percepție
 Exerciţiu:
Se grupează elevii în echipe de câte 3, comunicându-li-se următoarea cerinţă:
Identificați in textul de mai jos anumite caracteristici legate de tipul de
percepție prezentat. Explicati grupei. (Fisele 1,2,3)

Insusirele generale ale percepția

Superioritatea şi complexitatea percepției față de senzații se manifestă Capacitatea de


evident prin insuşirile de bază ale percepției, enumerate şi caracterizate in Conversaţia, a ințelege si
continare. explicaţia identifica in
O3 didactică, viața reală
1. Integritatea, este o insuşire obligatorie, care completează
structuralețea; dereglarea acestei insuşiri conduce la dereglarea intregului
proces perceptiv şi a funcției principale a percepției - de a reda obiectul
în integritate.

2. Structuralețea, la baza ei stă procesul de analiză, ea asigură in


cazul percepției evidențierea elementelor componente ale obiectului.
insuşirile obiectului nu au aceeaşi intensitate şi nu comunică aceeaşi
cantitate de informație. De aceea, cele relevante ocupă in structura imaginii,
primul plan, in timp ce toate celelalte trec pe un plan secund. Astfel,
imaginea perceptivă este organizată ierarhic.

3. Obiectualitatea, această insuşire ii asigură omului evidențierea


obiectului din fondal.

4. Subiectivitatea —Obiectivitatea. Psihicul reflectă subiectiv


lumea obiectivă. Această teză se referă şi la percepție, deci fiecare om,
fiind un subiect irepetabil, avand trebuințele sale specifice, percepe lumea
subiectiv. Aceasta insă nu inseamnă că el n-o percepe şi obiectiv. Omul
percepe obiectiv lumea, subiectivitatea manifestandu-se doar in atitudinea
subiectivă față de ceea ce percepe.

5. Constanța, este o insuşire dobandită a percepției; ea se formează pe


parcursul vieții ca rezultat al experienței perceptive.

6. Caracterul conştient. Orice obiect perceput şi in ales este


neapărat nominalizat şi repartizat la o anumită grupă, clasă de obiecte.
Dacă subiectul percepe obiectul, care ii este necunoscut şi nu-1 poate
nominaliza, actul de cunoaştere se consideră nefinisat. Trebuința cognitivă,
curiozitatea il impune să-şi adreseze intrebarea: „Ce este aceasta?”

O5 7. Selectivitatea. Se manifestă prin faptul că omul percepe nu totul


deopotrivă. Unele obiecte, ce devin motive mai importante, ii asigură
selecția obiectelor din anturaj. Selectivitatea in percepțe este dependentă de Explicația,
o serie de factori, cum ar fi: interesul, conturarea cromatica. Demonstrația

Iluziile perceptive

Esenţa iluziei constă in distorsionarea informaţiilor senzoriale de către


sistemul cognitiv perceptiv, care rezultă in abateri şi discordanţe in raport cu
realitatea. Iluziile perceptive exprimă un conflict de semnificaţie dintre ceea
ce percepem şi ceea ce există efectiv in realitate, generat de anumite
contexte chemate să ne inşele simţurile, lucru prea bine ştiut şi exploatat de
artiştii de circ, care de altfel se numesc iluzionişti. Demonstrarea imaginelor
iluzorii si explicarea cauzei unei asemenea iluzii perceptive.

5. Obţinerea O4  Se propun următoarele exerciţii aplicative: Capacitatea de


performanţei şi 1. Daţi exemple de activitați unde percepția spațiului este a analiza
asigurarea feed- O2 importantă, dar celelalte tipuri. asaltul de ideii, activităţi şi de
back-ului exercițiu a deduce
O1 2. Enumerați avantajele si dezavantajele percepției. gradul de
asimilare a
O3 cunostințelor

 Elevii care au fost activi şi au oferit răspunsuri elocvente sunt


apreciaţi verbal.
6. Asigurarea  Se împart fişe individuale ce vor trebui completate până ora exerciţiul Capacitatea de
retenţiei şi O2 viitoare, fişe ce conţin următoarea cerinţă: a identifica
transferului - scrieţi ce percepții ați avut in decursul zilelor; tipurile de
- care dintre acestea v-au ajutat si care v-au distras de la activitate percepții.
O4 - care este rolul si importanța percepțiilor ( 3 ideii).

S-ar putea să vă placă și