Sunteți pe pagina 1din 10

Nr. …………/..… …. .

2018
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI Avizat,
JUDEŢUL: VASLUI Director,
DISCIPLINA: Cultură civică
PROFESOR: CHIREA IULIA-MARLENA Avizat,
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE” Responsabil comisie metodică
NR. ORE: 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2018-2019
Cf. Plan – cadru aprobat prin OMENCS 3590/ 05.04.2016

Planificare didactică anuală


Clasa a VII-a

COMPONENTA SEM. I SEM.II TOTAL

1. VIAŢA ÎN SOCIETATE 10 - 10
2. SISTEMUL POLITIC ÎN ROMÂNIA 6 3 9
3. RAPORTUL CETĂŢEAN – STAT: PUTEREA OPINIEI PUBLICE ŞI - 8 8
FORŢA INDIVIDULUI
4. EVALUARE ŞI SINTEZĂ 2 5 7
18 16 34

1
Nr. …………/..… …. .2018
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI Avizat,
JUDEŢUL: VASLUI Director,
DISCIPLINA: Cultură civică
PROFESOR: CHIREA IULIA-MARLENA Avizat,
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE” Responsabil comisie metodică
NR. ORE: 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2018-2019
Cf. Plan – cadru aprobat prin OMENCS 3590/ 05.04.2016

Planificare didactică semestrială


Clasa a VII-a

Nr. Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi de învăţare Nr. ore Săptămâna Observaţii
crt. Semestrul I specifice Semestrul I
1.1. 4.2. 5.2. Cultura civică - noţiuni introductive 1 S1
1.Persoana – unicitatea şi demnitatea 1 S2
omului
1.1. 2. Omul - fiinţă socială
1.2. - Grupurile: caracteristici, tipuri 1. S3
2.1. - Atitudini şi relaţii interpersonale în
1. Viaţa în societate 2.2. grup; relaţii între grupuri( de cooperare, 1 S4 Observarea
11(10+1)ore 3.1. competiţie, solidaritate, conflict, sistematică a
4.1. toleranţă, respect, comunicare, 1 S5 elevilor
5.1. influenţare, apreciere, ajutor etc.)
- Familia ca grup social 1 S6

2
1.1. - Comunitatea locală, naţională şi S7
3.1. internaţională: 1
4.1.. a) Comunitatea locală. S8
5.2. b) Naţiunea. Cetăţenia. Drepturi şi 1
îndatoriri cetăţeneşti. S9
c) Procese de integrare şi globalizare 1
1.1.
Evaluare 1.2. - Drepturile omului. 1 S10 test
4.2.
5.1.
1. Statele moderne şi constituţiile
2. Sistemul politic în România 1.1. - Forme de guvernământ şi regimuri 1 S12 Observarea
6 ore politice: regimuri democratice, 1 S13 sistematică a
2.3. autoritare şi totalitare 1 S14 elevilor
- Statele moderne şi constituţionalismul

1.1. 2. Constituţia României


1.3. - Structura Constituţiei 1 S15
2.4. - Valori şi principii constituţionale
4.3. Observarea
1.1 3. Instituţii şi practici democratice sistematică a
2.5 - Statul democratic şi principiul 1 S16 elevilor
5.3 separării puterilor test
Evaluare
3. 1 S11 sumativă
Evaluare semestrială 1 S18

3
Nr. Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi de învăţare Nr. ore Săptămâna Observaţii
crt specifice
4. Autorităţile statului român: Semestrul II
4. Sistemul politic în România - autoritatea legislativă. legile 1 S17 Observarea
4(3+1)ore 1.1 - executivul; administraţia centrală şi 1 S19 sistematică a
2.5 locală. elevilor
5.3 - autoritatea judecătorească; aplicarea 1 S20
legilor.
- Preşedintele României
Evaluare 1 S21 test

Raportul cetăţean – stat 1.1. 1.Cetăţenia activă şi practicile


:puterea opiniei publice şi 1.4. democratice 2 S23 eseuri,
forţa individului 2.6. - Dreptul la asociere S24 rebusuri etc.
9(8+1)ore 3.2. - Partidele politice
4.4.
5.4.
1.1. - Societatea civilă, iniţiativele
. 1.4. cetăţeneşti (iniţiative în comunităţile 2 S25
2.6. locale, iniţiative legislative etc.) şi S26
3.2. organizaţiile nonguvernamentale
4.4. S27 Săpt. Școala
5.4. Altfel

- Alegerile şi votul 1 S28

4
2.Mass – media şi opinia publică Observarea
- Rolul îndeplinit de mass - media în 1 S29 sistematică a
societate elevilor
- Opinia publică; rolul îndeplinit de 1
1.1. mass - media în formarea opiniei S30
Evaluare 2.7. publice
4.5. - Libertatea şi responsabilitatea presei 1 S31
în producerea, transmiterea şi receptarea test
mesajului propagat prin mass - media

