Sunteți pe pagina 1din 20

Nr. …………/..… …. .

2018
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI Avizat,
JUDEŢUL: VASLUI Director,
DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN Avizat,
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE” Responsabil comisie metodică
NR. ORE: 2h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2018-2019
Cf. Plan – cadru aprobat prin OMENCS 3590/ 05.04.2016
PLANIFICARE DIDACTICĂ ANUALĂ
ISTORIE UNIVERSALĂ
CLASA a V-a

COMPONENTA SEM. I SEM. II TOTAL


1. ALFABETUL ISTORIEI – RECONSTITUIREA TRECUTULUI 4 4
2. PREISTORIA 4 4
3. ORIENTUL ANTIC 10 10
4. CIVILIZAȚIA GREACĂ ȘI SINTEZA ELENISTICĂ 12 12
5. LUMEA ROMANĂ 1 9 10
6. GETO-DACII 2 2
7. CIVILIZAȚIA ISLAMICĂ 2 2
8. EUROPA MEDIEVALĂ 14 14
9. EVALUARE ŞI SINTEZĂ 5 5 10
36 32 68

VALORI ŞI ATITUDINI

Educaţia pentru cetăţenie şi valori democratice presupune însuşirea valorilor, atitudinilor şi a comportamentelor specifice manifestării morale autonome şi
responsabile din punct de vedere civic, precum şi dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri socio-culturale şi profesionale diferite. În acest context,

1
competenţele generale şi specifice, care trebuie formate prin procesul de predare-învăţare-evaluare a istoriei, promovează următoarele valori, atitudini şi
comportamente:

Coerenţă şi rigoare în gândire şi acţiune;


Gândire critică şi flexibilă;
Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi;
Respectarea drepturilor fundamentale ale omului;.
Dezvoltarea atitudinilor pro-active în viaţa personală şi cea socială;
Antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea rolului istoriei în viaţa prezentă şi ca factor de predicţie a schimbărilor;
Rezolvarea pe cale non-violentă a conflictelor;
Acceptarea reprezentărilor multiple asupra istoriei, culturii, vieţii sociale;
Asumarea diversităţii etnice, sociale, religioase si culturale;

Competenţe generale:

1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor și reprezentarilor de timp și spațiu;


2. Utilizarea critică și reflexivă a limbajului de specialitate și a surselor istorice;

2
3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienței istorice și a diversității socio-culturale;
4. Folosirea autonomă și responsabilă a instrumentelor necesare învățării permanente.

Competențe specifice:

1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice;


1.2. Identificarea diferențelor temporal dintre evenimente și procese istorice;
1.3. Localizarea în timp și spațiu a faptelor și/ sau proceselor istorice;
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/ proces istoric;
2.2. Relatarea unui eveniment / proces istoric, utilizând informații din surse istorice;
2.3. Stabilirea de asemănări și deosebiri referitoare la evenimente / procese istorice, pe baza unor surse diferite;
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru;
3.2. Descrierea rolului unor personalități în desfășurarea evenimentelor istorice;
4.1. Folosirea unor tehnici de învățare în rezolvarea sarcinilor de lucru;
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul învățării.

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI Avizat,


JUDEŢUL: VASLUI Director,
DISCIPLINA: ISTORIE

3
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN Avizat,
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE” Responsabil comisie metodică
NR. ORE: 2h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2018-2019
Cf. Plan – cadru aprobat prin OMENCS 3590/ 05.04.2016
PLANIFICAREA DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ
ISTORIE UNIVERSALĂ
CLASA a-V-a

