Sunteți pe pagina 1din 26

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare


Examenul de bacalaureat naţional 2019
Proba E. a)
Limba şi literatura română
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Model
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a
punctajului total obţinut pentru lucrare.
SUBIECTUL I (50 de puncte)
A. (30 de puncte)
1. indicarea sensului secvenței date (de exemplu: Secvența indică imposibilitatea ignorării unor
aspecte.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și
punctuație – 1 punct 6 puncte
2. menționarea numelui unei clădiri supuse procesului de restaurare (Numele clădirii este Catedrala
Sfântul Ştefan.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării,
ortografie și punctuație – 1 punct 6 puncte
3. precizarea atitudinii autorului ce se desprinde din primul paragraf (de exemplu: nostalgie) – 2 puncte;
justificarea răspunsului cu o secvență din text („am alergat pe locurile unde am fost student odată, grăbit
să surprind năluca trecutului”) – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea
exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct 6 puncte
4. explicarea motivului pentru care spectacolul îi provoacă autorului nedumerire (de exemplu:
Autorul este nedumerit de intervențiile din finalul operei Tristan și Isolda.) – 4 puncte: explicare
nuanțată – 4 puncte; încercare de explicare – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct;
corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct 6 puncte
5. prezentarea unei trăsături a vienezilor, care se desprinde din textul dat (de exemplu: politeţe, hărnicie,
simţul umorului, adaptabilitate, extravaganţă etc.): numirea trăsăturii – 1 punct; prezentare adecvată şi
nuanţată – 3 puncte; abordare schematică, ezitantă – 2 puncte; încercare de prezentare – 1 punct
4 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct; corectitudinea exprimării,
ortografie și punctuație – 1 punct 2 puncte
B. (20 de puncte)
‒ formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție 1 punct
– câte 2 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate
2 x 2 puncte = 4 puncte
‒ câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente
enunţate: dezvoltare clară, nuanţată – 2 puncte; încercare de dezvoltare, schematism – 1 punct
2 x 2 puncte = 4 puncte
‒ raportarea la text în dezvoltarea oricărui argument – 3 puncte; raportarea la experiența personală sau
culturală în dezvoltarea oricărui argument – 1 punct 3 puncte + 1 punct = 4 puncte
‒ formularea unei concluzii pertinente 1 punct
‒ utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 puncte; utilizare parţial
adecvată – 1 punct 2 puncte
‒ respectarea normelor limbii literare (0–1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 1 punct; 2 sau mai multe
greşeli – 0 puncte) 2 puncte
‒ respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0–1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 1 punct;
2 sau mai multe greșeli – 0 puncte) 1 punct
‒ așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Probă scrisă – Limba şi literatura română Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)


Prezentarea perspectivei narative din fragmentul dat 6 puncte
– precizarea tipului de perspectivă narativă: perspectivă obiectivă – 2 puncte
– evidenţierea perspectivei narative indicate, de exemplu: omniscienţa narativă, relatarea la
persoana a III-a etc.
• prezentare adecvată și nuanțată, prin ilustrare cu exemple din fragmentul dat – 4 puncte
• prezentare ezitantă, prin raportare la fragmentul dat – 2 puncte
• încercare de valorificare a fragmentului – 1 punct
– utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0–1
greşeli ortografice – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte); punctuaţia – 1 punct (0–1 greşeli
de punctuaţie – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte) 4 puncte

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 50 de


cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Conţinut – 18 puncte
– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea romanului studiat într-o perioadă, într-un
curent cultural/literar sau într-o orientare tematică 6 puncte
• precizarea perioadei, curentului cultural/literar, orientării tematice – 2 puncte
• numirea a două trăsături ale perioadei, curentului cultural/literar sau ale orientării tematice
precizate – 2 x 1 punct = 2 puncte
• evidențierea celor două trăsături, prin valorificarea textului – 2 x 1 punct = 2 puncte
– comentarea a două secvențe relevante pentru tema romanului studiat 6 puncte
• precizarea temei – 2 puncte;
• comentarea oricăror două secvențe relevante pentru tema romanului ales – 2 x 2 puncte = 4 puncte
(comentarea secvenţei – 2 puncte; tendința de rezumare – 1 punct)
− câte 3 puncte pentru analiza oricăror două componente de structură, de compoziție şi de limbaj
semnificative pentru romanul studiat 2 x 3 puncte = 6 puncte
• analiza fiecărei componente, justificând relevanța acesteia pentru romanul ales – 3 puncte
• analiza fiecărei componente, fără justificarea relevanţei acesteia – 2 puncte
• abordarea schematică, fără justificarea relevanței – 1 punct

Redactare – 12 puncte
− existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere 1 punct
– logica înlănțuirii ideilor 1 punct
– abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
• relaţie adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi de valoare relevante
– 3 puncte
• relaţie parţial adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi parţial
relevante – 2 puncte
• schematism – 1 punct
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată – 2 puncte; vocabular restrâns, monoton – 1 punct) 2 puncte
− ortografia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte
− punctuaţia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte
− așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Probă scrisă – Limba şi literatura română Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2019
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Model
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

SUBIECTUL I (50 de puncte)


Citeşte următorul fragment:
După treizeci și cinci de ani de când am părăsit-o, m-am găsit acum câteva săptămâni, din nou în capitala
Austriei*. Și mai înainte de a cerceta centrul atât de însuflețit al orașului, înainte de a-i revedea muzeele, de a-i
răscoli librăriile, de a mă așeza în preajma caselor de bilete pentru a obține un loc la Operă sau la Burg*, am
alergat pe locurile unde am fost student odată, grăbit să surprind năluca trecutului. [...]
Viena a rămas, în liniile ei mari, așa cum am lăsat-o. Este un mare oraș baroc, cel mai de seamă al zonei lui
stilistice, cu cupolele lui verzi vestindu-se din depărtare, cu portaluri uriașe, [...] cu monumente ecvestre,
cu fântâni printre ale căror ape tâșnitoare apar statui gigantice, michelangelești [...]. Întârzii prin grădini, de-a
lungul zidurilor de verdeață, rătăcesc pe aleile labirinturilor vegetale. Regăsesc vechile colecții de artă, pe
maeștrii austrieci ai veacului al XV-lea la Belvedere, pe Velasquez și pe Brueghel la Muzeul de Istoria Artei.
Muzeul de etnografie este o colecție reorganizată, una din cele mai bogate ale specialității ei, cu admirabila-i
succesiune a tuturor civilizațiilor pământului. Teatrul și Opera sunt perfecte. [...] La operă ascultăm Othello* și
Tristan și Isolda*, pe aceasta din urmă cu intervenții inexplicabile în constituirea finalului. Dar ce voci, ce
ansamblu! [...] Ne odihnim în umbra catedralei Sfântului Ștefan, care își înalță tocmai atunci clopotul cel
mare în turnul reclădit de curând. Ne ducem să întâmpinăm toamna în pădurea vieneză, care continuă așa
de firesc orașul [...].
Deși găsim atâtea aspecte cunoscute ale Vienei, nu putem trece cu vederea pe cele noi. Orașul are o
circulație mai mare decât cea cunoscută. Noaptea, automobilele sunt lăsate pe străzi. Materialele plastice noi
dau un lustru proaspăt fațadelor, vitrinelor, firmelor. Străzile scânteiază în feeria becurilor de neon. Turismul este
înfloritor [...]. Distrugeri ale războiului se mai văd pe alocuri. S-a reconstruit mult, totuși nu cu preocuparea de a
menține vechiul caracter al orașului. Stilul funcțional a înlocuit pe cel baroc. În fața Catedralei Sfântul Ștefan s-a
ridicat o clădire imensă, dar fără nicio fantezie arhitecturală, un furnicar cu o mie de ochi. Uneori întâmpini câte o
încercare de zgârie-nori [...]; se bea coca-cola, și tineretul, din nu știu ce categorie, afișează o ținută
extravagantă, cu surtucuri lungi și pantaloni strânși pe gleznă, cu părul ca o perucă de teatru. Am vorbit cu mulți
vienezi, oameni care muncesc și își iubesc orașul, și mi s-a părut că nimeni dintre ei nu prețuiește noutatea
agresivă, că vechea conștiință de cultură a capitalei este trează și că toată lumea dorește păstrarea neutralității și
pacea. Regăsesc vechea lume politicoasă și amicală. Fetele din magazine intonează o mică frază muzicală când
te salută. Chelnerii și agenții de circulație sunt cetățeni respectabili, gravi sau plini de umor, care te iau sub
protecția lor.
Tudor Vianu, Jurnal
*Tudor Vianu a revenit la Viena după al Doilea Război Mondial, în 1957.
*Burg – teatru vienez
*Othello – operă în patru acte de Giuseppe Verdi, bazată pe tragedia scrisă de William Shakespeare în jurul anului 1603
*Tristan şi Isolda – operă în trei acte de Richard Wagner, bazată pe romanul medieval omonim
A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire
la textul dat.
1. Indică sensul secvenței nu putem trece cu vederea. 6 puncte
2. Menționează numele unei clădiri supuse procesului de restaurare, prin raportare la textul dat. 6 puncte
3. Precizează atitudinea autorului în momentul revenirii la Viena, aşa cum reiese din primul paragraf al
textului, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă. 6 puncte
4. Explică motivul pentru care spectacolul Tristan şi Isolda îi provoacă autorului nedumerire. 6 puncte
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a vienezilor, care se desprinde din textul dat. 6 puncte

