Sunteți pe pagina 1din 17

Nr. …………/..… …. .

2018
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI Avizat,
JUDEŢUL: VASLUI Director,
DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN Avizat,
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE” Responsabil comisie metodică
NR. ORE: 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2018-2019
Cf. Plan – cadru aprobat prin OMENCS 3590/ 05.04.2016
PLANIFICARE DIDACTICĂ ANUALĂ
ISTORIE UNIVERSALĂ
CLASA a-VII –a

COMPONENTA SEM I SEM II TOTAL


1. LUMEA LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA 1 - 1
2. REVOLUŢIA TEHNOLOGICĂ ŞI EXPANSIUNEA SOCIETĂŢII INDUSTRIALE 1 - 1
3. EUROPA ÎNTRE ABSOLUTISM ŞI LIBERALISM.
RESTAURAŢIE ŞI REVOLUŢIE ÎNTRE 1815-1848 2 - 2
4. REVOLUŢIA DE LA 1849- 1849 ÎN EUROPA 2 - 2
5. STAT ŞI NAŢIUNE ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA 3 - 3
6. CIVILIZAŢIA LA RĂSCRUCE DE SECOLE 2 - 2
7. PRIMUL RĂZBOI MONDIAL ŞI URMĂRILE SALE 2 2 4
8. DEMOCRAŢIE ŞI TOTALITARISM (1922-1939) - 2 2
9. AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL - 4 4
10. LUMEA POSTBELICĂ ŞI PROBLEMELE SALE - 3 3
11. LUMEA LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI III - 1 1
12. EVALUARE ŞI SINTEZĂ 5 4 9
18 16 34

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI Avizat,


JUDEŢUL: VASLUI Director,
DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN Avizat,
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE” Responsabil comisie metodică
NR. ORE: 1h/săptămână
1
ANUL ŞCOLAR: 2018-2019
Cf. Plan – cadru aprobat prin OMENCS 3590/ 05.04.2016

PLANIFICARE DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ


ISTORIE UNIVERSALĂ
CLASA a-VII -a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE COMPETENŢE NR. OBS.
SEMESTRUL I CONŢINUTURI SPECIFICE ORE SĂPT.
RECAPITULARE - Recapitulare 2 S1 (10-14 IX) Testare
1. LUMEA LA ÎNCEPUTUL 1.1.,3.2., 3.3. S2 (17-21 IX) iniţială
SECOLULUI AL XIX-LEA - Instituţii politice în Europa la începutul secolului
3(1+2) ore al XIX-lea 1 S3 (24-28 IX)
2. REVOLUŢIA TEHNOLOGICĂ Obs.
ŞI EXPANSIUNEA SOCIETĂŢII - Revoluţia industrială şi agrară 1.1.,3.1., 1 S4 (1-5 X) curenta
INDUSTRIALE 1 oră
3. EUROPA ÎNTRE - Congresul de la Viena . Sfânta Alianţă şi eşecul
ABSOLUTISM ŞI LIBERALISM. politicii sale S5 (8-12 X)
RESTAURAŢIE ŞI REVOLUŢIE - Românii în contextul raporturilor internaţionale 1.1.,3.1.,3.2.,3.4. 2 S6 (15-19 X) Obs.
ÎNTRE 1815-1848 2 ore în sud-estul Europei curenta

4. REVOLUŢIA DE LA 1848-1849 - Dimensiuni ale revoluţiilor: revoluţia în Franţa, S7 (22-26 X) test de


ÎN EUROPA revoluţia în Imperiul Habsburgic 3.1.,3.2.,3.3.,3.4. 2 S8 (29 X-2 XI) evaluare
3(2+1)ore
5. STAT ŞI NAŢIUNE ÎN A DOUA - Noi state naţionale şi multinaţionale: S10 (12-16 XI) Obs.
JUMĂTATE A SECOLULUI AL - studiu de caz: Germania, Italia, Austro – Ungaria ,3.1.,3.3.,3.4.. 4.. 3 S11 (19-23 XI) curenta
XIX-LEA 4(3+1) ore - Formarea statului naţional român S12 (26-30 XI)
1. Ştiinţă şi tehnică:
6. CIVILIZAŢIA LA RĂSCRUCE - Tehnica în slujba războiului. 1 S14 Obs.
DE SECOLE 2ore - Oameni de ştiinţă şi descoperirile lor 1.1.,2.1.,4.1 (10-14 XII) Curenta

