Sunteți pe pagina 1din 2

DESF URAREA CONCURSULUI

Concursul este organizat pe cinci sec iuni: vioar , violoncel, pian, canto i compozi ie muzical

SEC IUNEA I VIOAR

Concursul se va desf ura în dou etape:

(17 19 noiembrie) Elevi

Concuren ii vor prezenta:

I Clasele I-VIII:

Etapa I-a - eliminatorie

a) studiu la alegerea candida ilor;

b) o pies româneasc . Etapa a II-a

a) o pies de virtuozitate din repertoriul universal sau dou p r i dintr-o sonat preclasic ;

b) concert (partea I-a sau partea a III-a). II Clasele IX-XII:

Etapa I-a - eliminatorie

a) studiu la alegerea candida ilor

b) Paul Constantinescu - Sonatina (o parte sau integral);

c) o sonat preclasic (dou p r i). Etapa a II-a

a) o pies de virtuozitate din repertoriul universal;

b) concert (partea I-a sau p r ile a II-a i a III-a) din urm toarele lucr ri:

- Max Bruch - Concertul nr. 1, în sol minor, op. 26;

- Ed. Lalo - Simfonia spaniol ;

- F. Mendelsohn-Bartholdy - Concertul în mi;

- C. Saint-Säens - Concertul nr. 3;

- H. Wieniawski - Concertul pentru vioar nr. 2, în re minor;

- oricare alt concert din programa clasei respective.

Studen i (masteranzi, doctoranzi) Etapa I-a - eliminatorie

a) N. Paganini Un capriciu la alegere;

b) J.S.Bach - dou mi c ri contrastante dintr-o Sonat sau Partit sau Ciaccona;

c)

G.Enescu partea a II-a i a III-a dintr-o Sonat sau Sonata Torso. Etapa a II-a

a)

o pies de virtuozitate;

 

b)

o

parte

dintr-un

concert

romantic,

modern

sau

contemporan (partea I-a sau p r ile a II-a i a III-a).

Not : Candidatul care va alege Concertul pentru vioar i orchestr de Paul Constantinescu i va realiza cea mai bun interpretare, va primi un premiu special.

SEC IUNEA A II-A VIOLONCEL

Concursul se va desf ura în dou etape:

(18 noiembrie) sala Dinu Lipatti U.N.M.B. Elevi

Concuren ii vor prezenta:

I

Clasele I-VIII:

Etapa I-a - eliminatorie

a) studiu la alegerea candida ilor;

b) o pies româneasc .

Etapa a II-a

a) o pies de virtuozitate din repertoriul universal sau dou p r i dintr-o sonat preclasic ;

b) concert (partea I-a sau partea a III-a).

II Clasele IX-XII:

Etapa I-a - eliminatorie

a) studiu la alegerea candida ilor;

b) Paul Constantinescu Cântec vechi sau - Varia iuni pe o tem din sec. XIII.

Etapa a II-a

a) o pies de virtuozitate;

b) concert (partea I-a sau partea a III-a); Studen i (masteranzi, doctoranzi) Etapa I-a - eliminatorie

a) un studiu sau capriciu, la alegere;

b) J.S.Bach - dou mi c ri dintr-o Suit pentru violoncel solo;

c) o lucrare româneasc cu pian sau solo (max. 10 ). Etapa a II-a

a) o pies de virtuozitate;

b) o parte dintr-un concert romantic, modern sau contemporan

(partea I-a sau p r ile a II-a i a III-a). Not : Candidatul care va alege Sonata bizantin (etapa I) sau Balada haiduceasc de Paul Constantinescu (în etapa a II-a) i va realiza cea mai bun interpretare, va primi un premiu special.

SEC IUNEA A III-A PIAN

Concursul se va desf ura în dou etape:

(17 19 noiembrie) Elevi

Concuren ii vor prezenta:

Etapa I-a - eliminatorie

a) de preferin o lucrare de Paul Constantinescu sau o pies de un alt compozitor român;

b) la alegere, o lucrare de J.S.Bach,G.Fr.Haendel, D. Scarlatti sau D. Cimarosa

Etapa a II-a

a) o lucrare romantic ;

b) o lucrare din repertoriul universal modern. Studen i (masteranzi, doctoranzi) Etapa I-a - eliminatorie

a) D. Scarlatti - 3 sonate;

b) o lucrare la alegere, dintre:

- George Enescu - o pies din Suita pentru pian op. 10 nr. 2;

- dou piese din Suita nr. 3 op. 18;

- M. Jora - Suita pentru pian Joujoux pour ma dame - integral sau 4 preludii;

- P. Constantinescu - Joc i Toccata; - Cântec i Toccata.

