Sunteți pe pagina 1din 23

A n e x a n r. 2 l a O M E N n r. 3 9 0 0 / 1 6 . 0 5 .

2 0 1 7

METOD OLOG IA
de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de
stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar
cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă,
începând cu anul universitar 2017-2018
Cuprins

DISPOZIŢII GENERALE...............................................................................................................................................3
Anul pregăă titor de limbă romăâ năă ..................................................................................................................................................... 3
SECȚȚ IUNEA I – SȚ colărizăreă lă studii universităre de LICENȚȚ AĂ ă romăâ nilor de pretutindeni...........................4
A. Admitereă cetăă tȚenilor din Republică Moldovă..............................................................................................4
B. Admitereă romăâ nilor de pretutindeni cu domiciliul stăbil îân Albăniă............................................................5
C. Admitereă romăâ nilor de pretutindeni din Bulgăriă..........................................................................................7
D. Admitereă romăâ nilor de pretutindeni din CroătȚiă...........................................................................................8
E. Admitereă pentru romăâ nii de pretutindeni din Diăsporă................................................................................9
F. Admitereă romăâ nilor de pretutindeni din Greciă............................................................................................11
F. Admitereă pentru romăâ nii de pretutindeni din Isrăel....................................................................................12
G. Admitereă romăâ nilor de pretutindeni cu domiciliul stăbil îân Măcedoniă.....................................................14
G. Admitereă romăâ nilor de pretutindeni cu domiciliul stăbil îân Serbiă............................................................15
B. Admitereă romăâ nilor de pretutindeni din Ungăriă........................................................................................18
SECȚȚ IUNEA II - SȚ colărizăreă romăâ nilor de pretutindeni lă studii universităre de MASȚERAȚ îân
Romăâ niă îâncepăâ nd cu ănul universităr 2017-2018............................................................................................19
SECȚȚ IUNEA III – SȚ colărizăreă romăâ nilor de pretutindeni lă studii universităre de DOCȚORAȚ, îâncepăâ nd
cu ănul universităr 2017-2018............................................................................................................................20
SECȚȚ IUNEA IV - SȚ colărizăreă romăâ nilor de pretutindeni îân îânvăă tȚăămăâ ntul postuniversităr medicăl
(REZIDENȚȚ IAȚ)....................................................................................................................................................21
DISPOZIŢII FINALE...............................................................................................................................................22

Page 2 of 23
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1.
(1) Din cătegoriă romăâ nilor de pretutindeni făc părte, îân conformităte cu prevederile Legii nr.
299/2007 privind sprijinul ăcordăt romăâ nilor de pretutindeni, republicătăă , cu modificăă rile sȚ i
completăă rile ulterioăre:
ă) Persoănele căre îâsȚi ăsumăă îân mod liber identităteă culturălăă romăâ năă , persoănele de
origine romăâ năă sȚ i cele ăpărtȚinăâ nd filonului lingvistic sȚ i culturăl romăâ nesc căre locuiesc îân
ăfără frontierelor Romăâ niei, indiferent de etnonimul folosit (ărmăâ ni, ărmăâ nji, ăromăâ ni,
băsărăbeni, bucovineni, cutȚovlăhi, dăco-romăâ ni, făă rsȚ erotȚi, hertȚeni, istro-romăâ ni, lătini
dunăă reni, măcedoromăâ ni, măcedo-romăâ ni, mărămuresȚ eni, meglenitȚi, megleno-romăâ ni,
moldoveni, moldovlăhi, rrăă măâ ni, rumăâ ni, vălăhi, vlăhi, vlăsi, volohi, măcedo-ărmăâ nji), precum
sȚ i toăte celelălte forme lexicăle îânrudite semăntic cu cele de măi sus,
b) Romăâ nii emigrătȚi, fie căă ău păă străt său nu cetăă tȚeniă romăâ năă , descendentȚii ăcestoră,
precum sȚ i cetăă tȚeni romăâ ni cu domiciliul stăbil său resȚ edintȚă îân străă inăă tăte.

Articolul 2.
IÎn băză prezentei Metodologii, îân învăţământul superior de stat din Romăâ niă, la programe
de studii acreditate și autorizate să funcţioneze provizoriu cu predare exclusiv în limba
română, romăâ nii de pretutindeni pot beneficiă de:
2.1.) locuri de studii făă răă plătă tăxelor de sȚ colărizăre, dăr cu bursăă , în baza ofertei de locuri
a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calității și a
capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității
identificate de instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru
românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul
politicii externe a României;
2.2.) locuri de studii făă răă plătă tăxelor de sȚ colărizăre, dăr făă răă bursăă , în baza ofertei de
locuri a universităților de stat din România, cu respectarea prioritară a criteriului calității și
a capacității de școlarizare, conform prevederilor legale în vigoare și în baza oportunității
identificate de instituțiile abilitate conform Legii 299/2007 în domeniul politicilor pentru
românii de pretutindeni și conform Hotărârii Guvernului nr. 16/12.01.2017 în domeniul
politicii externe a României.
Articolul 3
Anul pregătitor de limba română
(1) Romăâ nii de pretutindeni, căre nu cunosc limbă romăâ năă , declărătȚi ădmisȚ i lă studii
universităre de licentȚăă, măsterăt sȚ i doctorăt vor frecventă ănul pregăă titor de limbă
romăâ năă , îân conformităte cu prevederile legăle îân vigoăre.
(2) Pentru ănul universităr 2017-2018, institutȚiile de îânvăă tȚăămăâ nt superior orgănizătoăre ă
ănului pregăă titor de limbă romăâ năă , sunt cuprinse îân Anexă nr. 1.
(3) Romăâ nii de pretutindeni căre ău dobăâ ndit competentȚe de limbă romăâ năă îân contexte
nonformăle său informăle pot obtȚine certificăreă ăcestor competentȚe printr-o evăluăre
(nivel minim B1), definităă conform Cădrului europeăn comun de referintȚăă pentru
îânvăă tȚăreă limbilor. Evăluăreă sȚ i ătestăreă se pot orgăniză, îân băză unor proceduri
trănspărente, îân institutȚiile de îânvăă tȚăămăâ nt superior ăcredităte din tȚărăă căre
orgănizeăzăă ănul pregăă titor de limbă romăâ năă pentru cetăă tȚenii străă ini său îân
Page 3 of 23
străă inăă tăte, prin lectorătele de limbă romăâ năă ăle Institutului Limbii Romăâ ne său prin
Institutul Culturăl Romăâ n.
(4) IÎn căzul institutȚiilor de îânvăă tȚăămăâ nt superior căre nu orgănizeăzăă ăn pregăă titor de
limbă romăâ năă , ăcesteă se vor ădresă Ministerul EducătȚiei NătȚionăle, denumit îân
continuăreă MEN pentru ă solicită repărtizăreă îân ăn pregăă titor ă căndidătȚilor ădmisȚ i
lă studii. Sunt exceptăte de lă obligătȚiă de ă prezentă rezultătul evăluăă rii
competentȚelor de limbă romăâ năă , lă îânscriereă lă progrăme de studii cu predăre îân
limbă romăâ năă , persoănele căre prezintăă ăcte de studii romăâ nesȚ ti ăferente unor
progrăme de studii cu predăre îân limbă romăâ năă (diplome sȚ i certificăte) său ăcte de
studii, situătȚii sȚ colăre ătestăâ nd cel putȚin pătru ăni de studii consecutivi următȚi îân limbă
romăâ năă , îântr-o unităte/institutȚie de îânvăă tȚăămăâ nt din sistemul nătȚionăl din Romăâ niă său
străă inăă tăte, precum sȚ i certificăte său ătestăte de competentȚăă lingvisticăă nivel minim
B2, eliberăte de Institutul Limbii Romăâ ne.

SECŢIUNEA I – Școlarizarea la studii universitare de LICENŢĂ a românilor de


pretutindeni

A. Admiterea cetăţenilor din Republica Moldova


Articolul 4. Dosărul de căndidăturăă contȚine urmăă toărele documente:
ă) Cerere-formulăr de îânscriere propriu fiecăă rei institutȚii de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
b) Copiă certificătului de năsȚ tere;
c) Copiă păsȚ ăportului, vălăbil cel putȚin 6 luni de lă îâncepereă progrămului de studii
pentru căre opteăzăă căndidătul - copie dupăă primele 3 păgini;
d) Copiă certificătului de căă săă torie, dupăă căz;
e) Copiă diplomei de Băcălăureăt său echivălentăă său, dupăă căz, ădeverintȚă (pentru
ăbsolventȚi ănului curent) de promovăre ă exămenelor nătȚionăle de ăbsolvire ă
îânvăă tȚăămăâ ntului liceăl;
f) Copii ăle foilor mătricole pentru studiile liceăle ăbsolvite;
g) Copie recomăndăă rii ierărhilor său ăcordul conducăă torilor locăli de culte, pentru
căndidătȚii lă ădmitereă îân îânvăă tȚăămăâ ntul superior teologic, dupăă căz;
h) Alte documente solicităte de institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior de stăt, conform
propriei metodologii de ădmitere, dupăă căz.
Articolul 5. Procedura de admitere include următoarele etape:
ă) Ofertă locurilor de studii ălocăte se publicăă pe site-urile institutȚiilor de îânvăă tȚăămăâ nt
superior de stăt sȚ i pe site-ul Ministerului EducătȚiei NătȚionăle
(http://www.edu.ro/cooperăre internătȚionălăă /romănii pretutindeni);
b) Dosărul de căndidăturăă poăte fi trănsmis îân perioădă stăbilităă de institutȚiile de
îânvăă tȚăămăâ nt superior, îân conformităte cu procedurile stăbilite de ăcesteă. Aceste
modălităă tȚi pot fi: electronic lă o ădresăă de e-măil comunicătăă de institutȚiă de
îânvăă tȚăămăâ nt superior; prin posȚ tăă său direct lă sediile institutȚiilor de îânvăă tȚăămăâ nt
superior; prin e-măil lă Ministerul EducătȚiei NătȚionăle, lă ădresă
dosărerepmold@edu.gov.ro, dosărul fiind redirectȚionăt căă tre institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt
superior solicitătăă ; îân cădrul tăâ rgurilor educătȚionăle orgănizăte pe teritoriul Republicii
Page 4 of 23
Moldovă potrivit legislătȚiei îân vigoăre; lă sediile extensiunilor universităre căre
functȚioneăzăă pe teritoriul Republicii Moldovă său prin ălte forme, stăbilite sȚ i
comunicăte de institutȚiile de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
c) Verificăreă diplomelor de băcălăureăt prezentăte de ăbsolventȚii din Republică
Moldovă se poăte reăliză ăccesăâ nd http://www.edu.gov.md sȚ i, ulterior, ăccesăreă păginii
pentru verificarea actelor de studii;
d) InstitutȚiile de îânvăă tȚăămăâ nt superior vor stăbili modălităteă de confirmăre ă primirii
dosărelor de căndidăturăă ;
e) CăndidătȚii vor fi ădmisȚ i pe băzăă de concurs de dosăr, conform criteriilor stăbilite de
fiecăre institutȚie de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
f) Ministerul pentru Romăâ nii de Pretutindeni, denumit îân continuăre MRP sȚ i Ministerul
Afăcerilor Externe, denumit îân continuăre MAE pot emite recomăndăă ri îân căzul
căndidătȚilor ă căă ror sȚ colărizăre îân Romăâ niă este considerătăă oportunăă din perspectivă
politicii externe sȚ i ă relătȚiilor cu romăâ nii de pretutindeni;

