Sunteți pe pagina 1din 12

Nr. …………/..… …. .

2018
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI Avizat,
JUDEŢUL: VASLUI Director,
DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN Avizat,
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE” Responsabil comisie metodică
NR. ORE: 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2018-2019
Cf. Plan – cadru aprobat prin OMENCS 3590/ 05.04.2016

PLANIFICARE DIDACTICĂ ANUALĂ


ISTORIE UNIVERSALĂ
CLASA a-VI-a

DOMENII DE CONȚINUT SEM I SEM II TOTAL


1. CĂLĂTORI ȘI CĂLĂTORII – EUROPA ȘI LUMEA NOUĂ 6 6
2. GENEZA SPIRITULUI MODERN 10 1 11
3. SPRE O NOUĂ SOCIETATE 8 8
4. SECOLUL NAȚIONALITĂȚILOR 4 4
5. EVALUARE ȘI SINTEZĂ 2 3 5
18 16 34

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI


JUDEŢUL: VASLUI
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
DISCIPLINA: ISTORIE
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE”
NR. ORE : 1h/săptămână
1
ANUL ŞCOLAR: 2018-2019
PLANIFICARE DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ
ISTORIE UNIVERSALĂ
CLASA a-VI-a

SEMESTRUL I – 18 SĂPTĂMÂNI
DOMENII DE NR.
CONȚINUT COMPETENȚE SPECIFICE CONȚINUTURI ORE SĂPT OBS.
1.1. Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în
diferite perioade istorice Recapitulare 2 S1 (10-14 IX) testare
1.2. Utilizarea coordonatelor temporale S2 (17-21 IX) iniţială
referitoare la faptele și procesele istorice
2.2. Utilizarea gandirii critice în analiza surselor 1. Călătoriile și percepția spațiului în Evul
de informare Mediu – mijloace de transport 1 S3 (24-28 IX)
2.3. Identificarea elementelor de cauzalitate
1. CĂLĂTORI ȘI prezente în surse variate
CĂLĂTORII – EUROPA 1.1. Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în Obs.
ȘI LUMEA NOUĂ diferite perioade istorice curentă
1.2.Utilizarea coordonatelor temporale 2. Marile descoperiri ale europenilor ,
6 ore referitoare la faptele și procesele istorice drumuri și teritorii; consecințe asupra vieții 2 S4 (1-5 X)
2.3. Identificarea elementelor de cauzalitate oamenilor S5 (8-12 X)
prezente în surse variate -Studiu de caz :
3.1. Utilizarea dialogului intercultural - Lumea Nouă : cunoaștere,
3.3. Descrierea consecințelor deciziei și acțiunii misionarism și exploatare 1 S6 (15-19 X)
umane
4.1. Utilizarea informațiilor cu ajutorul
resurselor multimedia
1.1 .Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în 1.Renașterea : geneza spiritului modern, 2 S7 (22-26 X)
diferite perioade istorice umanismul S8 (29 X-2 XI)
2.2. Utilizarea gandirii critice în analiza surselor
de informare -Studii de caz:
2.3. Identificarea elementelor de cauzalitate -Leonardo da Vinci și 2 S9 (5-9 XI)
prezente în surse variate Michelangelo Bounarroti S10 (12-16 XI)
3.3. Descrierea consecințelor deciziei și acțiunii - Niccolo Machiavelli
umane - Giordano Bruno și Galileo Obs.
4.1. Utilizarea informațiilor cu ajutorul Galilei curentă
resurselor multimedia - William Shakespeare

