Sunteți pe pagina 1din 42
UNIVERSULUNIVERSUL
UNIVERSULUNIVERSUL
DESPREDESPRE UNIVERSUNIVERS --UniversulUniversul esteeste definitdefinit caca fiindfiind toattoatăă materiamateria
DESPREDESPRE UNIVERSUNIVERS
--UniversulUniversul esteeste definitdefinit caca fiindfiind toattoatăă
materiamateria şşii energiaenergia carecare nene înconjoarînconjoarăă
infinitinfinităă înîn spaspaŃŃiuiu şşii timp;timp;
IncludeInclude stelestele ,planete,galaxii,ne,planete,galaxii,nebuloasebuloase
şşii tottot spaspaŃŃiuliul interplanetarinterplanetar
NEBULOASELENEBULOASELE SuntSunt norinori interstelariinterstelari dede prafpraf cosmiccosmic şşii gaze;gaze; SuntSunt
NEBULOASELENEBULOASELE
SuntSunt norinori interstelariinterstelari dede prafpraf cosmiccosmic şşii
gaze;gaze;
SuntSunt numitenumite “cre“creşşe”dee”de stelestele deoarecedeoarece aiciaici
sese formeazformeazăă stelele;stelele;
AuAu formeforme şşii culoriculori diferitediferite înîn funcfuncŃŃieie dede
gazelegazele componentecomponente şşii dede combinareacombinarea
acestora;acestora;
MARGINEA UNIVERSULUI VIZIBIL
MARGINEA UNIVERSULUI VIZIBIL
NEBULOASA MyCn18
NEBULOASA MyCn18
Gaură neagră
Gaură neagră
Nebuloasa Casiopeea
Nebuloasa Casiopeea
Nebuloasa Trianglum
Nebuloasa Trianglum
Nebuloasa inel Nebuloasa ochi de pisică
Nebuloasa inel
Nebuloasa ochi de pisică
Nebuloasa Orion
Nebuloasa Orion
GALAXIILEGALAXIILE SuntSunt aglomeraglomerăăriri dede stelestele ,praf,praf cosmiccosmic şşii gazgaz
GALAXIILEGALAXIILE
SuntSunt aglomeraglomerăăriri dede stelestele ,praf,praf cosmiccosmic şşii
gazgaz interstelar,materieinterstelar,materie întunecatîntunecatăă şşii
energie;energie;
OO galaxiegalaxie areare întreîntre 100.000100.000 şşii 33 md.md. dede
stelestele
SpaSpaŃŃiuliul dintredintre galaxiigalaxii esteeste gol,neîntâlnindugol,neîntâlnindu--
sese nicionicio stea;stea;
AuAu formeforme deosebite:dedeosebite:de disc,eliptice,cudisc,eliptice,cu
brabraŃŃee
GalaxiaGalaxia noastrnoastrăă sese numenumeşştete CaleaCalea LacteeLactee
CALEA LACTEE
CALEA LACTEE
GALAXIA NGC 4414
GALAXIA NGC 4414
STELELESTELELE SuntSunt corpuricorpuri cerecereşştiti dede formformăă rotundrotundăă,str,străă--
STELELESTELELE
SuntSunt corpuricorpuri cerecereşştiti dede formformăă rotundrotundăă,str,străă--
lucitoare,fierbinlucitoare,fierbinŃŃi,alci,alcăătuitetuite dindin gaze;gaze;
--auau culoriculori diferitediferite înîn funcfuncŃŃieie dede temperaturtemperaturăă::
--celecele fierbinfierbinŃŃii suntsunt albastre;albastre;
--celecele caldecalde suntsunt galbene;galbene;
--celecele recireci suntsunt roroşşii;ii;
NORUL STELAR SĂGETĂTORUL
NORUL STELAR SĂGETĂTORUL
PLANETELEPLANETELE SuntSunt corpuricorpuri cerecereşştiti dede formformăă rotundrotundăă,f,făărrăă
PLANETELEPLANETELE
SuntSunt corpuricorpuri cerecereşştiti dede formformăă rotundrotundăă,f,făărrăă
luminluminăă şşii ccăăldurldurăă;;
SuntSunt grupategrupate înîn sistemesisteme solaresolare şşii sese rotescrotesc
înîn juruljurul uneiunei stele,stele,
CelCel maimai cunoscutcunoscut şşii cercetatcercetat esteeste SistemulSistemul
nostrunostru solarsolar alcalcăătuittuit dindin 1010 planeteplanete cece sese
rotescrotesc înîn juruljurul SoareluiSoarelui ,sateli,sateliŃŃii aiai planeteplanete--
lor,asteroizi,cometelor,asteroizi,comete şşii meteorimeteoriŃŃi.i.