2. Artă şi societate: test de


- Viaţa cotidiană reflectată în artă şi literatură 1.1. 2.1, 4.1 1 S15 evaluare
- Studiu de caz: Personalităţi ale culturii (17-21 XII)

2
1. Crize şi conflicte
- Harta politică a lumii la începutul secolului al 1 S16 (14-18 I)
7. PRIMUL RĂZBOI MONDIAL XX-lea; principalele zone de conflict. 1.1.,2.2.,3.5.,3.6., Obs.
ŞI URMĂRILE SALE - studiu de caz: statutul internaţional al 3.8. curenta
1 oră României ( 1878-1914)
Evaluare: „ Europa între absolutism şi liberalism” S9 (5-9 XI)
Evaluare: „Stat şi naţiune în a doua jumătate a S13(3-7 XII) test
8. EVALUARE ŞI SINTEZĂ sec. XIX.” 3.2., 2.2 3 S18 (11-15 II) Obs.
3 ore Evaluare semestrială Curentă
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE COMPETENŢE NR.
SEMESTRUL II CONŢINUTURI SPECIFICE ORE SĂPT. OBS.
2. Primul război mondial:
- Un nou mod de purtare a războiului 1 S 17 (21-25 I)
7. PRIMUL RĂZBOI MONDIAL - studiu de caz: Viaţa cotidiană în perioada
ŞI URMĂRILE SALE războiului 1.1.,2.2.,3.5.,3.6., 1 S19 (28 I-1 II) Obs.
4(3+1)ore - Planuri de reorganizare a lumii şi urmările curenta
războiului 1 S20 (18-22 II)
- studiu de caz: „ Cele 14 puncte”
- studiu de caz: Harta lumii după conferinţele
din 1919-1920
9 . DEMOCRAŢIE Şi - State democratice şi state totalitare. Obs.
TOTALITARISM (1922-1939) 1.2.,3.5., 3.6., 1 S22 (4-8 III) curenta test
2 ore - Tensiunile internaţionale şi crize politico- S23 (11-15 III) de evaluare
diplomatice 1
10 . AL DOILEA RĂZBOI - Operaţiuni militare şi victoria Naţiunilor Unite
MONDIAL - studiu de caz: Mişcarea de rezistenţă 2 S24 (18-22 III) Obs.
10 . AL DOILEA RĂZBOI antifascistă 1.2.,3.5.,3.8. S25 (25-29 III) curenta
MONDIAL 5(4+1) ore - Sfârşitul războiului şi Conferinţa de pace de la 1.2., 4.1. 1 S26 (1-5 IV) Obs.
Paris (1947) curenta
- Holocaust Săpt. Școala
S27 (8-12 IV) Altfel

