Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Presedinte,

Subsemnatul ............................, domiciliat in ............, str. ..........., nr. ..., bl. ..., ap. ...,
judetul ..........., reclamant in dosarul nr. ..../........, cu termen la ..........., va rog sa luati act
ca inteleg sa depun la dosarul cauzei urmatoarele acte solicitate de instanta:
- .................................;
- .................................;
- .................................,
in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si unul pentru a fi comunicat
paratului.

Data ............... Semnatura reclamantului

...................

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ..........................