SEMESTRUL I – 18 săptămâni
NR. DOMENIUL DE CONȚINUTURI NR. SĂPT. OBS.
CRT. CONȚINUT COMPETENȚE SPECIFICE ORE
1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a - Prezentarea generală a
1. INTRODUCERE ÎN faptelor/proceselor istorice; manualului 2 S1
STUDIUL ISTORIEI 1.3. Localizarea în timp și spațiu a faptelor (10-14 IX)
și/sau a proceselor istorice;
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în - Test predictiv
descrierea unui eveniment/ proces istoric;
1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a
ALFABETUL faptelor / proceselor istorice; - Izvoarele istorice 1 S2
ISTORIEI – 1.3. Localizarea în timp și spațiu a faptelor (17-21 IX)
RECONSTITUIREA și/sau a proceselor istorice; Obs.
TRECUTULUI 2.1. Folosirea termenilor de specialitate în curentă
2.
descrierea unui eveniment/ proces istoric; - Perceperea timpului și a spațiului; 2 S2 (17-21 IX)
4.1. Folosirea unor tehnici de învățare în cronologia istoriei; periodizare; S3 (24-28 IX)
rezolvarea sarcinilor de lucru; spațiul istoric Testare
Evaluare 1 S3 (24-28 IX) scrisă
1.3. Localizarea în timp și spațiu a faptelor - Primii oameni 1 S4 (1-5 X)
și/sau a proceselor istorice;
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în - Revoluția neolitică – viața 1 S4 (1-5 X)
3. PREISTORIA descrierea unui eveniment/ proces istoric; oamenilor, sedentarizare, economie Obs.
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru curentă
4.1. Folosirea unor tehnici de învățareîn - Inventarea metalurgiei- tehnologie
rezolvarea sarcinilor de lucru; și consecințe asupra vieții 2 S5 (8-12 X)
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în oamenilor
scopul învățării;

4
1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a
faptelor / proceselor istorice; - Mediul natural și viața 2 S6 (15-19 X)
1.3.Localizarea în timp și spațiu a faptelor cotidiană: locuința, hrana, familia,
și/sau a proceselor istorice; așezări (sat și oraș), economia,
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în practici sociale Obs.
descriereaunui eveniment/ proces istoric; curentă
2.3. Stabilirea de asemănări și deosebiri
referitoare la evenimente/procese istorice, pe - Studii de caz: 2 S7 (22-26 X)
baza unor surse diferite; - Orașul – stat Babilon
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în - Temple și piramide
scopul învățării;
1.2. Identificarea diferențelor temporare - Popoare și civilizații pe harta 2 S8
dintre evenimente și procese istorice; Orientulului Antic (29 X-2 XI)
4. ORIENTUL ANTIC 2.1. Folosirea termenilor de specialitate în Obs.
descrierea unui eveniment/ proces istoric; curentă
2.2. Relatarea unui eveniment / proces - Studii de caz: - Chinezii 1 S9 (5-9 XI)
istoric, utilizând informații din surse istorice; - Evreii
4.1. Folosirea unor tehnici de învățare în
rezolvarea sarcinilor de lucru;
1.3. Localizarea în timp și spațiu a faptelor - Inventarea scrierii- de la 1 S9 (5-9 XI)
și/ sau proceselor istorice; pictograme la alfabet Obs.
2.2. Relatarea unui eveniment / proces Curentă
istoric ; - Studii de caz:
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru; - Epopeea lui Ghilgameș 2 S10
3.2. Descrierea rolului unor personalități în - Codul lui Hammurabi (12-16 XI)
desfășurarea evenimentelor istorice;
Recapitulare și 1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a Preistoria
Evaluare faptelor/proceselor istorice; Orientul Antic
1.3. Localizarea în timp și spațiu a faptelor Evaluare sumativă 1 S11 Testare
și/sau proceselor istorice; (19-23 XI) scrisă
2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric,
utilizând informații din surse istorice;
1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a
faptelor și/ sau proceselor istorice; - Mediul natural și ocupațiile 1 S11
5. CIVILIZAȚIA 1.3. Localizarea în timp și spațiu a faptelor și/ grecilor (19-23 XI) Obs.
GREACĂ ȘI sau proceselor istorice; curentă
SINTEZA 4.2. Utilizarea resurselor multimedia în - Studiu de caz: Ceramica 1 S12
ELENISTICĂ scopul învățării; între utilitate și artă (26-30 XI)