1 S28 (15-19 IV) test

3
11. LUMEA POSTBELICĂ ŞI - Instaurarea sistemului totalitar în Europa de Est – Obs.
PROBLEMELE SALE statele comuniste S29 (6-10 V) curenta
3 ore - studiu de caz: Rezistenţa faţă de regimul 1.2.,3.5.,3.6.,4.2. 1
comunist
- Europa divizată - Războiul rece şi urmările sale 1 S30 (13-17 V)
- studiu de caz: Declaraţia universală a Obs.
drepturilor omului( 1948) 1.2.,3.5.,3.6.,4.2. 1 S31 (20-24 V) curenta
- Conferinţa pentru securitate şi cooperare înEuropa
12 . LUMEA LA ÎNCEPUTUL - Istoric, valori şi instituţii europene Obs.
MILENIULUI III 1 oră - Anul 1989 în Europa 1.2.,3.6.,2.3.,4.2 1 S32 (27-31 V) curenta
test
Evaluare: „Primul război mondial”. test de
13. EVALUARE ȘI SINTEZA Evaluare: „Democraţie şi totalitarism” S21 evaluare
„Al doilea război mondial”. 2 (25 II-1 III)
Sinteză: Europa şi lumea extraeuropeană în epoca S33 Obs.
modernă 3.2., 2.2 (3-7 VI) Curenta
Sinteză: Este istoria magistra vitae?
Evaluare finală 1 S34
(10-14 VI)
14. „ȘCOALA ALTFEL” Activități extrașcolare și extracurriculare S27 – la decizia școlii

COMPETENŢE SPECIFICE :

1.1. Utilizarea termenilor istorici specifici secolului al XIX-lea, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală
2.1. Construirea, prin cooperare, a unui proiect referitor la un aspect al civilizaţiei din secolul al XIX-lea
3.1. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor istorice din secolul al XIX-lea, pe baza surselor istorice
3.2. Prezentarea unui fapt istoric din secolul al XIX-lea, utilizând informaţii din surse istorice
3.3. Prezentarea unor asemănări şi a unor deosebiri între aspecte ale civilizaţiei secolului al XIX-lea, pe baza informaţiilor din
surse istorice, cunoscute sau la prima vedere
4
3.4. Stabilirea relaţiei de cauzalitate pentru un fapt istoric din secolul al XIX-lea, în surse istorice date
4.1. Utilizarea surselor istorice pentru susţinerea unui punct de vedere
1.2. Utilizarea termenilor istorici specifici secolului al XX-lea, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală
2.2. Rezolvarea în echipă a unor probleme /situaţii – problemă, prin negocierea soluţiilor identificate
3.5. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor istorice din secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice
3.6. Prezentarea unui fapt istoric referitor la secolul al XX-lea, utilizând informaţii selectate din surse istorice
3.7. Prezentarea unor asemănări şi a unor deosebiri între aspecte ale civilizaţiei secolului al XX-lea, pe baza informaţiilor din
surse istorice, cunoscute sau la prima vedere
3.8. Stabilirea relaţiei de cauzalitate pentru un fapt istoric din secolul al XX-lea, în surse istorice date
4.2. Utilizarea tehnologiilor de informare şi comunicare pentru obţinerea surselor necesare rezolvării unei situaţii problemă
2.3. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi, în cadrul unei dezbateri

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI


DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
CLASA: a VII-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: LUMEA LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA
NUMĂR ORE ALOCATE:3( 1+2) ore

NR. TERMENI
CONŢINUTURI ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE ISTORICI, RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) C.S. DATA CONCEPTE, MATERIALE PROCEDURALE
PROBLEME DE
ATINS

5
- construirea de axe cronologice - stat liberal, -manualul
- Recapitulare 1. 2 complexe, grafice şi tablouri democraţie, partid - hărţi - testare
1. 10-14 IX sinoptice politic, vot cenzitar, - atlas istoric iniţială
3.2. 17 – 21 - compararea informaţiilor vot universal - texte istorice - a. frontală
3.3. IX provenite din surse istorice diferite; - răspândirea şi - imagini - a. individuală
- Instituţii politice în - alcătuirea planului unei impactul ideilor - fişe de lucru -observarea
Europa la începutul 1 investigaţii istorice pe o temă dată. revoluţiei franceze - teste sistematică a
secolului al XIX-lea 24-28 IX elevilor