g) Fiecăre căndidăt declărăt ădmis vă confirmă un singur loc de studiu, trănsmitȚăând lă


institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt formulărul din Anexă nr. 4 – prin modălităă tȚile comunicăte de
căă tre fiecăre institutȚie de îânvăă tȚăămăâ nt superior ;
h) Lă îânmătriculăre, căndidătȚii declărătȚi ădmisȚ i vor depune ăctele de studii îân originăl,
precum sȚ i ălte documente, solicităte de institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
i) IÎnmătriculăreă poăte fi conditȚionătăă de promovăreă testele de ăptitudini, orgănizăte
pentru îânvăă tȚăămăâ ntul de ărtăă sȚ i sportiv, dupăă căz;
j) Listele căndidătȚilor ădmisȚ i vor fi îânăintăte de universităă tȚi căă tre Ministerul EducătȚiei
NătȚionăle-DirectȚiă Generălăă RelătȚii InternătȚionăle sȚ i Afăceri Europene, denumit îân
continuăre MEN-DGRIAE, îân vedereă emiterii ăprobăă rilor de sȚ colărizăre pentru fiecăre
student ădmis, îân concordăntȚăă cu optȚiunile ăcestoră. MEN, MRP sȚ i MAE pot solicită
dosărul de căndidăturăă îân vedereă emiterii ăprobăă rii de sȚ colărizăre.

B. Admiterea românilor de pretutindeni cu domiciliul stabil în Albania


Articolul 6. Dosărul de căndidăturăă contȚine urmăă toărele documente:
ă) Cerere- formulăr de îânscriere, conform Anexei nr. 2;
b) Copiă ă certificătului de năsȚ tere, trădus îân limbă romăâ năă său îântr-o limbăă de circulătȚie
internătȚionălăă ;
c) Copiă păsȚ ăportului, vălăbil cel putȚin 6 luni de lă îâncepereă progrămului de studii
pentru căre opteăzăă căndidătul - copie dupăă primele 3 păgini;
d) Copiă certificătului de căă săă torie trădus îân limbă romăâ năă său îântr-o limbăă de circulătȚie
internătȚionălăă ;
e) DeclărătȚie pe proprie răă spundere, pe băză vointȚei liber exprimăte, de ăsumăre ă
identităă tȚii culturăle romăâ ne, potrivit legislătȚiei îân vigoăre, conform Anexei nr. 3;
f) Copiă diplomei de băcălăureăt său echivălentăă : Deftese Pjekurie său, dupăă căz,
ădeverintȚă (pentru ăbsolventȚi ănului curent) de promovăre ă exămenelor nătȚionăle de

Page 5 of 23
ăbsolvire ă îânvăă tȚăămăâ ntului liceăl - trădusăă îân limbă romăâ năă său ăltăă limbăă de circulătȚie
internătȚionălăă ;
g) Copii ăle foilor mătricole pentru nivelul de îânvăă tȚăămăâ nt ăbsolvit - trăduse îân limbă
romăâ năă său ăltăă limbăă de circulătȚie internătȚionălăă ;
h) Copiă recomăndăă rii ierărhilor său ăcordul conducăă torilor locăli de culte, pentru
căndidătȚii lă ădmitereă îân îânvăă tȚăămăâ ntul superior teologic, dupăă căz.
i) Alte documente solicităte de institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior de stăt conform
propriei metodologii de ădmitere, dupăă căz.
Articolul 7. Procedura de admitere include următoarele etape:
ă) Publicăreă ofertei de locuri lă studii pe site-ul http://www.edu.ro/cooperăre
internătȚionălăă /romănii pretutindeni, dupăă consultăreă preălăbilăă cu MRP sȚ i MAE;
b) Informăreă comunităă tȚilor romăâ nesȚ ti, cu sprijinul MRP sȚ i MAE, prin misiunile
diplomătice ăle Romăâ niei din Albăniă, ăsupră conditȚiilor de ădmitere ă romăâ nilor de
pretutindeni sȚ i ăsupră ofertei educătȚionăle;
c) Țrănsmitereă dosărului de căă tre căndidătȚii interesătȚi se vă făce personăl său prin
îâmputernicit, îân perioădele stăbilite sȚ i comunicăte, lă sediul misiunii diplomătice ă
Romăâ niei din Albăniă său lă institutȚiă/institutȚiile de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
d) MEN vă trănsmite electronic institutȚiilor de îânvăă tȚăămăâ nt superior dosărele de
căndidăturăă depuse lă sediul misiunii diplomătice;
e) CăndidătȚii vor fi ădmisȚ i pe băzăă de concurs de dosăr, conform criteriilor stăbilite de
fiecăre institutȚie de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
f) MRP sȚ i MAE pot emite recomăndăă ri îân căzul căndidătȚilor ă căă ror sȚ colărizăre îân
Romăâ niă este considerătăă oportunăă din perspectivă politicii externe sȚ i ă relătȚiilor cu
romăâ nii de pretutindeni;
g) Fiecăre căndidăt declărăt ădmis vă confirmă un singur loc de studiu, trănsmitȚăând lă
institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt formulărul din Anexă nr. 4;
h) Comunicăreă rezultătelor se vă reăliză sȚ i prin intermediul misiunii diplomătice ă
Romăâ niei din Albăniă;
i) Lă îânmătriculăre, căndidătȚii declărătȚi ădmisȚ i vor depune ăctele de studii îân originăl,
precum sȚ i ălte documente solicităte de institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
j) IÎnmătriculăreă poăte fi conditȚionătăă de promovăreă testele de ăptitudini, orgănizăte
pentru îânvăă tȚăămăâ ntul de ărtăă sȚ i sportiv, dupăă căz;
k) Listele căndidătȚilor ădmisȚ i vor fi îânăintăte de universităă tȚi căă tre M.E.N.-D.G.R.I.A.E., îân
vedereă emiterii ăprobăă rilor de sȚ colărizăre pentru fiecăre student ădmis îân
concordăntȚăă cu optȚiunile ăcestoră. Ministerul EducătȚiei NătȚionăle , MRP sȚ i MAE pot
solicită dosărul de căndidăturăă îân vedereă emiterii ăprobăă rii de sȚ colărizăre.

C. Admiterea românilor de pretutindeni din Bulgaria


Articolul 8. Dosărul de căndidăturăă contȚine urmăă toărele documente:

Page 6 of 23
ă) Cerere-formulăr de îânscriere propriu fiecăă rei institutȚii de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
b) Copiă certificătului de năsȚ tere, trădus îân limbă romăâ năă său ăltăă limbăă de circulătȚie
internătȚionălăă ;
c) Copiă păsȚ ăportului, vălăbil cel putȚin 6 luni de lă îâncepereă progrămului de studii
pentru căre opteăzăă căndidătul - copie dupăă primele 3 păgini;
d) Copiă certificătului de căă săă torie, trădus îân limbă romăâ năă său ăltăă limbăă de
circulătȚie internătȚionălăă , dupăă căz;
e) DeclărătȚie pe proprie răă spundere, pe băză vointȚei liber exprimăte, de ăsumăre ă
identităă tȚii culturăle romăâ ne, potrivit legislătȚiei îân vigoăre, conform Anexei nr. 3;
f) Copiă diplomei de bacalaureat Diploma za Sredno Obrazovanie său echivălentăă sau,
după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor
naționale de absolvire a învățământului liceal - trădusăă îân limbă romăâ năă său ăltăă
limbăă de circulătȚie internătȚionălăă ;
g) Copii ăle foilor mătricole pentru nivelul de îânvăă tȚăămăâ nt ăbsolvit - trăduse îân limbă
romăâ năă său ăltăă limbăă de circulătȚie internătȚionălăă ;
h) Dovădă studierii limbii romăâ ne emisăă de o institutȚie de îânvăă tȚăămăâ nt ăcreditătăă din
Bulgăriă său de misiunile diplomătice ăle Romăâ niei îân ăceăstăă tȚărăă , îân căzul
căndidătȚilor căre nu ău următ liceul îân Romăâ niă;
i) Copiă recomăndăă rii ierărhilor său ăcordul conducăă torilor locăli de culte, pentru
căndidătȚii lă ădmitereă îân îânvăă tȚăămăâ ntul superior teologic, dupăă căz;
j) Alte documente solicităte de institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior de stăt conform
propriei metodologii de ădmitere, dupăă căz.
Articolul 9. Procedura de admitere include următoarele etape:
ă) Ofertă locurilor ălocăte se publicăă pe site-urile institutȚiilor de îânvăă tȚăămăâ nt superior de
stăt sȚ i pe site-ul Ministerului EducătȚiei NătȚionăle (http://www.edu.ro/cooperăre
internătȚionălăă /romănii pretutindeni) , dupăă consultăreă preălăbilăă cu MRP sȚ i MAE;
b) Informăreă comunităă tȚilor romăâ nesȚ ti, cu sprijinul MRP sȚ i MAE, prin misiunile
diplomătice ăle Romăâ niei din Bulgăriă, ăsupră conditȚiilor de ădmitere ă romăâ nilor de
pretutindeni sȚ i ăsupră ofertei educătȚionăle;
c) Dosărul de căndidăturăă poăte fi trănsmis îân perioădă stăbilităă de institutȚiile de
îânvăă tȚăămăâ nt superior, îân conformităte cu procedurile stăbilite de ăcesteă. Aceste
modălităă tȚi pot fi: electronic lă o ădresăă de e-măil comunicătăă de institutȚiă de
îânvăă tȚăămăâ nt superior; prin posȚ tăă său direct lă sediile institutȚiilor de îânvăă tȚăămăâ nt
superior, lă Ministerul EducătȚiei NătȚionăle (prin e-măil lă ădresă
dosărerompret@edu.gov.ro, dosărul fiind redirectȚionăt căă tre institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt
superior solicitătăă ; său prin ălte forme, stăbilite sȚ i comunicăte de institutȚiile de
îânvăă tȚăămăâ nt.
d) CăndidătȚii vor fi ădmisȚ i pe băzăă de concurs de dosăr, conform criteriilor fiecăă rei
institutȚii de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
e) MRP sȚ i MAE pot emite recomăndăă ri îân căzul căndidătȚilor ă căă ror sȚ colărizăre îân
Romăâ niă este considerătăă oportunăă din perspectivă politicii externe sȚ i ă relătȚiilor cu
romăâ nii de pretutindeni;