5
2.2. Relatarea unui eveniment /proces istoric,
utilizând informații din surse istorice; - Adevăr și legendă : Legendele 1 S12
4.1. Folosirea unor tehnici de învățare în Olimpului; Războiul troian (26-30 XI)
rezolvarea sarcinilor de lucru
1.3. Localizarea în timp și spațiu a faptelor și/
sau proceselor istorice; - Polis-ul: organizare internă: Atena
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în și Sparta 1 S13
descrierea unui eveniment /proces istoric; - Procesul de colonizare (3-7 XII) Obs.
2.2. Relatarea unui eveniment / proces curentă
istoric, utilizând informații din surse istorice; - Studiu de caz: Histria, 1 S13
4.1. Folosirea unor tehnici de învățare în Tomis, Callatis (3-7 XII)
rezolvarea sarcinilor de lucru;
1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a - Războaiele medice: războaiele 1 S14
faptelor /proceselor istorice; medice, războiul peloponesiac (10-14 XII)
2.2. Relatarea unui eveniment /proces istoric, Obs.
utilizând informații din surse istorice; - Studiu de caz: Bătălia de la 1 S14 Curentă
4.2.Utilizarea resurselor multimedia în scopul Marathon (10-14 XII)
învățării;
1.2. Localizarea în timp și spațiu a faptelor
și/sau proceselor istorice; - Alexandru Macedon și 2 S15 Obs.
3.2. Descrierea rolului unor personalități în civilizația elenistică (17-21 XII) curentă
desfășurarea evenimentelor istorice;
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în - Frumos și cunoaștere în lumea 1 S16
descrierea unui eveniment/ proces istoric; greacă (14-18 I)
2.2. Relatarea unui eveniment /proces istoric, - Studii de caz:
utilizând informații din surse istorice; - Acropola ateniană 2 S16 (14-18 I)
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru; - - Moștenirea lumii grecești ( S17 (21-25 I) Obs.
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în sculpura, teatrul, cunoașterea curentă
scopul învățării; științifică)
- Jocurile Olimpice în
Antichitate
6. LUMEA ROMANĂ 2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric,
utilizând informații din surse istorice; - Fondarea Romei: istorie și 1 S17 (21-25 I) Obs.
4.1. Folosirea unor tehnici de învățare în legendă Curentă
rezolvarea sarcinilor de lucru;
7. Recapitulare – Preistoria
Evaluare semestrială Orientul Antic Obs.
Civilizația greacă și sinteza 2 S18 (28 I-1 II) curentă
elenistică
SEMESTRUL AL II-LEA – 16 săptămâni

6
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în
descrierea unui eveniment/proces istoric;
6. LUMEA ROMANĂ 2.2. Relatarea unui eveniment /proces istori, Obs.
utilizând informații din surse istorice; - Statul roman: războaie și 3 S19 (11-15 II) curentă
2.3. Stabilirea de asemănări și deosebiri expansiune teritorială; decăderea S20 (18-22 II)
referitoare la evenimente/procese istorice, pe
baza unor surse diferite;
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru;
4.1. Folosirea unor tehnici de învățare în
rezolvarea sarcinilor de lucru;
1.3. Localizarea în timp și spațiu a faptelor - Viața cotidiană în lumea romană:
și/sau proceselor istorice; familia și virtuțile romane;
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în educația; jocurile. 2 S20 (18-22 II)
6. LUMEA ROMANĂ descrierea unui eveniment/ proces istoric; S21
2.2. Relatarea unui eveniment/ proces istoric, (25 II-1 III)
utilizând informații din surse istorice; Obs.
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru; curentă
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în - Studii de caz: 2 S21
scopul învățării; - Orașele și monumentele (25 II-1 III)
publice (forul, apeducte,
therme etc.)
- Colosseum și gladiatorii 2 S22 (4-8 III)
- Pompei. Armata romană
- Zeii romanilor. Templele
- Creștinismul

1.2. Identificarea diferențelor temporare


dintre evenimente și procese istorice; - Romanizarea 1. S23 (11-15 III) Obs.
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în curentă
descrierea unui eveniment/ proces istoric;
8. GETO-DACII 1.3. Localizarea în timp și spațiu a faptelor - Geții și dacii. Rânduieli, obiceiuri, 1 S23 (11-15 III)
și/sau proceselor istorice; credințe
2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric,
utilizând informații din surse istorice; Obs.
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru - Burebista și Decebal: războaiele 1 S24 (18-22 curentă
3.2. Descrierea rolului unor personalități în daco-romane III)
desfășurarea evenimentelor istorice;
4.2.Utilizarea resurselor multimedia în scopul
învățării;