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: REVOLUŢIA TEHNOLOGICĂ ŞI EXPANSIUNEA SOCIETĂŢII INDUSTRIALE


NUMĂR ORE ALOCATE: 1 oră
NR. TERMENI
CONŢINUTURI C.S. ORE / ACTIVITAŢI DE ISTORICI, RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) DATA INVĂŢARE CONCEPTE, MATERIALE PROCEDURALE
PROBLEME DE
ATINS
- revoluţie
-construirea de axe industrială,
1.1. cronologice complexe, capitalism,
grafice şi tablouri sinoptice. concurenţă, fabrică,
1. Revoluţia industrială şi 1 lucrători industriali, -manualul - a. frontală -observarea
agrară 1-5 X - comentarea diferitelor industrie, profit, - texte istorice - a. individuală sistematică a
interpretări date faptelor salariu, socialism, - imagini elevilor
istorice sindicalism, grevă
- descoperiri
- exerciţii de folosire a ştiinţifice, invenţii - temă pentru
3.1. noilor termeni istorici tehnice şi acasă
consecinţele lor,
- urmările revoluţiei
industriale şi agrare

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI


DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
CLASA: a VII-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: EUROPA ÎNTRE ABSOLUTISM ŞI LIBERALISM
RESTAURAŢIE ŞI REVOLUŢIE ÎNTRE 1815-1848
NUMĂR ORE ALOCATE: 2 ore

6
NR. TERMENI
CONŢINUTURI ORE / ACTIVITAŢI DE ISTORICI, RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) C. S. DATA INVĂŢARE CONCEPTE, MATERIALE PROCEDURALE
PROBLEME DE
ATINS
- construirea de axe
1. Restauraţie şi cronologice complexe, - mişcare de - analiza
revoluţie între 1815- 1.1. grafice şi tablouri sinoptice eliberare - manualul - sinteza
1848: 1 naţională, - hărţi - a. frontală
3.1. 8-12X - compararea informaţiilor restauraţie, - atlas istoric - a. pe grupe -observarea
1.1.Congresul de la provenite din surse istorice „Problema - texte istorice - a. individuală sistematică a
Viena. Sfânta Alianţă şi 3.2. diferite; Orientală” - imagini elevilor
eşecul politicii sale - forme de - fişe de lucru
3.4. - identificarea cauzelor acţiune politică - chestionare de autoevaluare
diferitelor fapte istorice ( conspiraţii, autoevaluare
1.2.Românii în contextul 1 memorii,
raporturilor 15-19 X - comentarea efectelor unei revoluţii) - temă pentru
internaţionale în sud- exprimări greşite acasă
estul Europei - exerciţii de folosire a
noilor termeni istorici

7
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI
DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
CLASA: a VII-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: REVOLUŢIA DIN 1848-1849 ÎN EUROPA
NUMĂR ORE ALOCATE: 3h (2+1)

NR. TERMENI
CONŢINUTURI ORE / ACTIVITAŢI DE ISTORICI, RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) C. S. DATA INVĂŢARE CONCEPTE, MATERIALE PROCEDURALE
PROBLEME
DE ATINS
- construirea de axe - lucrul cu
1. Revoluţia din cronologice complexe, - revoluţie harta
1848-1849 în grafice şi tablouri sinoptice socială, - manualul - a. frontală -observarea
Europa: 3.1. program - hărţi - a. pe grupe sistematică a
2 - alcătuirea planului unei revoluţionar, - atlas istoric - a. individuală elevilor
1.1. Dimensiuni ale 3.2. investigaţii istorice pe o revoluţie - texte istorice - comparaţia
revoluţiilor : 22-26 X temă dată. naţională, - imagini - lucrul cu
revoluţia în Franţa , 3.4. - comentarea diferitelor guvern - fişe de lucru documentul
revoluţia în Imperiul 29 X-2 XI interpretări date faptelor provizoriu, - chestionare de - analiza
Habsburgic istorice; imperiu autoevaluare documentului
Revoluţia de la - identificarea cauzelor multinaţional autoevaluare
1848-1849 în Ţările diferitelor fapte istorice - temă pentru
Române - comentarea efectelor unei acasă
exprimări greşite - test de
1 - exerciţii de folosire a evaluare
8
2. Evaluare 5-9 XI noilor termeni istorici