Page 7 of 23
f) Fiecăre căndidăt declărăt ădmis vă confirmă un singur loc de studiu, trănsmitȚăând lă
institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt formulărul din Anexă nr. 4 – prin modălităă tȚile comunicăte de
căă tre fiecăre institutȚie de îânvăă tȚăămăâ nt superior ;
g) Lă îânmătriculăre căndidătȚii declărătȚi ădmisȚ i vor depune ăctele de studii îân originăl,
precum sȚ i ălte documente, solicităte de institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
h) IÎnmătriculăreă poăte fi conditȚionătăă de promovăreă testele de ăptitudini, orgănizăte
pentru îânvăă tȚăămăâ ntul de ărtăă sȚ i sportiv, dupăă căz;
i) Listele căndidătȚilor ădmisȚ i vor fi îânăintăte de universităă tȚi căă tre M.E.N.-D.G.R.I.A.E., îân
vedereă emiterii ăprobăă rilor de sȚ colărizăre pentru fiecăre student ădmis, îân
concordăntȚăă cu optȚiunile ăcestoră. MEN, MRP sȚ i MAE pot solicită dosărul de
căndidăturăă îân vedereă emiterii ăprobăă rii de sȚ colărizăre.
D. Admiterea românilor de pretutindeni din Croaţia
Articolul 10. Dosărul de căndidăturăă contȚine urmăă toărele documente:
ă) Cerere-formulăr de îânscriere propriu fiecăă rei institutȚii de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
b) Copiă ă certificătului de năsȚ tere, trădus îân limbă romăâ năă său o limbăă de circulătȚie
internătȚionălăă ;
c) Copiă păsȚ ăportului, vălăbil cel putȚin 6 luni de lă îâncepereă progrămului de studii
pentru căre opteăzăă căndidătul - copie dupăă primele 3 păgini;
d) Copiă certificătului de căă săă torie, trădus îân limbă romăâ năă său o limbăă de circulătȚie
internătȚionălăă , dupăă căz;
e) DeclărătȚie pe proprie răă spundere, pe băză vointȚei liber exprimăte, de ăsumăre ă
identităă tȚii culturăle romăâ ne, potrivit legislătȚiei îân vigoăre, conform Anexei nr. 3;
f) Copiă diplomei de bacalaureat Svjedodžba o zavrsnom ispitu / Svjedodzba (drzavnoj) o
maturi / Maturatna svjedodzba / Svjedodzba o zavrsenom srednjem obrazovanju său
echivălentăă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a
examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal - trădusăă îân limbă romăâ năă
său ăltăă limbăă de circulătȚie internătȚionălăă ;
g) Copii ăle foilor mătricole pentru nivelul de îânvăă tȚăămăâ nt ăbsolvit - trăduse îân limbă
romăâ năă său ăltăă limbăă de circulătȚie internătȚionălăă ;
h) Copiă recomăndăă rii ierărhilor său ăcordul conducăă torilor locăli de culte, pentru
căndidătȚii lă ădmitereă îân îânvăă tȚăămăâ ntul superior teologic, dupăă căz;
i) Alte documente solicităte de institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior de stăt, conform
propriei metodologii de ădmitere, dupăă căz.
Articolul 11. Procedura de admitere include următoarele etape:
ă) Ofertă locurilor ălocăte se publicăă pe site-urile institutȚiilor de îânvăă tȚăămăâ nt superior de
stăt sȚ i pe site-ul Ministerului EducătȚiei NătȚionăle (http://www.edu.ro/cooperăre
internătȚionălăă /romănii pretutindeni) , dupăă consultăreă preălăbilăă cu MRP sȚ i MAE;
b) Informăreă comunităă tȚilor romăâ nesȚ ti, cu sprijinul MRP sȚ i MAE, prin misiunile
diplomătice ăle Romăâ niei îân CroătȚiă, ăsupră conditȚiilor de ădmitere ă romăâ nilor de
pretutindeni sȚ i ăsupră ofertei educătȚionăle;
c) Dosărul de căndidăturăă poăte fi trănsmis îân perioădă stăbilităă de institutȚiile de
îânvăă tȚăămăâ nt superior, îân conformităte cu procedurile stăbilite de ăcesteă. Acesteă pot fi:
Page 8 of 23
electronic lă o ădresăă de e-măil comunicătăă de institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior; prin
posȚ tăă său direct lă sediile institutȚiilor de îânvăă tȚăămăâ nt superior;lă Ministerul EducătȚiei
NătȚionăle, prin e-măil lă ădresă dosărerompret@edu.gov.ro, dosărul fiind redirectȚionăt
căă tre institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior solicitătăă ; său prin ălte forme, stăbilite sȚ i
comunicăte de institutȚiile de îânvăă tȚăămăâ nt;
d) CăndidătȚii vor fi ădmisȚ i pe băzăă de concurs de dosăr, conform criteriilor fiecăă rei
institutȚii de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
e) MRP sȚ i MAE pot emite recomăndăă ri îân căzul căndidătȚilor ă căă ror sȚ colărizăre îân
Romăâ niă este considerătăă oportunăă din perspectivă politicii externe sȚ i ă relătȚiilor cu
romăâ nii de pretutindeni;
f) Fiecăre căndidăt declărăt ădmis vă confirmă un singur loc de studiu, trănsmitȚăând lă
institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt formulărul din Anexă nr. 4 – prin modălităă tȚile comunicăte de
căă tre fiecăre institutȚie de îânvăă tȚăămăâ nt superior ;
g) Lă îânmătriculăre, căndidătȚii declărătȚi ădmisȚ i vor depune ăctele de studii îân originăl,
precum sȚ i ălte documente, solicităte de institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
h) IÎnmătriculăreă poăte fi conditȚionătăă de promovăreă testele de ăptitudini, orgănizăte
pentru îânvăă tȚăămăâ ntul de ărtăă sȚ i sportiv, dupăă căz;
i) Listele căndidătȚilor ădmisȚ i vor fi îânăintăte de universităă tȚi căă tre M.E.N.-D.G.R.I.A.E. îân
vedereă emiterii ăprobăă rilor de sȚ colărizăre pentru fiecăre student ădmis, îân
concordăntȚăă cu optȚiunile ăcestoră. MEN, MRP sȚ i MAE pot solicită dosărul de
căndidăturăă îân vedereă emiterii ăprobăă rii de sȚ colărizăre.
E. Admiterea pentru românii de pretutindeni din Diaspora
Articolul 12. Dosărul de căndidăturăă contȚine urmăă toărele documente:
ă) Cerere-formulăr de îânscriere propriu fiecăă rei institutȚii de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
b) Copiă ă certificătului de năsȚ tere, trădus îân limbă romăâ năă său îântr-o limbăă de circulătȚie
internătȚionălăă ;
c) Copiă păsȚ ăportului, vălăbil cel putȚin 6 luni de lă îâncepereă progrămului de studii
pentru căre opteăzăă căndidătul - copie dupăă primele 3 păgini;
d) Copiă certificătului de căă săă torie, trădus îân limbă romăâ năă său îântr-o o limbăă de
circulătȚie internătȚionălăă , dupăă căz;
e) DeclărătȚie pe proprie răă spundere, pe băză vointȚei liber exprimăte, de ăsumăre ă
identităă tȚii culturăle romăâ ne, potrivit legislătȚiei îân vigoăre, conform Anexei nr. 3;
f) Copiă diplomei de băcălăureăt său echivălentăă sau, după caz, adeverința (pentru
absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a
învățământului liceal, inclusiv pentru ăbsolventȚi ăi sȚ colilor căre desfăă sȚ oărăă , pe
teritoriul Romăâ niei, ăctivităă tȚi de îânvăă tȚăămăâ nt corespunzăă toăre unui sistem educătȚionăl
din ăltăă tȚărăă ăcredităt AgentȚiă Romăâ năă de Asigurăre ă Călităă tȚii îân IÎnvăă tȚăămăâ ntul
Preuniversităr, denumităă îân continuăre ARACIP- trădusăă îân limbă romăâ năă său ăltăă
limbăă de circulătȚie internătȚionălăă ;
g) Copii ăle foilor mătricole pentru nivelul de îânvăă tȚăămăâ nt ăbsolvit - trăduse îân limbă
romăâ năă său ăltăă limbăă de circulătȚie internătȚionălăă ;
h) Copiă recomăndăă rii ierărhilor său ăcordul conducăă torilor locăli de culte, pentru
căndidătȚii lă ădmitereă îân îânvăă tȚăămăâ ntul superior teologic, dupăă căz;
Page 9 of 23
i) Alte documente solicităte de institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior de stăt, conform
propriei metodologii de ădmitere, dupăă căz.
Articolul 13. Procedura de admitere include următoarele etape:
ă) Ofertă locurilor ălocăte se publicăă pe site-urile institutȚiilor de îânvăă tȚăămăâ nt superior de
stăt sȚ i pe site-ul Ministerului EducătȚiei NătȚionăle (http://www.edu.ro/cooperăre
internătȚionălăă /romănii pretutindeni), dupăă consultăreă preălăbilăă cu MRP sȚ i MAE;
b) Informăreă comunităă tȚilor romăâ nesȚ ti, cu sprijinul MRP sȚ i MAE, prin misiunile
diplomătice ăle Romăâ niei, ăsupră conditȚiilor de ădmitere ă romăâ nilor de pretutindeni
sȚ i ăsupră ofertei educătȚionăle;
c) Dosărul de căndidăturăă poăte fi trănsmis îân perioădă stăbilităă de institutȚiile de
îânvăă tȚăămăâ nt superior, îân conformităte cu procedurile stăbilite de ăcesteă. Acesteă pot fi:
electronic lă o ădresăă de e-măil comunicătăă de institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior; prin
e-măil lă MEN, lă ădresă dosărerompret@edu.gov.ro său prin intermediul misiunilor
diplomătice ăle Romăâ niei din străă inăă tăte căre vor trănsmite electronic dosărele lă MEN
si ulterior, ăcesteă vor fi redirectȚionăte căă tre institutȚiile de îânvăă tȚăămăâ nt superior
solicităte; prin posȚ tăă său direct lă sediile institutȚiilor de îânvăă tȚăămăâ nt superior; său prin
ălte forme, stăbilite sȚ i comunicăte de institutȚiile de îânvăă tȚăămăâ nt;
d) Diplomele căre dău ăccesul lă studii de licentȚăă sunt mentȚionăte îân Anexei nr. 5
e) CăndidătȚii din diăsporăă , inclusiv ăbsolventȚii ăi sȚ colilor căre desfăă sȚ oărăă , pe teritoriul
Romăâ niei, ăctivităă tȚi de îânvăă tȚăămăâ nt corespunzăă toăre unui sistem educătȚionăl din ăltăă
tȚărăă ăcredităt ARACIP, vor fi ădmisȚ i pe băzăă de concurs de dosăr, conform criteriilor
fiecăă rei institutȚii de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
f) CăndidătȚii vor fi ădmisȚ i pe băzăă de concurs de dosăr, conform criteriilor stăbilite de
fiecăre institutȚie de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
g) MRP sȚ i MAE pot emite recomăndăă ri îân căzul căndidătȚilor ă căă ror sȚ colărizăre îân
Romăâ niă este considerătăă oportunăă din perspectivă politicii externe sȚ i ă relătȚiilor cu
romăâ nii de pretutindeni;
h) Fiecăre căndidăt declărăt ădmis vă confirmă un singur loc de studiu, trănsmitȚăând lă
institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt formulărul din Anexă nr. 4 – prin modălităă tȚile comunicăte de
căă tre fiecăre institutȚie de îânvăă tȚăămăâ nt superior ;
i) Lă îânmătriculăre, căndidătȚii declărătȚi ădmisȚ i vor depune ăctele de studii îân originăl,
precum sȚ i ălte documente, solicităte de institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
j) IÎnmătriculăreă poăte fi conditȚionătăă de promovăreă testele de ăptitudini, orgănizăte
pentru îânvăă tȚăămăâ ntul de ărtăă sȚ i sportiv, dupăă căz;
k) Listele căndidătȚilor ădmisȚ i vor fi îânăintăte de universităă tȚi căă tre MEN-D.G.R.I.A.E., îân
vedereă emiterii ăprobăă rilor de sȚ colărizăre, pentru fiecăre student ădmis, îân
concordăntȚăă cu optȚiunile ăcestoră. MEN, MRP sȚ i MAE pot solicită dosărul de
căndidăturăă îân vedereă emiterii ăprobăă rii de sȚ colărizăre.
F. Admiterea românilor de pretutindeni din Grecia
Articolul 12. Dosărul de căndidăturăă contȚine urmăă toărele documente:
ă) Cerere-formulăr de îânscriere propriu fiecăă rei institutȚii de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
b) Copiă ă certificătului de năsȚ tere, trădus îân limbă romăâ năă său o limbăă de circulătȚie
internătȚionălăă ;
Page 10 of 23
c) Copiă păsȚ ăportului, vălăbil cel putȚin 6 luni de lă îâncepereă progrămului de studii
pentru căre opteăzăă căndidătul - copie dupăă primele 3 păgini;
d) Copiă certificătului de căă săă torie, trădus îân limbă romăâ năă său o limbăă de circulătȚie
internătȚionălăă , dupăă căz;
e) DeclărătȚie pe proprie răă spundere, pe băză vointȚei liber exprimăte, de ăsumăre ă
identităă tȚii culturăle romăâ ne, potrivit legislătȚiei îân vigoăre, conform Anexei nr. 3;
f) Copiă diplomei de bacalaureat Apolytirion (Secondary School Leaving Certificate) sau
echivalentă și a Panellinies Exetaseis inclusiv pentru ăbsolventȚi ăi sȚ colilor căre
desfăă sȚ oărăă , pe teritoriul Romăâ niei, ăctivităă tȚi de îânvăă tȚăămăâ nt corespunzăă toăre unui
sistem educătȚionăl din ăltăă tȚărăă ăcredităt ARACIP - trădusăă îân limbă romăâ năă său ăltăă
limbăă de circulătȚie internătȚionălăă ;
g) Copii ăle foilor mătricole pentru nivelul de îânvăă tȚăămăâ nt ăbsolvit - trăduse îân limbă
romăâ năă său ăltăă limbăă de circulătȚie internătȚionălăă ;
h) Copiă recomăndăă rii ierărhilor său ăcordul conducăă torilor locăli de culte, pentru
căndidătȚii lă ădmitereă îân îânvăă tȚăămăâ ntul superior teologic, dupăă căz;
i) Alte documente solicităte de institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior de stăt, conform
propriei metodologii de ădmitere, dupăă căz.
Articolul 13. Procedura de admitere include următoarele etape:
ă) Ofertă locurilor ălocăte se publicăă pe site-urile institutȚiilor de îânvăă tȚăămăâ nt superior de
stăt sȚ i pe site-ul Ministerului EducătȚiei NătȚionăle (http://www.edu.ro/cooperăre
internătȚionălăă /romănii pretutindeni), dupăă consultăreă preălăbilăă cu MRP sȚ i MAE;
b) Informăreă comunităă tȚilor romăâ nesȚ ti, cu sprijinul MRP sȚ i MAE, prin misiunile
diplomătice ăle Romăâ niei îân Greciă, ăsupră conditȚiilor de ădmitere ă romăâ nilor de
pretutindeni sȚ i ăsupră ofertei educătȚionăle;
c) Dosărul de căndidăturăă poăte fi trănsmis îân perioădă stăbilităă de institutȚiile de
îânvăă tȚăămăâ nt superior, îân conformităte cu procedurile stăbilite de ăcesteă. Acesteă pot fi:
electronic lă o ădresăă de e-măil comunicătăă de institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior; prin
posȚ tăă său direct lă sediile institutȚiilor de îânvăă tȚăămăâ nt superior, lă Ministerul EducătȚiei
NătȚionăle (prin e-măil lă ădresă dosărerompret@edu.gov.ro), dosărul fiind
redirectȚionăt căă tre institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior solicitătăă ; său prin ălte forme,
stăbilite sȚ i comunicăte de institutȚiile de îânvăă tȚăămăâ nt;
d) CăndidătȚii vor fi ădmisȚ i pe băzăă de concurs de dosăr, conform criteriilor fiecăă rei
institutȚii de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
e) MRP sȚ i MAE pot emite recomăndăă ri îân căzul căndidătȚilor ă căă ror sȚ colărizăre îân
Romăâ niă este considerătăă oportunăă din perspectivă politicii externe sȚ i ă relătȚiilor cu
romăâ nii de pretutindeni;
f) Fiecăre căndidăt declărăt ădmis vă confirmă un singur loc de studiu, trănsmitȚăând lă
institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt formulărul din Anexă nr. 4 – prin modălităă tȚile comunicăte de
căă tre fiecăre institutȚie de îânvăă tȚăămăâ nt superior ;
g) Lă îânmătriculăre, căndidătȚii declărătȚi ădmisȚ i vor depune ăctele de studii îân originăl,
precum sȚ i ălte documente, solicităte de institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
h) IÎnmătriculăreă poăte fi conditȚionătăă de promovăreă testele de ăptitudini, orgănizăte
pentru îânvăă tȚăămăâ ntul de ărtăă sȚ i sportiv, dupăă căz;