Probă scrisă – Limba şi literatura română Model


Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă transformările în societate
se reflectă sau nu în înfățișarea unui oraș, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din
volumul Jurnal de Tudor Vianu, cât și la experiența personală sau culturală. 20 de puncte
În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:
– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a
două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente; 14 puncte
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de
exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea. 6 puncte
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte şi
să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)


Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul de mai jos.
Înaintea lanţului de argumente, fără început şi fără sfârşit, prin care se silise o viaţă întreagă, zadarnic,
să ajungă la o încheiere deplin satisfăcătoare, i se întruchipa în suflet iarăşi femeia de adineaori, mai
ispititoare, ca o călăuză pentru o cale lungă şi necunoscută. Inima i se umplu deodată de o fericire
dureros de mare. Numai o clipire ţinu, dar clipirea parcă răscumpăra din belşug suferinţele tuturor vieţilor.
„Fericirea adevărată e totdeauna o clipă, se gândi bolnavul, cu amintirea ei proaspătă în suflet. Mai
multă n-ar putea îndura firea omului care, deseori, într-o viaţă de mulţi ani, nu are norocul să întâlnească
nici clipa aceasta, nici măcar să se apropie de ea”.
Toma Novac îşi simţea mintea limpede şi liniştită, ca după o odihnă binefăcătoare.
Liviu Rebreanu, Adam și Eva
Notă
Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare –
1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi ale unui roman al
experienţei studiat.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea romanului studiat într-o perioadă, într-un
curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;
– comentarea a două secvențe relevante pentru tema romanului studiat;
– analiza a două componente de structură, de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru romanul
studiat (de exemplu: acțiune, conflict, relaţii temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțele
comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

Notă
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins,
încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte;
utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină,
lizibilitatea – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi
să dezvolte subiectul propus.

Probă scrisă – Limba şi literatura română Model


Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2019
Proba E. a)
Limba şi literatura română
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Model
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocațională – Profilul pedagogic
• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a
punctajului total obţinut pentru lucrare.
SUBIECTUL I (50 de puncte)
A. (30 de puncte)
1. indicarea sensului secvenței date (de exemplu: Secvența indică imposibilitatea ignorării unor
aspecte.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și
punctuație – 1 punct 6 puncte
2. menționarea numelui unei clădiri supuse procesului de restaurare (Numele clădirii este Catedrala
Sfântul Ştefan.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării,
ortografie și punctuație – 1 punct 6 puncte
3. precizarea atitudinii autorului ce se desprinde din primul paragraf (de exemplu: nostalgie) – 2 puncte;
justificarea răspunsului cu o secvență din text („am alergat pe locurile unde am fost student odată, grăbit
să surprind năluca trecutului”) – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea
exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct 6 puncte
4. explicarea motivului pentru care spectacolul îi provoacă autorului nedumerire (de exemplu:
Autorul este nedumerit de intervențiile din finalul operei Tristan și Isolda.) – 4 puncte: explicare
nuanțată – 4 puncte; încercare de explicare – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct;
corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct 6 puncte
5. prezentarea unei trăsături a vienezilor, care se desprinde din textul dat (de exemplu: politeţe, hărnicie,
simţul umorului, adaptabilitate, extravaganţă etc.): numirea trăsăturii – 1 punct; prezentare adecvată şi
nuanţată – 3 puncte; abordare schematică, ezitantă – 2 puncte; încercare de prezentare – 1 punct
4 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct; corectitudinea exprimării,
ortografie și punctuație – 1 punct 2 puncte
B. (20 de puncte)
‒ formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție 1 punct
– câte 2 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate
2 x 2 puncte = 4 puncte
‒ câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente
enunţate: dezvoltare clară, nuanţată – 2 puncte; încercare de dezvoltare, schematism – 1 punct
2 x 2 puncte = 4 puncte
‒ raportarea la text în dezvoltarea oricărui argument – 3 puncte; raportarea la experiența personală sau
culturală în dezvoltarea oricărui argument – 1 punct 3 puncte + 1 punct = 4 puncte
‒ formularea unei concluzii pertinente 1 punct
‒ utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 puncte; utilizare parţial
adecvată – 1 punct 2 puncte
‒ respectarea normelor limbii literare (0–1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 1 punct; 2 sau mai multe
greşeli – 0 puncte) 2 puncte
‒ respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0–1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 1 punct;
2 sau mai multe greșeli – 0 puncte) 1 punct
‒ așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Probă scrisă – Limba şi literatura română Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)


Prezentarea perspectivei narative din fragmentul dat 6 puncte
– precizarea tipului de perspectivă narativă: perspectivă obiectivă – 2 puncte
– evidenţierea perspectivei narative indicate, de exemplu: omniscienţa narativă, relatarea la
persoana a III-a etc.
• prezentare adecvată și nuanțată, prin ilustrare cu exemple din fragmentul dat – 4 puncte
• prezentare ezitantă, prin raportare la fragmentul dat – 2 puncte
• încercare de valorificare a fragmentului – 1 punct
– utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0–1
greşeli ortografice – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte); punctuaţia – 1 punct (0–1 greşeli
de punctuaţie – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte) 4 puncte

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 50 de


cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Conţinut – 18 puncte
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, din romanul studiat
6 puncte
• prezentare adecvată şi nuanţată – 6 puncte
• prezentare ezitantă – 3 puncte
• prezentare schematică sau superficială – 1 punct
– evidenţierea unei trăsături a personajului ales, prin două scene/secvenţe comentate 6 puncte
• menţionarea oricărei trăsături a personajului ales – 2 puncte
• ilustrarea trăsăturii menţionate prin două scene/secvenţe comentate – 2 x 2 puncte = 4 puncte
(ilustrarea trăsăturii printr-o scenă/secvenţă comentată – 2 puncte; simpla numire a unei
scene/secvenţe sau tendinţa de rezumare – 1 punct)
− câte 3 puncte pentru analiza oricăror două componente de structură, de compoziție şi de limbaj
ale romanului studiat, semnificative pentru construcția personajului ales 2 x 3 puncte = 6 puncte
• analiza fiecărei componente, justificând relevanța acesteia pentru construcția personajului – 3 puncte
• analiza fiecărei componente, fără justificarea relevanţei – 2 puncte
• abordarea schematică, fără justificarea relevanței – 1 punct

