Sunteți pe pagina 1din 66

ASIGURĂRILE AUTO IN CONTEXTUL

PIETEII ASIGURĂRILOR

CAPITOLUL 1: INTRODUCERE – IMPORTANŢA, TRĂSATURILE


SI NECESITATEA ASIGURĂRILOR

1.1 IMPORTANŢA, TRASĂTURILE ŞI NECESITATEA ASIGURĂRILOR


1.2 CLASIFICĂRI ŞI TIPURI DE ASIGURĂRI
1.3 ROLUL ŞI CARACTERISTICILE ASIGURĂRILOR DE BUNURI

CAPITOLUL 2: ASIGURĂRILE AUTO DIN ROMÂNIA ÎN


CONTEXTUL PIEŢEII EUROPENE

2.1 ASIGURĂRILE AUTO ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 2005 – 2008


2.1.1 ASIGURAREA DE RASPUNDERE CIVILA (RCA)
2.1.2 ASIGURAREA AUTO AVARII ŞI FURT (CASCO)
2.2 PIAŢA ASIGURĂRILOR AUTO DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN
PERIOADA 2005 – 2008
2.3 REGLEMENTAREA ACTIVITAŢII DE ASIGURARE
CAPITOLUL 3: ASIGURĂRILE AUTO LA SC. ALLIANTZ ŢIRIAC
3.1 POZIŢIA ALLIANTZ ŢIRIAC PE PIAŢA ASIGURĂRILOR DIN ROMÂNIA
3.2 STUDIU DE CAZ – ASIGURAREA AUTO DE RASPUNDERE CIVILA
(RCA)
3.3 STUDIU DE CAZ – ASIGURAREA AUTO FACULTATIVA DE FURT
SI AVARII (CASCO)
3.4 SOLUTIONAREA DAUNELOR
3.5 ANALIZA SWOT

CAPITOLUL 4: CONCLUZII SI PROPUNERI

0
CAPITOLUL 1

INTRODUCERE – IMPORTANTA, TRASATURILE SI


NECESITATEA ASIGURARILOR

1.1 Importanţa, trăsaturile şi necesitatea asigurărilor

Asigurarea este o garantare, o punere în siguranţa, o încredinţare, o promisiune fermă,


o măsura de prevedere ce se ia de cei interesaţi pentru conservarea bunurilor pe care le posedă,
pentru ocrotirea persoanelor fizice în cazul diminuării sau al pierderii capacităţii de muncă datorita
unor boli, accidente sau atingerii unei anumite limite de vârsta, precum şi pentru apărarea unor
drepturi supuse, eventual pierderii. Asigurarea este operaţiunea economico - financiară ce decurge
dintr-o obligaţie prevazută de lege sau dintr-un contract prin care asiguratul se obligă să plăteasc o
anumită suma de bani, denumită primă de asigurare, in schimbul căreia societatea de asigurări işi
asumă obligaţia ca, la producerea evenimentului (riscul asigurat) să plătească asiguratului sau
beneficiarului despăgubirea de asigurare sau suma asigurată.
Operaţia de asigurare oferă oamenilor protecţie faţa de riscurile determinate de însăşi
existenta umană, în raport cu fenomenele naturii, activitatea economică şi fenomenele sociale.
Societaţile de asigurări din România au o oferta destul de bogata de tipuri de asigurări: de la
Asigurarea auto de avarii şi furt (CASCO) şi Asigurarea de raspundere civilă obligatorie (RCA), la
asigurarea de raspundere civila a proprietarilor sau a deţinatorilor de câini si asigurări de raspundere
civilă a organizatorilor de concursuri automobilistice şi karting.
Ca orice piaţa şi piaţa de asigurari îşi are liderii ei: AIG, Interamerican, Generali,
Allianz Tiriac, Unita dar şi intermediari: Marsh, London Brokers. Exista destul de multe riscuri, iar
daca unele pot fi evitate prin asigurare-reasigurare, o investiţie de acest gen merită facută.
Apariţia asigurărilor este legată de necesitatea ca oamenii să se ajute reciproc în cazul
daunelor în permanentă creştere, iar a reasigurărilor pentru sprijinirea între ei a celor care
administrează fondurile şi activităţile de asigurare. Altfel spus este vorba de preluarea daunelor şi a
procesului de dezdăunare pe cât mai multe umere. Datorită acurateţii, incertitudinii dar şi
răspunderilor cu care se întâlnesc la fiecare pas, asigurările de bunuri, persoane şi răspundere civilă,
experienţa dar şi practica curentă au impus necesitatea reglementării raporturilor dintre persoanele
fizice şi juridice care iau parte la asigurare, în calitate de asiguraţi, şi respectiv societăţile de
asigurare, bunurile şi persoanele care sunt cuprinse în asigurare, riscurile acoperite prin asigurare,

1
drepturile şi obligaţiile ce revin părţilor din asigurare, etc.
La asigurările de persoane, interesul de asigurare vizează crearea cadrului necesar
pentru realizarea protecţiei economice în cazul invalidităţii ori decesului asiguratului sau la
producerea altui eveniment stipulat în contractul de asigurare. Interesul de asigurare poate fi
interpretat în acest caz în sensul că încheierea contractului de asigurare este o măsură de prevedere,
iar la asigurările mixte de viaţă şi un mijloc de economisire pe termen lung.
La asigurările de răspundere civilă, interesul de asigurare vizează menţinerea intactă a
dimensiunilor patrimoniului asiguratului care poate fi afectat de prejudiciile pe care asiguratul le
poate produce în anumite împrejurări unor terţe persoane.
Deci, la aceste asigurări, interesul se referă la patrimoniul celui responsabil de producerea
unui prejudiciu în dauna altora.
Un loc important în cadrul contractului de asigurare îl ocupă precizările esenţiale
referitoare la risc, pe care este obligată să le facă persoana care încheie asigurarea. Dacă
împrejurările esenţiale privind riscul se schimbă în cursul executării contractului, asiguratul este
obligat să comunice imediat asigurătorului schimbarea survenită. În caz contrar, asigurătorul are
dreptul să propună asiguratului modificarea corespunzătoare a contractului încă înainte de
producerea fenomenului (evenimentului) asigurat sau să denunţe contractul ori de câte ori
împrejurările noi referitoare la risc nu le-ar fi acceptat dacă le-ar fi cunoscut de la început. În
situaţia în care fenomenul (evenimentul) asigurat s-a produs, asigurătorul are latitudinea de a reduce
despăgubirea (suma asigurată) cuvenită asiguratului, în proporţia în care prima de asigurare stabilită
iniţial este mai mică decât prima corespunzătoare noilor împrejurări intervenite în legătură cu riscul
sau de a refuza plata acesteia, când contractul nu a fost încheiat conform modificărilor intervenite.
Caracteristicile contractului de asigurare
A. Asigurătorul nu plăteşte despăgubirea sau suma asigurată dacă fenomenul (evenimentul)
asigurat a fost produs cu intenţie de către asigurat, de beneficiar sau de un membru din conducerea
persoanei juridice asigurate. Contractul de asigurare întruneşte o serie de caracteristici.
O primă trăsătură a contractului de asigurare o constituie faptul că el are un caracter
sinalagmatic, adică părţile care intervin în asigurare se obligă reciproc. Astfel, asiguratul se obligă
să plătească prima de asigurare, iar asigurătorul să acorde asiguratului o despăgubire în cazul
asigurării de bunuri sau de răspundere civilă, ori o sumă asigurată dacă este vorba de asigurare de
persoane, condiţionat de producerea fenomenului sau evenimentului prevăzut în contract.
Înseamnă, deci, că între cele două părţi apar raporturi de genul celor existente între creditor
şi debitor, iar obligaţiile dintre, ele se caracterizează nu numai prin reciprocitate, ci şi prin
interdependenţă.

2
B. O altă trăsătură a contractului de asigurare este aceea că el are titlu oneros, deoarece
părţile din asigurare urmăresc realizarea unor scopuri bine precizate. Astfel, asiguratul urmăreşte
obţinerea despăgubirii sau a sumei asigurate, după caz, iar asigurătorul formarea fondului de
asigurare necesar acoperirii răspunde¬rilor asumate şi realizării unui anumit profit.

C. Contractul de asigurare are, de asemenea, caracteristic şi faptul că se execută succesiv.


Aceasta înseamnă că asigurătorul şi asiguratul au dreptul la prestaţiile prevăzute în contractul de
asigurare până în momentul când acesta îşi pierde valabilitatea. Cu toate acestea, contractul de
asigurare este unic pe toată perioada pentru care el s-a încheiat, atât în ceea ce priveşte riscul
asigurat, cat şi obligaţiile ce revin părţilor.
Faptul că în contractul de asigurare poate fi prevăzută o împărţire a obligaţiilor asiguratului
prin plata primei de asigurare în mai multe rate şi la anumite termene precis stabilite, nu înseamnă
că avem de face cu o divizare a contractului într-un număr de contracte echivalent cu numărul
perioadelor de plată a primei.

D. Caracteristic pentru contractul de asigurare este şi faptul că are caracter aleatoriu,


deoarece prin încheierea lui se urmăreşte acoperirea consecinţelor unui fenomen (eveniment) incert.
Cu alte cuvinte, pentru asigurat prestaţia sa - concretizată în plata primei de asigurare - nu are un
echivalent cert, deoarece el are dreptul să încaseze despăgubirea sau suma asigurată numai în
măsura în care se produce riscul asigurat în perioada de valabilitate a asigurării. În ceea ce-l priveşte
pe asigurător, încasarea primelor de asigurare este certă, pe când obligaţia sa de-a achita
despăgubirea sau suma asigurată are un caracter întâmplător, ea intervenind doar în cazul producerii
riscului asigurat.

E. Printre trăsăturile contractului de asigurare figurează şi aceea că el este un contract de


adeziune, ceea ce înseamnă că numai asigurătorul stabileşte clauzele contractuale, iar asiguratul nu
poate veni cu contrapropuneri, ci el poate să le accepte sau să refuze încheierea contractului. Totuşi
aceasta nu este o regulă generală, în practică întâlnindu-se tot mai multe cazuri în care clientul
impune o serie de clauze contractuale („taylor mode”).