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI


DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
CLASA: a VII-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: STAT ŞI NAŢIUNE ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA
NUMĂR ORE ALOCATE: 4( 3+1) ore

NR. TERMENI
CONŢINUTURI C.S. ORE / ACTIVITAŢI DE ISTORICI, RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) DATA INVĂŢARE CONCEPTE, MATERIALE PROCEDURALE
PROBLEME
DE ATINS

9
-- exerciţii de de selectare -observarea
Noi state naţionale şi a informaţiilor referitoare - naţiune, stat -manualul sistematică a
multinaţionale: 2.1. la cronologie în diferite naţional, - atlas istoric elevilor
Germania, Italia,Austro- 2 surse istorice unificare - texte istorice - lucrul cu
Ungaria 3.1. 12-16XI - exerciţii de alcătuire a politică, - imagini documentul
19-23XI unui repertoriu de surse unitate - hărţi istoric
3.3. istorice pe o temă dată; naţională - imagini - comparaţia
- comentarea diferitelor independenţă - fişe de lucru - a. frontală - descrierea
3.4. interpretări date faptelor - căi şi - teste - a. individuală - dezbaterea
istorice; mijloace de - chestionar de pe baza
Formarea statului 1 - exerciţii de redactare a unificare evaluare surselor
naţional român 26- 29 unor scurte lucrări folosind politică şi - studiu de caz: istorice
XI termeni istorici specifici pe statală Italia, Germania, - PPT
baza unui plan dat Austro- Ungaria
- comentarea efectelor unei - temă pentru
exprimări greşite acasă
1 -autoevaluare
Evaluare 3-7 XII
test

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI


DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
CLASA: a VII-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: CIVILIZAŢIA LA RĂSCRUCE DE SECOLE
NUMĂR ORE ALOCATE: 2 ore

NR. TERMENI ISTORICI,


CONŢINUTURI C.S. ORE / ACTIVITAŢI DE CONCEPTE, RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) DATA INVĂŢARE PROBLEME DE MATERIALE PROCEDURALE
ATINS

10
1. Ştiinţă şi tehnică:
1.1Tehnica în slujba -observarea
războiului. - exerciţii de selectare a sistematică a
1 informaţiilor referitoare - modernizare, -manualul
1.1. - a. frontală elevilor
1.2. Oameni de 10- 14 XII la cronologie în diferite noi descoperiri - texte istorice
ştiinţă şi surse istorice; ştiinţifice şi tehnice - imagini - a. individuală
descoperirirle lor 2.1. - exerciţii de alcătuire a şi consecinţele lor - studiu de caz:
unui repertoriu de surse - academie, ateneu, Personalităţi ale
2. Artă şi societate: 4.1 istorice pe o temă dată bibliotecă naţională, culturii
2.1.Viaţa cotidiană 1 rolul culturii în
reflectată în artă şi 17 – 21XII - compararea societate
literatură -observarea
informaţiilor provenite
din surse istorice sistematică a
diferite; elevilor

-rebus istoric
- alcătuirea de biografii
ale personalităţilor

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI


DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
CLASA: a VII-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: PRIMUL RĂZBOI MONDIAL(1914-1918)
NUMĂR ORE ALOCATE: 6 (4+2) ore

NR. TERMENI
CONŢINUTURI ORE / ACTIVITAŢI DE ISTORICI, RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) C.S. DATA INVĂŢARE CONCEPTE, MATERIALE PROCEDURAL