Etapa II-a

a) o lucrare ampl din repertoriul clasic, romantic sau modern.

SEC IUNEA A IV-A CANTO Concursul se va desf ura în dou etape:

(17 19 noiembrie)

Elevi I Clasele IX-X:

Etapa I-a - eliminatorie

a) un studiu vocaliz sau cu text, extras din metodele de

canto: Vaccai, Abt, Bordogni, Concone, Crescentini, Cinti-

Damoreau, Garcia Panseron, Panovcalutgen, Marchesi;

b) canzone, bergerettes, madrigale (o pies ).

Etapa a II-a

a) o arie, arietta, din perioada Ars Nova i Rena terea

italian , german , francez , englez (G. Caccini, Cl. Monteverd, J.B.Lully, D. Scarlatti, H. Schutz, I. Dowwland,

H. Purcell etc.);

b) o pies vocal din muzica româneasc sec. XIX (Al.

Flechtenmacher, E. Caudella, E. Mezetti, T. Flondor, G. Stephanescu, C. Porumbescu, G. Cavadia, Gh. Dima).

c) Op ional: inându-se cont de posibilit ile reale ale elevilor, profesorii vor putea ad uga i o arie sau lied din cra ia compozitorului Paul Constantinescu.

II Clasele XI-XII:

Etapa I-a - eliminatorie

a) o vocaliz de concert (Ravel, P.Bentoiu, Iber, Seidler,

Ricci, Cilea, Glinka, Glier, Racov, Rahmaninov, Prokofiev,

T. Ciortea, L. Glodeanu) sau Lutgen-Opern vocalize;

b) un lied apar inând clasicismului: Ch.W.Gluck, J. Haydn, W.A. Mozart etc.

Etapa a II-a

a) o pies vocal din perioada preclasic : A.Vivaldi,

D.Cimarosa, G.B.Pergolesi, J.Ph. Rameau, F.Couperin, J.S.Bach, G.Fr.Haendel, G.Ph.Telemann;

b) o pies din marile culegeri folclorice: T.Brediceanu, S.Dr goi, E.Mon ia, D.G.Kiriac, C.Br iloiu.

c) un lied sau arie din crea ia lui Paul Constantinescu.

III Studen i (masteranzi, doctoranzi) Etapa I-a - eliminatorie

a) arie preclasic , oratoriu, cantata (la alegere);

b) un lied din repertoriu de gen: Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann. Grieg, R. Strauss, H. Wolf etc.;

c) un lied sau arie din crea ia lui Paul Constantinescu.

Etapa a II-a

a) arie de oper din crea ia compozitorilor clasici:

Cimarosa, Mozart etc.;

b) arie de oper din crea ia compozitorilor romantici:

Donizetti, Bellini, Rossini, Meyerbeer, Gounod, Puccini, Verdi, Offenbach etc.;

c) lied sau prelucrare din crea ia româneasc .

d) Not - masteranzi, doctoranzi: O arie (oper , operet ,

music hall) sau un lied din crea ia reprezentativ a

secolului XX.

SEC IUNEA A V-A COMPOZI IE organizat împreun cu Universitatea Na ional de Muzic Bucure ti i Uniunea Compozitorilor i Muzicologilor din România; La aceast edi ie particip elevi din înv mântul preuniversitar i studen i de la înv mântul superior de specialitate.

La aceast edi ie, candida ii se pot înscrie la concurs

numai cu miniaturi corale - pentru cor mixt, cu acompaniament de pian.

Durata lucr rilor va fi de 3-5 min;

Lucr rile sub motto vor fi trimise în 3 (trei) exemplare pân la data de 10.11.2017 (data po tei), pe adresa:

Muzeul Memorial Paul Constantinescu , str. Nicolae B lcescu nr. 15 Ploie ti, Jude ul Prahova

Lucrarea va fi înso it de un plic sigilat ce va con ine:

- adresa complet i num rul de telefon;

- copia certificatului de na tere;

- un scurt curiculum vitae.

Lucr rile prezentate la concurs nu trebuie s fi fost executate în public. Lucr rile vor fi apreciate de un juriu stabilit de conducerea Universit ii Na ionale de Muzic din Bucure ti i Uniunea Compozitorilor i Muzicologilor din România, ale c rui hot râri sunt definitive i inatacabile. Rezultatele se vor afi a luni, 20.11.2017, la sediul U.N.M.B. i la Muzeul Memorial Paul Constantinescu .