1.2 CLASIFICĂRI ŞI TIPURI DE ASIGURĂRI

Asigurările reprezintă un domeniu vast, acestea de la începuturi şi până în prezent


cunoscând o mare diversitate şi dezvoltare, fapt ce face necesară cunoaşterea şi clasificarea lor. În

3
literatura de specialitate cât şi în practica pe piaţa de asigurări se regăsesc următoarele tipuri de
asigurări:

 asigurări de autovehicule – au ca obiect acoperirea unor riscuri produse prin


accidente (RCA) şi a unor avarii şi furturi (CASCO)
 asigurări de bunuri – au ca obiect diferite valori materiale şi bunuri, apartinând
persoanelor fizice sau juridice, susceptibile de a fi distruse sau avariate de calamitaţile naturale sau
accidentale.
 asigurări de răspundere civilă – reprezintă o componentă de mare importanţa şi
actualitate a activitaţii de asigurare.
 asigurări de persoane – aceste asigurări sunt casificate drept non-viaţă, deoarece
principalele riscuri nu se referă la deces, ci la suferinţe fizice sau de altă natură.
 asigurări de răspundere profesională – au ca obiect răspunderea unei persoane fizice
sau juridice, pentru pagubele cauzate şi/sau vătamarea corporală produsă unor terţe persoane.
Clasificarea asigurărilor
Asigurările de bunuri, persoane şi răspundere civilă pot fi clasificate după mai multe
criterii:
A. După domeniul la care se referă:
 Asigurările de bunuri - au ca obiect diferite valori materiale aparţinând unor persoane fizice
sau juridice, care pot fi supuse acţiunii unor fenomene naturale sau accidentelor:

 Locuinţe şi bunuri – pentru cazurile de pagube produse de incendiu şi calamitaţi, este


o asigurare facultativă;

 Echipamente electronice – pentru cazurile de distrugere parţială sau totală a


bunurilor cauzate de : incendiu, furtună, inundaţie sau în cazul furtului prin efracţie sau a tâlhăriei;

 Birouri şi magazine – pentru pagubele produse de incendiu şi alte calamităţi

 Asigurările de autovehicule – care se refera atât la asigurarea obligatorie de răspundere


civilă, internă, pentru pagubele produse terţilor prin accidente de autovehicule, cât şi la
asigurarea de răspundere civilă auto, externă care acoperă orice răspundere rezultată din
producerea de prejudicii produse unor terţe persoane din utilizarea autovehiculelor, inclusiv
răspunderea transportatorului.

4
Acestea sunt obligatorii şi facultative:

 Asigurarea de răspundere civilă obligatorie (RCA) – este o asigurare obligatorie prin


care terţii prejudiciaţi în urma unui accident auto, produs din vina conducătorului auto asigurat,
primesc despăgubiri pentru daunele materiale şi/sau vătămările corporale suferite;

 Asigurarea auto facultativă de avarii şi furt (CASCO) - este asigurarea; facultativă a


autoturismului împotriva avariilor accidentale si furtului.

 Carte Verde – este un document de asigurare de răspundere civilă auto care se


eliberează de societaţi de asigurare din ţările membre ale Consiliului Birourilor Asigurărilor de
Autovehicule de la Londra;

 Cargo - acoperă riscurile de pierdere sau avarie a bunurilor în timpul transportului


maritim, terestru aerian sau combinat intern si extern.

 Asigurările de persoane - au ca obiect persoana fizică în sine, ele încheindu-se pentru


diminuare consecinţelor negative cauzate de calamităţi naturale, accidente sau boli:

 Viaţă şi pensie privataă - sunt asigurări facultative, în care societatea de asi -gurări se
angajează să plătească, în schimbul primelor de asigurare, o sumă determinată la o dată stabilită;

 Accidente ale angajaţilor – sunt asigurări facultative de accidente ce pot fi încheiate


cu aprobarea organelor ierarhic superioare ce aparţin unitaţilor care contractează asigurarea;

 Asistentă medicală pentru călătorii în străinătate – este o formă de asigurare


facultativă de persoane pentru călătorii în străinătate, care acoperă cheltuielile medicale efectuate ca
urmare a îmbolnăvirii sau producerii unui accident peste hotare în perioada de valabilitate a
asigurării.

5
 Asigurările de răspundere civilă - asigurătorul îsi asumă obligaţia de a plăti despăgubirea
pentru prejudiciul adus de asigurat unor terţe persoane:

 Generală – compensează prejudiciile provocate de asigurat terţelor persoane prin


desfăşurarea unor activitaţi care pot provoca avarierea, distrugerea de bunuri sau vătămarea
corporală şi chiar decesul unor persoane;
 Unitaţi turistice şi hoteliere – sunt asigurări de răspundere civilă obligatorie a
prestatorilor de servicii;
 Unitaţi de service auto – sunt asigurări de răspundere civila facultative a prestatorilor
de servicii;
 Transportatori - sunt asigurări de răspundere civilă obligatorie a prestatorilor de
servicii;
 Producători – sunt asigurări de răspundre civilă facultative.

B. După obiectul de activitate:

 Asigurări de viaţă – determină caracterul executoriu al obligaţiei societaţii de asigurari,


precum şi măsura obligaţiei sale.

 Asigurări de viaţă clasice - asigurarea de supravieţuire, prin care suma asigurată


urmează să fie platită la decesul unei persoane (asiguratul de viaţă), cu condiţia ca decesul să se
producă în decursul vieţii unei alte persoane (a doua viaţă); - asigurarea de deces, în care
evenimentul asigurat este decesul asiguratului produs pe durata de valabilitate a contractului de
asigurare; - asigurarea mixtă de viaţă, în care evenimentele asigurate sunt supravieţuirea şi decesul
asiguratului, iar suma asigurată se plăteşte asiguratului sau unei alte persoane nominalizate de
acesta.
 Anuităţi - anuitatea (asigurare de tip rentă) presupune plata periodică pe timpul vieţii
anuitantului în schimbul unei sume plătite o singură dată sau în forma unei serii de prime.

 Asigurări de viaţă suplimentare - sunt asigurări ataşate suplimentar la o poliţă şi care


măresc prin suma asigurată suplimentar protecţia standard oferită prin asigurarea de baza.
Acordarea uneia sau mai multor despăgubiri pentru asigurările suplimentare nu influenţează
valoarea asigurării de bază. Acestea cuprind: - asigurări de vătămări corporale din accidente; -
asigurări de incapacitate de muncă cauzată de un accident, care sunt asigurări prin care asiguratorul

6
preia riscul financiar aferent pierderii capacităţii de muncă a asiguratului ca urmare a unui accident
survenit pe durata contractului; - asigurări de deces rezultat dintr-un accident; acest tip de asigurare
suplimentează protecţia oferită de asigurarea de bază pentru deces şi în plus faţă de returnarea
primelor pentru asigurarea de bază, oferă beneficiarului o sumă stabilită de asigurat în cazul
producerii decesului.

 Asigurări de căsătorii şi de naştere - dota pentru căsătorie - se încasează cu ocazia


căsătoriei sau la expirarea poliţei, dacă beneficiarul nu s-a căsătorit până la acea dată. În cazul
asigurărilor de naştere, suma asigurată se plăteşte la apariţia unui copil şi e menită să asigure
acoperirea nevoilor viitoare ale copilului.

 Asigurări unit-linked - asigurări de viaţă legate de investiţii, pentru care expunerea la


riscul de investiţii este transferată asiguratului (unit-linked); acest tip de produse financiare combină
caracteristicile asigurărilor de viaţă cu cele ale unor produse de investiţie, respectiv protecţia oferită
de o poliţă de asigurare de viaţă cu beneficiile unor investiţii administrate în scopul exclusiv al
asigurării.

 Asigurări permanente de sănătate - administrate la fel ca asigurările de viaţă, sunt


asigurări pe termen lung, similare celor de viaţă. Principalul beneficiu este un venit pentru asigurat
în perioada când nu este apt de muncă. Asiguratorul rămâne expus permanent la risc, indiferent de
schimbările intervenite în starea de sănătate a asiguratului.

 Asigurări de capitalizare - oferă beneficiarului, la maturitatea contractului, suma


asigurată garantată la care se adaugă beneficiul investiţional. Acestea cuprind: 1.- asigurări de viaţă
cu primă unică, care presupun că plata primei să se facă o data, de obicei la începutul contractului;
2.- asigurări de viaţă cu primă eşalonată, care presupun că plata primelor să se faca, în funcţie de
condiţiile prevăzute în contract, lunar, trimestrial, semestrial sau anual.
C. După forma juridical de realizare:

 Asigurările obligatorii - rezultă din interesul economic şi social al întregii comunităţi pentru
apărarea avuţiei naţionale, menţinerea continuităţii procesului de producţie şi protejarea
victimelor unor accidente.

7
Asigurarea obligatorie se poate introduce atunci când bunurile unui important numâr de
persoane fizice şi juridice sunt ameninţate de anumite riscuri astfel încât fiecare deţinător al bunului
respectiv ar putea avea de suportat pagube la producerea riscurilor respective.
Asigurarea obligatorie este fără termen, acţionând tot timpul cât exista bunul asigurat. În
cazul asigurării obligatorii, răspunderea asigurătorului ia naştere în mod automat din momentul în
care asiguratul intră în posesia bunului respectiv.