Page 11 of 23
i) Listele căndidătȚilor ădmisȚ i vor fi îânăintăte de universităă tȚi căă tre MEN -D.G.R.I.A.E. îân
vedereă emiterii ăprobăă rilor de sȚ colărizăre pentru fiecăre student ădmis, îân
concordăntȚăă cu optȚiunile ăcestoră. MEN, MRP sȚ i MAE pot solicită dosărul de
căndidăturăă îân vedereă emiterii ăprobăă rii de sȚ colărizăre.
G. Admiterea pentru românii de pretutindeni din Israel
Articolul 14. Dosărul de căndidăturăă contȚine urmăă toărele documente:
ă) Cerere-formulăr de îânscriere propriu fiecăă rei institutȚii de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
b) Copiă ă certificătului de năsȚ tere, trădus îân limbă romăâ năă său o limbăă de circulătȚie
internătȚionălăă ;
c) Copiă păsȚ ăportului, vălăbil cel putȚin 6 luni de lă îâncepereă progrămului de studii
pentru căre opteăzăă căndidătul - copie dupăă primele 3 păgini;
d) Copiă certificătului de căă săă torie, trădus îân limbă romăâ năă său o limbăă de circulătȚie
internătȚionălăă , dupăă căz;
e) DeclărătȚie pe proprie răă spundere, pe băză vointȚei liber exprimăte, de ăsumăre ă
identităă tȚii culturăle romăâ ne, potrivit legislătȚiei îân vigoăre, conform Anexei nr. 3;
f) Copiă diplomei de băcălăureăt Israil Te’udat Bagrut / Matriculation Certificate sau
echivalentă sau, după caz, ădeverintȚă (pentru ăbsolventȚi ănului curent) de promovăre ă
exămenelor nătȚionăle de ăbsolvire ă îânvăă tȚăămăâ ntului liceăl - trădusăă îân limbă romăâ năă
său ăltăă limbăă de circulătȚie internătȚionălăă ;
g) Copii ăle foilor mătricole pentru nivelul de îânvăă tȚăămăâ nt ăbsolvit - trăduse îân limbă
romăâ năă său ăltăă limbăă de circulătȚie internătȚionălăă ;
h) Copiă recomăndăă rii ierărhilor său ăcordul conducăă torilor locăli de culte, pentru
căndidătȚii lă ădmitereă îân îânvăă tȚăămăâ ntul superior teologic, dupăă căz;
i) Alte documente solicităte de institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior de stăt, conform
propriei metodologii de ădmitere, dupăă căz.

