Sunteți pe pagina 1din 1

Globalization and new technological change - processes that have accelerated in tandem over

the last 20 years, are at the heart of a new global economy "driven by information-driven and
knowledge-driven technologies. The expansion of this new global economy has major
implications in the structure and purposes of educational institutions. Because the current
information period is continuously decreasing and the access to it is increasing exponentially,
the educational system can no longer focus on passing a rigid set of knowledge from the
instructor to the learner within a fixed period of time. According to Alvin Toffler, "the illiterate
of the 21st century will not be the one who can not read or write, but the one who can not learn
to unwrap and revive." The new curricular changes addressed in Romanian education must be
well harmonized to lead to higher performance in learning with students. A diversified
curriculum, by introducing digital information and amplifying new modern methods of
teaching-learning-evaluation, will inevitably give Romanian education the character of the
knowledge society in which it exists. Designing the content of school subjects without serious
analysis of their accessibility and addressing them superficially remains without positive
effects, and from the point of view of the musical education, the more will be the effects of a
supernatural.

Globalizarea şi noile schimbări tehnologice – procesele care s-au accelerat în tandem în


ultimii 20 de ani stau la baza unei noi economii mondiale „pusă în mișcare de tehnologii,
alimentată de informaţii şi condusă de cunoştinţe. Extinderea acestei noi economii globale are
implicaţii majore în structura şi scopurile instituţiilor educaţionale. Deoarece perioada de
actualitate a informaţiei se micşorează continuu, iar gradul de acces la ea creşte exponenţial,
sistemul educaţional nu mai poate rămâne în continuare axat pe transmiterea unui set rigid de
cunoştinţe de la instructor către cursant într-o perioadă fixă de timp. După Alvin Toffler,
“analfabetul secolului XXI va fi nu acel care nu poate citi sau scrie, dar acel, care nu poate să
înveţe, să se dezvețe şi să reînvețe”.
Noile schimbări curriculare , abordate în învățământul românesc trebuiesc bine armonizate
pentru a conduce la realizarea unor performanțe superioare în învățarea cu elevii. Un curriculum
diversificat, prin introducerea informațiilor digitale şi amplificarea noilor metode moderne de
predare-învățare-evaluare, va conferi inevitabil învățământului românesc caracterul societății
cunoașterii în care el există. Proiectarea conținuturilor disciplinelor școlare, fără analiza
serioasă a accesibilității acestora și abordându-le superficial, rămân fără efecte pozitive, iar din
perspectiva învățământului muzical, cu atât mai mult, se vor simți efectele unei superficialități.