Redactare – 12 puncte
− existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere 1 punct
– logica înlănțuirii ideilor 1 punct
– abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
• relaţie adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi de valoare relevante
– 3 puncte
• relaţie parţial adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi parţial
relevante – 2 puncte
• schematism – 1 punct
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată – 2 puncte; vocabular restrâns, monoton – 1 punct) 2 puncte
− ortografia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte
− punctuaţia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte
− așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Probă scrisă – Limba şi literatura română Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2019
Proba E. a)
Limba şi literatura română
Model
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de trei ore.
SUBIECTUL I (50 de puncte)
Citeşte textul de mai jos.
După treizeci și cinci de ani de când am părăsit-o, m-am găsit acum câteva săptămâni, din nou, în capitala
Austriei*. Și mai înainte de a cerceta centrul atât de însuflețit al orașului, înainte de a-i revedea muzeele, de a-i
răscoli librăriile, de-a mă așeza în preajma caselor de bilete pentru a obține un loc la Operă sau la Burg*, am
alergat pe locurile unde am fost student odată, grăbit să surprind năluca trecutului. [...]
Viena a rămas, în liniile ei mari, așa cum am lăsat-o. Este un mare oraș baroc, cel mai de seamă al zonei lui
stilistice, cu cupolele lui verzi vestindu-se din depărtare, cu portaluri uriașe, [...] cu măreţe monumente ecvestre,
cu fântâni printre ale căror ape tâșnitoare apar statui gigantice, michelangelești [...]. Întârzii prin grădini, de-a
lungul zidurilor de verdeață, rătăcesc pe aleile labirinturilor vegetale. Regăsesc vechile colecții de artă, pe
maeștrii austrieci ai veacului al XV-lea la Belvedere, pe Velásquez și pe Brueghel la Muzeul de Istoria Artei.
Muzeul de etnografie este o colecție reorganizată, una din cele mai bogate ale specialității ei, cu admirabila-i
succesiune a tuturor civilizațiilor pământului. Teatrul și Opera sunt perfecte. [...] La operă ascultăm Othello* și
Tristan și Isolda*, pe aceasta din urmă cu intervenții inexplicabile în constituirea finalului. Dar ce voci, ce
ansamblu! [...] Ne odihnim în umbra catedralei Sfântului Ștefan, care își înalță tocmai atunci clopotul cel
mare în turnul reclădit de curând. Ne ducem să întâmpinăm toamna în pădurea vieneză, care continuă așa
de firesc orașul [...].
Deși găsim atâtea aspecte cunoscute ale Vienei, nu putem trece cu vederea pe cele noi. Orașul are o
circulație mai mare decât cea cunoscută. Noaptea, automobilele sunt lăsate pe străzi. Materialele plastice noi
dau un lustru proaspăt fațadelor, vitrinelor, firmelor. Străzile scânteiază în feeria becurilor de neon. Turismul este
înfloritor [...]. Distrugeri ale războiului se mai văd pe alocuri. S-a reconstruit mult, totuși nu cu preocuparea de a
menține vechiul caracter al orașului. Stilul funcțional a înlocuit pe cel baroc. În fața Catedralei Sfântul Ștefan s-a
ridicat o clădire imensă, dar fără nicio fantezie arhitecturală, un furnicar cu o mie de ochi. Uneori întâmpini câte o
încercare de zgârie-nori [...]; se bea coca-cola, și tineretul, din nu știu ce categorie, afișează o ținută
extravagantă, cu surtucuri lungi și pantaloni strânși pe gleznă, cu părul ca o perucă de teatru. Am vorbit cu mulți
vienezi, oameni care muncesc și își iubesc orașul, și mi s-a părut că nimeni dintre ei nu prețuiește noutatea
agresivă, că vechea conștiință de cultură a capitalei este trează și că toată lumea dorește păstrarea neutralității și
pacea. Regăsesc vechea lume politicoasă și amicală. Fetele din magazine intonează o mică frază muzicală când
te salută. Chelnerii și agenții de circulație sunt cetățeni respectabili, gravi sau plini de umor, care te iau sub
protecția lor.
Tudor Vianu, Jurnal
*Tudor Vianu a revenit la Viena după al Doilea Război Mondial, în 1957.
*Burg – teatru vienez
*Othello – operă în patru acte de Giuseppe Verdi, bazată pe tragedia scrisă de William Shakespeare în jurul anului 1603
*Tristan şi Isolda – operă în trei acte de Richard Wagner, bazată pe romanul medieval omonim
A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire
la textul dat.
1. Indică sensul secvenței nu putem trece cu vederea. 6 puncte
2. Menționează numele unei clădiri supuse procesului de restaurare, prin raportare la textul dat. 6 puncte
3. Precizează atitudinea autorului în momentul revenirii la Viena, aşa cum reiese din primul paragraf al
textului, justificându-ți răspunsul cu o secvență semnificativă. 6 puncte
4. Explică motivul pentru care spectacolul Tristan şi Isolda îi provoacă autorului nedumerire. 6 puncte
5. Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură a vienezilor, care se desprinde din textul dat. 6 puncte
Probă scrisă – Limba şi literatura română Model
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă transformările în societate
se reflectă sau nu în înfățișarea unui oraș, raportându-te atât la informațiile din fragmentul extras din
volumul Jurnal de Tudor Vianu, cât și la experiența personală sau culturală. 20 de puncte
În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:
– formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a
două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente; 14 puncte
– utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de
exprimare, de ortografie și de punctuație), aşezarea în pagină, lizibilitatea. 6 puncte
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte şi
să dezvolte subiectul propus.
SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)
Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, perspectiva narativă din fragmentul de mai jos.
Înaintea lanţului de argumente, fără început şi fără sfârşit, prin care se silise o viaţă întreagă, zadarnic,
să ajungă la o încheiere deplin satisfăcătoare, i se întruchipa în suflet iarăşi femeia de adineaori, mai
ispititoare, ca o călăuză pentru o cale lungă şi necunoscută. Inima i se umplu deodată de o fericire
dureros de mare. Numai o clipire ţinu, dar clipirea parcă răscumpăra din belşug suferinţele tuturor vieţilor.
„Fericirea adevărată e totdeauna o clipă, se gândi bolnavul, cu amintirea ei proaspătă în suflet. Mai
multă n-ar putea îndura firea omului care, deseori, într-o viaţă de mulţi ani, nu are norocul să întâlnească
nici clipa aceasta, nici măcar să se apropie de ea”.
Toma Novac îşi simţea mintea limpede şi liniştită, ca după o odihnă binefăcătoare.
Liviu Rebreanu, Adam și Eva
Notă
Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare –
1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi de construcţie a unui
personaj dintr-un roman al experienţei studiat.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales;
– evidenţierea unei trăsături a personajului ales prin două scene/secvenţe comentate;
– analiza a două componente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale textului narativ, semnificative
pentru construcția personajului (de exemplu: acțiune, incipit, final, conflict, tehnici narative, modalităţi de
caracterizare, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.).

Notă
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins,
încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte;
utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină,
lizibilitatea – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi
să dezvolte subiectul propus.

Probă scrisă – Limba şi literatura română Model


Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2019
Proba E. c)
Matematică M_mate-info
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 3
∈ ℕ ⇒ x + 1 = 1 sau x + 1 = 3 3p
x +1
Elementele mulțimii M sunt 0 și 2 2p
2. x12 − 1 = mx1 , x22 − 1 = mx2 , pentru orice număr real m 2p
mx1 mx2
+ = 2 , deci m = 1 3p
x1 x2
3. 2 − x = x ⇒ 2 − x = x2 ⇒ x2 + x − 2 = 0 3p
x = −2 , care nu convine sau x = 1 , care convine 2p
4. În mulțimea A sunt 20 de numere, deci sunt 20 de cazuri posibile 1p
Pentru n ≤ 20 , obținem log 2 n ∈ ℕ ⇔ n ∈ {1, 2, 4,8,16} , deci sunt 5 cazuri favorabile 2p
nr. cazuri favorabile 5 1
p= = = 2p
nr. cazuri posibile 20 4
5. mMP = −1 , deci panta mediatoarei segmentului MP este m = 1 2p
1 3 3 1
Q  ,  este mijlocul lui MP , deci ecuația mediatoarei este y − = x − ⇔ y = x + 1 3p
 2 2 2 2
6. AB BC 5 2 BC
= ⇔ =
sin C sin A 1 2 3p
2 2
BC = 10 2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 1 2 4 1 2 4
 