Articolul 15. Procedura de admitere include următoarele etape:


ă) Ofertă locurilor ălocăte se publicăă pe site-urile institutȚiilor de îânvăă tȚăămăâ nt superior de
stăt sȚ i pe site-ul Ministerului EducătȚiei NătȚionăle (http://www.edu.ro/cooperăre
internătȚionălăă /romănii pretutindeni) , dupăă consultăreă preălăbilăă cu MRP sȚ i MAE;
b) Informăreă comunităă tȚilor romăâ nesȚ ti, cu sprijinul MRP sȚ i MAE, prin misiunile
diplomătice ăle Romăâ niei îân Isrăel, ăsupră conditȚiilor de ădmitere ă romăâ nilor de
pretutindeni sȚ i ăsupră ofertei educătȚionăle;
c) Dosărul de căndidăturăă poăte fi trănsmis îân perioădă stăbilităă de institutȚiile de
îânvăă tȚăămăâ nt superior, îân conformităte cu procedurile stăbilite de ăcesteă. Acesteă pot fi:
electronic lă o ădresăă de e-măil comunicătăă de institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior; prin
posȚ tăă său direct lă sediile institutȚiilor de îânvăă tȚăămăâ nt superior, lă Ministerul EducătȚiei
NătȚionăle prin e-măil lă ădresă dosărerompret@edu.gov.ro; său prin ălte forme,
stăbilite sȚ i comunicăte de institutȚiile de îânvăă tȚăămăâ nt;
d) CăndidătȚii vor fi ădmisȚ i pe băzăă de concurs de dosăr, conform criteriilor fiecăă rei
institutȚii de îânvăă tȚăămăâ nt superior;

Page 12 of 23
e) MRP sȚ i MAE pot emite recomăndăă ri îân căzul căndidătȚilor ă căă ror sȚ colărizăre îân
Romăâ niă este considerătăă oportunăă din perspectivă politicii externe sȚ i ă relătȚiilor cu
romăâ nii de pretutindeni;
f) CăndidătȚii vor fi ădmisȚ i pe băzăă de concurs de dosăr, conform criteriilor stăbilite de
fiecăre institutȚie de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
g) Fiecăre căndidăt declărăt ădmis vă confirmă un singur loc de studiu, trănsmitȚăând lă
institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt formulărul din Anexă nr. 4 – prin modălităă tȚile comunicăte de
căă tre fiecăre institutȚie de îânvăă tȚăămăâ nt superior ;
h) Lă îânmătriculăre, căndidătȚii declărătȚi ădmisȚ i vor depune ăctele de studii îân originăl,
precum sȚ i ălte documente, solicităte de institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
i) IÎnmătriculăreă poăte fi conditȚionătăă de promovăreă testele de ăptitudini, orgănizăte
pentru îânvăă tȚăămăâ ntul de ărtăă sȚ i sportiv, dupăă căz;
j) Listele căndidătȚilor ădmisȚ i, vor fi îânăintăte de universităă tȚi căă tre M.E.N.-D.G.R.I.A.E., îân
vedereă emiterii ăprobăă rilor de sȚ colărizăre, pentru fiecăre student ădmis, îân
concordăntȚăă cu optȚiunile ăcestoră. MEN , MRP sȚ i MAE pot solicită dosărul de
căndidăturăă îân vedereă emiterii ăprobăă rii de sȚ colărizăre.
H. Admiterea românilor de pretutindeni cu domiciliul stabil în Macedonia
Articolul 16. Dosărul de căndidăturăă contȚine urmăă toărele documente:
ă) Cerere de îânscriere, conform Anexei nr. 2;
b) Copiă ă certificătului de năsȚ tere, trădus îân limbă romăâ năă său îântr-o limbăă de circulătȚie
internătȚionălăă ;
c) Copiă păsȚ ăportului, vălăbil cel putȚin 6 luni de lă îâncepereă progrămului de studii
pentru căre opteăzăă căndidătul - copie dupăă primele 3 păgini;
d) Copiă certificătului de căă săă torie trădus îân limbă romăâ năă său îântr-o limbăă de circulătȚie
internătȚionălăă ;
e) DeclărătȚie pe proprie răă spundere, pe băză vointȚei liber exprimăte, de ăsumăre ă
identităă tȚii culturăle romăâ ne, potrivit legislătȚiei îân vigoăre, conform Anexei 3;
f) Copiă diplomei de băcălăureăt său echivălentăă : Svidetelstvo za zavreno sredno
obrazovanie, sau după caz ădeverintȚă (pentru ăbsolventȚi ănului curent) de promovăre
ă exămenelor nătȚionăle de ăbsolvire ă îânvăă tȚăămăâ ntului liceăl - trădusăă îân limbă romăâ năă
său ăltăă limbăă de circulătȚie internătȚionălăă ;
g) Copii ăle foilor mătricole pentru nivelul de îânvăă tȚăămăâ nt ăbsolvit - trăduse îân limbă
romăâ năă său ăltăă limbăă de circulătȚie internătȚionălăă ;
h) Copiă recomăndăă rii ierărhilor său ăcordul conducăă torilor locăli de culte, pentru
căndidătȚii lă ădmitereă îân îânvăă tȚăămăâ ntul superior teologic, dupăă căz.
i) Alte documente solicităte de institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior de stăt, conform
propriei metodologii de ădmitere, dupăă căz.
Articolul 17.
Procedura de admitere include următoarele etape:
ă) Publicăreă ofertei de locuri lă studii pe site-ul http://www.edu.ro/cooperăre
internătȚionălăă /romănii pretutindeni, dupăă consultăreă preălăbilăă cu MRP sȚ i MAE;

Page 13 of 23
b) Informăreă comunităă tȚilor romăâ nesȚ ti, cu sprijinul MRP sȚ i MAE, prin misiunile
diplomătice ăle Romăâ niei îân Măcedoniă, ăsupră conditȚiilor de ădmitere ă romăâ nilor de
pretutindeni sȚ i ăsupră ofertei educătȚionăle;
c) Țrănsmitereă dosărului de căă tre căndidătȚii interesătȚi se vă făce personăl său prin
îâmputernicit, îân perioădele stăbilite sȚ i comunicăte, lă sediul misiunii diplomătice ă
Romăâ niei din Măcedoniă său lă institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
d) MEN vă trănsmite electronic institutȚiilor de îânvăă tȚăămăâ nt superior dosărele de
căndidăturăă depuse lă sediul misiunii diplomătice;
e) CăndidătȚii vor fi ădmisȚ i pe băzăă de concurs de dosăr, conform criteriilor stăbilite de
fiecăre institutȚie de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
f) MRP sȚ i MAE pot emite recomăndăă ri îân căzul căndidătȚilor ă căă ror sȚ colărizăre îân
Romăâ niă este considerătăă oportunăă din perspectivă politicii externe sȚ i ă relătȚiilor cu
romăâ nii de pretutindeni;
g) Fiecăre căndidăt declărăt ădmis vă confirmă un singur loc de studiu, trănsmitȚăând lă
institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt formulărul din Anexă nr. 4;
h) Comunicăreă rezultătelor se vă reăliză sȚ i prin intermediul misiunii diplomătice ă
Romăâ niei din Măcedoniă;
i) Lă îânmătriculăre, căndidătȚii declărătȚi ădmisȚ i vor depune ăctele de studii îân originăl,
precum sȚ i ălte documente, solicităte de institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
j) IÎnmătriculăreă poăte fi conditȚionătăă de promovăreă testele de ăptitudini, orgănizăte
pentru îânvăă tȚăămăâ ntul de ărtăă sȚ i sportiv, dupăă căz;
k) Listele căndidătȚilor ădmisȚ i vor fi îânăintăte de universităă tȚi căă tre MEN-D.G.R.I.A.E., îân
vedereă emiterii ăprobăă rilor de sȚ colărizăre, pentru fiecăre student ădmis îân
concordăntȚăă cu optȚiunile ăcestoră. MEN, MRP sȚ i MAE pot solicită dosărul de
căndidăturăă îân vedereă emiterii ăprobăă rii de sȚ colărizăre.
I. Admiterea românilor de pretutindeni cu domiciliul stabil în Serbia
Articolul 18. Dosărul de căndidăturăă conţine următoarele documente:
ă) Cerere de îânscriere, conform Anexei nr. 2;
b) Copiă ă certificătului de năsȚ tere, trădus îân limbă romăâ năă său îântr-o limbăă de circulătȚie
internătȚionălăă ;
c) Copiă păsȚ ăportului, vălăbil cel putȚin 6 luni de lă îâncepereă progrămului de studii
pentru căre opteăzăă căndidătul - copie dupăă primele 3 păgini;
d) Copiă certificătului de căă săă torie trădus îân limbă romăâ năă său îântr-o limbăă de circulătȚie
internătȚionălăă ;
e) DeclărătȚie pe proprie răă spundere, pe băză vointȚei liber exprimăte, de ăsumăre ă
identităă tȚii culturăle romăâ ne, potrivit legislătȚiei îân vigoăre, conform Anexei 3;
f) Copiă diplomei de băcălăureăt său echivălentăă : Diploma/Uverenje o polozenom
maturskom ispitu / Diploma o stečenom srednem obrazovanju/ Diploma o Završenoj
Srednjoj Školi, sau după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare
a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal - trădusăă îân limbă romăâ năă
său ăltăă limbăă de circulătȚie internătȚionălăă ;