 Asigurările facultative iau naştere pe baza contractului de asigurare încheiat între asigurător
şi asigurat. Asigurările facultative se încheie fie pentru bunuri, persoane, răspundere civilă
ori riscuri necuprinse în asigurările obligatorii, fie în vederea completării acestor asigurări
pentru o despăgubire mai mare.
Asigurarea facultativă este valabilă numai pentru o anumită perioada de timp, riguros
stabilită în contractul de asigurare. În situaţia în care apar unele pagube înainte de plata primei de
asigurre sau după trecerea teremenului prevăzut pentru achitarea ei, asigurătorul nu acordă
despăgubirea respectivă.
D. După riscul cuprins in asigurare:
 Asigurări împotriva incendiului, trăsnetului, exploziei, mişcărilor seismice, etc. Bunurile
care se asigură contra acestor fenomene sunt clădirile, construcţiile utilajele şi instalaţiile,
mijloacele de transport, inventarul gospodăresc, etc.;
 Asigurări contra grindinei, furtunii, uraganului, ploilor torenţiale, inundaţilor, alunecărilor
de teren, etc. Împotriva acestor riscuri se asigură, de regulă, culturile şi rodul viilor
 Asigurările pentru boli epizootii, accidente care se practică în cazul animalelor
 Asigurări contra avariilor şi altor riscuri specifice la care sunt supuse mijloacele de
transport şi încarcăturile aflate în acestea
 Asigurări împotriva unor evenimente ce apar în viaţa oamenilor (deces, boli, accidente) - în
cazul asigurărilor de viaţă
 Asigurări pentru cazurile de răspundere civilă, care se referă la prejudicii cauzate terţelor
persoane prin accidente sau prin exercitarea unei anumite activităţi.
E. Dupa sfera de cuprindere in profil teritorial:

 Asigurările interne au caracteristic faptul că părţile contractante domiciliază (au sediul) în


aceeaşi ţară, bunurile, persoanele şi răspunderea civilă care fac obiectul lor se află pe
teritoriul aceleiaşi ţări iar riscurile asigurate se pot produce pe acelaşi teritoriu.

8
 Asigurările externe au caracteristic faptul că apar în legătură cu persoane sau bunuri care ies
în afara limitelor teritoriale ale ţării în care se încheie contractul de asigurare ori una din
părţile contractante sau beneficiarul asigurării se afla pe teritoriul altei ţări.

1.3 ROLUL ŞI CARACTRISTICILE ASIGURĂRILOR


DE BUNURI
Rolul asigurărilor este acela de a garanta în siguranţă, o măsură de prevedere luată de
un agent economic pentru conservarea patrimoniului lui, pentru ocrotirea persoanelor fizice în cazul
diminuării/pierderii capacităţii lor de muncă, precum şi pentru apărarea unor drepturi. în realizarea
activităţii economice, de producere de bunuri şi servicii, agenţii economici sunt supuşi unor riscuri
imprevizibile; fenomene distructive ale naturii exercită influenţe negative asupra valorilor
folosite/create în procesul de muncă, inclusiv asupra vieţii oamenilor.
În viaţa economică, socială şi individuală apar o serie de evenimente, unele dorite iar
altele nedorite/neplăcute cărora trebuie să le facem faţă.
Împotriva unor forţe distructive deosebite, omul a simţit nevoia solidarizării/cooperării
prin crearea unor fonduri/rezerve de dimensiuni corespunzătoare astfel încât să permită acoperirea
(tuturor) riscurilor.
Organizarea şi conducerea optimă a relaţiilor băneşti care se formează - repartizează şi
utilizează între agenţii economici în scopul compensării pagubelor provocate bunurilor asigurate,
inclusiv pentru finanţarea programelor de provenire a riscurilor generatoare de pagube şi/sau
invaliditate reprezintă o condiţie/premisă indispensabilă a edificării unui cadru social sistematic de
infrastructură necesar economiei de piaţă în formare în România.
Marea diversitate a riscurilor/forţelor distructive care întrerup continuitatea actelor
economice au generat o mare diversitate a formelor/instrumentelor de asigurare.
Asigurările sunt foarte utile societaţii. Importanţa asigurarilor rezultă şi din incidenta lor
asupra vieţii economico sociale care se manifestă şi se propagă în urmatoarele direcţii principale:

 participă la sporirea produsului intern brut;


 oferă locuri de muncă unui număr mare de persoane, care realizează o productivitate a
muncii mai mare decât media pe economie;
 participă la oferta de capital de împrumut pe piaţa financiară cu resurse băneşti pe care le
pun la dispoziţia băncilor, agenţilor economici sau autorităţilor publice;
 prin indemnizaţia pe care o acordă asiguraţilor sau despăgubirea pe care o primeşte
persoana păgubită, contribuie la refacerea bunurilor avariate sau distruse de riscurile

9
asigurate şi, în felul acesta, accelerarea reluării procesului de producţie.

Prin plasamente pe piaţa capitalului, societăţile de asigurare contribuie la dezvoltarea


creditului şi finanţarea unor proiecte economice, aducând o contribuţie importantă la realizarea
reproducţiei lărgite. Resursele băneşti atrase în circuitul economic prin intermediul societăţilor de
asigurare sunt reciclate de acestea şi orientate fie spre sporirea capitalului productiv al societăţilor
comerciale (direct sau prin mijlocirea banilor), fie prin acoperirea deficitului bugetar la nivelul
administraţiei centrale de stat sau locale. În ambele cazuri, fluxurile de resurse financiare, care
pornesc de la societăţile de asigurare către diverşi beneficiari, nu sporesc masa monetară în
circulaţie (fenomen care în anumite condiţii ar fi generator de inflaţie), ci numai o redistribuie,
evitându-se apelul la emisiunea monetară pentru finanţarea deficitului bugetar.
Ponderea tot mai mare a primelor de asigurare încasate în PIB demonstreaza nevoia
crescânda a protectiei companiilor si persoanelor fizice în fata riscurilor, si deci o previziune
pozitiva pentru o potentiala dezvoltare viitoare a acestei activitati.

Necesitatea organizării ocrotirii cetătenilor, sub diferite forme, a apărut o dată cu


dezvoltarea factorilor de producţie. Asigurările din ţara noastra s-au dezvoltat şi s-au perfecţionat
mereu, proces care este in continuă evoluţie.
Necesitatea înfaptuirii asigurărilor decurge din faptul că participarea cetăţenilor la
desfaşurarea procesului de producţie şi a oricărei activitaţi utile societaţii poate să pună salariaţii,
cooperatorii, întreprinzatorii particulari în anumite situaţii - cu toate măsurile ce se iau pt asigurarea
igenei, a securitaţii şi a protecţiei muncii, precum şi pentru prevenirea accidentelor şi a
îmbolnavirilor, etc. - în imposibilitatea de a se mai presta o muncă in condiţii normale.
Deoarece cetaţenii pot să ajungă în imposibilitatea de a mai munci şi deci de a dobândi
prin muncă bunurile şi serviciile necesare traiului lor şi al familiilor lor datorită diferitelor cauze,
cum sunt accdidentele, bolile, maternitatea, invaliditatea, precum si ca urmare a atingerii unei
anumite limite de vârstă, cand omul nu mai poate munci cu plenitudinea forţelor sale, etc., este
necesar ca statul, companiile naţionale, regiile autonome, societaţilor comerciale, unitaţile şi
organizaţiile cooperatiste, asociaţiile, întreprinderile private, întreprinzătorii particulari, etc., să ia
din timp măsurile corespunzătoare pentru protecţia cetăţenilor, asigurându - le veniturile necesare
traiului acestora şi familiilor lor. Necesitatea realizării asigurărilor este determinată şi de grija
deosebită pe care statul trebuie să o manifeste faţă de cetaţenii săi.
Fiind o importanta problema de stat, drepturile de asigurări ale cetaţenilor sunt garantate
de Constituţie, de Codul Munci şi de alte acte normative.

10
Cunoscut este faptul că asigurările s-au născut din nevoia imperioasă de protecţie a
omului şi a avutului său agonisit cu truda, împotriva forţelor distructive ale naturii, acidentelor şi
bolilor, din nevoia constituirii unor mijloace de existenţă în condiţiile pierderii s-au reducerii
capacităţii de munca în urma acidentelor, bolilor sau atingerii unei anumite varste. De-a lungul
timpului, oamenii s-au straduit sa gaseasca solutii la aceste probleme. Evident odata cu dezvoltarea
societaţii au apărut şi noi căi şi modalitaţi de lupta a omului cu forţele naturii, cu evenimentele
nefavorabile, cu întamplările şi situaţile nefericite din viaţa fiecarei entităţi umane. Cu toate acestea
oamenii sunt înca neputincioşi în faţa unor calamitaţi ale naturii, cum sunt: furtunile, uraganele, etc.
În aceste condiţii au apărut asigurările, în general , şi a celor de persoane, in special ca fiind singura
cale de solidarizare şi ajutor reciproc în demersul suportării efectelor calamitţilor naturii,
accidentelor şi bolilor, prin care pagubele provocate de un eveniment sunt suportate de mai multe
persoane fizice şi juridice cuprinse în asigurare.
În ani 90’, în România asigurările au cunoscut o creştere spectaculoasă, mai ales în
perioada 1930-1940, de avânt economic când se practicau toate tipurile de asigurare. În această
perioadă existau în România 24 de societăţi de asigurări, Casa Armatei şi Eforia Bisericii Ortodoxe
Române. După anul 1900, au apărut importante schimbări legislative care au condus la înlăturarea
monopolului statului, apariţia multor societăţi de asigurare şi la stabilirea climatului concurenţial pe
piaţa asigurărilor din Romania. Domeniul asigurărilor reprezintă un sistem complex, care face
legatura între necesitaţile individuale şi sectoarele economice şi sociale unde indivizii îşi deruleaza
existenţa. Asigurările contribuie, prin mijloace specifice la crearea condiţiilor necesare transpunerii
în viaţă a obiectivelor privind dezvoltarea economico naţionale, extinderea relaţiilor economice
externe şi a turismului. Asigurările de răspundere civila acordă despăgubiri pentru repararea
prejudicilor de care asiguraţii sunt răspunzatori. Persoanele păgubite s-au vătămate prin accidente
auto sau alte accidente sunt despăgubite opertiv.
Prin intermediul asigurării de viaţă se creaza garanţia disponibilităţii unui fond de
lichidităţi necesar în cazul unei situaţii neaşteptate, făra afectarea celorlalte forme de economisire.