2
2. GENEZA 1.1 .Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în
SPIRITULUI diferite perioade istorice
MODERN 2.3. Identificarea elementelor de cauzalitate 2. Reforma. Contrareforma S11 (19-23 XI)
prezente în surse variate 3 S12 (26-30 XI)
3.3. Descrierea consecințelor deciziei și acțiunii - Studiu de caz: Barocul S13 (3-7 XII)
13(11+2)ore umane
4.1. Utilizarea informațiilor cu ajutorul
resurselor multimedia
1.1 .Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în Obs.
diferite perioade istorice curentă
2.2. Utilizarea gandirii critice în analiza surselor 3.Absolutismul S14 (10-14 XII)
de informare - Studii de caz:
2.3. identificarea elementelor de cauzalitate - Soliman Magnificul 4 S15 (17-21 XII)
prezente în surse variate - Ludovic al XIV-lea . Palatul S16 (14-18 I)
3.2. Asumarea cooperării în grupuri de învățare de la Versailles
4.1.Utilizarea informațiilor cu ajutorul resurselor - Petru cel Mare S17 (21-25 I)
multimedia
3. EVALUARE ŞI
SINTEZĂ 2 S18 (11-15 II) testare
2 ore S19 (28 I-1 II) scrisă
SEMESTRUL II- 16 SĂPTĂMÂNI
DOMENII DE COMPETENȚE SPECIFICE CONȚINUTURI NR. SĂPT OBS.
CONȚINUT ORE
1.1. Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în .
diferite perioade istorice 1. Revoluția Glorioasă obs.
2.2. Utilizarea gandirii critice în analiza surselor 1 S20 (18-22 II) Curentă
de informare
1.1. Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în
diferite perioade istorice
2.2. Utilizarea gandirii critice în analiza surselor 2. Iluminismul – rațiune, drepturi,
de informare implicarea oamenilor în viața publică 2 S21 (25 II-1 III)
2.3. Identificarea elementelor de cauzalitate - Studiu de caz: S22 (4-8 III)
prezente în surse variate - Montesquieu, J.J. Rousseau, Obs.
4.1. Utilizarea informațiilor cu ajutorul Voltaire Curentă
resurselor multimedia
4.2.Asumarea critică a unui set de valori
recunoscute social
3
1.2. Utilizarea coordonatelor temporale
referitoare la faptele și procesele istorice
2.1. Utilizarea adecvată a termenilor istorici/ 3. Viața cotidiană . Opinia publică în secolul
limbajului de specialitate în prezentarea unui al XVIII-lea 1 S23 (11-15 III)
fapt/proces istoric
3.3. Descrierea consecințelor deciziei și acțiunii Obs.
4. SPRE O NOUĂ umane Curentă
SOCIETATE 1.1. Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în
diferite perioade istorice
2.3. Identificarea elementelor de cauzalitate 4. Constituția S.U.A. Declarația de
prezente în surse variate Independență. Constituția 1 S24 (18-22 III)
4.1. Utilizarea informațiilor cu ajutorul
resurselor multimedia
1.1. Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în
diferite perioade istorice
2.3. Identificarea elementelor de cauzalitate 5. Revoluția franceză. De la supus la
prezente în surse variate cetățean 1 S25 (25-29 III)
4.1. Utilizarea informațiilor cu ajutorul -Studiu de caz:
resurselor multimedia - Declarația drepturilor
4.2.Asumarea critică a unui set de valori omului și cetățeanului
recunoscute social Obs.
1.1. Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în Curentă
diferite perioade istorice
2.2. Utilizarea gandirii critice în analiza surselor 6. Napoleon I și răspândirea ideilor
de informare revoluției franceze în Europa 1 S26
2.3. Identificarea elementelor de cauzalitate (1-5 IV)
prezente în surse variate

4
S27 Săpt.
(8-12 IV) Școala
Altfel

1.1. Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în 7. Revoluția industrială. Impactul în viața 1 S28
diferite perioade istorice oamenilor (15-19 IV)
2.3. Identificarea elementelor de cauzalitate
prezente în surse variate
3.3. Descrierea consecințelor deciziei și acțiunii
umane

5. EVALUARE 1 S29 (6-10 V) test


1.1. Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în
diferite perioade istorice
2.1. Utilizarea adecvată a termenilor istorici/ 1. Statele moderne : revoluție și emancipare 1 S30
limbajului de specialitate în prezentarea unui națională (13-17 V)
fapt/proces istoric
6. SECOLUL 2.2. Utilizarea gandirii critice în analiza surselor -Studii de caz:
NAȚIONALITĂȚILOR de informare - 1848 în Europa Obs.
2.3. Identificarea elementelor de cauzalitate - Românii și modernitatea 2 S31 (20-24 V) curentă
6(4+2)ore prezente în surse variate - Formarea statelor naționale S32 (27-31 V)
3.2.Asumarea cooperării în grupuri de învățare în secolul al XIX-lea: Germania
4.1. Utilizarea informațiilor cu ajutorul
resurselor multimedia
4.2.Asumarea critică a unui set de valori
recunoscute social
2.1. Utilizarea adecvată a termenilor istorici/
limbajului de specialitate în prezentarea unui
fapt/proces istoric
2.2. Utilizarea gandirii critice în analiza surselor Obs.
de informare curentă
3.2.Asumarea cooperării în grupuri de învățare 2. Epoca victoriană. La Belle Epoque 1 S33
4.1. Utilizarea informațiilor cu ajutorul (3-7 VI)
resurselor multimedia
4.2.Asumarea critică a unui set de valori
recunoscute social
5
7. EVALUARE ŞI
SINTEZĂ 1 S34 fișe de
1 oră (10-14 VI) lucru
8. „ȘCOALA ALTFEL” Activități extrașcolare și extracurriculare S27 – la decizia școlii

COMPETENȚE GENERALE:

1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor și reprezentărilor despre timp și spațiu