7
1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a
faptelor/proceselor istorice;
Recapitulare și 1.3. Localizarea în timp și spațiu a faptelor Lumea romană
evaluare și/sau proceselor istorice; Geto-dacii 1 S24 Testare
2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, Evaluare sumativă (18-22 III) scrisă
utilizând informații din surse istorice;
3.2. Descrierea rolului unor personalități în
desfășurarea evenimentelor istorice;
9. 1.3. Localizarea în timp și în spațiu a faptelor
CIVILIZAȚIA și/sau proceselor istorice; - Apariția islamului; credința 2 S25 (25-29 Obs.
ISLAMICĂ 2.2. Relatarea unui eveniment /proces istoric, musulmană; III) curentă
utilizând informații din din surse istorice; Expansiunea culturală și militară a
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru; Islamului
10. EUROPA 1.3. Localizarea în timp și spațiu a faptelor și/
MEDIEVALĂ sau proceselor istorice; - Formarea popoarelor europene 1 S26 (1-5 IV)
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în
descrierea unui eveniment /proces istoric; Obs.
2.3. Stabilirea de asemănări și deosebiri - Etnogeneza românească 1 S26 (1-5 IV) curentă
referitoare la evenimente/procese istorice, pe
baza unor surse diferite;
S27 Săptămâ
na Școala
Altfel
2.2. Relatarea unui eveniment /proces istoric,
utilizând informații din surse istorice; - Europa creștină în mileniul I 1 S28
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru; - Studii de caz: (15-19 IV)
3.2. Descrierea rolului unor personalități în - Creștinarea francilor
desfășurarea evenimentelor istorice;
- Imperiul Bizantin 1 S28
(15-19 IV)

8
1.3. Localizarea în timp și spațiua faptelor - Viața cotidiană în Evul Mediu:
și/sau proceselor istorice; famili, așezările, alimentația,
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în sărbătorile, economia și tehnologia, 2 S29 (6-10 V)
descrierea unui eveniment/proces istoric; credința și biserica, proprietatea,
2.2. Relatarea unui eveniment / proces libertatea și independența
istoric, utilizând informații din surse istorice; - Studii de caz:
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru - Domeniul feudal
- Orașul medieval – spațiu al S30 (13-17 V)
liberății; orașele italiene și orașele 4 S31 (20-24 V)
germane
- Cavalerism și onoare
- Cruciadele
- Catedrale și universități
1.3. Localizarea în timp și în spațiu a faptelor
și/sau proceselor istorice; - Statele medievale: Franța, Anglia, 2 S32 (27-31 V)
2.3. Stabilirea de asemănări și deosebiri Imperiul Romano- German
referitoare la evenimente/procese istorice, pe
baza unor surse diferite; - Studii de caz:
4.1. Folosirea unor tehnici de învățareîn - Lumea românească și statele
rezolvarea sarcinilor de lucru; medievale în secolele XIV-XVI
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în - Târgoviște, Suceava 2 S33 (3-7 VI)
scopul învățării; - Diversitate culturală în
lumea românească: Brașov și Cluj
11. Recapitulare și 2 S34
evaluare semestrială și (10-14 VI)
finală
12. „ȘCOALA ALTFEL” Activități extrașcolare și extracurriculare S27 – la decizia școlii

9
PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI
CLASA : a V-a
DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
DOMENIUL DE CONȚINUT: ALFABETUL ISTORIEI – RECONSTITUIREA TRECUTULUI
NUMĂR ORE ALOCATE: 6(4+2) ore

COMPETENŢE
SPECIFICE.
CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) ORE / INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE DE
DATA EVALUARE

1. Prezentarea generală a 1.1 1 - exerciții pentru manualul de


manualului 10-14 IX identificarea termenilor istorie - observare
1.3.
istorici în texte diferite sistematică
- Test predictiv 2.1. 1 a. individuală - test
10 -14 IX atlase istorice
a. în grup
2.Izvoarele istorice - descrierea unor
instrumente de măsurare ilustrații a. frontală descrierea
1.1.
3.Perceperea timpului și a spațiului; 3 a timpului
1.3. 17-21 IX
4. Cronologia istoriei; periodizare; 24-28 IX - observare
spațiul istoric
2.1.
- exerciții de alcătuire a sistematică
axelor cronologice manualul de
5. Evaluare 1 istorie
24.28 IX
- test de evaluare