M ( 0 ) =  −1 0 −1 ⇒ det ( M ( 0 ) ) = −1 0 −1 = 2p
0 1 3 0 1 3
 
= 0 + ( −4 ) + 0 − 0 − ( −6 ) − ( −1) = 3 3p
b) 1 2 4
det ( M ( m ) ) = −1 m −1 = −4m 2 + m + 3 , pentru orice număr real m 2p
m 1 3
 3 
det ( M ( m ) ) = 0 ⇔ m = −
3
sau m = 1 , deci sistemul are soluție unică pentru m ∈ ℝ \ − ,1 3p
4  4 
c) Pentru m = 1, sistemul este compatibil nedeterminat și soluțiile sistemului sunt
3p
( 3 − 2α ,1 − α ,α ) , unde α ∈ ℂ
5  1 2 5
4 (1 − α ) = ( 3 − α ) ⇔ α = −1 sau α = , deci soluțiile sunt ( 5,2, −1) sau  − , − , 
2 2
2p
3  3 3 3
Probă scrisă la matematică M_mate-info Model
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
2.a)
x ∗ y = 1 xy − 1 x − 1 y + 3 + 6 = 2p
3 2 2 4 4

3 ( ) ( ) ( )( y − 32 ) + 32 , pentru orice numere reale x și y


=1x y−3 −1 y−3 + 3 =1 x−3
2 2 2 2 3 2
3p

x∗ x = 1(x − 3) + 3 , x∗ x∗ x = 1(x − 3) + 3
b) 2 3
2p
3 2 2 9 2 2

9( 2) 2
3
1 x − 3 + 3 = x ⇔ x = − 3 sau x = 3 sau x = 9 3p
2 2 2
c) 9 9 9
x∗ = ∗ x = x , pentru orice număr real x , deci e = este elementul neutru al legii „ ∗ ” 2p
2 2 2
9
n ∗ n ' = n '∗ n = ⇔ 4nn '− 6n − 6n ' = 27 , unde n ' este simetricul lui n și, cum pentru
2
3p
n, n ' ∈ ℕ , numărul 4nn '− 6n − 6n ' este par, obținem că nu există niciun număr natural n al
cărui simetric în raport cu legea de compoziție „ ∗ ” să fie număr natural
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) 2x + 1
f ′( x) = 1 − = 3p
x + x +1
2

x2 − x x ( x − 1)
= = , x∈ℝ 2p
x + x +1
2
x2 + x + 1
b) Tangenta la graficul funcției f în punctul ( a, f ( a ) ) este paralelă cu dreapta de ecuație
1 1 2p
y = − x + 2 ⇔ f '( a ) = −
7 7
a ( a − 1) 1 1 1
= − ⇔ 8a 2 − 6a + 1 = 0 ⇔ a = sau a = 3p
a + a +1
2 7 4 2
c) f continuă pe ℝ , lim f ( x ) = −∞ , f ( 0 ) = 0 , f (1) = 1 − ln 3 ∈ ( −1,0 ) 3p
x →−∞
f este strict descrescătoare pe ( 0,1) și f este strict crescătoare pe (1, +∞ ) , deci, pentru
1p
fiecare n ∈ ℕ* , ecuația f ( x ) + n = 0 nu are nicio soluție în [ 0, +∞ )
f este strict crescătoare pe ( −∞,0 ) ⇒ pentru fiecare n ∈ ℕ* , ecuația f ( x ) + n = 0 are
1p
soluție unică în ( −∞,0 ) , deci pentru fiecare n ∈ ℕ* , ecuația f ( x ) + n = 0 are soluție unică
2.a) 2 2 2
x x2 2
∫ e f ( x ) dx = ∫ e ⋅ dx = ∫ x dx = =
x x
3p
0 0 ex 0
2 0
= 2−0= 2 2p
b) 1 0 1 0 1
∫ f ( x ) dx = ∫ − xe dx + ∫ xe dx = ( x + 1) e −1 − ( x + 1) e 0 =
−x −x −x −x
A= 3p
−1 −1 0
2 2
=1− +1 = 2 − 2p
e e
c) 1 1 1 1
(1
)
( n + 2 ) I n = ( n + 2 ) ∫ x n f ( x ) dx = ( n + 2 ) ∫ x n+1e− x dx = ∫ x n+ 2 ' e− x dx = + ∫ x n+ 2e− x dx
e 0
2p
0 0 0
1 1 1
1 −x 1 1
0 ≤ x ≤1⇒ ≤ e ≤ 1 ⇒ ⋅ x n+ 2 ≤ x n+ 2e − x ≤ x n+ 2 ⇒ ∫ x n+ 2 dx ≤ ∫ x n+ 2 e− x dx ≤ ∫ x n+ 2 dx 1p
e e e0 0 0
1 1
1 1
Cum lim ∫x
n+2
dx = lim = 0 , obținem lim ∫ x n + 2 e− x dx = 0 ⇒ lim ( n + 2 ) I n = 2p
n→+∞ n →+∞ n + 3 n→+∞ n→+∞ e
0 0

Probă scrisă la matematică M_mate-info Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019


Proba E. c)
Matematică M_mate-info
Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I – Scrieți, pe foaia de examen, rezolvările complete. (30 de puncte)
 3 
5p 1. Determinați elementele mulțimii M =  x ∈ ℤ ∈ ℕ .
 x + 1 
5p 2. Se consideră x1 și x2 soluțiile ecuației x 2 − mx − 1 = 0 , unde m este număr real. Determinați
x12 − 1 x22 − 1
numărul real m , știind că + = 2.
x1 x2
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2− x − x = 0.

{ }
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea A = log 2 n n ∈ ℕ∗ , n ≤ 20 , acesta să

fie număr natural.


5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele M ( 0, 2 ) și P (1,1) . Determinați ecuația
mediatoarei segmentului MP .
5p 6. Se consideră triunghiul ABC cu AB = 5 2 , m ( ∢A ) = 45° şi m ( ∢C ) = 30° . Determinați
lungimea laturii BC .
SUBIECTUL al II-lea – Scrieți, pe foaia de examen, rezolvările complete. (30 de puncte)
1 2 4  x + 2 y + 4z = 5
  
1. Se consideră matricea M ( m ) =  −1 m −1 și sistemul de ecuații  − x + my − z = −2 , unde m
m 1 3  mx + y + 3z = 4
  
este număr real.
5p a) Arătați că det ( M ( 0 ) ) = 3 .
5p b) Determinați valorile reale ale lui m pentru care sistemul are soluție unică.
5p c) Pentru m = 1 , determinați soluțiile ( x0 , y0 , z0 ) ale sistemului pentru care 4 y0 = ( x0 + z0 ) .
2 2

2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție asociativă, cu element neutru,


1 1 9
x ∗ y = xy − ( x + y ) + .
3 2 4
1 3  3 3
5p a) Demonstrați că x ∗ y =  x −  y −  + , pentru orice numere reale x și y .
3 2  2 2
5p b) Determinați numerele reale x pentru care x ∗ x ∗ x = x .
5p c) Demonstrați că nu există niciun număr natural n al cărui simetric în raport cu legea de compoziție
„ ∗ ” să fie număr natural.
SUBIECTUL al III-lea – Scrieți, pe foaia de examen, rezolvările complete. (30 de puncte)

(
1. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x − ln x 2 + x + 1 . )
x ( x − 1)
5p a) Arătați că f ' ( x ) = , x∈ℝ .
x2 + x + 1
Probă scrisă la matematică M_mate-info Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
5p b) Determinați abscisele punctelor situate pe graficul funcției f în care tangenta la graficul funcţiei
1
f este paralelă cu dreapta de ecuație y = − x + 2 .
7
5p c) Demonstra ți c ă pentru fiecare numă r natural nenul n , ecuația f ( x ) + n = 0 are soluție unică.
x
2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x .
e
2
5p a) Arătați că ∫ e f ( x ) dx = 2 .
x

0
5p b) Demonstrați că suprafața plană delimitată de graficul funcției f , axa Ox și dreptele de ecuații
2
x = −1 și x = 1 are aria egală cu 2 − .
e
1
5p c) Pentru fiecare număr natural nenul n , se consideră I n = ∫ x n f ( x ) dx . Demonstrați că
0
1
lim ( n + 2 ) I n = .
n→+∞ e

