Sunteți pe pagina 1din 9
| zu: obs.12jis.cat REPUBLICA SOCIALISTA STANDARD DE STAT ROMANIA EDITIE OFICIALA STAS 10144/5-89 8 COMITETUL, NATIONAL = Intcculegte: — SENTRU SuuNTA, [CALCULUL CAPACITATH DE cIRCULATIE] = ‘eee? SI TEHNOLOGIE A. STRAZILOR INSTITUTUL ROMAN [casiticares alfanamertek DE STANDARDIZARE om sTaeEts TRAFFI¢ cAPAcrTY CALCUL: DE LA caracir# DE PACHET MPponycKHOn crio- [ i CLUS ‘CIRCULATION DES RU ‘CopHocTA OPOr } | og 3 1 GENERALITATT 5 sect af doment i é 1.1 Object si domeniu de aplicare 1.1.1 Prezentul standard se refer’ la calculul capacitifii de circulatie a strizilor, in functie de caracteristicile traficulul si de condifiile urbanistice, pentru desfagurarea fluent si in siguranga a circulatiei. 11.2 Prevederile prezentului standard se aplic’ la proiectarea strizilor noi, dimensionarea numirului de benzi si a lifimii pirfii earo- sabile in secjiune curenti, cu respectarea reglementtitilor tehnice specifice in vigoare ; — fundamentarea realizairii in etape suc a pirhii earosabile pentru 4...6 sau mai multe benzi de eirculatie corespunzitor eresterii intensitdyii traficului ; — determinarea capaciti{ii de circulapie a strizilor existente pentru stabilirea amena- jiuilor necesare preludiii traficului, precum gi a echipiirii pentru dirijarea si siguranfa cireulagiet ; — determinatea indicatorilor calitativi privind gradul de fluenfa si confort al circulafiel (nivelnl de servieiu). rizile cu 5 g z 11.3 Prevederile standardului nu se aplick 1a determinarea Litimii pirfii carosabile a profi- ulti stniaii pe baza altor eriterii funetionale decit ale trafiewlui rutier (de exemplu : strizi pentra acces la pieje, stadioane, expozitii etc.). 1.2 Caleulul capacitatii de cireulatie a strizilor se efectueazt pentru preluarea fluxurilor de Yehicule a ciror intensitate orart de calcul so stabileste conform STAS 7348-86. Capacitatea de Cireulatie, respectiv numirul maxim de vehicule care se pot deplasa intr-o ori, in mod fluent si in condifii de siguranfi a cireulatiei, depinde de urmitorii factori : 1.2.1 Caracterul cireulatiei : — flux discontinua (intermitent sau pulsatoriu) cu opriti Ja intersect ; — flux continuu, fink opriri la intersectii cind acestea sint denivelate sau dirijarea traficului se face in sistem coordonat (undi verde). 1.2.2 Garacteristicile traficului : — intensitatea si freeventa sosirilor de vehicule ; — viteza medie de circulatie ; — componenfa traficului pe categorii de vehicule, inclusiy caracteristicile lor construc- tive si dinamice. 1.2.3 Structura refelei principale de striizi — elementele geometrice ale strazilor ; : = distanjele intie intersectii gi treceri intermediare pentru ‘pietoni, amenajarea gi e chipatea acestora. 1.24 Caracteristicile svprafejei de rulare; — planeitatea ; — Ingozitatea, Organizarea, cireulatie’ — reglementarea acceselor sia stationiirilor ; ~ sistemele de semnalizare yi echipare tehnick. Norespectarea Standardelor de St abort de; ; CSnitcrun pentru prowtemers — | ABH Hay oe stanoaRotzane | Dats tated tm vigoare: eee er rere tents Satsmatsere, | Bd, tie Pintlie nr. 5 BUCURESTI 1989-01-01 ‘Telex 1is12 ENST R a 3 Ez 5 2 E z STAS 10144/5-89 -a- 12.6 Caracteristicile psihologice si fiziologice ale conduedtorilor de vehicule : — timpul de pereeptie -reacfie ; — timpul limit de agteptare la intersectii OBSERVATIE ~ Conaitlteclimatice nefevorable creulafie, concentririte locale de noxe sau alle. condi neprlenic, constituiteexceptie fata de situaia normala a eirelajie snus lau in cosiderare la calealal capa etatit de: cirevtate. 18 Caleulul capacitifii de cireulagie in secfiunea eurenti a strizii se coreleazi cu calculul capacitifii de cireulagie la intersecfii in vederea asiguririi fluenfei cireulafiei pe refeaua de strizi aferenti. 