10
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI
CLASA : a V-a
DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
DOMENIUL DE CONȚINUT: PREISTORIA
NUMĂR ORE ALOCATE: 4 ore

SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI NR.
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

1. Primii oameni 1 - studierea și - manualul de


1.3. 1-5 X descrierea izvoarelor istorie; a. frontală
2. Revoluția neolitică: viața arheologice - imagini; a. individuală - observarea
oamenilor, 2.1. 1 - atlasul lumii a. pe grupe sistematică a
sedentarizare, economie 1-5 X antice elevilor
3.1. - citirea de texte care - atlas de
3. Inventarea metalurgiei: relatează despre arheologie diagrama Venn
tehnologie și consecințe asupra 4.1. cauzele unui - fișe de lucru metoda
oamenilor eveniment istoric ciorchinelui
4.2. 2 - videoproiector aritmogrif
8-12 X descrierea
comparația

11
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI
CLASA : a V-a
DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
DOMENIU DE CONȚINUT: ORIENTUL ANTIC
NUMĂR ORE ALOCATE:11(10+1)ore

12
CONŢINUTURI NR.

SPECIFICECOMPETENŢE
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

1. Mediul natural și viața cotidiană 1.1. - exerciții de lectură a


Studiu de caz: Babilonul 2 hărților Orientului - Harta - lucrul cu harta
2. Locuința, hrana, 1.3. 15-19 X Antic;
Orientului - observarea
familia 2.1. - exerciții de alcătuire sistematică a
3. Economia a axelor cronologice; Antic elevilor
4. Studiu de caz: 2.3. 2 - exerciții pentru a. frontală
- manualul de
Temple și piramide 4.2. 22-26 X identificarea - autoevaluare
termenilor istorici în istorie; a. pe grupe
texte istorice; - temă pentru acasă
- texte istorice;
5. Popoare și civilizații pe harta 1.2. 3 - descrierea unui a. individuală
Orientului Antic: evreii și chinezii 2.1. 29 X- 2 monument de - imagini; - observarea
2.2. XI arhitectură; sistematică a
-fişe de lucru
4.1. 5-9 XI - exerciții de redactare elevilor
6. Inventarea scrierii: de la 1.3. 2 a unei compuneri pe o - diagrama Venn
pictograme la alfabet 2.2. 5-9 XI temă dată;
- atlasul istoric
Studiu de caz: Epopeea lui 3.1. 12-16 XI - alcătuirea planului - descrierea
Ghilgameș 3.2. unei călătorii
Studiu de caz: Codul lui 1 imaginare în Orientul
Hammurabi 12-16 XI Antic; test
7. Evaluare sumativă 1.1. 1 Preistoria
1.3. 19- 23 XI Orientul Antic
2.2.

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI


CLASA : a V-a
DISCIPLINA: ISTORIE

13
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
DOMENIUL DE CONȚINUT: CIVILIZAȚIA GREACĂ ȘI SINTEZA ELENISTICĂ
NUMĂR ORE ALOCATE:14(12+2) ore

SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE
(detalieri) ORE / INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRU-MENTE
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE OBS.
EVALUARE