SISTEMULSISTEMUL SOLARSOLAR
SISTEMULSISTEMUL SOLARSOLAR
MERCURMERCUR CeaCea maimai apropiatapropiatăă dede Soare;Soare; temp.temp. dede pestepeste 400400 gradegrade
MERCURMERCUR
CeaCea maimai apropiatapropiatăă dede
Soare;Soare;
temp.temp. dede pestepeste 400400
gradegrade ziuaziua şşii dede ––18o18o
gradegrade noaptea;noaptea;
areare numeroasenumeroase
craterecratere
ziuaziua dureazdureazăă 176176 zilezile
terestreterestre
VENUSVENUS SeSe maimai numenumeşştete LuceafLuceafăărul;rul; AreAre temperaturitemperaturi dede 400400--500500
VENUSVENUS
SeSe maimai numenumeşştete
LuceafLuceafăărul;rul;
AreAre temperaturitemperaturi dede
400400--500500 gradegrade
NoriNori grogroşşii dede dioxiddioxid
dede carboncarbon şşii acidacid
sulfuricsulfuric
EsteEste unun dedeşşertert
stâncosstâncos
SUPRAFAłA LUI VENUS
SUPRAFAłA LUI VENUS
TERRATERRA AA treiatreia planetplanetăă dede lala SoareSoare SinguraSingura planetplanetăă cucu apapăă
TERRATERRA
AA treiatreia planetplanetăă dede lala SoareSoare
SinguraSingura planetplanetăă cucu apapăă lichidlichidăă,oxigen,oxigen şşii
viaviaŃăŃă dindin SistemulSistemul nostrunostru solarsolar
MARTEMARTE --supranumitsupranumităă “planeta“planeta roroşşie”ie” --atmosferaatmosfera sese compunecompune
MARTEMARTE
--supranumitsupranumităă “planeta“planeta
roroşşie”ie”
--atmosferaatmosfera sese compunecompune
dindin dioxiddioxid dede carboncarbon
--temp.întretemp.între 140140 şşii 2020
gradegrade
--reliefrelief variatvariat
--puterniceputernice furtunifurtuni dede
nisipnisip
JUPITERJUPITER CeaCea maimai maremare planetplanetăă AreAre 1616 satelisateliŃŃii marimari PlanetPlanetăă
JUPITERJUPITER
CeaCea maimai maremare planetplanetăă
AreAre 1616 satelisateliŃŃii marimari
PlanetPlanetăă gazoasgazoasăă
formatformatăă dindin hidrogenhidrogen
PuternicePuternice vânturivânturi cece
sese rotescrotesc înîn juruljurul
planeteiplanetei
MareaMarea patpatăă roroşşieie--oo
puternicputernicăă furtunfurtunăă
SATURNSATURN TemperaturiTemperaturi scscăăzutezute AreAre numeroasenumeroase ineleinele alcalcăătuitetuite dindin
SATURNSATURN
TemperaturiTemperaturi scscăăzutezute
AreAre numeroasenumeroase ineleinele
alcalcăătuitetuite dindin prafpraf şşii
gheagheaŃăŃă
PlanetPlanetăă gazoasgazoasăă
AreAre 1818 satelisateliŃŃii
URANUSURANUS FormatFormatăă dindin stâncistânci şşii ghegheŃŃariari AreAre culoareculoare albastralbastrăă
URANUSURANUS
FormatFormatăă dindin stâncistânci şşii
ghegheŃŃariari
AreAre culoareculoare albastralbastrăă
dindin cauzacauza metanuluimetanului
AreAre 2020 dede satelisateliŃŃii
AreAre 1111 ineleinele
VânturiVânturi
NEPTUNNEPTUN DescoperitDescoperităă înîn 18461846 AlcAlcăătuittuităă dindin metanmetan CeleCele maimai
NEPTUNNEPTUN
DescoperitDescoperităă înîn 18461846