2. Utilizarea critică și reflexiva a limbajului de specialitate și a surselor istorice
3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienței istorice și a diversității socio – culturale
4. Folosirea autonomă și responsabilă a instrumentelor necesare învățării permanente

COMPETENŢE SPECIFICE :

1.1.Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în diferite perioade istorice


1.2.Utilizarea coordonatelor temporale referitoare la faptele și procesele istorice
2.1. Utilizarea adecvată a termenilor istorici/limbajului de specialitate în prezentarea unui fapt /proces istoric
2.2. Utilizarea gandirii critice în analiza surselor de informare
2.3. Identificarea elementelor de cauzalitate prezente în surse variate
3.1. Utilizarea dialogului intercultural
3.2. Asumarea cooperării în grupuri de învățare
3.3. Descrierea consecințelor deciziei și acțiunii umane
4.1. Utilizarea informațiilor cu ajutorul resurselor multimedia
4.2. Asumarea critică a unui set de valori recunoscute social
6
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI
DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
CLASA : a VI-a
DOMENIUL DE CONȚINUT: CĂLĂTORI ȘI CĂLĂTORII – EUROPA ȘI LUMEA NOUĂ
NUMĂR ORE ALOCATE: 6 ore

NR. INSTRUMENTE DE
CONŢINUTURI ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
( detalieri) C.S. DATA MATERIALE PROCEDURALE
- examinarea spațiilor istorice testare iniţială
Recapitulare 1.1. 2 pe baza hărților;
lucrul cu harta
10-14 IX hărţi
1.2. 17-21IX - localizarea pe harta mută a descrierea
spațiilor istorice pe măsura manualul
observarea
2.2. extinderii ariei de cunoaștere
1. Călătoriile și percepția 1 texte istorice a. frontală sistematică a elevilor
spațiului în Evul Mediu; 2.3. 24-28IX - alcătuirea unor axe cronologice
prelegerea
mijloace de transport pe diverse domenii (social, imagini a. pe grupe
cultural, economic, politic, etc.) autoevaluare
- analiza surselor scrise sau fişe de lucru a. individuală
temă pentru acasă
vizuale pe baza unor cerințe

7
atlasul istoric organizatorul grafic
2. Marile descoperiri ale 1.1. - descoperirea cauzelor unui
ciorchinele
europenilor; drumuri și 2 eveniment prin analiza
teritorii; consecințe asupra 1.2. 1-5 X contextului istoric lucrul cu
vieții oamenilor 8-12 X chestionare de
documentul
- identificarea valorilor comune
2.3. ale religiilor pe baza surselor autoevaluare analiza
documentului
3.1. - exerciții de descriere a -
Studii de caz: consecințelor acțiunii umane din
-Lumea Nouă: 1 spații și perioade istorice internet
cunoaștere, misionarism și 3.3. 15-19X folosind surse variate
exploatare
- realizarea unor prezentări pe o
4.1. temă istorică utilizând mijloace
digitale

8
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI
DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
CLASA : a VI-a
DOMENIU DE CONȚINUT: GENEZA SPIRITULUI MODERN
NUMĂR ORE ALOCATE:13(11+2)ore

CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.


(detalieri) C. ORE / MATERIALE PROCEDURALE DE
S. DATA EVALUARE
1. Renașterea : geneza spiritului 1.1. 2 - examinarea spațiilor istorice
modern, umanismul 22-26X pe baza hărților hărţi observarea
2.2. 29X-2XI - alcătuirea unor fișe de personaj sistematică a
Studii de caz: istoric pe baza unor surse manuale elevilor
-Leonardo da Vinci și 2.3. 2 diverse a. frontală
Michelangelo Bounarroti
5-9XI - descoperirea cauzelor unui texte explicaţia
- Niccolo Machiavelli
- Girdano Bruno și Galileo 3.3. 12-16XI eveniment prin analiza istorice
Galilei contextului istoric a. pe grupe autoevaluare
- William Shakespeare 4.1. - recunoașterea cauzelor unor imagini
2. Reforma. Contrareforma 1.1. 3 evenimente istorice temă pentru
2.3. 19-23XI asemănătoare sau diferite fişe de lucru a. individuală acasă
Studiu de caz: Barocul 3.3. 26-29XI -completarea unor organizatori
4.1. 3-7XII grafici, care să cuprindă decizii atlasul lucrul cu
3. Absolutismul 1.1. 1 și consecințe ale acțiunii umane istoric documentul
10-14XII pe baza resurselor multimedia organizatorul
Studii de caz: 2.2. 3 - îndeplinirea unor sarcini/ roluri chestionare grafic
- Soliman Magnificul 2.3. 17-21XII diferite în cadrul grupului de de comparația
- Ludovic al XIV-lea . lucru autoevaluare analiza
3.2. 14-18I
Palatul de la Versailles - alcătuirea unor postere/afișe cu sinteza
4.1. 11-15II
- Petru cel Mare informații selectate din surse dezbaterea
4. Evaluare 2 internet internet
5. Evaluare semestrială 21-25I - realizarea unor prezentări pe o
28I-1II temă istorică utilizând mijloace rebus-uri
digitale

9
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI
DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
CLASA : a VI-a
DOMENIUL DE CONȚINUT: SPRE O NOUĂ SOCIETATE
NUMĂR ORE ALOCATE: 9(8+1)ore

CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.