Probă scrisă la matematică M_mate-info Model


Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2019
Proba E. c)
Matematică M_pedagogic
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Model
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 2 3 − 20 + 45 − 5 + 4 − 12 = 2 3 − 2 5 + 3 5 − 5 + 2 − 2 3 = 3p
( ) (
= 2 3 − 2 3 + −2 5 + 3 5 − 5 + 2 = 2 ) 2p
2. f ( 3) = 10 , f (1) = 8 ⇒ a = f ( 3) − f (1) = 2 3p
f ( a ) = f ( 2) = 9 2p
3. 2 x 2 + 4 x + 1 = x2 + 2 x + 1 ⇒ x2 + 2 x = 0 2p
x = −2 , care nu convine sau x = 0 , care convine 3p
4. 50 x
Prețul după prima ieftinire este x − ⋅ x = , unde x este prețul inițial al obiectului 2p
100 2
x 50 x x x
Prețul după a doua ieftinire este − ⋅ = , deci = 100 ⇒ x = 400 de lei 3p
2 100 2 4 4
5. Mijlocul segmentului NP este punctul Q ( −1, −2 ) 3p
MQ = 1 2p
6. AB 3 AB
cos B = ⇒ = 3p
BC 2 10
AB = 5 3 2p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. 2∗2 = 2⋅2⋅2 − 2⋅2 − 2⋅2 + 3 = 3p
=8−4−4+3=3 2p
2. x ∗ y = 2 xy − 2 x − 2 y + 2 + 1 = 2p
= 2 x ( y − 1) − 2 ( y − 1) + 1 = 2 ( x − 1)( y − 1) + 1 , pentru orice numere reale x și y 3p
3. 3 3 
x∗ = 2 ( x − 1)  − 1 + 1 = x − 1 + 1 = x , pentru orice număr real x 2p
2 2 
3 3  3 3
∗ x = 2  − 1 ( x − 1) + 1 = x − 1 + 1 = x = x ∗ , pentru orice număr real x , deci e = este
2  2  2 2 3p
elementul neutru al legii de compoziție „ ∗ ”
4. 5 5  1 3
2 ∗ = 2 ( 2 − 1)  − 1 + 1 = 2 ⋅ + 1 = 2p
4 4  4 2
5 5  1 3 5
∗ 2 = 2  − 1 ( 2 − 1) + 1 = 2 ⋅ + 1 = , deci este simetricul lui 2 în raport cu legea de
4 4  4 2 4 3p
compoziţie „ ∗ ”
5. 2 ( x + 1 − 1)( x − 1 − 1) + 1 = 1 ⇔ x ( x − 2 ) = 0 3p
x = 0 sau x = 2 2p
6. 2 ( n − 1)( n + 1 − 1) + 1 ≤ 5 ⇔ ( n − 1) n ≤ 2 2p
Cum n este număr natural nenul, obținem n = 1 sau n = 2 3p
Probă scrisă la matematică M_pedagogic Model
Barem de evaluare şi de notare
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. 1 4
det A = = 1 ⋅ ( −2 ) − ( −3) ⋅ 4 = 3p
−3 −2
= −2 + 12 = 10 2p
2.  27 −6 
B⋅B =   2p
 −12 3 
 30 −6   3 0   27 −6 
6 B − 3I 2 =  − =  = B⋅B 3p
 −12 6   0 3   −12 3 
3.  x 4x   5y − y   x + 5y 4x − y 
xA + yB =   +  =  2p
 −3x −2 x   −2 y y   −3x − 2 y −2 x + y 
 x + 5y 4x − y   7 7 
 =  , de unde obținem x = 2 și y = 1 3p
 −3 x − 2 y −2 x + y   −8 −3 
4. det B = 3 2p
 1 1
 3 3
B −1 =   3p
 2 5
 
 3 3
5.  4 −5 
X = B− A⇒ X =  2p
1 3 
4 −5
det X = = 17 ≠ 0 , deci matricea X este inversabilă 3p
1 3
6. 1 + a 4 
A + aI 2 =   ⇒ det ( A + aI 2 ) = a − a + 10 =
2
2p
 − 3 a − 2 
2
 1  39
= a −  + > 0 , pentru orice număr real a 3p
 2 4

Probă scrisă la matematică M_pedagogic Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019


Proba E. c)
Matematică M_pedagogic
Model
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I – Scrieți, pe foaia de examen, rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. Arătați că 2 3 − 20 + 45 − 5 + 4 − 12 = 2 .
5p 2. Se consideră funcția f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x + 7 . Calculați f ( a ) , unde a = f ( 3) − f (1) .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 2x2 + 4 x + 1 = x + 1 .
5p 4. După două ieftiniri succesive cu câte 50% , un obiect costă 100 de lei. Calculați prețul inițial al
obiectului.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele M ( −2, −2 ) , N ( −2,0 ) şi P ( 0, −4 ) . Determinați
lungimea medianei din vârful M al triunghiului MNP .
5p 6. Se consideră triunghiul ABC dreptunghic în A , cu BC = 10 și m ( ∢B ) = 30° . Calculaţi lungimea
laturii AB .
SUBIECTUL al II-lea – Scrieți, pe foaia de examen, rezolvările complete. (30 de puncte)
Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compoziţie asociativă x ∗ y = 2 xy − 2 x − 2 y + 3 .
5p 1. Arătați că 2 ∗ 2 = 3 .
5p 2. Demonstrați că x ∗ y = 2 ( x − 1)( y − 1) + 1 , pentru orice numere reale x și y .
3
5p 3. Arătați că e = este elementul neutru al legii de compoziţie „ ∗ ”.
2
5
5p 4. Verificați dacă este simetricul lui 2 în raport cu legea de compoziţie „ ∗ ”.
4
5p 5. Determinați numerele reale x pentru care ( x + 1) ∗ ( x − 1) = 1 .
5p 6. Determinați numerele naturale nenule n pentru care n ∗ ( n + 1) ≤ 5 .

SUBIECTUL al III-lea – Scrieți, pe foaia de examen, rezolvările complete. (30 de puncte)


1 4  5 −1 1 0
Se consideră matricele A =  , B=  și I 2 =  .
 −3 −2   −2 1  0 1
5p 1. Arătați că det A = 10 .
5p 2. Arătaţi că B ⋅ B = 6 B − 3I 2 .
7 7
5p 3. Determinați numerele reale x și y pentru care xA + yB =  .
 −8 −3 
5p 4. Determinaţi inversa matricei B .
5p 5. Arătați că matricea X ∈ M2 ( ℝ ) , care verifică egalitatea A + X = B , este inversabilă.
5p 6. Demonstrați că det ( A + aI 2 ) > 0 , pentru orice număr real a .

Probă scrisă la matematică M_pedagogic Model


Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2019
Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 1

1
=
(1 + i ) − (1 − i ) = 2i = i
3p
1− i 1+ i 12 − i 2 2
a = i 2 = −1 , care este număr întreg 2p
2. ∆ = 49 − 4m 2p
 49 
∆ ≥ 0 ⇔ m ∈  −∞,  , deci cel mai mare număr natural m pentru care soluțiile ecuației
 4 3p
sunt numere reale este 12
( )
3. 3x 1 + 3 + 32 = 117 ⇔ 3x = 9
3p
x=2 2p
4. Cn2 = 36 , unde n este numărul de elemente ale mulțimii 3p
n ( n − 1)
= 36 , deci n = 9 2p
2
5. Mijlocul segmentului AB este punctul M (1, −1) 2p
1 1 3
Ecuația medianei din C este y + 1 = ( x − 1) , deci y = x − 3p
2 2 2
6. cos x sin x + sin x cos x = 1 ⇔ sin 2 x = 1 3p
 π π
Cum x ∈  0,  , obținem x = 2p
 2  4
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a)  2 0 1 2 0 1
 
A ( 0 ) =  3 −1 1 ⇒ det ( A ( 0 ) ) = 3 −1 1 = 2p
 −3 0 1 −3 0 1
 
= −2 + 0 + 0 − 3 − 0 − 0 = −5 3p
b) 2 a 1
det ( A ( a ) ) = 3 2a − 1 1 = −a 2 + 6a − 5 , pentru orice număr real a 3p
a −3 a 1
a = 1 sau a = 5 2p
c)  2x + y + z = 1

Pentru a = 1 , sistemul este  3 x + y + z = 1 și, scăzând primele două ecuații, obținem
−2 x + y + z = 1 3p

x0 = 0 , deci y0 + z0 = 1
x02 = y0 z0 ⇒ y0 z0 = 0 , deci soluțiile sunt ( 0,1,0 ) sau ( 0,0,1) , care convin 2p