7. Evaluare şi sinteză 1. Viaţa în societate 1 S22 eseuri,


2. Sistemul politic În România 1 S32 rebusuri etc.
3. Raportul cetăţean-stat: puterea opiniei 1 S33
Evaluare finală publice şi forţa individului 1 S34

8. „ȘCOALA ALTFEL” Activități extrașcolare și extracurriculare S27 – la decizia școlii

5
COMPETENŢE SPECIFICE
1.1. Utilizarea corectă a termenilor şi a conceptelor cu conţinut civic în diferite contexte
1.2. Identificarea, în diferite contexte, a drepturilor omului şi a responsabilităţilor asociate fiecărui drept
2.1. Caracterizarea persoanei în diferite ipostaze: membru al unei familii, al unui grup social, al comunităţii
2.2. Caracterizarea diferitelor tipuri de grupuri sociale din perspectiva specificului acestora precum şi a relaţiilor interpersonale ce pot lua naştere în
cadrul grupurilor
3.1. Rezolvarea în echipă a unor probleme civice, prin asumarea unor responsabilităţi şi prin relaţionarea pozitivă cu ceilalţi
4.1. Manifestarea interesului faţă de problemele grupurilor de apartenenţă şi faţă de problemele comunităţii
4.2. Evaluarea unor situaţii concrete de încălcare a demnităţii persoanei, din perspectiva drepturilor omului
5.1. Participarea la negocierea drepturilor şi a responsabilităţilor în grupurile de apartenenţă
5.2. Adecvarea conduitei la diferite contexte situaţionale
1.3. Identificarea principalelor valori, principii, instituţii şi practici democratice
2.3. Compararea principalelor forme de guvernământ şi regimuri politice moderne şi contemporane
2.4. Explicarea unor valori şi principii constituţionale din ţara noastră
2.5. Caracterizarea instituţiilor democratice din România
4.3. Argumentarea unor opinii în favoarea respectării principiilor şi valorilor democratice
5.3. Aplicarea unor valori şi principii democratice în situaţii concrete de viaţă
1.4. Identificarea rolului votului într-o societate democratică
2.6. Analizarea cetăţeniei active şi a practicilor democratice
2.7. Explicarea rolului îndeplinit de mass - media în societate şi în formarea opiniei publice
3.2. Cooperarea cu ceilalţi în vederea exercitării cetăţeniei active, prin asumarea de drepturi şi responsabilităţi
4.4. Manifestarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme ale grupurilor de apartenenţă şi ale comunităţii locale
4.5. Evaluarea unor comportamente sociale în contexte situaţionale date
5.4. Manifestarea disponibilităţii pentru participare civică şi pentru exercitarea calităţii de cetăţean

6
UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI
DISCIPLINA: CULTURĂ CIVICĂ
PROFESOR: CHIREA IULIA-MARLENA
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: VIAŢA ÎN SOCIETATE
NUMĂR ORE ALOCATE:11(10+1) ore

NR.
CONŢINUTURI ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) C.S. DATA MATERIALE PROCEDURALE

- Cultura civică - noţiuni 1 -utilizarea corectă a termenilor


introductive 10-14 IX şi a conceptelor cu conţinut
1.Persoana – unicitatea şi 1 civic în diferite contexte; - descrierea
demnitatea omului 17-21 IX -identificarea, în diferite
2. Omul - fiinţă socială 1.1. contexte, a drepturilor omului manualul
-Grupurile: caracteristici, 1.2. 1 şi a responsabilităţilor asociate - a. frontală -observarea
tipuri 2.1. 24-28 IX fiecărui drept; - a. individuală sistematică
-Atitudini şi relaţii -caracterizarea diferitelor -scheme a elevilor
interpersonale în grup; relaţii 2.2. tipuri de grupuri sociale din - comparaţia
între grupuri( de cooperare, 3.1. 2 perspectiva specificului -planşe
competiţie, solidaritate, 4.1. 1-5 X acestora, precum şi a relaţiilor - activitate pe -
conflict, toleranţă, respect, 4.2. 8-12 X interpersonale ce pot lua - dicţionare grupe autoevaluare
comunicare, influenţare, 5.1. naştere în cadrul grupurilor;
apreciere, ajutor etc.) 5.2 1 -rezolvarea în echipă a unor -fişe de lucru - metoda
- Familia ca grup social 15-19 X probleme civice, prin ciorchinelui
- Comunitatea locală, asumarea unor responsabilităţi
naţională şi internaţională: 1 şi prin relaţionarea pozitivă cu -Constituţia -analiza observarea
a) Comunitatea locală. 22-26 X ceilalţi; României - sinteza sistematică
b) Naţiunea. Cetăţenia. 1 -manifestarea interesului faţă - studiul de caz a elevilor
Drepturi şi îndatoriri 29X-2XI de problemele grupurilor de
cetăţeneşti. 1 apartenenţă şi faţă de
c) Procese de integrare şi 5-9 XI problemele comunităţii; temă pentru
globalizare 1 -evaluarea unor situaţii - brainstormingul acasă