Lucr rile distinse cu Premiul I, vor fi prezentate, în fuc ie de posibilit i, în cadrul unui eventual recital organizat la edi iile viitoare. Gala laurea ilor pentru sec iile de interpretare:

vioar , violoncel, pian i canto va avea loc duminic , 19 noiembrie 2017, ora 11.30, în Sala de concerte Ion Baciu a Filarmonicii Paul Constantinescu Ploie ti.

CONDI II DE PARTICIPARE Taxa de participare la concurs este de 60 LEI, sum ce va fi depus în contul nr. RO74TREZ52121G335000XXXX al Muzeului Jude ean de Istorie i Arheologie Prahova, deschis la Trezoreria Ploie ti, cod fiscal: 2843442, cu men iunea Pentru Concursul «Paul Constantinescu» pân cel mai târziu la data de 10 noiembrie 2017 (data po tei), împreun cu fi a de înscriere, conform modelului anexat. În caz de neprezentare la concurs, taxa nu se restituie. Adresa:

Muzeul Memorial Paul Constantinescu str Nicolae B lcescu, nr. 15 Ploie ti jude ul Prahova

Cheltuielile de transport, cazarea i masa vor fi suportate de c tre participan i, cu excep ia candida ilor din Republica Moldova. Intrarea în concurs se va face pe clase, în ordine alfabetic , iar a studen ilor în func ie de anul de studii.

JURIUL Juriul va fi alc tuit din speciali ti, arti ti interpre i i

cadre didactice universitare. Jurizarea se va face pe ciclul de studii, avându-se în

vedere gradul de dificultate al repertoriului parcurs. Juriul î i rezerv dreptul de a nu acorda anumite

premii în cazul neîndeplinirii condi iilor de performan . Juriile împreun cu Comitetul de Organizare pot decide

redistribuirea premiilor între sec iile concursului, inclusiv cele acordate din fondurile ministerului, f r a dep ii suma total aprobat . Hot rârile juriilor sunt definitive i inatacabile. Notarea candida ilor în concurs se va face de la 1 la 10 pe baza urm toarelor criterii:

- realizare

tehnic ;

- realizare artistic ;

- personalitate interpretativ .

tig torul Marelui Premiu nu are drept de a participa la edi ia urm toare a Concursului Paul Constantinescu .

 

DISPOZI II FINALE

Candida ii înscri i la Concursul de interpretare muzical

Paul Constantinescu vor accepta prezen a în sal la manifest rile din program a Societ ilor Române de Radio i Televiziune pentru înregistr ri i eventualele transmisiuni directe, f r a solicita onorarii în acest scop; Candida ii promova i în etapa a II-a a concursului i care nu

au ob inut în final premii, vor primi diplom de finalist; Orice tentativ de influen are a juriului de c tre

candida i, atrage descalificarea lor. Pentru informa ii v pute i adresa:

MUZEULUI MEMORIAL PAUL CONSTANTINESCU e-mail: muzeulpaulconstantinescu@gmail.com - tel: 0244/52.29.14 -- Mihaela tef nescu

MINISTERUL CULTURII

CONSILIUL JUDE EAN PRAHOVA

MUZEUL JUDE EAN DE ISTORIE I ARHEOLOGIE PRAHOVA MUZEUL MEMORIAL PAUL CONSTANTINESCU PLOIE TI PRIM RIA MUNICIPIULUI PLOIE TI FILARMONICA PAUL CONSTANTINESCU PLOIE TI DIREC IA JUDE EAN PENTRU CULTUR PRAHOVA CENTRUL DE EXCELEN A UNIVERSIT II NA IONALE DE MUZIC BUCURE TI COLEGIUL DE ART CARMEN SYLVA PLOIE TI

Organizeaz

CONCURSUL NA IONAL DE INTERPRETARE I CREA IE MUZICAL PAUL CONSTANTINESCU edi ia a XXIII-a

PREFECTURA JUDE ULUI PRAHOVA

edi ia a XXIII-a PREFECTURA JUDE ULUI PRAHOVA VIOAR VIOLONCEL PIAN CANTO COMPOZI IE PLOIE TI

VIOAR VIOLONCEL PIAN CANTO COMPOZI IE

PLOIE TI 17 - 20 noiembrie 2017