11
PROBLEME DE E
ATINS

- construirea de axe - manualul - explicaţia


1.Crize şi conflicte: 1.1. cronologice - hărţi
complexe, grafice şi - atlas istoric - lucrul cu harta
1.1.Harta politică a 2.2. tablouri sinoptice - texte istorice - metoda
lumii la sfârşitul 1 - localizarea în timp - neutralitate, - imagini cubului
secolului al XIX-lea; 3.5. 14–18 I şi spaţiu război total, - fişe de lucru - comparaţia
principalele zone de - compararea principiul - teste - ciorchinele
conflict. 3.6. informaţiilor autodeterminării, - chestionar de - a. frontală - organizatorul
- studiu de caz: provenite din surse alianţe politico- autoevaluare - a. pe grupe grafic
Statutul internațional 3.8. istorice diferite; militare şi - studiu de caz: - a. individuală
al României (1878- - alcătuirea planului urmările lor Statutul
1914) -observarea
unei investigaţii internaţional al
1.1. istorice pe o temă României (1878- sistematică a
2. Primul Război dată. - război mondial, 1914) elevil
Mondial 2.2. - comentarea război fulger, - studiu de caz: -autoevaluare
diferitelor interpretări pretexul şi Viaţa cotidiană în
2.1. Un nou mod de 3.5. 3 date faptelor istorice cauzele războiului perioada războiului PPT
purtare a războiului 21 -25 I - alcătuirea de - studiu de caz:
2.2.Planuri de 11 – 15 II biografii ale „ Cele 14 puncte” - temă pentru
reorganizare a lumii 3.6. 18- 22 II personalităţilor - studiu de caz: acasă
şi urmările războiului studiate Harta lumii după
-exerciţii de folosire a conferinţele din - braistormingul
Evaluare 1 noilor termeni 1919-1922
Evaluare 25II-1 III istorici.
semestrială 1
28 I- 1 II

12
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI
DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
CLASA: a VII-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: DEMOCRAŢIE ŞI TOTALITARISM( 1922- 1939)
NUMĂR ORE ALOCATE: 2 ore

NR. TERMENI
CONŢINUTURI C.S. ORE / ACTIVITAŢI DE ISTORICI, RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) DATA INVĂŢARE CONCEPTE, MATERIALE PROCEDURALE
PROBLEME DE
ATINS

13
- construirea de axe
1.State democratice şi 1 cronologice complexe, - democraţie, -observarea
state totalitare. 4-8 III grafice şi tablouri emanciparea -manualul sistematică a
sinoptice femeii, - hărţi elevilor
1.2. - compararea comunism, - atlas istoric
2. Tensiunile 1 informaţiilor provenite fascism, - texte istorice - prelegerea
internaţionale şi crize 3.5. din surse istorice diferite antisemitism, - imagini
- a. frontală -
politico-diplomatice 11-15 III - alcătuirea planului unei revizionism - fişe de lucru autoevaluare
3.6. investigaţii istorice pe o - parlamentarism - teste - a. pe grupe
- a. individuală - diagrama
temă dată. şi autoritarism - chestionare de Venn
- comentarea diferitelor politic autoevaluare
interpretări date faptelor - eşecul - temă pentru
istorice menţinerii păcii acasă
-exerciţii de folosire a
noilor termeni istorici.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI


DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
CLASA: a VII-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL (1939-1945)
NUMĂR ORE ALOCATE: 5 (4+1) ore