14 Standarde conexe STAS 4032/2-73 ‘Tehnica traficului rutier, Terminologie, STAS 7348-86 Lueriri de drumuri. Eehivalarea vehiculelor pentru determinarea capacitifit de circulagic, STAS 11416-80 Tehnica traficului rutier. Capacitatea de circulafie a drumurilor, Pres- criptii generale de calcul, STAS 10144/1-80 Profiluri_ transversale, Caracteri localitiile urbane si rurale. Preseripii de proiectare, STAS 10144/3-81 Elemente geometrice ale stazilor. Preseripfii de proiectare, STAS 10144/6-89 Calculul eapacitiii de circulagie a intersectiilor de strizi, i ale arterelor de eireulagie din 15 Exemple de caleul a eapacitijit de eireulafie a strivzilor se dau in anexa A a prezentului standard 2 PRINCIPU, PARAMETRI SI CALCULUL CAPACITAYIL DE CIRCULATIE 24 Determinarea intensitifii maxime a traficului viitor probabil se efeetueaz in eadral studiilor de cireulafie finind seama de proguoza eresterfi cixeulafiei pentru o perioadi de min, 15 ani, 22 Capacitatea de cireulagiedepinde de : — viteza de circulatie ; = componenta traficulti (vebiculele ew viteze de ficul lent) ; — elementele geome! de baz 04); = distanja Intre intersect ~ modul de organizare 28. Fluenja circulajiei #, in sectiunea curenti a striiaii exprimt calitatea functional a acesteia si este dati de relapia : irculafie < 20 km/h constituie tra- ¢ ale striizii stabilite in funcfie de viteza de proiectare (viteza dirijare. a circulasiei, qa) fin care © viteza de circulatic, in kilometri pe oi ; 2 by viteza de proiectare sau de baz, in kilometri pe ora. Valorile orientative gi aprecierea calit’pii fuenfei eirculatiei, conform tabelului 1. Tabelul 1 Marimea Beste 0,5 ping peste 0,3 pint este 0.15 pina pint fluentel, aio 3 10,9 aos Galatea tventet | roarte buna | ana | east | oar eds 24 Prineipalele relapii intte parametsi sint 8) Tuterspafiul de suecesttne i, intre vehicutele ¢9.re sv suveed pe o band de citculatie : 1000 v.¢ 3600 (mj. ® ¢ intervalul de succesinne, in seeunde ; # Yiteza de cireulatie, in Kilometri pe orit, rr ae -3- STAS 10144/5-89 b) Interspatinl minim de succesiune gis corespunziitor distantei necesare opririi vehi- culului in palier : ~egp tae HS im) @) fin care coeficient-de frecare la frinare ; acocleratia gravitatie’ egal’ cu §,81 m/st viteza de eirculatie, in kilometri pe or’; spafiul de siguran{i, in metri; timpul de perceptie-reactie, in’ secunde. ¢) Densitatea trafieului D : meet 1000 D {numir vehicule/iem] “ 4) Capacitatea maxims de cireulatie, pentru o band’ earosabil — in eazul fluxnlui continua, N* {mumitr velieule/ort] (5) — in cazul fluiului discontinuu, N: We. K {uuiniir vehioule/ori] (6) in care 2 = <1 7 Fi m in care A. distanfa intre intersecfii, inclusiv trecerile pentru pietoni, situate In acelasi nivel, in metri © viteza de eireulatie, in metri pe secundit ; w,an, acccleratia, respectiy deceleratia, in metri pe secundii In pitrat ; 7, T, durata deplasirii pe distanja -4,'in eazul circulatict discontinue, respectiv con- tinue, in secunde 5 7, durata asteptiirit semnalulni de intrare in intersectia previizutii cu semafoare, res- peetiv timpul rogu plus galben, in secunde. OBSERVATIE — Pentru arlerele principale de clreulatle se reduce, pe eit posibil,timpul de asteptare ta semator. Ty, 2.5 Valorile medii ale parametrilor care intervin in caleulele eurente ale capacitajii de eir- culatie, sint conform tabelului 2. Fabplul 2 Valori_medil_ale paramelrilor de calcul Fe! itera ce Caticent — Spatial de tet clreaajss» | detrcar,¢ | pereypies [Sigua s in ‘ters 5 atic vite de ireltie caret | 20...00 0,20...0.45 | 0,S.on88 | nae brtic ent 20 028...0040_| 18 to...20 OBSERVATIE — Spatiul de siguran\a S, se considers egal cu hungimea vebievtulal