CAPITOLUL 2

11
ASIGURĂRILE AUTO DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL
PIEŢEII EUROPENE

2.1 Asigurările auto în România în perioada 2005 – 2008

Piaţa asigurărilor auto are o valoare estimata la peste un miliard euro in 2007 si
indemnizaţiile plătite în acest sector reprezintă peste 80% din totalul celor de pe segmentul
asigurărilor generale.
Competiţia acerbă de pe piaţa românească a asigurărilor auto a avut ca efect micşorarea
tarifelor şi ignorarea normelor de prudenţialitate, iar asigurătorii au adus anul trecut bani pentru a
menţine marja de solvabilitate.
Aportul de capital a fost anul trecut de 130 milioane euro, din care 90% a fost folosit mai
degrabă pentru menţinerea marjelor de solvabilitate şi acoperirea pierderilor din anii anteriori, şi
mai puţin pentru dezvoltare.
Firmele de asigurări sunt tentate să ceară cât mai puţin pe asigurările auto, ceea ce duce la
scăderea profitului şi înăsprirea competiţiei pe piaţa, au declarat specialiştii din domeniu. În plus,
majoritatea companiilor româneşti acceptă să vândă poliţe făra franşiza, sistem în care dauna este
suportată parţial şi de asigurat.
Pe o piaţa care generează două treimi (68%) din volumul afacerilor de asigurări
generale în Romania, companiile de profil inregistrează pierderi din cauza tarifelor mici şi
nejustificate. Competiţia pe piaţa produselor, precum răspunderea civilă auto (RCA) sau asigurarea
de avarii şi furt (CASCO) a dus la scaderea continua a profitului. Asiguraea de răspundere civilă
(RCA) generează 28-29% din totalul veniturilor de pe piaţa asigurărilor generale, iar asigurarea de
avarii si furt (CASCO) - 38-39%.
La capitolul asigurare de răspundere civilă (RCA), numărul proceselor de daune a
crescut de la 150.000, în 2003, la peste 300.000, în 2006. De asemenea, dauna medie a crescut de la
350 euro, în 2003, la peste 550 euro, în 2005. Pe de altă parte, volumul primelor medii nu a crescut
atât de susţinut. Preşedintele Uniunii Naţionale a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţa in
Asigurări din România (UNSICAR), Bogdan Andriescu, a declarat ca prima medie a asigurarii de
răspundre civilă (RCA) a crescut de la 40 euro pe asigurat la circa 55-60 euro in 2006. Pe segmentul
asigurării de avarii şi furt (CASCO), nivelul daunei medii s-a dublat faţă de 2002. Pierderile
segmentului s-au accentuat în ultimii ani, de la 13 milioane euro, în 2004, la peste 30 milioane euro,
în 2005.

12
Piaţa asigurărilor auto are o valoare estimată la peste un miliard euro în 2007 şi
indemnizaţiile plătite în acest sector reprezintă peste 80% din totalul celor de pe segmentul
asigurărilor generale. În plus, daunalitatea creşte mai rapid decât piaţa. Pe segmentul asigurări de
răspundere civilă (RCA), daunalitatea a crescut cu 34%, iar la asigurarea de avarii si furt (CASCO)
cu 41%.
Piaţa românescă de asigurări a înregistrat, la nivel global, pierderi în anul 2006, dupa ce
în 2005 profitul a fost de sub 1% din cifra totala de afaceri, din cauza competitiei şi a investiţiilor de
capital. În 2006 investiţiile pentru recapitalizarea companiilor de asigurări au reprezentat 1% din
totalul primelor brute subscrise la nivel de piaţă iar cea mai mare parte din aceasta sumă a fost
destinată acoperirii datoriilor din trecut.
Valoarea totală a primelor brute subscrise pe piaţa românească a asigurărilor a fost in
2006 de 1,6 miliarde euro, în creştere cu 34% faţă de 2005. Pe segmentul asigurărilor generale s-au
subscris în 2006 prime brute de 1,3 miliarde euro, cu 40% mai mult decat în 2005, în timp ce la
asigurările de viaţă s-au inregistrat afaceri de 300 milioane euro, în creştere cu 13% fata de anul
precedent.
În 2006, companiile de asigurări au plătit despăgubiri de peste 740 milioane euro, în
creştere cu 43% faţă de 2005, din care 700 milioane euro despăgubiri la contracte de asigurări
generale şi 40 milioane euro la asigurări de viaţă. Rata medie a daunei pentru asigurările generale a
fost în 2006 de circa 65%.
Piaţa asigurărilor din România a crescut cu 34% anul trecut, înregistrand un volum al
primelor brute subscrise în valoare de 1,6 miliarde de euro, din care asigurările generale au generat
venituri de 1,3 miliarde de euro şi cele de viata de 0,3 miliarde de euro. În acelaşi timp, valoarea
despăgubirilor plătite de asigurători a crescut cu 54% pana la 740 mil. euro, în condiţiile în care în
2005 s-au plătit indemnizatii în valoare de 478 de milioane de euro. Anul trecut s-au plătit
despăgubiri pe asigurări generale de 700 de milioane de euro, în creştere cu 55% faţă de nivelul de
451 de milioane de euro din 2005.

Primele brute subscrise la nivelul pieţei asigurărilor, în primele 6 luni ale anului în curs,
au depăşit 2,8 mld. RON (aproape 800 mil. EUR) în creştere reala în moneda naţională cu aproape
16 procente comparativ cu rezultatele consemnate la nivelul pieţei în primele 6 luni ale anului
precedent.

13
Tabelul nr. 2.1

Volumul primelor brute subscrise încasate din asigurările directe pe categorii de asigurări în
perioada 2005- 2008 este prezentat în urmatorul tabel:
Prime brute subscrise pe clase de asigurări în perioada 2005 – 2008 (mil lei):

Indicator 2005 2006 2007 2008

Asigurări 1.037.995.713 1.138.281.900 1.449.036.915 1.868.112.935


de viaţă

Asigurări non- 3.379.170.106 4.591.002.641 5.726.752.784 7.068.173.520


viaţă

Total asigurări 4.417.165.819 5.729.284.541 7.175.789.699 8.936.286.505

Sursa: Rapoartele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în perioada 2005-2008

Primele brute suscrise din activitatea de asigurare, desfaşurată în 2007, au fost în valoare
totală de 7.175.789.699 lei, în creştere reala cu 17.53% faţă de 2006.
Valoarea totală a primelor brute subscrise pe piaţa românească a asigurărilor a fost în
2006 de 1,6 miliarde euro, în crestere cu 34% faţă de 2005.
Pe segmentul asigurărilor generale s-au subscris în 2006 prime brute de 1,3 miliarde euro,
cu 40% mai mult decât în 2005, în timp ce la asigurările de viaţă s-au înregistrat afaceri de 300
milioane euro, în creştere cu 13% faţă de anul precedent.

În 2006, companiile de asigurări au plătit despagubiri de peste 740 milioane euro, în


creştere cu 43% faţă de 2005, din care 700 milioane euro despăgubiri la contracte de asigurări
generale şi 40 milioane euro la asigurări de viaţă. Rata medie a daunei pentru asigurările generale a
fost în 2006 de circa 65%.

14
Graficul nr.2.1

Evoluţia asigurărilor de viaţă şi non-viaţă in perioada 2005-5008 (mil lei)

Primele 10 companii în ordinea primelor brute subscrise au totalizat 80,75% din piaţă,
un procent similar cu cel consemnat în perioada corespondentă a anului precedent.
Singurele companii din TOP 10 care au inregistrat scăderi în moneda europeană
comparativ cu rezultatele înregistrate în anul precedent sunt UNITA şi ARDAF.

Cea mai spectaculoasă evoluţie la nivelul pieţei a avut-o BT Asigurări care a realizat o
creştere nominală în moneda europeană care a depaşit 183 de procente, creşterea reală în moneda
naţională depaşind 155% raportat la cifrele aferente semestrului întai al anului precedent, rezultatele
consemnate plasând compania la un pas de TOP 10.
Tabelul nr. 2.2

Top 10 Clasament Asigurări non – viaţă

COMPANIE PRIME BRUTE SUBSCRISE


(RON mil.)
1. ALLIANZ – ŢIRIAC 904.61
2. OMNIASIG 857.89
3. ASTRA 604.17
4. GROUPAMA 569.17

15
5. BCR ASIGURĂRI 443.94
6. ASIROM 372.05
7. UNIQA 367.90
8. GENERALI 306.17
9. ARDAF 245.27
10. EUROINS 219.06

Sursa: Rapoartele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în perioada 2005-2008

Allianz -Ţiriac îşi păstrează poziţia de lider al pieţei asigurărilor deţinând, în perioada
analizată o cota de piaţa de 19,21%. Pe locul secund se pozitioneaza OMNIASIG, cu 12,4% din
piaţa, iar poziţia a treia este ocupata de ASTRA care a realizat puţin peste 8 procente din totalul
subscrierilor.
Ca orice piaţa si piaţa de asigurări îşi are liderii ei: AIG, Interamerican, Generali,
Allianz - Ţiriac, Unita dar şi intermediari: Marsh, London Brokers. Exista destul de multe riscuri,
iar dacă unele pot fi evitate prin asigurare-reasigurare, o investiţie de acest gen merita facuta.