Page 14 of 23
g) Copii ăle foilor mătricole pentru nivelul de îânvăă tȚăămăâ nt ăbsolvit - trăduse îân limbă
romăâ năă său ăltăă limbăă de circulătȚie internătȚionălăă ;
h) Dovădă studierii limbii romăâ ne emisăă de o institutȚie de îânvăă tȚăămăâ nt ăcreditătăă din
Serbiă său de misiunile diplomătice ăle Romăâ niei îân ăceăstăă tȚărăă , îân căzul căndidătȚilor
căre nu ău următ liceul îân Romăâ niă;
i) Copiă recomăndăă rii ierărhilor său ăcordul conducăă torilor locăli de culte, pentru
căndidătȚii lă ădmitereă îân îânvăă tȚăămăâ ntul superior teologic, dupăă căz.
j) Alte documente solicităte de institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior de stăt, conform
propriei metodologii de ădmitere, dupăă căz.
Articolul 19.
Procedura de admitere include următoarele etape:
ă) Publicăreă ofertei de locuri lă studii pe site-ul http://www.edu.ro/cooperăre
internătȚionălăă /romănii pretutindeni, dupăă consultăreă preălăbilăă cu MRP sȚ i MAE;
b) Informăreă comunităă tȚilor romăâ nesȚ ti, cu sprijinul MRP sȚ i MAE, prin misiunile
diplomătice ăle Romăâ niei din Serbiă, ăsupră conditȚiilor de ădmitere ă romăâ nilor de
pretutindeni sȚ i ăsupră ofertei educătȚionăle;
c) Țrănsmitereă dosărului de căă tre căndidătȚii interesătȚi se vă făce personăl său prin
îâmputernicit, îân perioădele stăbilite sȚ i comunicăte, lă sediul misiunilor diplomătice ăle
Romăâ niei din Serbiă său lă institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
d) MEN vă trănsmite electronic institutȚiilor de îânvăă tȚăămăâ nt superior dosărele de
căndidăturăă depuse lă sediul misiunii diplomătice;
e) CăndidătȚii vor fi ădmisȚ i pe băzăă de concurs de dosăr, conform criteriilor stăbilite de
fiecăre institutȚie de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
f) MRP sȚ i MAE pot emite recomăndăă ri îân căzul căndidătȚilor ă căă ror sȚ colărizăre îân
Romăâ niă este considerătăă oportunăă din perspectivă politicii externe sȚ i ă relătȚiilor cu
romăâ nii de pretutindeni;
g) Fiecăre căndidăt declărăt ădmis vă confirmă un singur loc de studiu, trănsmitȚăând lă
institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt formulărul din Anexă nr. 4;
h) Comunicăreă rezultătelor se vă reăliză sȚ i prin intermediul misiunii diplomătice sȚ i
oficiilor consulăre ăle Romăâ niei pe teritoriul Serbiei;
i) Lă îânmătriculăre, căndidătȚii declărătȚi ădmisȚ i vor depune ăctele de studii îân originăl,
precum sȚ i ălte documente, solicităte de institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
j) IÎnmătriculăreă poăte fi conditȚionătăă de promovăreă testele de ăptitudini, orgănizăte
pentru îânvăă tȚăămăâ ntul de ărtăă sȚ i sportiv, dupăă căz;
k) Listele căndidătȚilor ădmisȚ i vor fi îânăintăte de universităă tȚi căă tre M.E.N.-D.G.R.I.A.E. îân
vedereă emiterii ăprobăă rilor de sȚ colărizăre pentru fiecăre student ădmis îân
concordăntȚăă cu optȚiunile ăcestoră. MEN, MRP sȚ i MAE pot solicită dosărul de
căndidăturăă îân vedereă emiterii ăprobăă rii de sȚ colărizăre.
J. Admiterea românilor de pretutindeni cu domiciliul stabil în Ucraina
Articolul 20. Dosărul de căndidăturăă conţine următoarele documente:

Page 15 of 23
ă) Cerere de îânscriere, conform Anexei nr. 2;
b) Copiă ă certificătului de năsȚ tere, trădus îân limbă romăâ năă său îântr-o limbăă de circulătȚie
internătȚionălăă ;
c) Copiă păsȚ ăportului, vălăbil cel putȚin 6 luni de lă îâncepereă progrămului de studii
pentru căre opteăzăă căndidătul - copie dupăă primele 3 păgini;
d) Copiă certificătului de căă săă torie trădus îân limbă romăâ năă său îântr-o limbăă de circulătȚie
internătȚionălăă ;
e) DeclărătȚie pe proprie răă spundere, pe băză vointȚei liber exprimăte, de ăsumăre ă
identităă tȚii culturăle romăâ ne, potrivit legislătȚiei îân vigoăre, conform Anexei nr. 3;
f) Copiă diplomei de băcălăureăt său echivălentăă : Atestat, , sau după caz, adeverința
(pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a
învățământului liceal – tradusă în limba română sau intr-o limbă de circulație
internațională, după caz;
g) Copii ăle foilor mătricole pentru nivelul de îânvăă tȚăămăâ nt ăbsolvit – traduse în limba
română sau intr-o limbă de circulație internațională, după caz;
h) Copiă recomăndăă rii ierărhilor său ăcordul conducăă torilor locăli de culte, pentru
căndidătȚii lă ădmitereă îân îânvăă tȚăămăâ ntul superior teologic, dupăă căz.
i) Alte documente solicităte de institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior de stăt, conform
propriei metodologii de ădmitere, dupăă căz.
Articolul 21.
Procedura de admitere include următoarele etape:
ă) Publicăreă ofertei de locuri lă studii pe site-ul http://www.edu.ro/cooperăre
internătȚionălăă /romănii pretutindeni;
b) Informăreă comunităă tȚilor romăâ nesȚ ti, cu sprijinul MRP sȚ i MAE, prin misiunile
diplomătice ăle Romăâ niei îân Ucrăină, ăsupră conditȚiilor de ădmitere ă romăâ nilor de
pretutindeni sȚ i ăsupră ofertei educătȚionăle;
c) Țrănsmitereă dosărului de căă tre căndidătȚii interesătȚi se vă făce personăl său prin
îâmputernicit, îân perioădele stăbilite sȚ i comunicăte, lă sediul misiunilor diplomătice ăle
Romăâ niei din Ucrăină său lă institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
d) MEN vă trănsmite electronic institutȚiilor de îânvăă tȚăămăâ nt superior dosărele de
căndidăturăă depuse lă sediul misiunii diplomătice;
e) CăndidătȚii vor fi ădmisȚ i pe băzăă de concurs de dosăr, conform criteriilor stăbilite de
fiecăre institutȚie de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
f) MRP sȚ i MAE pot emite recomăndăă ri îân căzul căndidătȚilor ă căă ror sȚ colărizăre îân
Romăâ niă este considerătăă oportunăă din perspectivă politicii externe sȚ i ă relătȚiilor cu
romăâ nii de pretutindeni;
g) Fiecăre căndidăt declărăt ădmis vă confirmă un singur loc de studiu, trănsmitȚăând lă
institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt formulărul din Anexă nr. 4;
h) Comunicăreă rezultătelor se vă reăliză prin intermediul misiunii diplomătice ă
Romăâ niei pe teritoriul Ucrăinei;

Page 16 of 23
i) Lă îânmătriculăre, căndidătȚii declărătȚi ădmisȚ i vor depune ăctele de studii îân originăl,
precum sȚ i ălte documente, solicităte de institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
j) Listele căndidătȚilor ădmisȚ i, vor fi îânăintăte de universităă tȚi căă tre MEN.-D.G.R.I.A.E., îân
vedereă emiterii ăprobăă rilor de sȚ colărizăre, pentru fiecăre student ădmis îân
concordăntȚăă cu optȚiunile ăcestoră. MEN, MRP sȚ i MAE pot solicită dosărul de
căndidăturăă îân vedereă emiterii ăprobăă rii de sȚ colărizăre

K. Admiterea românilor de pretutindeni din Ungaria


Articolul 22. Dosărul de căndidăturăă conţine următoarele documente:
ă) Cerere-formulăr de îânscriere propriu fiecăă rei institutȚii de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
b) Copiă certificătului de năsȚ tere trădus îân limbă romăâ năă său ăltăă limbăă de circulătȚie
internătȚionălăă ;
c) Copiă păsȚ ăportului, vălăbil cel putȚin 6 luni de lă îâncepereă progrămului de studii
pentru căre opteăzăă căndidătul - copie dupăă primele 3 păgini
d) Copiă certificătului de căă săă torie, trădus îân limbă romăâ năă său ăltăă limbăă de circulătȚie
internătȚionălăă , dupăă căz;
e) DeclărătȚie pe proprie răă spundere, pe băză vointȚei liber exprimăte, de ăsumăre ă
identităă tȚii culturăle romăâ ne, potrivit legislătȚiei îân vigoăre, conform Anexei nr. 3;
f) Copiă diplomei de bacalaureat Gimnazium Érrettségi Bizonyitvány sau echivalentă sau,
după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor
naționale de absolvire a învățământului liceal - trădusăă îân limbă romăâ năă său ăltăă limbăă
de circulătȚie internătȚionălăă ;
g) Copii ăle foilor mătricole pentru nivelul de îânvăă tȚăămăâ nt ăbsolvit - trăduse îân limbă
romăâ năă său ăltăă limbăă de circulătȚie internătȚionălăă ;
h) Dovădă studierii limbii romăâ ne emisăă de o institutȚie de îânvăă tȚăămăâ nt ăcreditătăă din
Ungăriă său de misiunile diplomătice ăle Romăâ niei îân ăceăstăă tȚărăă , îân căzul
căndidătȚilor căre nu ău următ liceul îân Romăâ niă;
i) Copiă recomăndăă rii ierărhilor său ăcordul conducăă torilor locăli de culte, pentru
căndidătȚii lă ădmitereă îân îânvăă tȚăămăâ ntul superior teologic, dupăă căz;
j) Alte documente solicităte de institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior de stăt, conform
propriei metodologii de ădmitere, dupăă căz.
Articolul 23 Procedura de admitere include următoarele etape:
ă) Ofertă locurilor ălocăte se publicăă pe site-urile institutȚiilor de îânvăă tȚăămăâ nt superior de
stăt sȚ i pe site-ul Ministerului EducătȚiei NătȚionăle (http://www.edu.ro/cooperăre
internătȚionălăă /romănii pretutindeni) , dupăă consultăreă preălăbilăă cu MRP sȚ i MAE;
b) Informăreă comunităă tȚilor romăâ nesȚ ti, cu sprijinul MRP sȚ i MAE, prin misiunile
diplomătice ăle Romăâ niei îân Ungăriă, ăsupră conditȚiilor de ădmitere ă romăâ nilor de
pretutindeni sȚ i ăsupră ofertei educătȚionăle;
c) Dosărul de căndidăturăă poăte fi trănsmis îân perioădă stăbilităă de institutȚiile de
îânvăă tȚăămăâ nt superior, îân conformităte cu procedurile stăbilite de ăcesteă. Acesteă pot fi:
electronic lă o ădresăă de e-măil comunicătăă de institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior; prin
posȚ tăă său direct lă sediile institutȚiilor de îânvăă tȚăămăâ nt superior lă Ministerul EducătȚiei
Page 17 of 23
NătȚionăle, prin e-măil lă ădresă dosărerompret@edu.gov.ro, dosărul fiind redirectȚionăt
căă tre institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior solicitătăă ; său prin ălte forme, stăbilite sȚ i
comunicăte de institutȚiile de îânvăă tȚăămăâ nt.
d) CăndidătȚii vor fi ădmisȚ i pe băzăă de concurs de dosăr, conform criteriilor stăbilite de
fiecăre institutȚie de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
e) MRP sȚ i MAE pot emite recomăndăă ri îân căzul căndidătȚilor ă căă ror sȚ colărizăre îân
Romăâ niă este considerătăă oportunăă din perspectivă politicii externe sȚ i ă relătȚiilor cu
romăâ nii de pretutindeni;
f) Fiecăre căndidăt declărăt ădmis vă confirmă un singur loc de studiu, trănsmitȚăând lă
institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt formulărul din Anexă nr. 4 – prin modălităă tȚile comunicăte de
căă tre fiecăre institutȚie de îânvăă tȚăămăâ nt superior ;
g) Lă îânmătriculăre, căndidătȚii declărătȚi ădmisȚ i vor depune ăctele de studii îân originăl,
precum sȚ i ălte documente, solicităte de institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
h) IÎnmătriculăreă poăte fi conditȚionătăă de promovăreă testele de ăptitudini, orgănizăte
pentru îânvăă tȚăămăâ ntul de ărtăă sȚ i sportiv, dupăă căz;
i) Listele căndidătȚilor ădmisȚ i, vor fi îânăintăte de universităă tȚi căă tre M.E.N.-D.G.R.I.A.E., îân
vedereă emiterii ăprobăă rilor de sȚ colărizăre, pentru fiecăre student ădmis, îân
concordăntȚăă cu optȚiunile ăcestoră. MEN , MRP sȚ i MAE pot solicită dosărul de
căndidăturăă îân vedereă emiterii ăprobăă rii de sȚ colărizăre.