1. Mediul natural și ocupațiile 1.1. 2 - exerciții de lectură a - Harta Greciei - lucrul cu harta
grecilor; 1.3. 19-23 XI hărților; Antice;
2. Studiu de caz: ceramica, între 4.2. 26-29XI - fişă de lucru
utilitate și artă; - citirea de texte care -manualul de
3. Adevăr și legendă: Legendele 2.2. 1 relatează despre cauzele istorie; - organizatorul grafic
Olimpului, Calul troian; 4.1. 26-29XI unui eveniment istoric;
4.Polis-ul grec: organizarea 1.3. 1 - exerciții pentru - texte istorice; - temă pentru acasă
internă. Atena, Sparta; 2.1. 3-7 XII identificarea termenilor
5. Procesul de colonizare. Studiu 1 istorici în texte diferite; - comparaţia
de caz: Histria, Tomis, Callatis; 3-7XII - exerciții de redactare a autoevaluare
5. Războaiele medice. 1.1. 2 unei compuneri pe o temă
Studiu de caz: Bătălia de la 2.2. 10-14 XII dată; a. frontală - observarea sistematică
Marathon. Războiul 4.2. - exerciții de descriere a - imagini; a elevilor
peloponesiac; unor evenimente istorice; a. pe grupe
7. Alexandru Macedon și 1.2. 2 - descrierea unui - fişe de lucru; - diagrama Venn
civilizația elenistică; 3.2. 17-21XII monument de arhitectură; a. individuală
8. Frumos și cunoaștere în lumea 2.1. 1 - alcătuirea planului unei - atlasul istoric;
greacă 14-18I călătorii imaginare în - atlasul lumii
- Studii de caz: Grecia Antică; antice;
- Acropola ateniană 2.2. - analiza unui document
- Moștenirea lumii grecești 2 folosind un plan dat.
3.1. - evaluare orală, eseuri
( sculpura, teatrul, cunoașterea 14-18I
științifică) 4.2. 21-25I
- Jocurile Olimpice în
Antichitate

14
9. Recapitulare- evaluare 2 Alfabetul istoriei –
semestrială 28 I – 1II reconstituirea trecutului
Preistoria; Orientul Antic
Grecia Antică

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI


CLASA : a V-a
DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
DOMENIUL DE CONȚINUT: GETO-DACII
NUMĂR ORE ALOCATE:3(2+1) ore

SPECIFICECOMPETENŢE
NR.
CONŢINUTURI ORE / ACTIVITAŢI DE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE
(detalieri) DATA INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE DE OBS.
EVALUARE

1.3. 1 - exerciţii de lectură


1.Geto-dacii: rânduiele, obiceiuri, 11-15 III a hărţilor; - Harta Daciei; - lucrul cu harta
credințe; 2.2. - citirea şi descrierea - metoda
izvoarelor istorice; -manualul de a. frontală ciorchinelui
2. Burebista și Decebal: războaiele 3.1. - exerciţii de istorie;
daco-romane; redactare a unei a. pe grupe - observarea
3.2. 1 compuneri pe o - texte istorice; sistematică a
18-22 III temă dată; - teste ; a. individuală elevilor
4.2. - completarea - temă pentru
spaţiilor lacunare cu - imagini; acasă
termeni istorici - prelegerea
dintr-o listă dată; - atlasul istoric;
1 Lumea romană - autoevaluare
3. Evaluare sumativă 18-22 III Geto-dacii -fişe de lucru.

- videoproiector;

15
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI
CLASA: a V-a
DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
DOMENIUL DE CONȚINUT: LUMEA ROMANĂ
NUMĂR ORE ALOCATE:10 ore

COMPETENŢE SPECIFICE
NR.
CONŢINUTURI ORE / ACTIVITAŢI DE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) DATA INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

1. Fondarea Romei: istorie și 2.2. 1 - exerciţii de lectură a - Harta Romei


legendă; 4.1. 21-25I hărţilor; Antice; - lucrul cu harta
- alcătuirea axei
2. Statul roman: războaie și 2.1. 3 - citirea de texte care - manualul de cronologice
expansiunea teritorială; 2.2. 11-15 II relatează despre cauzele istorie; - observarea
decăderea; 2.3. 18-22 II unui eveniment istoric; a. frontală sistematică a
3.1. - texte elevilor
4.1. istorice;

16
3. Viața cotidiană în lumea 1 - exerciţii pentru a. pe grupe
romană: familia și virtuțile 18-22II identificarea termenilor - imagini; - temă pentru
romane. istorici în texte diferite; a. individuală acasă
Studiu de caz: Pompei, armata 1.3. -fişe de lucru
romană; - exerciţii de redactare a - diagrama Venn
2.1. unei compuneri pe o temă
4. Educația, jocurile: 1 dată; - atlasul istoric - autoevaluare
Studiu de caz: Colosseum-ul și 2.2. 25 II- 1 III -
gladiatorii; - exerciţii de descriere a videoproiector - copacul ideilor
3.1. 2 unor evenimente istorice;
5. Studii de caz : Orașul și 25-1III - analiza
monumentele publice: forumul 4.2. 4-8 III - descrierea unui - sinteza
roman, apeductele, thermele, . monument de arhitectură; - turul galeriei
Zeii romanilor, templele. 1
6.Creștinismul; 4-8 III - alcătuirea planului unei - descrierea
călătorii imaginare în
7. Romanizarea. 1.2. 1 Roma Antică; - comparația
2.1. 11-15 III
- studiu de caz

