Sunteți pe pagina 1din 3

III.

English-Romanian Glossary
No. English Romanian Notes
(AMT) Alternativ Minimum
• impozit minim obligatoriu
Tax
(JBMO) Junior Balkan Olimpiada Balcanică de

Mathematical Olympiad Matematică pentru Juniori
(MCQ) Multiple Choice
• întrebare cu alegere multiplă
Question
(MCSSP) Moldova Civil Programul pentru
• Society Strengthening Consolidarea Societăţii Civile
Programme în Moldova
(NCS) National Curriculum
• Curriculum-ul Naţional
Statement
• achievement certificate menţiune
• act of God calamitate naturală
• acute triangle triunghi ascuţitunghic
• Advisory Board Consiliul Consultativ
• answer form formular de răspuns
• breakdown (of plant) avarie (la uzină)
• casting vote vot decisiv
• cathetus catetă pl. catheti
• circular path traseu circular
• civil commotion agitaţie civilă
• cleared fund fond disponibil
• conclusion încheiere
• contest competiţie
• contestant concurent also competitor
• convex tetragon patrulater convex
• crossed check cec barat
• decimal zecimal
• decimal system sistem zecimal de numeraţie
• deposit slip certificat de depozit
• derivative derivată
• digit cifră
• direction ordin
• doubt suspiciune
• dreptunghic right
• edge muchie
• electronic deposit depozit pe un cont de card
• entry înscriere, înregistrare
A school that plans to enroll
• feeder school şcoală primară their students in a previously
established institution.
• finding concluzie la o comisie
• first circular prima circulară
• governmental order hotărîre guvernamentală
• governmental rule ordonanţă guvernamentală
instrucţiuni, linii directoare,
• guidelines
directive
• in pursuit of în căutarea
• integer număr întreg
• invigilator supraveghetor
• irreducible ireductibil
• line segment segment
• magnitude mărime
• marking scheme tabel de notare
• matrix matrice
• medal cut tip de medalie
• member (of a set) element al mulţimii
• mentor pedagog
• minor arc arc mic
• multiplication înmulţire
• nonempty nevid
• nonzero nenul
• odd impar
The papers that have been in a
competition or exam before.
• past paper lucrare anterioară
They are distributed to train
contestants.
• polyhedron poliedru
• polynomial polinom
• postage taxă poştală
• principal conducător
• protector patron
• protractor raportor pl. raportoare
• public awareness informare publică
• quantum sumă
• question cater variante de răspuns
• radius rază pl. radii
• ranking clasament
• ray semidreaptă
• receipt primire
• record arhivă
• rectangle dreptunghi
• refund rambursare
• registered mail scrisoare cu recomandare
• regulations regulament
• revision booklet caiet cu foaie velină/maculator
• school syllabus program şcolar
• secondary school liceu
• sequence şir numeric
• set mulţime
• side latură
• sub-commitee comisie
• subclause punct
• tetrahedron tetraedru
• the greatest common divisor cel mai mare divizor comun
• tiebreaker baraj
• to abide a se supune, a respecta
• to amend a modifica
• to assess a evalua
• to assign a aloca
• to cut a secţiona
• to despatch a expedia
• to enroll a se înmatricula
• to entitle a da dreptul
• to merge a uni
• to refer a transmite
• to supersede a înlocui
• typesetting culegere a textelor
• under the direction sub conducerea
• unit circle cerc trigonometric
• venue loc de adunare
• vertex vîrf

S-ar putea să vă placă și