SECŢIUNEA II - Școlarizarea românilor de pretutindeni la studii universitare de


MASTERAT în România începând cu anul universitar 2017-2018

Articolul 20
1. Condiţii de eligibilitate
a) Sunt eligibili pentru îânscriere lă concurs romăâ nii de pretutindeni căre ău ăbsolvit
progrăme de studii de licentȚăă ăcredităte.
b) Verificăreă diplomelor de licentȚăă prezentăte de romăâ nii de pretutindeni se făce dupăă
cum urmeăzăă :
 pentru ăbsolventȚii din Republică Moldovă, progrămele de studii sȚ i diplomele
pot fi verificăte ăccesăâ nd păgină de web: http://www.ănăcip.md,
 pentru celelălte tȚăări diplomele de licentȚăă pot fi ăccesăte site-urile:
http://www.enic-năric.net/higher-educătion-institution.ăspx, ălegăâ nd tȚără
respectivăă sȚ i ăpoi Recognised higher educătion institutions, respectiv
http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=listă_universitătilor_recunoscute,
unde existăă făcultăă tȚile sȚ i domeniile de studii (pe tȚăări) căre sunt ăcredităte.
IÎn căzul îân căre institutȚiile de îânvăă tȚăămăâ nt superior vor îântăâ mpină dificultăă tȚi îân procesul
de evăluăre ă dosărelor, pot trănsmite lă MEN -DGRIAE, lă ădresă de e-măil:
verificărediplomerop@edu.gov.ro, îân formăt scănăt, diplomele căndidătȚilor respectivi,
îân vedereă obtȚinerii ăprobăă rii de sȚ colărizăre.
2. Procedura de admitere la studii universitare de masterat
ă) Ofertă locurilor ălocăte se publicăă pe site-urile institutȚiilor de îânvăă tȚăămăâ nt superior de
stăt, dupăă consultăreă MRP sȚ i MAE;
Page 18 of 23
b) Informăreă comunităă tȚilor romăâ nesȚ ti, cu sprijinul MRP sȚ i MAE, prin misiunile
diplomătice ăle Romăâ niei, ăsupră conditȚiilor de ădmitere ă romăâ nilor de pretutindeni
sȚ i ăsupră ofertei educătȚionăle;
c) Dosărul de căndidăturăă cuprinde ăctele mentȚionăte îân metodologiă de ădmitere,
proprie fiecăă rei institutȚii de îânvăă tȚăămăâ nt superior sȚ i vă fi trănsmis îân conformităte cu
procedurile stăbilite de ăcesteă, pe locurile ălocăte romăâ nilor de pretutindeni.
d) InstitutȚiile de îânvăă tȚăămăâ nt superior vor stăbili modălităteă de confirmăre ă primirii
dosărelor de căndidăturăă ;
e) SelectȚiă căndidătȚilor se vă reăliză de institutȚiile de îânvăă tȚăămăâ nt, conform
metodologiilor proprii de ădmitere;
f) MRP sȚ i MAE pot emite recomăndăă ri îân căzul căndidătȚilor ă căă ror sȚ colărizăre îân
Romăâ niă este considerătăă oportunăă din perspectivă politicii externe sȚ i ă relătȚiilor cu
romăâ nii de pretutindeni;
g) CăndidătȚii ădmisȚ i vor confirmă locul conform procedurii stăbilite de fiecăre institutȚie
de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
h) Listele căndidătȚilor ădmisȚ i vor fi îânăintăte de universităă tȚi căă tre M.E.N.-D.G.R.I.A.E. îân
vedereă emiterii ăprobăă rilor de sȚ colărizăre, pentru fiecăre student ădmis. MEN , MRP
sȚ i MAE pot solicită dosărul de căndidăturăă îân vedereă emiterii ăprobăă rii de sȚ colărizăre.
SECŢIUNEA III – Școlarizarea românilor de pretutindeni la studii universitare de
DOCTORAT, începând cu anul universitar 2017-2018
Articol 21.
1. Condiţii de eligibilitate
ă) Sunt eligibili pentru îânscriereă lă concursul de ădmitere lă studii universităre de
doctorăt ăbsolventȚii cu diplomăă de licentȚăă de lungăă durătăă (ănterior Procesului
Bolognă), respectiv ăbsolventȚii de studiii unviersităre de măster obtȚinutăă îân Romăâ niă,
Republică Moldovă său ălte stăte tertȚe UE, căre ău ăbsolvit progrăme de studii de
măster ăcredităte.
b) Pentru verificăreă eligibilităă tȚii diplomelor, institutȚiile de îânvăă tȚăămăâ nt superior vor
consultă pentru cetăă tȚenii din Republică Moldovă păgină de web:
http://www.ănăcip.md, iăr pentru celelălte stăte pot fi ăccesăte site-urile:
http://www.enic-năric.net/higher-educătion-institution.ăspx, ălegăâ nd tȚără respectivăă
sȚ i ăpoi Recognised higher educătion institutions, respectiv
http://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=listă_universitătilor_recunoscute, unde
existăă făcultăă tȚile sȚ i domeniile de studii (pe tȚăări) căre sunt ăcredităte.
c) IÎn căzul îân căre institutȚiile de îânvăă tȚăămăâ nt superior vor îântăâ mpină dificultăă tȚi îân procesul
de evăluăre ă dosărelor, pot trănsmite lă MEN-DGRIAE, lă ădresă de e-măil:
verificărediplomerop@edu.gov.ro, îân formăt scănăt, diplomele căndidătȚilor respectivi,
îân vedereă obtȚinerii ăprobăă rii de sȚ colărizăre.

2. Procedura de admitere la studii universitare de doctorat


a) Ofertă locurilor ălocăte se publicăă pe site-urile institutȚiilor de îânvăă tȚăămăâ nt superior de
stăt, dupăă consultăreă MRP sȚ i MAE;

Page 19 of 23
b) Informăreă comunităă tȚilor romăâ nesȚ ti, cu sprijinul MRP sȚ i MAE, prin misiunile
diplomătice ăle Romăâ niei, ăsupră conditȚiilor de ădmitere ă romăâ nilor de pretutindeni sȚ i
ăsupră ofertei educătȚionăle;
c) Dosărul de căndidăturăă cuprinde ăctele mentȚionăte îân metodologiă de ădmitere,
proprie fiecăă rei institutȚii de îânvăă tȚăămăâ nt superior sȚ i vă fi trănsmis îân conformităte cu
procedurile stăbilite de ăcesteă, pe locurile ălocăte romăâ nilor de pretutindeni.
d) SelectȚiă căndidătȚilor se vă reăliză de institutȚiile de îânvăă tȚăămăâ nt, conform
metodologiilor proprii de ădmitere;
e) MRP sȚ i MAE pot emite recomăndăă ri îân căzul căndidătȚilor ă căă ror sȚ colărizăre îân
Romăâ niă este considerătăă oportunăă din perspectivă politicii externe sȚ i ă relătȚiilor cu
romăâ nii de pretutindeni;
f) CăndidătȚii ădmisȚ i vor confirmă locul conform procedurii stăbilite de fiecăre institutȚie
de îânvăă tȚăămăâ nt superior;
g) Listele căndidătȚilor ădmisȚ i vor fi îânăintăte de universităă tȚi căă tre M.E.N.-D.G.R.I.A.E. îân
vedereă emiterii ăprobăă rilor de sȚ colărizăre, pentru fiecăre student ădmis. MEN, MRP sȚ i
MAE pot solicită dosărul de căndidăturăă îân vedereă emiterii ăprobăă rii de sȚ colărizăre.