17
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI
CLASA : a V-a
DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
DOMENIUL DE CONȚINUT: CIVILIZAȚIA ISLAMICĂ
NUMĂR ORE ALOCATE: 2 ore

COMPETENŢE SPECIFICE
NR.
CONŢINUTURI ORE / ACTIVITAŢI DE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) DATA INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

1. Apariția islamului; credința musulmană; 1.3. - exerciţii de lectură a - lucrul cu harta


2 hărţilor;
2.2. 25-29III - hărţi istorice; - alcătuirea axei
2. Expansiunea militară și culturală a islamului; - citirea de texte care cronologice
3.1. relatează despre - manualul de
cauzele unui eveniment istorie; a. frontală - observarea
istoric; sistematică a
- texte istorice; elevilor
- exerciţii pentru - imagini; a. pe grupe
identificarea termenilor
istorici în texte diferite; -fişe de lucru a. individuală - temă pentru
acasă
- exerciţii de descriere a
unor evenimente
istorice;

18
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI
CLASA : a V-a
DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
DOMENIUL DE CONȚINUT: EUROPA MEDIEVALĂ
NUMĂR ORE ALOCATE: 16 ore (14+2) ore

COMPETENŢE SPECIFICE
NR.
CONŢINUTURI ORE / ACTIVITAŢI DE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) DATA INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

1. Formarea popoarelor 1.3. 2 - localizarea în timp și - studiu de caz: - lucrul cu harta


europene ; 2.1. 1-5 IV spațiu; descrierea unui sat
2. Etnogeneza românească; 2.3. - exerciţii de lectură a medieval;
hărţilor; - alcătuirea axei
3. Europa creștină în mileniul I 2.2. 2 - compăararea - hărţi istorice; cronologice
Studii de caz: 3.1. 15-19 IV informațiilor provenite a. frontală
- Creștinarea francilor; 3.2. din mai multe surse - studiu de caz: - observarea
- Imperiul Bizantin; istorice; Constantinopol; sistematică a
4. Viața cotidiană în Evul 1.3. elevilor
a. pe grupe
Mediu: familia, alimentația, 2.1. 2 - redactări pe diferite - manualul de
sărbătorile; 2.2. 6-10 V teme; istorie; a. individuală
Studiu de caz: 3.1
- Domeniul feudal;

19
5. Economia și tehnologia, 1.3. - temă pentru
credința și biserica, - exerciții de folosire a - texte istorice; acasă
proprietatea, libertatea și 2.1. 2 termenilor istorici;
independența; 13-17 V - imagini; - metoda
Studii de caz: 2.2. chiorchinelui;
- Orașul medieval – spațiu al - descrierea unui -fişe de lucru
libertății; orașele italiene și 3.1. monument de
germane; 2 arhitectură; - studiu de caz:
- Cavalerism și onoare; 20-24 V Descrierea unei
- Cruciadele; biserici, catedrale,
- catedrale și universități; - construirea de rebus- mănăstiri sau a
6. Statele medievale: Franța, 1.3. 2 uri pe o temă dată; unui castel
Anglia , Imperiul Romano- 27-31 V medieval;
German; 2.3.
- formularea unor
Studii de caz: 4.1. întrebări cu conținut
- Lumea romană și statele 2 istoric;
medievale în sec. XIV – XVI 4.2. 3-7 VI - identificarea cauzelor - atlasul istoric;
- Târgoviște, Suceava; și descrierea
- Diversitate culturală în lumea evenimentelor istorice.
românească: Brașov, Cluj; - chestionare de
autoevaluare
7. Evaluare sumativă 1 Civilizația islamică test de evaluare
10-14 VI Europa medievală
8. Recapitulare și evaluare 1
finală. 10-14 VI rebus-uri
eseuri

20