2.1.1 Asigurarea de răspundere civilă obligatorie (RCA)

Asigurarea auto este un contract incheiat intre persoana care doreste sa si pastreze
bunurile pe acre le poseda, in siguranta si societatea de asigurare, avand ca scop protectia
financiara, in cazul in care sunteti implicat intr-un accident.
In baza contractului semnat intre cele doua parti, titularul de contract care este de acord
sa plateasca o prima, iar societatea de asigurare care este de accord sa despagubeasca persoana
asigurata conform conditiilor stipulate in contract. Majoritatea asigurarilor auto se incheie pe o
durata de 6 luni sau un an.
Asigurarea este operaţiunea prin care un asigurător constituie, pe principiul mutualităţii
un fond de asigurare, prin contribuţia unui număr de asiguraţi, expuşi la producerea unor anumite
riscuri, şi îi indemnizează pe cei care suferă un prejudiciu pe seama fondului alcătuit din primele
încasate, precum şi pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activităţii desfăşurate.
Asiguratorul este persoana juridică (societatea de asigurare), care în schimbul primei de
asigurare încasate de la asiguraţi îşi asumă răspunderea de a acoperi pagubele produse bunurilor
asigurate de anumite calamităţi naturale sau accidente, de a plăti suma asigurată la producerea unui
anumit eveniment în viata persoanelor asigurate sau de a plăti o despăgubire pentru prejudiciul de
care asiguratul răspunde - în baza legii - faţă de terţe persoane.
Asiguratul este persoana fizică sau juridică (clientul) care, în schimbul primei de

16
asigurare plătite asigurătorului, îşi asigură bunurile împotriva anumitor calamităţi naturale sau
accidente, ori persoana fizică ce se asigură împotriva unor evenimente ce pot apărea în viaţa sa,
precum şi persoana fizică sau juridică ce se asigură pentru prejudiciul pe care îl poate produce unor
terţe persoane.În cadrul asigurărilor de bunuri şi de răspundere civilă, în calitate de asiguraţi pot
apărea atât persoane juridice, cât şi diferite persoane fizice.
De cele mai multe ori, soferii care circula pe drumurile publice sunt expusi riscului, fiind implicati
in accidente de circulatie provocate de ei insisi sau de ceilalti participanti la trafic.
Se poate intampla ca, doar dintr-o mica neatentie la volan, un conducator auto sa produca
daune de o valoare ridicata si pe care el trebuie sa le plateasca. Lipsa sumelor necesare ar duce,
insa, la litigii, uneori de lunga durata si cu costuri mari, sau ar atrage alte tipuri de sanctiuni asupra
sa. In plus, Asigurarea de raspundere civiala ( RCA )este obligatorie.
Astfel, asigurarea obligatorie de raspundere civila auto este metoda de protectie prin care
sunt despagubiti tertii prejudiciati in urma unui accident auto, fie ca este vorba de daune la
autovehicule, vatamari corporale, decese sau pagube aduse proprietatilor.
Aceasta are un scop bine definit: cel pagubit sa primeasca in mod obligatoriu despagubiri pentru
daunele suferite.
Tipurile de asigurare auto valabile in România
Din punctul de vedere al obligativitătii sunt doua categorii de asigurări auto
cele impuse de lege: asigurarea de raspundere civila (RCA) si asigurarea Cartea verde, cea din
urma va fi inclusa in asigurarea de raspundere civila auto incepand din anul 2007
- cele facultative: asigurarea de avarii si furt (Casco), sunt unele cazuri in care si aceasta asigurare
este impusa, de exemplu in cazul in care cumparati autoturism prin leasing

In functie de riscurile pe care le acoperă, asigurările auto sunt:


- Asigurarea de raspundere civila auto (RCA) - acopera pagubele produse pe teritoriul Romaniei
- Asigurarea care acopera riscul de avarii
- Asigurarea care acopera riscul de avarii si furt
- Cartea Verde - acopera pagubele produse pe teritoriul altor tari.
Asigurarea de raspundere civila auto (RCA) este o asigurare prin care tertii
prejudiciari in urma unui accident auto, produs din vina conducatorului auto asigurat, primesc
despagubiri pentru daunele materiale si/sau vatamarile corporale suferite. Scopul acestei asigurari
este ca cel pagubit sa primeasca obligatoriu despagubiri pentru daunele suferite, independent de
situatia materiala a celui care a produs paguba.
In acest fel, asigurarea de raspundere civial auto este in interesul tertului pagubit dar si in
interesul celui care a produs paguba.

17
Trasăturile si importanţa asigurărilor de răspundere civilă (RCA)
Prin infiintarea sistemului informatic unic de evidenta a tuturor asigurarilor RCA,
asiguratorii transmit situatia exacta a tuturor contractelor de asigurare si a platilor primelor de
asigurare care va fi comparata cu situatia la zi a autovehiculelor inmatriculate, si va exista lista
completa a autovehiculelor neasigurate.
Detinand sau conducand un automobil conducatorul auto isi asuma anumite riscuri. Aceste
riscuri apar cel mai frecvent in circulatie si implica una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:

 avarierea autoturismului
 avarierea unui alt autovehicul
 distrugerea unor bunuri ca urmare a unui accident
 accidentarea unor persoane aflate in autivehicol
 accidentarea unor persoane aflate intr-un alt autivehicol, implicat in accident
 accidentarea propiei persoane.
Circulatia nu este singurul factor de risc la care este expus autoturismul. El poate fi furat
chiar si din garaj sau avariat, totodata si fortele naturii reprezinta un risc care poate fi acoperit prin
asigurare. Toate aceste factori de risc ne pot afecta din punct de vedere material, ajungand in
situatia de a nu ne putea folosi autoturismul pe o perioada mai indelungata din cauza costurilor
ridicate al reparatiei. In aceste cazuri o asigurarea auto va poate salva.
Limitele de răspundere
Despagubirile platite de o societate de asigurare unui tert pagubit intr-un accident auto,
in baza asigurarii RCA incheiata pentru autovehiculul care a produs accidentul, nu vor depasi
valoarea prejudiciilor cauzate si nici limitele maxime (limitele de raspundere) la care s-a angajat
asiguratorul. Incepand cu 1 ianuarie 2008, limitele de raspundere prevazute de legislatia in vigoare
sunt:

 echivalentul a 150.000 Euro pentru daunele materiale


 echivalentul a 750.000 Euro pentu vatamari corporale

Răspunderea asiguratorului
Asiguratorul acorda despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii raspund, in baza
legii, fata de terte persoane pagubite prin accidente de autovehicule, precum si pentru cheltuielile
facute de asigurati in procesul civil. Pretul politelor de raspundere civila auto poate varia cu 10 la
suta sub sau peste tarifele de referinta fixate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA)
impreuna cu societatile de profil. Societatile sunt obligate sa pastreze pe toata durata anului pretul

18
comunicat initial Comisiei. Societatile de asigurare isi pot stabili proriile limite de raspundere.
Răspunderea asiguratorului incepe:
a) din momentul platii primei de asigurare si al eliberarii politeii de asigurare, dar nu mai
devreme de data intrarii in vigoare a asigurarii, inscrisa in document
b) dupa 48 de ore de la expirarea zilei in cares-a platit prima de asigurare si s-a eliberat
polita de asigurare, pentru asiguratul care nu a platit la scadenta prima de asigurare aferenta
perioadei respective
c) din momentul platii primei de asigurare si al eliberarii politei de asigurare, dar nu mai
devreme de data intrarii in vigoare a asigurarii, inscrisa in document, si de data eliberarii
autorizatiei provizorii de circulatie sau a inmatricularii autovehiculului pe numele destinatarului,
pentru autovehiculele inmatriculate in cursul anului curent.
Incheierea asigurării de răspundere civilă obligatorie (RCA)

Persoanele fizice si cele juridice, care detin autovehicule supuse inmatricularii in


Romania, sunt obligate sa le asigure pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor
produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul Romaniei. Pentru a incheia o polita de asigurare
RCA trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
 autovehiculul sa fie inmatriculat / supus inmatricularii sau inregistrat in Romania
 asiguratul sa fie persoana inscrisa in documentele de identificare a autovehiculului
persoana pe numele careia urmeaza sa se inmatriculeze autovehiculul (este valabil si in cazul
autovehiculelor achizitionate in leasing)
 prezentarea documentelor de identificare ale autovehiculului - certificat de
inmatriculare/ carte de identitate / document care atesta dreptul de proprietate al persoanei care
urmeaza sa inmatriculeze autovehiculul.
Persoanele care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate
se considera asigurate, in conditiile legi, daca poseda documentele internationale de asigurare
valabile pe teritoriul Romaniei.
Numarul de inmatriculare atesta existenta asigurarii potrivit conventiei bilaterale
incheiate intre Biroul asiguratorilor de autovehicule din Romania si Biroul asigurarilor de
autovehicule din tara de origine.
Persoanele care folosesc pe teritoriul Romaniei autovehicule inmatriculate in strainatate
si nu sunt asigurate in strainatate, sau ale caror asigurari expira in timpul aflarii pe teritoriul
Romaniei, datoreaza primele de asigurare, corespunzator perioadei de la intrarea, respectiv
expirarea valabilitatii asigurarii, pana la iesirea autovehiculului din tara. Asigurarea incepe sa isi
faca efectul doar daca a fost eliberata, contra unei prime de asigurare, pe o anumita perioada

19
prestabilita, de catre o companie autorizata sa incheie RCA.
Asigurarea RCA este pana in acest moment singura asigurare obligatorie cu caracter
general impusa de statul roman. Aceasta asigurare se incheie pentru toate autovehiculele
inmatriculate sau supuse inmatricularii in Romania. Drept urmare, asiguratorii nu va pot refuza in
momentul in care solicitati incheierea unei polite RCA. In mod automat, la incheierea unei polite
RCA, cu valabilitate pe teritoriul Romaniei, se incheie si o polita Carte Verde, care este echivalentul
politei RCA atunci cand autovehiculul circula in strainatate.
Pentru autovehiculele inmatriculate in strainatate care nu detin un document „Carte
Verde” valabil pe teritoriul Romaniei nu se incheie polita RCA. Exceptie de la acest caz fac
autovehiculele inmatriculate in Spatiul Economic European, precum si cele din Elvetia, Croatia si
Andorra. Pentru astfel de autovehicule se incheie asigurarea de frontiera pentru raspundere civila
auto, eliberandu-se un „certificat de asigurare de frontiera” numai de catre asiguratorii RCA
mandatati de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR).
Ca urmare a unui accident rutier, prin polita RCA se despăgubesc:
- vatamarile corporale sau decesul
- pagubele materiale
- pagubele ce reprezinta o consecinta a lipsei de folosinta a vehiculului avariat
- cheltuielile de judecata efectuate de catre persoana prejudiciata.
Asigurătorii RCA acordă despăgubiri şi în urmatoarele cazuri:
 daca prejudiciile au fost produse din culpa conducatorului autovehiculului, inclusiv
in cazurile in care conducatorul autovehiculului, la data accidentului: a condus autovehiculul fara
consimtamantul explicit sau implicit al asiguratului; nu este titularul unui permis care sa ii dea
dreptul sa conduca autovehiculul respectiv; nu a respectat obligatiile legale de ordin tehnic cu
privire la starea si siguranta autovehiculului respectiv;
 indiferent de locul in care a fost produs accidentul de autovehicul (drumuri publice,
incinte, drumuri inchise circulatiei publice, etc.), atat in timpul deplasarii, cat si in timpul stationarii
autovehiculului asigurat;
 pentru prejudiciile produse de dispozitivele sau instalatiile cu care au fost echipate
autovehiculele (pluguri, lame, macarale, etc.), precum si pentru pagubele cauzate de remorci,
semiremorci ori atase, inclusiv pentru pagubele produse din cauza desprinderii accidentale a
acestora de autovehicule;
 daca prejudiciul prin intermediul altui lucru antrenat de deplasarea autovehiculului,
prin scurgerea, risipirea ori caderea accidentala a substantelor, materialelor sau a obiectelor
transportate;
 in cazul in care persoanele care solicita despagubiri pentru vatamari corporale sunt