NR. TERMENI
CONŢINUTURI C.S. ORE / ACTIVITAŢI DE ISTORICI, RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) DATA INVĂŢARE CONCEPTE, MATERIALE PROCEDURALE
PROBLEME DE
ATINS
14
- localizarea în timp şi - Axa, Naţiunile -manualul
1.Operaţiuni militare şi spaţiu Unite, lagăr de - hărţi -observarea
victoria Naţiunilor 1.2. 2 - construirea de axe muncă forţată, - atlas istoric
18-22 III sistematică
Unite cronologice complexe, lagăr de - texte istorice a elevilor
2.2 25-29III grafice şi tablouri exterminare, - imagini PPT
sinoptice Holocaust, mişcare - fişe de lucru - copacul
3.5. - alcătuirea planului de rezistenţă, - chestionare ideilor
2. Sfârşitul războiului şi 1 unei investigaţii istorice capitulare de - a. frontală
1-5 IV - a. pe grupe - comparaţia
Conferinţa de pace de 3.8. pe o temă dată. necondiţionată, autoevaluare - prelegerea
la Paris (1947) - compararea - dimensiunile - studiu de caz: - a. individuală - dezbaterea
informaţiilor provenite războiului Mişcarea de
3. Holocaust 4.1. din surse istorice ( economică, rezistenţă - temă
diferite politică, ideologică, antifascistă pentru acasă
- comentarea diferitelor militară) - lucrul cu
interpretări date documentul
faptelor istorice istoric
-exerciţii de folosire a -
noilor termeni istorici. autoevaluare
Evaluare 1
15-19 IV - test

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI


DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
CLASA: a VII-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: LUMEA POSTBELICĂ ŞI PROBLEMELE SALE
NUMĂR ORE ALOCATE: 3 ore

15
NR. TERMENI
CONŢINUTURI C.S. ORE / ACTIVITAŢI DE ISTORICI, RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) DATA INVĂŢARE CONCEPTE, MATERIALE PROCEDURALE
PROBLEME
DE ATINS
- construirea de axe
1.Instaurarea cronologice complexe, -manualul -observarea
sistemului totalitar în 1 grafice şi tablouri - atlas istoric sistematică
Europa de Est – state 1.2. 6-10 V sinoptice -“democraţie - texte istorice - a. frontală a elevilor
comuniste - compararea populară”, - imagini - a. pe grupe
3.5. informaţiilor provenite „ război rece”, - fişe de lucru - a. individuală - lucrul cu
2.Europa divizată - 1 din surse istorice diferite - evoluţii - teste harta
Războiul rece şi 3.6. 13-17 V - alcătuirea planului unei economice şi - chestionar de -
urmările sale investigaţii istorice pe o politice, autoevaluare autoevaluare
4.2. temă dată. - studiu de caz:
3. Conferinţa pentru 1 - comentarea diferitelor Rezistenţa faţă PPT
securitate şi cooperare 20-24 V interpretări date faptelor de regimul - temă
în Europa istorice comunist pentru acasă
-exerciţii de folosire a - studiu de caz:
noilor termeni istorici. Declaraţia
universală a - lucrul cu
drepturilor documentul
. omului(1948) istoric

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI


DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: LUCA OCTAVIAN
CLASA: a VII-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: LUMEA LA ÎNCEPUTUL MILENIULUI III
NUMĂR ORE ALOCATE: 3 ( 1+2) ore

NR. TERMENI
CONŢINUTURI ORE / ACTIVITAŢI DE ISTORICI, RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) C.S. DATA INVĂŢARE CONCEPTE, MATERIALE PROCEDURALE
16
PROBLEME DE
ATINS

- economie de
1. Istoric, valori şi 1.2. piaţă, progres
instituţii europene 1 - compararea informaţiilor tehnologic, -manualul test de
3.6. 27-31 V provenite din surse istorice NATO, Uniunea - texte istorice evaluare
2.Sinteză:Este istoria diferite Europeană, - imagini
magistra vitae? 2.3. globarizare, - fişe de lucru
- comentarea diferitelor - societate civilă, - studiu de - a. frontală
4.2 interpretări date faptelor mişcare civică, caz: Anul - a. individuală
istorice stat de drept, 1989 în
-comentarea efectelor unei drepturile Europa -observarea
exprimări greşite omului, sistematică a
- criza sistemului elevilor
comunist,
societăţile în - rebus
2 tranziţie: rolul istoric
3. Evaluare finală 3-7 VI instituţiilor
10-14 VI+ politice şi al
statului

17