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
2.a) x ∗ y = 5 xy − 5 x − 5 y + 5 + 1 = 3p
= 5 x ( y − 1) − 5 ( y − 1) + 1 = 5 ( x − 1)( y − 1) + 1 , pentru orice numere reale x și y 2p
b) x ∗ x = 5 ( x − 1) + 1 , x ∗ x ∗ x = 25 ( x − 1) + 1
2 3
2p

( x − 1)3 < 1 ⇔ x ∈ ( −∞,2 ) 3p


c)  1  1  1
25  − 1 + 1
 1
− 1
 1
+ 1
 1
− 1

+ 1 + 1 = −19 ⇔
(1 − n)(n + 3) = − 4
3p
 n  n  n + 1  n + 1  n + 2  n + 2  n (n + 2) 5
Cum n este număr natural nenul, obținem n = 3 2p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) 1 2 x − 2 ( x − 1)
f ′( x) = − = 3p
x x2
x − 2x + 2x − 2 x − 2
= = 2 , x ∈ ( 0, +∞ ) 2p
x2 x
b) Tangenta la graficul funcției f în punctul ( a, f ( a ) ) este perpendiculară pe dreapta de
3p
ecuație y = x ⇔ f ' ( a ) = −1
a−2
2
= −1 ⇔ a 2 + a − 2 = 0 ⇔ a = −2 , care nu convine sau a = 1 , care convine 2p
a
c) f ' ( x ) < 0 , pentru orice x ∈ ( 0, 2 ) ⇒ f este strict descrescătoare pe ( 0,2 ) 2p
π π  π 
0 <1< < 2 ⇒ f   < f (1) și, cum f (1) = 0 , obținem f   < 0 3p
2 2 2
2.a) 3 3  x3 3
∫ ( )
f ( x ) dx = ∫ x 2 + 1 dx =  + x  =
 3  3p
0 0  0
27
= + 3 − 0 = 12 2p
3
b) 1 1
( )
x x 1 1
g ( x) = ⇒ A = ∫ g ( x ) dx = ∫ dx = ln x 2
+ 1 = 3p
x2 + 1 0 0 x 2
+ 1 2 0
1
= ln 2 2p
2
c) x
Funcția h : ℝ → ℝ , h ( x ) = ∫ e ( ) dt − x este derivabilă și h ' ( x ) = e x +1 − 1
f t 2
2p
0
h ' ( x ) > 0 pentru orice număr real x , deci h este strict crescătoare pe ℝ ⇒ h este injectivă
x
și, cum h ( 0 ) = 0 , există un unic număr real x pentru care ∫ e ( ) dt = x
f t 3p
0

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2019


Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
Model
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I – Scrieți, pe foaia de examen, rezolvările complete. (30 de puncte)
2
 1 1 
5p 1. Arătați că numărul a =  −  este întreg, unde i = −1 .
2
1− i 1+ i 
5p 2. Determinați cel mai mare număr natural m pentru care soluțiile ecuației x 2 − 7 x + m = 0 sunt
numere reale.
5p 3. Rezolvați în mulţimea numerelor reale ecuaţia 3x + 3x +1 + 3x + 2 = 117 .
5p 4. Determinați numărul de elemente ale unei mulțimi, știind că aceasta are exact 36 de submulțimi cu
două elemente.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( −1,1) , B ( 3, − 3) și C ( 3,0 ) . Determinaţi ecuaţia
medianei din C a triunghiului ABC .
 π
5p 6. Determinați x ∈  0,  pentru care cos x sin (π − x ) − sin x cos (π + x ) = 1 .
 2
SUBIECTUL al II-lea – Scrieți, pe foaia de examen, rezolvările complete. (30 de puncte)

 2 a 1  2 x + ay + z = 1
 
1. Se consideră matricea A ( a ) =  3 2a − 1 1 și sistemul de ecuații  3x + ( 2a − 1) y + z = 1 ,
a − 3 a 1 ( a − 3) x + ay + z = 2a − 1
 
unde a este număr real.
5p a) Arătați că det ( A ( 0 ) ) = −5 .
5p b) Determinați numerele reale a pentru care det ( A ( a ) ) = 0 .
5p c) Pentru a = 1 , determinați soluțiile ( x0 , y0 , z0 ) ale sistemului pentru care x02 = y0 z0 .
2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție asociativă x ∗ y = 5 xy − 5( x + y) + 6 .

5p a) Demonstrați că x ∗ y = 5 ( x − 1)( y − 1) + 1 , pentru orice numere reale x și y .


5p b) Determinați valorile reale ale lui x pentru care x ∗ x ∗ x < 26 .
1 1 1
5p c) Determinați numărul natural nenul n pentru care 2 ∗ ∗ = −19 .
n ( n + 1) ( n + 2 )2
2

SUBIECTUL al III-lea –- Scrieți, pe foaia de examen, rezolvările complete. (30 de puncte)


2 ( x − 1)
1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = ln x − .
x
x−2
5p a) Arătaţi că f ' ( x ) = , x ∈ ( 0, +∞ ) .
x2
5p b) Determinați abscisa punctului situat pe graficul funcției f în care tangenta la graficul funcţiei f
este perpendiculară pe dreapta de ecuație y = x .
π 
5p c) Demonstrați că f   < 0 .
2

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Model


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x 2 + 1 .
3
5p a) Arătați că ∫ f ( x ) dx = 12 .
0
x
5p b) Determinați aria suprafeței plane delimitate de graficul funcției g : ℝ → ℝ , g ( x ) = , axa
f ( x)
Ox și dreptele de ecuații x = 0 și x = 1 .
x
5p c) Demonstrați că există un unic număr real x pentru care ∫ e ( ) dt = x .
f t

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Model


Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2019
Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Model
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. N = 16 + 24i + 9i 2 + 9 − 24i + 16i 2 = 2p
= 16 − 9 + 9 − 16 = 0 , care este număr natural 3p
2. f ( a ) = a ⇔ 2 − a2 = a ⇔ a2 + a − 2 = 0 3p
a = −2 sau a = 1 2p
3. 5 (1 + 5 ) = 30 ⇔ 5 = 5
x x
3p
x =1 2p
4. Mulțimea M are 49 de elemente, deci sunt 49 de cazuri posibile 1p
În mulțimea M sunt 7 numere naturale, deci sunt 7 cazuri favorabile 2p
nr. cazuri favorabile 7 1
p= = = 2p
nr. cazuri posibile 49 7
5. Mijlocul segmentului AC este punctul M ( 2,3) 2p

BM = ( 3 − 2 )2 + ( 5 − 3)2 = 5 3p
6. ( sin x + cos x )2 + ( sin x − cos x )2 = sin 2 x + 2sin x cos x + cos2 x + sin 2 x − 2sin x cos x + cos2 x = 2p

( 2 2
)
= 2 sin x + cos x = 2 ⋅ 1 = 2 , pentru orice număr real x 3p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1.a)  1 −1 1 −1
A (1,1) =   ⇒ det ( A (1,1) ) = = 1 ⋅ 1 − 1 ⋅ ( −1) = 3p
1 1  1 1
=1+1 = 2 2p
b)  n − 1 0   n + 1 0   2018 0   2n 0   2018 0 
 0 − + 0 + = 0  ⇔  0 2n  =  0  3p
 n 1   n 1   2018     2018 
n = 1009 2p
c)  x −1 x −1  a 2   x 2 − 1 −2 x   a 2 
 1 x  1 x  =  −2 a  ⇔  =  3p
      2x x 2 − 1  −2 a 
x = −1 , de unde obținem a = 0 2p
2.a) f ( −1) = ( −1) − 7 ⋅ ( −1) + m ⋅ ( −1) − 8 = − m − 16
3 2
2p
f (1) = 13 − 7 ⋅ 12 + m ⋅ 1 − 8 = m − 14 ⇒ f ( −1) + f (1) = − m − 16 + m − 14 = −30 , pentru orice
3p
număr real m
b) f ( 2 ) = 0 ⇒ m = 14 , deci f = X 3 − 7 X 2 + 14 X − 8 2p
Câtul este X − 4 și restul este X − 4 3p
c) x1 x3 = ⇒ x1 x2 x3 =
x22 și, cum x1 x2 x3 = 8 , obținem x2 = 2
x23 2p
Polinomul f are rădăcinile 1, 2 și 4 , deci m = 14 3p
Probă scrisă la matematică M_tehnologic Model
Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a)
( 2 x + 2 )( x + 2 ) − ( x 2 + 2 x + 1) ⋅1
f '( x ) = = 3p
( x + 2 )2
x 2 + 4 x + 3 ( x + 1)( x + 3)
= = , x ∈ ( −2, +∞ ) 2p
( x + 2 )2 ( x + 2 )2
b) f ( x) x2 + 2 x + 1
lim = lim =1 2p
x → +∞ x x → +∞ x ( x + 2 )