20
membrii familiei asiguratului, conducatorului auto sau oricarei alte persoane a carei raspundere
civila este angajata intr-un accident de autovehicul (daca sunteti transportat intr-un autovehicul care
produce un accident de circulatie si suferiti vatamari corporale, puteti cere despagubiri companiei
de asigurari);
 acoperirea cheltuielilor facute in vederea limitarii pagubelor, daca au fost necesare ca
urmare a accidentului si sunt probate cu documente justificative;
 in cazul autovehiculelor avariate care nu se mai pot deplasa prin forta proprie:
acoperirea cheltuielilor de transport al autovehiculului, cu exceptia cazurilor de dauna totala,
cheltuielile de transport pana la localitatea de domiciliu al persoanelor transportate in autovehiculul
avariat, cheltuielile de transport al marfurilor aflate in autovehicul, inclusiv remorca/semiremorca
tractata de acesta, pana la destinatie; cheltuielile prevazute mai sus trebuie probate cu documente
justificative
Limite de despăgubire
Pentru anul 2009:
- pentru pagube materiale: 300.000 EUR / eveniment
- pentru vatamari corporale si deces 1.500.000 EUR / eveniment

Pentru anul 2010:


- pentru pagube materiale: 500.000 EUR / eveniment
- pentru vatamari corporale si deces: 2.500.000 EUR / eveniment

Pentru anul 2011:


- pentru pagube materiale: 750.000 EUR / eveniment
- pentru vatamari corporale si deces: 3.500.000 EUR / eveniment

Pentru anul 2012:


- pentru pagube materiale: 1.000.000 EUR / eveniment
- pentru vatamari corporale si deces: 5.000.000 EUR / eveniment

La stabilirea despagubirii ( sumei asigurate), in cazul avarierii sau distrugerii de


bunurilor, se iau ca baza de calcul pretentiile formulate de persoanele pagubite, avandu-se in vedere
prevederile legale, acoperirea cuantumului pagubelor aduse bunurilor, fara a depasi valoarea
acestora din momentul producerii accidentului si nici limita maxima a despagubirilor legale de
asigurare.

21
Despagubirile pentru autovehicule nu pot depasi cuantumul pagubei si nici diferenta dintre
vaolarea autovehiculului la data producerii accidentului si valoarea ramasa. Prin valoarea ramasa se
intelege valoarea acelor parti din autovehicul ramase neavariate, fara a se putea depasi 25% din
valoarea autovehiculului . Valoarea autovehiculului la data producerii accidentului se determina
scazandu-se valoarea autovehiculului de aceasi marca uzura corespunzatoare.
Cuantumul pagubei la autovehicule este egal cu costul reparatilor partilor componente
sau piselor avariate ori costul de inlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum
si cele de demontare si montare aferente reparatilor si inlocuirilor, necesare ca urmare a pagubelor
produse prin accident cu autovehiculului respectiv, stabilite la preturile practicate de unitatile de
achizitie, din care se scade valoarea eventualelor deseuri si a partilor ramase neavariate.
Valoarea de nou a autovehiculului avariat este pretul practicat de unitatile specializate, la
data producerii accidentului, pentru un autovehicul nou identic sau asemanator.
Uzura autovehiculului avariat este deteriorarea acestuia care se stabileste in raport cu
vechimea, intrebuintarea si starea lui de intretinere la data producerii accidentului. La stabilirea
uzurii se tine seama de costul reparatiilor curente sau capitale, inclusiv de inlocuirea partilor
componente sau a pieselor executate inainte de accident, pentru mentinerea starii tehnice
corespunzatoare a autovehiculului. Valoarea acestora se stabileste pe baza documentatiilor privind
costul efectiv al reparatiilor sau inlocuirilor respective. Uzura se stabileste in functie de gradul de
intrebuintare a autovehiculului, exprimat in kilometri, precum si de vechimea in exploatare,
exprimata in unitati de timp, diferentiata pe categorii de autovehicule clasificate dupa capacitatea
cilindrica a motorului, in centimetri cubi, potrivit coeficientilor de uzura.
Stabilirea uzurii se face pe baza urmatoarelor relatii:
Ur = U x K,
in care:
Ur - gradul de uzura recalculat al autovehiculului
U - gradul de uzura rezultat din tabelele coeficientilor de uzura
K - coeficient de corectie a uzurii A - a / A
in care:
A - valoarea de nou a autovehiculului avariat
a - costul total al reparatiilor curente, inclusiv al inlocuirilor de parti componente sau de
piese originale executate inainte de data producerii evenimentului asigurat, pentrui mentinerea starii
tehnice coresunzatoare a autovehiculului, pe baza documentatiilor privind costul efectiv al acestora,
iar in lipsa, pe baza de expertiza suportata de asigurat.
Nivelul primelor de asigurare
Nivelul primelor de asigurare pentru asigurae obligatorie de rasundere civila pentru

22
pagube produse tertilor prin accidente se stabileste anual de care Comisia de Supraveghere a
Asigurarilor. Persoanele fizice pensionate beneficiaza de o reducere cu 20% a primelor de asigurare
in baz talonului de pensie sau a deciziei de pensionare. Persoanele cu deficiente locomotorii,
detinatoare de motocicluri si de autoturisme adaptate infirmitatii lor, inclusiv cele primite de acesta
in folosinta, beneficiaza de o reducere cu 50% a primelor de asigurare. Pentru autovehiculele care
se inmatriculeaza temporar, respectiv pentru cele ce urmeaza sa fie scoase definitiv din tara, precum
si in cazul eliberarii unei autorizatii provizorii de circulatie, primele de asigurare se calculeaza lunar
si reprezinta 1/10 din prima de asigurare anuala.
Perioada pe care se incheie asigurarea RCA
Politele de asigurare se vor emite pe perioada corespunzatoare pentru care s-a platit
prima de asigurare. In cazul neachitarii la scadenta a primelor de asigurare, detinatorul
autovehiculului este neasigurat pana in momentul intrarii in vigoare a asigurarii. Detinatorii de
parcuri auto formate din cel putin 10 autovehicule inmatriculate pot negocia cu asiguratorii
autorizati pentru practicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse
tertilor prin accidente de autovehicule plata fractionata a primelor de asigurare.
In Romania, ca si in celelalte tari, a crescut cosiderabil numarul autovehiculelor de
toate tipurile care circula pe drumurile publice. In tara noastra, la 1 ianuarie 2005 se aflau inscrise in
circulatie 5.400.000 autovehicule, ceea ce reprezinta, in medie, un autovehicul la 4 locuitori.
Aceasta inseamna ca pericolul producerii unor accidente rutiere este foarte mare. Ca urmare,
protejarea victimelor accidentelor de circulatie a devenit o problema de ordin social foarte
importanta. De aceea, in cele mai multe tari s-a reglementat asigurarea obligatorie de raspundere
civila pentru pagubele si vatamarile corporale produse prin accidente de autovehicule,
considerandu-se ca prin implicatiile sale deosebite, o astfel de masura nu poate fi lasata la libera
apreciere a fiecarui detinator de autovehicul.
In forma actuala, asigurarea de raspundere civila prin efectul legii in tara noastra a fost
reglementata prin legea nr.136 din decembrie 1995.
Asigurarea obligatorie de raspundere civila se practica numai de catre asiguratori
autorizati de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor. Astfel, activitatea de asigurare in Romania
poate fi exercitata numai de :
 societati pe actiuni, societati mutuale, filiale ale unor asiguratori straini, constituite ca
persoane juridice romane, autorizate
 sucursale ale unor asiguratori, persoane juridice straine, autorizate de Comisia de
Supraveghere a Asigurarilor
Primele de asigurare sunt stabilite diferenţiat în funcţie de :
 felul autovehiculului

23
 persoane fizice sau juridice
 locul inmatricularii (in tara sau in strainatate
Persoanele care detin autovehicule inmatriculate in Romania, platesc primele de asigurare
astfel:
 de la data eliberarii autorizatiei provizorii de circulatie
 de la data inmatricularii autovehiculului in circulatie, precum autovehiculele care se
inmatriculeaza in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie
 pentru autovehiculele care erau deja inmatriculate la data de 31 decembrie, primele de
asigurare se platesc pentru intregul an urmator sau fractionat aferent perioadelor 1 ianuarie -
31 mai pana la 31 decembrie; 1 iunie - 31 decembrie.