7
- Drepturile omului 12-16 XI concrete de încălcare a
demnităţii persoanei, din test
1 perspectiva drepturilor omului.
Evaluare 19-23XI

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI


DISCIPLINA: CULTURĂ CIVICĂ
PROFESOR: CHIREA IULIA-MARLENA
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: SISTEMUL POLITIC ÎN ROMÂNIA
NUMĂR ORE ALOCATE:11 (9+2) ore
NR.
CONŢINUTURI ORE / ACTIVITAŢI DE RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) C.S. DATA INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE

1. Statele moderne şi constituţiile - compararea principalelor


- Forme de guvernământ şi 1.1. 2 forme de guvernământ şi
regimuri politice: regimuri 2.3. 26-29XI regimuri politice moderne
democratice, autoritare şi totalitare 1.3. 3-7 XII şi contemporane; - descrierea
- Statele moderne şi 2.4. - identificarea - manualul
constituţionalismul 4.3. 1 principalelor valori, -observarea
2. Constituţia României 10-14 XII principii, instituţii şi - a. frontală sistematică a
- Structura Constituţiei practici democratice; -scheme - a. individuală elevilor
- Valori şi principii constituţionale 1 -explicarea unor valori şi
3. Instituţii şi practici democratice 17-21XII principii constituţionale -planşe - comparaţia
- Statul democratic şi principiul din ţara noastră; - temă
separării puterilor -caracterizarea instituţiilor - activitate pe pentru acasă
4. Autorităţile statului român: democratice din România; grupe
- autoritatea legislativă. legile 1 -argumentarea unor opinii -fişe de lucru
- executivul; administraţia centrală 14-18 I în favoarea respectării - metoda

8
şi locală. principiilor şi valorilor ciorchinelui -
- autoritatea judecătorească; 4 democratice; -Constituţia autoevaluare
aplicarea legilor. 1.1. 21-25I -aplicarea unor valori şi României -analiza - rebus
- Preşedintele României 2.5. 11- 15 II principii democratice în - sinteza
Evaluare 5.3. 18-22II situaţii concrete de viaţă; - studiul de caz
22II-1 III -manifestarea
disponibilităţii pentru
Evaluare semestrială participare civică şi pentru - ilustraţii test
1 exercitarea calităţii de -
4-8 III cetăţean. brainstormingul
1 sumativă
28 I - 1 II

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI


DISCIPLINA: CULTURĂ CIVICĂ
PROFESOR: CHIREA IULIA-MARLENA
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: RAPORTUL CETĂŢEAN-STAT: PUTEREA OPINIEI PUBLICE ŞI FORŢA INDIVIDULUI
NUMĂR ORE ALOCATE:12(8+4) ore

NR.
CONŢINUTURI ORE / ACTIVITAŢI DE RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) C.S. DATA INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE
1.Cetăţenia activă şi practicile -analizarea cetăţeniei active
democratice 5 şi a practicilor democratice;
- Dreptul la asociere 11-15 III - explicarea rolului îndeplinit
- Partidele politice 18-22 III de mass-media în societate şi - descrierea
- Societatea civilă, iniţiativele 25-29 III în formarea opiniei publice; - manualul
cetăţeneşti( iniţiative în comunităţile 1-5 IV -identificarea rolului votului -observarea
locale, iniţiative legislative etc.) şi 15-19 IV într-o societate democratică; - a. Frontală sistematică a
organizaţiile nonguvernamentale 1.1. -cooperarea cu ceilalţi în -scheme - a. Individuală elevilor
- Alegerile şi votul vederea exercitării cetăţeniei
2.Mass – media şi opinia publică 1.4. active, prin asumarea de -planşe - comparaţia
- Rolul îndeplinit de mass – media 1 drepturi şi responsabilităţi; - temă pentru
în societate 2.6. 6-10 V -evaluarea unor - activitate pe acasă
- Opinia publică; rolul îndeplinit de 1 comportamente sociale în grupe
mass – media în formarea opiniei 3.2. 13-17 V contexte situaţionale date; -fişe de lucru
9
publice -manifestarea disponibilităţii - metoda
- Libertatea şi responsabilitatea 4.4. pentru participare civică şi ciorchinelui
presei în producerea, transmiterea şi pentru exercitarea calităţii de -Constituţia -
receptarea mesajului propagat prin 1 cetăţean României -analiza autoevaluare
mass – media 20-24 V - sinteza
5.4. - studiul de caz
Evaluare 1
27-31 V - ilustraţii

Evaluare finală 2 - brainstormingul


3-7 VI
10-14VI Test

sumativă

10