Sunteți pe pagina 1din 1

ACT ADIŢIONAL NR _________

LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE Nr. __________ din _______________________

Părțile:
Dna __________________________ ,cu domiciliul în ______________________________________
______________________ ,posesor al C.I. seria _____ nr.____________ eliberat de _____________
_________________ la data de__________________ , CNP ________________________ , în calitate
de proprietar
Şi
DL. __________________________ , cu domiciliul în _______________________________________
______________________ , posesor al C.I. seria _____ nr.____________ eliberat de______________
_________________ la data de___________________ , CNP _______________________ , în calitate
de chiriaş

Au convenit modificarea contractului de închiriere astfel:

Articol 1. Art. I din Contract referitor la termenul de închiriere se modifică şi va avea


următoarea formulare:

Termenul de închiriere este de ____ , cu începere de la data de ___________ până la data


de ____________.

Art.II referitor la chiria lunara aferentă locuinței ce face obiectul închirierii se modifică,
fiind negociată la suma de __________ LEI
Art. IV din contract se completează cu urmatoarea clauză:
Prelungirea contractului se face prin act adițional ce se va semna până la expirarea duratei
de închiriere.

Celelalte prevederi contractuale, inclusiv cele referitoare la termenul de plată, rămân


nemodificate.

PROPRIETAR CHIRIAŞ

S-ar putea să vă placă și