Persoanele fizice pensionate beneficiaza de o reducere de 20% a primelor pe baza


talonului sau a deciziei de pensionare.
Dovada platii primelor de asigurare revine asiguratului, inscrisul constatator fiind
chitanta, dispozitia de plata sau alt document probator al platii. De asemenea, dovedirea existentei
asigurarii se face cu tichetul de asigurare emis de asiguratorii autorizati sa practice aceasta
asigurare.
Cartea Verde
Cartea Verde este un document de asigurare de raspundere civila auto care se elibereaza
de societati de asigurari din tarile membre ale Consiliului Birourilor Asigurarilor de Autovehicule
de la Londra. Romania este membra din anul 1964.
In Cartea Verde se mentioneaza denumirea societatii de asigurari si asreda acesteia dib
fiecare tara prin care va trece asiguratul, la care el va putea apela in caz de accident pentru
constatarea, evaluarea pagubei, stabilirea si plata despagubirii.
Cartea verde este inclusa in pretul asigurarii RCA si reprezinta asigurarea obligatorie in
spatiul Uniunii Europene. In functie de asigurator, aceasta poate acoperi si in tari in afara spatiului
Uniunii Europene.
Tabelul nr. 2.3
Volumul total al primelor brute incasate pentru asigurarea obligatorie civila (RCA) este prezentat in
urmatorul tabel:
Indicator 2005 2006 2007 2008
Total asigurari
non –viata 3.379.170.106 4.591.002.641 5.726.752.784 7.068.173.520
Din
care RCA 761.858.140 999.424.019 1.408.554.907 1.740.978.124

24
Pondere % 22.5 21.8 24.59 24.63
Polite incheiate
3.586.886 5.300.204 5.548.171 6.151.152

Sursa: Rapoartele Comisiei de Supraveghere a asigurarilor in perioada 2005-2008


Calcule dupa rapoartele anulate CSA

Primele brute subscrise din asigurarile non-viata in 2005 comparativ cu 2006 au avut
o pondere de 20%. In 2007 nivelul acestora creste cu aproximativ 3puncte procentuale, iar in 2008
nivelul se stabilizeaza la o pondere de 24.63%. In anul 2006 se remarca o scadere a ponderii fata de
anul 2005 pentru asigurarile non-viata, fiind situate la 21.8% din valoarea totala a primelor brute
subscrise.
Gradul de penetrare al asigurărilor, exprimat ca raport intre primele brute subscrise şi
PIB, a crescut in anul 2007 la 1,77% comparativ cu anul 2006, cind acest indicator a fost de 1,67%.
Asigurările generale au inregistrat un grad de penetrare in PIB de 1,42% (faţă de1,34% in 2006), iar
asigurările de viaţă un grad de 0,36%faţă de 0,33% in 2006)
Graficul nr 2.2
Ponderea asigurarilor de raspundere civila(RCA)din total asigurari non-viata in perioada 2005-
2008:

2.1.2 Asigurarea de avarii şi furt (CASCO)


Asigurarea de avarii si furt (CASCO) reprezinta asigurarea propriului autovehicul
(autoturism, autoutilitara, microbus, autobus, remorca) in cazul producerii unui eveniment ca:
lovire, ciocire, rasturnare, zgariere, furt total sau partial (al unor parti componente), dar si pagubele
provocate in urma tentativei de furt (de exemplu: spargerea geamurilor, deteriorarea unor parti

25
componente). Asigurarea auto de avarii si furt (CASCO) se incheie numai pentru riscurile prevazute
in conditii, cu fransizele, excluderile, extinderile, clauzele speciale prevazute expres in aceasta si in
suplimentele de asigurare.
O polita CASCO este o asigurare care va protejeaza PROPRIUL VEHICUL de furt sau
de eventualele daune pe care acesta le poate suferi, indiferent daca sunteti responsabil sau nu de
producerea acestora in timp ce Asigurarea de raspundere civila (RCA) acopera PAGUBELE
PRODUSE TERTILOR, din vina dumneavoastra, ca urmare a unui accident rutier.
Încheierea poliţei de asigurare de avarii şi furt (Casco)
Polita de asigurare se incheie in baza declaratiilor Asiguratului din cererea chestionar,
numai dupa efectuarea de catre reprezentantul Asiguratorului a inspectiei de risc a autovehiculului
(constatarea starii autovehiculului la incheierea asigurarii). Cererea-chestionar, raportul de inspectie
al autovehiculului, impreuna cu anexele la polita, clauzele si orice alte declaratii facute in scris de
Asigurat, fac parte integranta din polita. La incheierea politei de asigurare, solicitantul trebuie sa
prezinte actele originale ale autovehiculului: certificatul de inmatriculare si cartea de identitate, in
cazul autovehiculelor noi, achizitionate direct de la producatorii sau dealerii din Romania, polita se
poate incheia si in baza facturii de cumparare si a autorizatiei provizorii de circulatie.
Asigurarea se considera incheiata prin emiterea de catre Asigurator a politei de asigurare
si plata primei de asigurare, respectiv a primei rate de prima, de catre Asigurat si este valabila
exclusiv pentru autovehiculele si riscurile specificate in polita.
Începând cu data de 1 ianuarie 2009, asiguratul Asigurarii de avarii si furt (CASCO) are
posibilitatea să obţină „documentul de introducere în reparaţie” a vehiculului propriu avariat,
adresându-se direct asigurătorului său unde deţine o poliţă de Asigurare de avarii si furt (CASCO)
valabilă, fără a mai fi necesară deplasarea la poliţia rutieră.
Această procedură se aplică doar în situaţiile în care avariile vehiculului asigurat CASCO s-
au produs:

 într-un accident de circulaţie din care a rezultat numai avarierea propriului vehicul;
 în alte împrejurări decât un accident de circulaţie.

Modalitatea de înştiinţare a asigurătorului despre pagubele materiale produse la


vehiculul asigurat cu Asigurare de avarii si furt (CASCO), într-una din cele două situaţii de mai sus,
este reglementată de normele puse în aplicare prin Ordinul nr.12/2008, emis de Comisia de
Supraveghere a Asigurărilor (CSA), coroborate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Unităţile reparatoare de vehicule au obligaţia să accepte „documentele de introducere

26
în reparaţie” a vehiculelor eliberate de asigurători şi prezentate de asiguraţii CASCO, acestea fiind
echivalente celor eliberate de poliţia rutieră, sub titulatura „autorizaţie de reparaţie”.
Prima de asigurare
Contractul de asigurare se incheie pentru o durata de un an, cu posibilitatea reinnoirii lui
succesive cu cate un an. Prima de asigurare este anuala si se plateste integral si anticipat pentru
intreaga perioada asigurata dar, la solicitarea asiguratului se poate plati si in rate subanuale
(trimestrial, semestrial).
De retinut este faptul ca o asigurare cu fransiza are o prima mai mica decat fara
fransiza, ceea ce inseamna ca soferul va plati mai putin luna de luna pentru Casco, dar, la un
eventual accident, el va trebui sa achite o anumita suma, in functie de nivelul fransizei prevazut in
contractul parafat cu asiguratorul.
Riscuri asigurate
Societatea de asigurari acorda despagubiri, in limita sumei asigurate, Asiguratului sau
Beneficiarului desemnat, pentru:
- pagubele provocate autovehiculului de loviri, ciocniri, zgarieri, rasturnari, caderi (inclusiv
cu prilejul transbordarii), cadere de corpuri pe autovehicul; furtul autovehiculului sau al unor parti
componente ori piese ale acestuia, precum si pentru pagubele provocate acestuia ca urmare a
furtului sau tentativei de furt;
- pagubele produse autovehiculului de; incendiu, explozie, afumare, patare, carbonizare sau
diverse distrugeri, ca urmare a incendiilor;
- pagubele produse autovehiculului de inundatii, cutremur, uragan, trasnet, prabusire sau
alunecare de teren, ploaie torentiala, grindina, greutatea stratului de zapada sau gheata, avalansa de
zapada, actiunea mecanica a apelor curgatoare sau a obiectelor purtate de ape;
- pagubele produse dotarilor suplimentare montate la autovehicul, declarate de Asigurat in
cererea-chestionar, a caror valoare este inclusa in suma asigurata a autovehiculului, numai daca
aceste pagube au rezultat ca urmare a producerii riscurilor asigurate;
- pagubele produse ca urmare a riscurilor asigurate partilor componente sau pieselor
autovehiculului in timp ce acestea se aflau demontate in vederea efectuarii reparatiei sau intretinerii;

- pagubele produse autovehiculului ca urmare a masurilor luate pentru salvarea lui;

- cheltuielile efectuate in vederea transportului autovehiculului avariat la atelierul de reparatii


care poate efectua reparatia, cel mai apropiat de locul accidentului, sau la locul de adapostire al
autovehiculului, daca acesta nu poate fi deplasat prin forta proprie.
În forma sa cea mai simpla, o poliţa CASCO acoperă următoarele riscuri:

27
. Avarii:
 ciocniri, rasturnari, derapari, zgarieri, cadere in prapastie, cadere in apa, caderea unor
corpuri pe autovehicul etc.
 actiuni rauvoitoare ale tertilor (vandalism)
 incendiu, trasnet, explozie
 grindina, inundatie, cutremur, prabusire sau alunecare de teren, avalanse de zapada.
2. Furt:
 furtul autovehiculului sau al unor parti componente ale acestuia (insotit de pagubele produse
masinii in urma furtului sau tentativei de furt – geamuri sparte, incuietori stricate, inlocuirea
seturilor de chei, etc.).
Obiectele asigurate pot fi orice vehicule rutiere autopropulsate, destinate transporturilor
de bunuri sau persoane, inclusiv remorci / semiremorci / rulote tractate de acestea inmatriculate in
Romania si aflate in posesia legala a asiguratului. Se pot asigura autovehiculele care au o stare buna
de functionare, cu inspectia tehnica periodica inca valabila si care nu depasesc o anumita vechime
(de obicei 12 ani).
Polita se incheie dupa inspectarea in prealabil a vehiculului de catre un reprezentant al
companiei de asigurari, moment in care acesta va efectua si fotografii ale masinii, va nota
imbunatatirile sau modificarile aduse masinii (daca este cazul - sistem audio nou, jante, etc.) si va
constata eventualele daune existente care nu vor fi despagubite, intocmindu-se astfel un raport de
inspectie semnat de ambele parti.
Polita de asigurare CASCO pentru avarii si furt auto se calculeaza in functie de:

 tipul autovehiculului
 provenienta autovehiculului
 varsta autovehiculului
 valoarea autovehiculului
Tabelul nr.2.4
Volumul total al primelor brute încasate pentru asigurarea de avarii şi furt (CASCO) este prezentat
în următorul tabel:
2005
2006
Indicator 2007 2008
Total
Asigurări non – 3.379.170.106 4.591.002.641 5.726.752.784 7.068.173.520
viaţă

28
Din
care CASCO 1.342.001.167 1.864.567.015 2.619.859.216 3.557.030.729

Pondere % 39.7 40.6 45.75 50.32

Sursa: Rapoartele Comisiei de Supraveghere a Asigur[rilor ]n perioada 2005-2008


Calcule dupa rapoartele anulale ale Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA).