(detalieri) C.S. ORE / MATERIALE PROCEDURALE DE
DATA EVALUARE
1. Revoluția Glorioasă 1.1. 1 - examinarea spațiilor istorice pe baza observarea
2.2. 18-22II hărților hărţi sistematică a
2.Iluminismul – rațiune, drepturi, 1.1. - descoperirea cauzelor unui eveniment elevilor
implicarea oamenilor în viața 1 prin analiza contextului istoric manualul a. frontală
publică 2.2. 25II-1III - alcătuirea unor fișe de personaj istoric pe explicația
2.3. baza unor surse diverse texte istorice
Studiu de caz: 4.1. 1 - stabilirea elementelor de cauzalitate într- a. pe grupe conversația
Montesquieu, J.J. Rousseau, 4.2. 4-8III o sursă istorică imagini
Voltaire - recunoașterea cauzelor unor evenimente metoda cubului
1.2. istorice asemănătoare sau diferite fişe de lucru a. individuală
3.Viața cotidiană . Opinia publică 2.1. 1 - redactarea de texte cu informații oferite autoevaluare
în secolul al XVIII-lea 3.3. 11-15III de surse chestionare de
- alcătuirea unor postere/afișe cu autoevaluare temă pentru
Constituția S.U.A. Declarația de 1.1. 1 informații selectate din surse internet acasă
Independență. Constituția 2.3. 18-22III - realizarea unor prezentări pe o temă
4.1 istorică utilizând mijloace digitale internet lucrul cu
1. 5. Revoluția franceză. De la supus 1.1. - compararea ideilor și valorilor umane documentul
la cetățean 2.3. 1 analizând două surse
2. 4.1. 25-29III - exerciții de descriere a consecințelor atlasul istoric comparația
Studiu de caz: Declarația 4.2. acțiunii umane din spații și perioade
drepturilor omului și cetățeanului istorice folosind surse variate analiza
3. 6. Napoleon I și răspândirea 1.1. 1 - folosirea termenilor istorici cunoscuți în
ideilor revoluției franceze în 2.2. 1-5IV situații noi de comunicare sinteza
Europa 2.3. dezbaterea
4. 7. Revoluția industrială. Impactul 1.1. 1 problematizarea
în viața oamenilor 2.3. 15-19IV
5. 3.3.

10
6. 8. Evaluare 1
6-10V

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI


DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
CLASA : a VI-a
DOMENIUL DE CONȚINUT: SECOLUL NAȚIONALITĂȚILOR
NUMĂR ORE ALOCATE: 6(4+2)ore

CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.


(detalieri) C.S. ORE / MATERIALE PROCEDURALE DE
DATA EVALUARE

1.Statele moderne : revoluție și 1.1. 1 - examinarea spațiilor istorice observarea


emancipare națională 2.1. 13-17V pe baza hărților - hărţi sistematică a
2.2. - folosirea termenilor istorici - manuale; elevilor
Studii de caz: 2.3. cunoscuți în situații noi de - texte istorice; a. frontală
- 1848 în Europa
3.2. 2 comunicare - imagini; explicația
- Românii și modernitatea
-Formarea statelor naționale
4.1. 20-24V - analiza surselor scrise sau - fişe de lucru conversația
în secolul al XIX-lea: 4.2. 27-31V vizuale pe baza unor cerințe - atlasul istoric metoda cubului
Germania a. pe grupe
autoevaluare

11
- descoperirea cauzelor unui - chestionare
eveniment prin analiza de temă pentru
contextului istoric autoevaluare a. individuală acasă
- recunoașterea cauzelor unor lucrul cu
evenimente istorice documentul
2.1. asemănătoare sau diferite comparația
2. Epoca victoriană. La Belle 2.2. 1 -îndeplinirea unor sarcini
Epoque 3.2. 3-7VI /roluri diferite în cadrul analiza
4.1. grupului de lucru sinteza
4.2. - alcătuirea unor postere/afișe dezbaterea
cu informații selectate din
surse internet problematizarea
- realizarea unor prezentări pe
1
3. Evaluare finală
o temă istorică utilizând
10-14VI
mijloace digitale
- alcătuirea unor liste
personale a valorilor umane
cu motivarea alegerii

12