Sunteți pe pagina 1din 2
MINISTERUL JUSTITIEL wee AWELG 7 02.2018 Domnultut Dimitrie Bogdan LICU Prim-adjunct al Procurorulul General Parchetul de pe lang8 Inalta Curte de Casatie #1 Justitie timate comnule Prim-adjunct al Procurorulul General, \ ‘Avand in vedere vacantarea funetiei de Procuror General al Parchetulut de pe Langa lnalta Curce ee Casatie si Justtie (PICCd) 3 clspaztile art, $4. alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul Judecdtorilor st procurortor, cu modificirile si completarite ulteroare, otrivit cirora_numirea in aceasta funclie se face de Pregedintele RomAniel, (a ropunerea ministrulut justitiel, cu avizul Consiliaul Superior al Magistraturt, dintre Procurort care av 0 vechime minim de 10 aat tn functia de JudecStor s2u procurcr, pe © erioada de 3 ani, cu posibiitatea reinvestiri o singurd dat8, vA rog sa comunicast Precuroritor din cadrul Ministerulul Public postbiltatea de arsi depune candidature pentru ocuparea functiet mentionate. Dupk cum cunoasteti, una dintre recomandirite Comisiet Europene cuprinse in ultimul Raport de evaluare a Romaniei din cadrul Mecanismulul de Cocperare # de Verficare se referd ta numirea in functii de conducere in cadrul PICCJ prin procedur clare, deschise si predefinite, Am in vedere c&, prin Hotdrarea nr.105/2013 a Sectie! pentru procurori 8 Consitiulul Superior al Magistraturii, au fost stabilite criterit de evaluere a candidagior in yederea numiri fn funetil de conducere si c& raportarea de cltre ministru la astfel de Criterti in cadrut procedurii de desemnare a candidatului spring obiectivele indicate mai sus. Jin vederea asiguraril unui proces transparent, critertile de evaluare detallate in anex, impreund cu calendarul estimativ al procedurit, vor fi facute publice. Candidatii care indeplinesc conditiile prevazute de art. 54, alin. 1-2 din Legea ar. 1303/2004, vor depune tn sustinerea candidaturit urmatoarele: = CY, conform modelulul european, +o scrisoare de intenfie (maxim 2 pagini), care s& cuprindé o scurta prezentare @ candidatului, detalit retevante despre experienta profesionala ( in activitatea managerial, in investigarea unor cauze complexe sau in activitatea. judiciara), calit&tile care fl recomand& pentru ocuparea functiet. Apdo 1), sce 80 Sore Rada ana éoe 3 FS Oot vert MINISTER! fustiytet transmise La Hinisterul Justtie’, Directia Resurse nd a data de 16 martie Documentele susmentionate vor fi Umane, in format electronic, la adresa de email: ‘dtu@iust.ro, 2016, procurorit urmand af invitat, incepand cu data de 18 martie 2016, la un dialog cu dninisirut Justitiet incurajez procurorit s& paiticipe intr-un numar cat mai mare la aceast® proceduri: de selectie In vederea propunerii pentru numirea Tn cea mal inalta functie' in iinisterul Public, asigqurandu:va cA tojt cei care prin rezultatele (or au dovedit integrate 5) imparfialitate, precum $i un inalt nivel de profesionatism, vor avea ganse egale. — ee vai Alexandra PRUNA minteeeLt Dustiter