lim
x → +∞
( f ( x ) − x ) = x→lim+∞ x +1 2 = 0 , deci dreapta de ecuație y = x este asimptotă oblică spre
3p
+∞ la graficul funcției f
c) 2
f '' ( x ) = , x ∈ ( −2, +∞ ) 2p
( x + 2 )3
f '' ( x ) > 0 , pentru orice x ∈ ( −2, +∞ ) , deci funcția f este convexă pe ( −2, +∞ ) 3p
2.a) x3
F : ( 0, +∞ ) → ℝ , F ( x ) = + ln x + c , unde c ∈ ℝ 3p
3
1 1 x3 1
Cum F (1) = + c , obținem F (1) = 0 ⇔ c = − , deci F ( x ) = + ln x − 2p
3 3 3 3
b)  x5 1 2
2 2
1  1 
g ( x ) = x2 + ⇒ V = π ∫ g 2 ( x ) dx = π ∫  x 4 + 2 x + 2  dx = π ⋅  + x 2 −  = 3p
 5 x  1
1 x 
x 1 
 32 1 1  97π
= π  + 4 − − − 1 + 1 = 2p
 5 2 5  10
c) m m

∫( ) 1 1 m 1
f ( x ) − x 2 ln x dx = ∫ ln x dx = ln 2 x = ln 2 m 3p
1 1
x 2 1 2
1 2 1 1
ln m = ⇔ ln m = −1 sau ln m = 1 , deci m = , care nu convine sau m = e , care convine 2p
2 2 e

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Model


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Examenul de bacalaureat naţional 2019
Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Model
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I – Scrieți, pe foaia de examen, rezolvările complete. (30 de puncte)
5p 1. Arătați că numărul N = ( 4 + 3i ) + ( 3 − 4i ) este natural, unde i = −1 .
2 2 2

5p 2. Determinaţi numerele reale a , știind că punctul A ( a, a ) aparține graficului funcției f : ℝ → ℝ ,


f ( x ) = 2 − x2 .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 5 x + 5 x+1 = 30 .
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea M = { }
1, 2, 3,… , 49 , acesta să
fie număr natural.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 2,5 ) , B ( 3,5 ) și C ( 2,1) . Determinați lungimea
medianei din B a triunghiului ABC .
5p 6. Demonstrați că ( sin x + cos x )2 + ( sin x − cos x )2 = 2 , pentru orice număr real x .
SUBIECTUL al II-lea – Scrieți, pe foaia de examen, rezolvările complete. (30 de puncte)
x −y
1. Se consideră matricea A ( x, y ) =   , unde x și y sunt numere reale.
y x 
5p a) Arătați că det ( A (1,1) ) = 2 .
5p b) Determinați numărul natural n pentru care A ( n − 1,0 ) + A ( n + 1,0 ) = A ( 2018,0 ) .
5p c) Determinați numărul real a , știind că există un număr real x pentru care A ( x,1) ⋅ A ( x,1) = A(a, −2) .
2. Se consideră polinomul f = X 3 − 7 X 2 + mX − 8 , unde m este număr real.
5p a) Arătați că f ( −1) + f (1) = −30 , pentru orice număr real m .
5p b) Determinați câtul și restul împărțirii polinomului f la X 2 − 3 X + 1 , știind că f se divide cu
X −2.
5p c) Determinați numărul real m pentru care polinomul f are trei rădăcini reale pozitive, în progresie
geometrică.
SUBIECTUL al III-lea – Scrieți, pe foaia de examen, rezolvările complete. (30 de puncte)
x2 + 2x + 1
1. Se consideră funcţia f : ( −2, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = .
x+2
( x + 1)( x + 3) , x ∈ ( −2, +∞ ) .
5p a) Arătați că f ' ( x ) =
( x + 2 )2
5p b) Determinați ecuația asimptotei oblice spre +∞ la graficul funcției f .
5p c) Demonstrați că funcția f este convexă pe ( −2, +∞ ) .
1
2. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → ℝ , f ( x ) = x 2 +
.
x
5p a) Determinați primitiva F a funcției f pentru care F (1) = 0 .
5p b) Arătați că volumul corpului obţinut prin rotația în jurul axei Ox a graficului funcţiei
97π
g : [1, 2] → ℝ , g ( x ) = f ( x ) este egal cu .
10
m
5p c) Determinaţi numărul m ∈ (1, +∞ ) , știind că ∫ ( f ( x) − x ) ln x dx = 12 .
2

1
Probă scrisă la matematică M_tehnologic Model
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2019


Proba E. c)
Istorie

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


MODEL
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator,
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările.

• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.


• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

1. 2 puncte pentru numirea oricărei cetăți precizate în sursa A


2. 2 puncte pentru precizarea, din sursa B, a oricărei informații referitoare la Liga Sfântă
3. câte 3 puncte pentru menţionarea fiecărui spațiu istoric la care se referă atât sursa A cât și
sursa B (3px2=6p)
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei B, corespunzătoare sursei care susţine
că românii obțin victoria în luptele desfășurate împotriva tătarilor
5. 7 puncte pentru scrierea oricărei relații cauză-efect stabilită între două informații selectate din
sursa A, precizând rolul fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect)
6. câte 1 punct pentru menţionarea oricăror alte două acţiuni diplomatice la care participă românii
în secolele al XV-lea - al XVI-lea, în afara celor la care se referă sursele date (1px2=2p)
câte 2 puncte pentru prezentarea fiecărei acțiuni diplomatice menţionate (2px2=4p)
7. 4 puncte pentru menţionarea oricărei asemănări între două acţiuni militare în care sunt
implicați românii în secolul al XIV-lea

SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte)

1. 2 puncte pentru numirea legii fundamentale a statului român, precizată în sursa dată
2. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa dată
3. câte 3 puncte pentru menţionarea conducătorului statului român și a oricărei atribuții a
acestuia la care se referă sursa dată (3px2=6p)
4. câte 3 puncte pentru menţionarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii referitoare la
„națiune‟ (3px2=6p)
5. 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la
motivele instaurării dinastiei străine în spațiul românesc
câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informaţii care susţin punctul
de vedere formulat (3px2=6p)
6. 4 puncte pentru argumentarea afirmaţiei date prin prezentarea oricărui fapt istoric relevant și
prin utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.) şi concluzia
(aşadar, ca urmare etc.)

Probă scrisă la istorie MODEL


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte)


Informaţia istorică – 24 de puncte distribuite astfel:
- câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două acțiuni desfășurate în politica internă a
statului român, în primul deceniu al perioadei postbelice (3px2=6p)
- 2 puncte pentru menţionarea oricărui fapt istoric prin care România participă la relațiile
internaționale din primul deceniu al perioadei postbelice
3 puncte pentru prezentarea faptului istoric menţionat, prin evidenţierea relaţiei istorice de
cauzalitate şi utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici
1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/a unei caracteristici referitoare la
faptul istoric menţionat
- 2 puncte pentru precizarea oricărei cauze a instaurării național-comunismului în România
câte 3 puncte pentru menţionarea oricăror două fapte istorice desfășurate de statul român
în această perioadă (3px2=6p)
- 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la evoluția politică a României în
ultimul deceniu al secolului al XX-lea
4 puncte pentru susținerea punctului de vedere formulat printr-un argument istoric –
prezentarea oricărui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea
(deoarece, pentru că etc.) şi concluzia (aşadar, ca urmare etc.)