SECŢIUNEA IV - Școlarizarea românilor de pretutindeni în învăţământul


postuniversitar medical (REZIDENŢIAT)
Articolul 22.
1. Condiţii de eligibilitate
a) Admitereă îân îânvăă tȚăămăâ ntul postuniversităr medicăl (rezidentȚiăt) ă romăâ nilor de
pretutindeni, pe locuri făă răă plătă tăxelor de sȚ colărizăre, dăr cu bursăă , se ădreseăzăă
ăbsolventȚilor cu diplomăă de licentȚăă (profil: medicinăă , medicinăă dentărăă sȚ i fărmăcie)
obtȚinutăă îân Romăâ niă său îân ălt stăt membru ăl Uniunii Europene său ConfederătȚiei
ElvetȚiene.
b) CăndidătȚii din Republică Moldovă, ăbsolventȚi cu diplomăă de licentȚăă îân medicină și
farmacie, obtȚinutăă lă Universităteă de Medicinăă sȚ i Fărmăcie Nicolăe ȚestemitȚănu din
ChisȚ inăă u, ăbsolventȚi îân ultimii 5 ăni se vor puteă îânscrie lă exămenul de rezidentȚiăt.
c) CăndidătȚii opteăzăă pentru locurile ălocăte de MEN se îânscriu sȚ i sustȚin exămenul lă
concursul nătȚionăl de rezidentȚiăt, orgănizăt de Ministerul Săă năă tăă tȚii, îân ăceeăsȚ i
perioădăă sȚ i ăceleăsȚ i conditȚii că pentru cetăă tȚenii romăâ ni, conform „Metodologiei privind
orgănizăreă concursului nătȚionăl de rezidentȚiăt”, elăborătăă ănuăl de Ministerul
Săă năă tăă tȚii sȚ i ăprobătăă prin ordin ăl ministrului săă năă tăă tȚii.
2. Procedura de admitere
ă) Dosărul de îânscriere trebuie săă cuprindăă documentele solicităte de centrul orgănizător
de rezidentȚiăt, desemnăt de Ministerul Săă năă tăă tȚii, îân conformităte cu regulămentul
propriu;
b) Dosărul vă fi depus direct lă sediul universităă tȚii, desemnătăă de căă tre Ministerul
Săă năă tăă tȚii;
c) Sunt declărătȚi eligibili pentru repărtizăreă pe speciălităă tȚi medicăle căndidătȚii căre
obtȚin punctăjul minim de promovăre ă concursului nătȚionăl de rezidentȚiăt;
d) Repărtizăreă pe speciălităă tȚi medicăle se reălizeăzăă de căă tre MEN. cu respectăreă
Page 20 of 23
punctăjului minim pe speciălităteă medicălăă obtȚinutăă de cetăă tȚenii romăâ ni, îân băză
ăvizului institutȚiei de îânvăă tȚăămăâ nt superior ăcredităte cu profil medicăl, precum sȚ i ă
ăvizului profesorului coordonător/speciălităte;
e) Listele căndidătȚilor ădmisȚ i vor fi îânăintăte de căă tre Ministerul Săă năă tăă tȚii, căă tre M.E.N.-
DGRIAE, îân vedereă emiterii ăprobăă rii de sȚ colărizăre, pentru fiecăre rezident ădmis.

DISPOZIŢII FINALE
Articolul 23.
(1) Romăâ nii de pretutindeni îânmătriculătȚi lă studii îân Romăâ niă ău urmăă toărele obligătȚii:
ă) săă respecte ConstitutȚiă Romăâ niei sȚ i legile îân vigoăre ăle stătului romăâ n;
b) săă respecte regulămentul intern ăl institutȚiei îân căre îâsȚi desfăă sȚ oărăă ăctivităteă;
c) săă respecte prevederile prezentei metodologii;
d) dupăă obtȚinereă vizei de studii, săă se prezinte lă institutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt
superior lă căre ău fost ădmisȚ i, îân vedereă îânmătriculăă rii;
e) săă se prezinte lă Inspectorătul Generăl pentru Imigrăă ri din cădrul Ministerului
Afăcerilor Interne, îân vedereă obtȚinerii permisului de sȚ edere îân Romăâ niă pe
toătăă perioădă studiilor.
(2) IÎn căzul îâncăă lcăă rii dispozitȚiilor prevăă zute lă ălin. (1), precum sȚ i lă propunereă institutȚiilor
de îânvăă tȚăămăâ nt superior, M.E.N. poăte retrăge finăntȚăreă pentru persoănă îân căuzăă .

Articolul 24.
Beneficiărilor locurilor de studii CU BURSAĂ SȚ I FAĂ RAĂ PLAȚA ȚAXELOR DE SȚ COLARIZARE,
respectiv ăi locurilor de studii FAĂ RAĂ PLAȚA ȚAXELOR DE SȚ COLARIZARE, DAR FAĂ RAĂ BURSAĂ li
se ăsigurăă urmăă toărele făcilităă tȚi:
ă) finăntȚăreă cheltuielilor de sȚ colărizăre pentru ănul pregăă titor de limbă romăâ năă sȚ i bursăă
lunărăă , dupăă căz;
b) finăntȚăreă cheltuielilor de sȚ colărizăre pe toătăă durătă ciclului universităr lă căre ă fost
ădmis sȚ i bursăă lunărăă , dupăă căz;
c) finăntȚăreă cheltuielilor de căzăre îân căă minele studentȚesȚ ti, prin bugetul MEN, îân limită
subventȚiei ălocăte;
d) ăsistentȚăă medicălăă grătuităă îân căz de urgentȚe medico-chirurgicăle sȚ i boli cu potentȚiăl
endemo-epidemic, îân conformităte cu legislătȚiă internăă îân vigoăre;
e) trănsport îân ăceleăsȚ i conditȚii că sȚ i pentru studentȚii romăâ ni, potrivit prevederilor
legăle;
f) ălt tip de burse, îân conformităte cu legislătȚiă îân vigoăre.

Articolul 25

(1) Beneficiării locurilor de studii oferite de stătul romăâ n sunt îâncurăjătȚi săă se implice îân
ăctivităă tȚi sociăle sȚ i civice ăvăâ nd că obiectiv conservăreă, ăfirmăreă sȚ i dezvoltăreă identităă tȚii
etnice, lingvistice sȚ i culturăle ă romăâ nilor de pretutindeni, potrivit descrierii dăte de Legeă
299/2007. Astfel, ăcesȚ tiă:
ă) vor fi îâncurăjătȚi săă părticipe îân cădrul ăsociătȚiilor studentȚesȚ ti ăle romăâ nilor de
pretutindeni căre studiăzăă îân Romăâ niă;

Page 21 of 23
b) vor fi îâncurăjătȚi săă se implice îân orgănizăreă unor ăctȚiuni sȚ i/său progrăme dedicăte
romăâ nilor de pretutindeni de căă tre MRP, ICR, MAE sȚ i ălte institutȚii îân Romăâ niă său îân
tȚăările de provenientȚăă;
c) vor fi îâncurăjătȚi săă părticipe lă orice ăltăă ăctȚiune descrisăă de Legeă 299/2007
desfăă sȚ urătăă de orice entităte prevăă zutăă de ăceăstăă lege.
(2) InstitutȚiile de îânvăă tȚăămăâ nt superior pot sustȚine sȚ i stimulă părticipăreă bursierilor lă
ăctivităă tȚi ăvăâ nd că obiectiv conservăreă, ăfirmăreă sȚ i dezvoltăreă identităă tȚii etnice, lingvistice,
culturăle sȚ i religioăse ă romăâ nilor de pretutindeni, îân concordăntȚăă cu Legeă 299/2007.

Articolul 26.
ă) Mobilităteă ăcădemică internăă definitivăă se reălizeăzăă cu ăcordul institutiilor de
îânvăă tȚăămăâ nt superior îân băză prevederilor legăle, cu respectăreă căpăcităă tȚii de scolărizăre.
b) IÎn situătȚiă îân căre un student (îânscris pe loc de studii cu bursăă sȚ i făă răă plătă tăxelor de
sȚ colărizăre, respectiv pe loc de studii făă răă bursăă sȚ i făă răă plătă tăxelor de sȚ colărizăre) solicităă
mobilităte ăcădemicăă internăă definitivăă lă o ăltăă universităte, ătunci ăcestă poăte beneficiă de
ăceăstă, sub rezervă îântrunirii număă rului minim de credite trănsferăbile pentru promovăreă
ănului de studiu, prevăă zut îân Regulamentul activității profesionale a studenților instituției de
învățământ lă căre solicităă trănsferul.
c) InstitutȚiă de îânvăă tȚăămăâ nt primitoăre vă trănsmite MEN dosărul de trănsfer, îân vedere
emiterii ăprobăă rii de sȚ colărizăre.

Articolul 27.
Un student declărăt ădmis lă studii universităre poăte beneficiă de finăntȚăre de lă buget
pentru un singur domeniu pe ăcelăsȚ i ciclu de studii, un ăl doileă domeniu de studiu putăâ nd fi
următ doăr îân regim cu tăxăă îân lei, îân cuăntumul prevăă zut pentru cetăă tȚenii romăâ ni, conform
prevederilor legăle îân vigoăre.
Articolul 28.
StudentȚii ădmisȚ i că bursieri ăi stătului romăâ n, îântr-unul din ciclurile de studii universităre,
căre se retrăg de lă studii său sunt exmătriculătȚi, se pot reîânscrie cu tăxăă de sȚ colărizăre îân lei,
îân cuăntumul stăbilit pentru cetăă tȚenii romăâ ni îân conformităte cu regulămentele fiecăă rei
institutȚii de îânvăă tȚăămăâ nt superior. ExceptȚie făc căzurile medicăle, ăprobăte îân băză Cărtei
Universităre, precum sȚ i cele căre ău ăvizul Senătului institutȚiei de îânvăă tȚăămăâ nt superior.
Articolul 29.
(1) IÎn căzul îân căre romăâ nii de pretutindeni îâsȚi schimbăă domiciliul stăbil îân Romăâ niă pe
părcursul studiilor, ăcesȚ tiă pot continuă studiile îân conformităte cu reglementăă rile fiecăă rei
institutȚii de îânvăă tȚăămăâ nt superior pentru cetăă tȚenii romăâ ni cu domiciliul stăbil îân Romăâ niă,
îâncepăâ nd cu ănul universităr urmăă tor.
(2) CăndidătȚii pentru studii universităre de licentȚăă, căre initȚiăl ău fost ădmisȚ i lă un progrăm
de studii sȚ i se ăflăă îân ănul pregăă titor, pot optă pentru un ălt progrăm de studii număi printr-un
nou concurs, dupăă ăbsolvireă ănului pregăă titor. IÎn căzul nepromovăă rii noului concurs de
ădmitere, ăcesȚ tiă îâsȚi pot continuă studiile îân băză ăprobăă rii ănterioăre.
ART. 30. Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 sȚ i nr. 5 făc părte integrăntăă din prezentă
metodologie.
Page 22 of 23
Page 23 of 23