AlcAlcăătuittuităă dindin metanmetan
CeleCele maimai puterniceputernice
vânturivânturi dindin SistemulSistemul
solarsolar cucu vitezeviteze dede
pestepeste 20002000 km/hkm/h
SATELISATELIłłIIII PLANETELORPLANETELOR SuntSunt corpuricorpuri cerecereşşti,deti,de obiceiobicei rotunderotunde
SATELISATELIłłIIII PLANETELORPLANETELOR
SuntSunt corpuricorpuri cerecereşşti,deti,de obiceiobicei rotunderotunde carecare
sese rotescrotesc înîn juruljurul planetelorplanetelor
SatelitulSatelitul naturalnatural alal PPăământuluimântului esteeste LunaLuna
PlanetelePlanetele potpot aveaavea 11 sausau maimai mulmulŃŃii satelisateliŃŃii
ARIEL,LUNA LUI URANUS
ARIEL,LUNA LUI URANUS
CALLISTO-LUNA LUI JUPITER
CALLISTO-LUNA LUI JUPITER
GANIMEDE,SATELITUL LUI JUPITER
GANIMEDE,SATELITUL LUI JUPITER
IAPETUS,LUNA LUI SATURN MIMAS
IAPETUS,LUNA LUI SATURN
MIMAS
RHEA,LUNA LUI SATURN
RHEA,LUNA LUI SATURN
TITAN,LUNA A LUI SATURN
TITAN,LUNA A LUI SATURN
TRITON,LUNA LUI NEPTUN
TRITON,LUNA LUI NEPTUN
ASTERIOZIASTERIOZI SuntSunt corpuricorpuri cerecereşştiti dede formformăă neregulatneregulatăă
ASTERIOZIASTERIOZI
SuntSunt corpuricorpuri cerecereşştiti dede formformăă neregulatneregulatăă
alcalcăătuitetuite dindin metalmetal sausau piatrpiatrăă,rupte,rupte dintrdintr--oo
fostfostăă planetplanetăă;;
CCăăllăătoresctoresc cucu vitezeviteze marimari înîn spaspaŃŃiu;iu;
MajoritateaMajoritatea sese ggăăsescsesc întreîntre MarteMarte şşii
JupiterJupiter formândformând CenturaCentura dede asteroiziasteroizi
COMETELECOMETELE SuntSunt corpuricorpuri cerecereşştiti alcalcăătuitetuite dindin capcap şşii coadcoadăă,, SeSe
COMETELECOMETELE
SuntSunt corpuricorpuri cerecereşştiti alcalcăătuitetuite dindin capcap şşii
coadcoadăă,,
SeSe formeazformeazăă înîn zonazona planeteiplanetei JupiterJupiter
CCăăllăătoresctoresc prinprin SistemulSistemul solarsolar
îndreptânduîndreptându--sese sprespre SoareSoare
METEORIMETEORIłłIIII SuntSunt corpuricorpuri cerecereşştiti micimici carecare ppăătrundtrund înîn
METEORIMETEORIłłIIII
SuntSunt corpuricorpuri cerecereşştiti micimici carecare ppăătrundtrund înîn
atmosferaatmosfera terestrterestrăă şşii sese aprindaprind
SeSe maimai numescnumesc “stele“stele ccăăzzăătoare”toare”
PuPuŃŃiniini meteorimeteoriŃŃii atingating scoarscoarŃŃaa terestrterestrăă
SOARELESOARELE CeaCea maimai importantimportantăă steastea dindin SistemulSistemul nostrunostru solarsolar AreAre
SOARELESOARELE
CeaCea maimai importantimportantăă steastea dindin SistemulSistemul
nostrunostru solarsolar
AreAre culoareaculoarea galbengalben portocalieportocalie
NeNe oferoferăă luminluminăă şşii ccăăldurldurăă
AreAre temperaturitemperaturi foartefoarte ridicateridicate dede milioanemilioane
dede gradegrade