Ordonarea şi exprimarea ideilor menţionate – 6 puncte distribuite astfel:


- 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat
1 punct pentru utilizarea parţială a limbajului istoric adecvat
- 1 punct pentru structurarea eseului (introducere - cuprins - concluzie)
- 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice
1 punct pentru respectarea parţială a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice
- 1 punct pentru respectarea limitei de spaţiu

Probă scrisă la istorie MODEL


Barem de evaluare şi de notare
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat național 2019


Proba E. c)
Istorie
MODEL
Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator,
instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


Citiţi, cu atenţie, sursele de mai jos:
A. „Ultimul război pe care l-a purtat Iancu de Hunedoara cu Imperiul Otoman a fost la
Belgrad, în 1456. Stăpânirea acestei cetăți însemna, de fapt, drum liber spre şesul din faţă; nu
degeaba i se spunea doar „cheia regatului Ungariei”, așa după cum Chilia şi Cetatea Albă erau
„cheile” Moldovei. De aceea Mahomed al II-lea se hotărî să o cucerească. În fruntea unei armate
uriaşe […] el sosi la începutul lunii iulie în faţa cetăţii. Iancu, la rândul lui, luase măsurile cuvenite
de apărare. Întărise garnizoana Belgradului […] și o aprovizionase cu cele necesare – muniţii şi
alimente […]. Asediul a început în ziua de 5; în ziua de 14 avu loc lupta navală de la Salankemen
în care turcii au fost învinşi; îndată după aceea sosi la Belgrad şi Iancu, a cărui armată cuprindea
şi un corp de cruciaţi. Asaltul general se produse în după-amiaza zilei de 21 iulie. Turcii reuşesc în
cele din urmă să pătrundă în oraş; [dar] un contraatac viguros îi sileşte să se retragă. A doua zi,
are loc o nouă luptă la marginea oraşului. Pentru că sunt izbiţi în plin de artileria lui Iancu […] și
atacaţi cu furie de cavalerie, precum şi de cruciaţi […], turcii sunt cuprinşi de panică şi se retrag în
dezordine. […] Vestea că Belgradul nu putuse fi luat şi că Mahomed al II-lea […] a trebuit să fugă
rănit, produse o extraordinară bucurie în toată Europa.” (C. C. Giurescu, Istoria românilor)

B. „Apelul papei Clement al VIII-lea către monarhii „creştini”, să se unească într-o ligă
„sfântă” împotriva Imperiului Otoman, primise unele răspunsuri favorabile din Spania, din
ducatele italiene Mantova, Toscana şi Ferrara, din câteva state germane şi de la împăratul
Rudolf al II-lea de Habsburg […]. Ţările Române, în hotar cu Imperiul Otoman şi cu forţe
armate proprii, prezentau o deosebită însemnătate. Diplomaţia habsburgică […] încheie tratate
cu Aron Vodă al Moldovei şi cu Sigismund Bathory, principele Transilvaniei. Mihai Viteazul, fără
să mai aştepte propuneri, are iniţiativa diplomatică şi politică, hotărând cu amintiţii conducători «ca
să fie nedespărţiţi unii cu alţii» şi să înceapă împreună acţiunea. […] Atacurile oştilor muntene din
toamna şi iarna 1594-1595, pe linia Dunării […], înfrângerea tătarilor la Putineiu, Stăneşti şi
Şerpăteşti, primele succese ale românilor moldoveni la Babadag, Măcin, Ismail […], Tighina,
însemnau o întreită lovitură - [pentru otomani] - de ordin politic, militar şi economic […].
Reacţia Porţii: decide înlăturarea lui Mihai Viteazul şi transformarea Ţării Româneşti în
paşalâc. Pentru a doua oară în secolul al XVI-lea, existenţa statului muntean este pusă în
cumpănă.” (C. C. Giurescu, D. C. Giurescu, Scurtă istorie a românilor)

Pornind de la aceste surse, răspundeţi la următoarele cerinţe:


1. Numiţi o cetate precizată în sursa A. 2 puncte
2. Precizaţi, din sursa B o informație referitoare la Liga Sfântă. 2 puncte
3. Menţionaţi două spații istorice la care se referă atât sursa A, cât și sursa B. 6 puncte
4. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susţine că românii obțin victoria
în luptele desfășurate împotriva tătarilor. 3 puncte
5. Scrieţi o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii selectate din sursa A precizând rolul
fiecăreia dintre aceste informaţii (cauză, respectiv efect). 7 puncte
6. Prezentaţi alte două acţiuni diplomatice la care participă românii în secolele al XV-lea - al XVI-lea,
în afara celor la care se referă sursele date. 6 puncte
7. Menţionaţi o asemănare între două acţiuni militare în care sunt implicați românii în secolul al
XIV-lea. 4 puncte

Probă scrisă la istorie MODEL


Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


Citiţi, cu atenţie, sursa de mai jos:
„Constituţia din 1866 este cea dintâi Constituţie românească întocmită de reprezentanţii
legitimi ai naţiunii române. [...] Această Constituţie introduce trei principii: principiul suveranităţii
naţionale potrivit căruia toate puterile emană de la naţiune, principiul guvernării reprezentative,
după care naţiunea nu poate guverna decât prin delegaţi şi principiul separării puterilor în stat, în
legislativă, executivă şi judecătorească, ai căror titulari sunt independenţi unii de alţii. [...] [Domnul]
[...] se bucura de două privilegii monarhice: irevocabilitatea şi inviolabilitatea. [...]
[Domnul] [...] putea să revoce miniştri, să provoace demisia guvernului, să nu sancţioneze o
lege, să hotărască prorogarea* sau dizolvarea parlamentului, să acorde amnistii. [...]
Nu întâmplător el era străin. Şi nu întâmplător dintr-o familie domnitoare din Europa (în
cazul viitorului rege Carol I din familia Hohenzollern-Sigmaringen ce se afla pe tronul Germaniei).
Era una dintre doleanţele cele mai însemnate ale Divanurilor ad-hoc din 1857. Românii voiau să
consolideze statul lor ameninţat cu dezmembrarea de imperiile vecine. Ei sperau că un principe
străin, dintr-o casă domnitoare din Apus, prin prestigiul ei şi, de ce nu, prin sprijinul familiei din care
venea le va putea fi de folos în redobândirea independenţei şi păstrarea ei. [...] Şi mai era un rost
al aducerii unui principe străin: oprirea rivalităţilor pământene pentru domnie. În această idee, a
asigurării unei stabilităţi politice, Constituţia de la 1866 introduce principiul eredităţii în desemnarea
monarhului (până atunci domnia fusese electivă, preferându-se, pe cât a fost cu putinţă, aceia care
aveau legături de rudenie cu fostul domn).” (I. Mamina, I. Bulei, Guverne şi guvernaţi)
* amânarea ședințelor unei adunări legiuitoare pentru un anumit timp

Pornind de la această sursă, răspundeţi la următoarele cerinţe:


1. Numiţi legea fundamentală a statului român, precizată în sursa dată. 2 puncte
2. Precizaţi secolul la care se referă sursa dată. 2 puncte
3. Menţionaţi conducătorul statului român și o atribuție a acestuia la care se referă sursa dată.
6 puncte
4. Menţionaţi, din sursa dată, două informaţii referitoare la „națiune‟. 6 puncte
5. Formulaţi, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la motivele instaurării dinastiei
străine în spațiul românesc, susţinându-l cu două informaţii selectate din sursă. 10 puncte
6. Argumentaţi, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia România se implică în
relațiile internaționale în primele trei decenii după evenimentele la care se referă sursa dată.
(Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă
cauzalitatea şi concluzia.) 4 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre viața politică din România postbelică,
având în vedere:
- menţionarea a două acțiuni desfășurate în politica internă a statului român, în primul
deceniu al perioadei postbelice;
- prezentarea unui fapt istoric prin care România participă la relațiile internaționale din primul
deceniu al perioadei postbelice;
- precizarea unei cauze a instaurării național-comunismului în România și menţionarea a
două fapte istorice desfășurate de statul român în această perioadă;
- formularea unui punct de vedere referitor la evoluția politică a României în ultimul deceniu
al secolului al XX-lea şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.
Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea
relaţiei cauză-efect, elaborarea argumentului istoric (prezentarea unui fapt istoric relevant și
utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii
cronologice/logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.

Probă scrisă la istorie MODEL


Pagina 2 din 2