Primele brute incasate in 2005 sunt comparativ cu anul 2004 in crestere, 17.84%. Din
analiza tabelului privind primele brute din asigurari non-viata rezulta ca in anul 2006 ponderea
asigurarilor de avarii si furt (CASCO) este in crestere reprezentand 40.65 din totalul primelor brute
pentru asigurarile non-viata si evidentiind o reala crestere fata de anul 2005 cu 32.49%. Ritmul
cresterii ponderii primelor brute continua sa evolueze ajungand astfel in anul 2008, la 50.32%
pondere din totalul asigurarilor non-viata
Graficul nr.2.3
Ponderea asigurărilor de avarii şi furt (CASCO) din total asigurări non-viaţă în perioada 2005-

2008:
Franşiza
Majoritatea companiilor de asigurari practica un sistem de fransiza pentru politele
CASCO. Aceasta reprezinta partea din despagubire suportata de asigurat sau cu alte cuvinte, ceea ce
nu despagubeste asiguratorul.

29
Fransizele pot fi aplicate sub forma de suma fixa (ex: 100 euro), sau ca procent din
despagubire, defalcat pentru toate riscurile (furt total, dauna totala, furt partial sau dauna partiala).
Astfel, presupunand ca polita prevede o fransiza de 100 euro, iar paguba este evaluata la 500 euro,
atunci asiguratorul va despagubi doar contravaloarea a 400 euro.
Asigurările auto sunt clasificate, în functie de riscurile pe care le acopera, astfel:
 asigurarea de avarii şi furt - acopera riscurile la care este supus autoturismul propriu;
 asigurarea de raspundere civila auto - acopera pagubele produse tertilor, pe teritoriul
României;
 Cartea Verde este asigurarea care acopera pagubele produse tertilor pe
teritoriul altor tari.

Asigurarea de avarii a autovehiculelor


Este o asigurare prin care se acorda despagubiri în cazul deteriorarii sau distrugerii
partiale sau totale a autoturismului propriu în urma unui eveniment neprevazut.
Avariile produse autoturismului pot fi:
a) partiale, care presupun:
 repararea partilor deteriorate în urma unui eveniment asigurat;
 înlocuirea partilor distruse si/sau care nu se mai pot repara, în cazul în care repararea este
mai costisitoare decât înlocuire
b) totale care presupun:
 inlocuirea autoturismului declarat epava.
Prima de asigurare (pretul asigurarii) se calculeaza ca procent din suma asigurata
(valoarea) autoturismului. Suma asigurata (valoarea de asigurare) se calculeaza pornind de la
valoarea de nou a autoturismului din care se scade uzura. Valoarea de nou se alege conform
cataloagelor sau preturilor de factura (de cumparare) la data încheierii asigurarii. Uzura se
calculeaza conform standardelor de uzura detinute de societatile de asigurare.
La suma asigurata se adauga si valorile dotarilor suplimentare (altele decât cele
standard) ale autoturismului (radiocasetofon, CD, accesorii de telefonie mobila, etc.) Cele mai
ieftine polite de asigurare de avarii sunt cele pentru autoturismele de productie interna, în timp ce
politele de asigurare pentru autoturismele de productie straina sunt de 2-4 ori mai scumpe. Primele
de asigurare sunt diferentiate în functie de caracteristicile autoturismului: capacitatea cilindrica,
puterea motorului, dotarile suplimentare, etc..
Indiferent de provenienta autovehiculului, un factor important în stabilirea primei de
asigurare îl constituie anul fabricatiei, în sensul ca suma asigurata scade o data cu cresterea vechimii
masinii. Este cea mai ieftina asigurare de acest tip.

30
Asigurarea de avarii şi furt a autovehiculelor
Acest tip de polita acorda despagubiri atat pentru deteriorari / distrugeri, cat si pentru
furtul unor parti sau a intregului autoturism.
Furtul asigurat poate fi:
a) partial
b) integral

Furtul partial consta in furtul unor parti componente sau accesorii ale autoturismului:
oglinda retrovizoare, roata de rezerva, radiocasetofon, instalatie audio, etc. Furtul declarat trebuie sa
fi avut loc prin efractie (fortari de usi geamuri, portbagaj).
Asigurarea de furt este suplimentara, deci si prima de asigurare este mai mare. Este
demn de retinut faptul ca autoturismul nu poate fi asigurat numai pentru furt, ci aceasta protectie se
ofera numai ca supliment la o asigurare de avarii.
Este bine ca în ambele cazuri de asigurare (avarii si avarii+furt) sa se asigure si dotarile
suplimentare (radiocasetofon, CD, car kit, etc.) deoarece si acestea sunt expuse riscurilor de avarii
si, mai ales, de furt.
Asigurarea persoanelor din autoturisme
În acest caz se acorda despagubiri, în limita unei sume asigurate, pentru ranirea sau
decesul persoanelor transportate, în urma unui accident rutier.
Inspecţia de risc
Autoturismele care se cuprind în asigurare sunt supuse în prealabil unei inspectii de risc
care se efectueaza de catre un reprezentant al societatii de asigurare.

Inspecţia de risc presupune constatarea existentei bunului asigurat si are ca scop


urmatoarele:

 verificarea datelor de identificare ale autoturismului (concordanta seriei de identitate înscrisa


în Certificatul de înmatriculare sau în Cartea de identitate cu cea înscrisa pe autoturism);
 verificarea integritatii autoturismului (caroserie, parbriz, geamuri, luneta, stopuri, faruri,
bare de protectie, masca, scaune, bord, radiocasetofon, etc.);
 verificarea starii de întretinere a autoturismului (exterioara si interioara);
 verificarea eventualelor îmbunatatiri aduse autoturismului (reparatii capitale, caroserie noua,
jenti deosebite, radiocasetofon, etc.).

Avariile existente la data inspectiei de risc (zgârieturi, parti înfundate sau sifonate ale

31
caroseriei, parbriz crapat, faruri si/sau stopuri crapate sau sparte, alte parti care lipsesc din dotarea
standard) sau o stare necorespunzatoare de întretinere (parti ruginite ale caroseriei sau de pe care
lipseste vopseaua, tapiteria rupta a scaunelor, bordul crapat, etc.) se mentioneaza într-un act de
inspectie de risc si pot duce la diminuarea sumei asigurate, nu se vor despagubi în cazul unei avarii
sau chiar pot determina societatea de asigurari sa refuze încheierea contractului.
Companiile de asigurari au majorat constant, in ultimii ani, tarifele pentru politele RCA si
Casco, in conditiile in care valoarea daunelor a crescut de la an la. Astfel, in 2010, politele RCA s-ar
putea scumpi cu cel putin 20%, insa cele Casco vor avea cresteri mai mici sau chiar stagnari, fiind
influentate si de cursul de schimb.Cresterea este influentata de evolutia frecventei daunelor si
majorarea tarifelor la manopera.
Despagubiri acordate pe polita Casco
Societatile de asigurari analizeaza in permanenta volumul si frecventa daunelor pe
segmentul de asigurari Casco si procedeaza la eventuale majorari ale tarifelor in situatia
intensificarii ratei daunalitatii la nivelul portofoliului. In conditiile actuale ale pietei asigurarilor
auto, tinand cont de faptul ca daunele inregistrate pe polita Casco au crescut continuu, acest tip de
asigurare nu este unul profitabil pentru companiile de profil, cu toate ca prezenta acestuia in
portofoliu este aproape obligatorie.
La incheierea unei polite de asigurare de avarii si furt (Casco), cea mai mare atentie
trebuie indreptata spre capitolul Excluderi, pentru ca asiguratul sa evite in viitor situatia in care nu
va primi nici o despagubire chiar daca a platit ani intregi primele de asigurare.
Valoarea primei de asigurare se calculeaza prin aplicarea la suma asigurata a unor cote tarifare
exprimate in procente. La masini noi se aplica un procent de 4-5% din valoarea autoturismului, dar
se poate ajunge la un procent 11% pentru masini vechi de 10 ani, ceea ce inseamna prime de
asigurare de 400-600 de Euro/an mult peste 1000 Euro/an pentru masinile de lux.
Asigurari doar pentru masini mai noi de 12 ani
Este bine de stiut ca nu orice masina poate fi asigurata Casco. Majoritatea asiguratorilor
ofera Casco pentru masini cu vechime mai mica de 10 ani, doar unii dintre ei ajungand la limita de
12 ani. De asemenea, anumiti asiguratori specializati ofera asigurare Casco si pentru masinile de
colectie.
Daca proprietarul doreste sa revina la suma asigurata initial, de 15.000 de Euro, acesta
trebuie sa plateasca o prima aditionala de asigurare, numita prima de reintregire a asigurari de avarii
si furt (Casco). Suma asigurata a autovehicului, adica valoarea maxima a despagubirilor pe care le
poate primi proprietarul, se stabileste in functie de valoarea pe care a avut-o autoturismul cand era
nou, valoare la care aplicandu-se o scala de uzura stabilita de fiecare companie de asigurari in parte,
se determina valoarea reala a autoturismului.Clientii pot beneficia de anumite reduceri, astfel ca

32
asiguratii care platesc integral prima de asigurare anuala, beneficiaza de o reducere de 10%.O alta
reducere, care este negociabila, se aplica si pentru asiguratii care au montata alarma si parcheaza. In
schimb, cei care opteaza sa plateasca in rate prima de asigurare trebuie sa stie ca, in caz de dauna
totala, firma de asigurari va opri mai intai primele restante pana la sfarsitul anului, dupa care
despagubeste cu diferenta ramasa pagubitul.
Din cauza acestei clauze pe care nu o baga in seama majoritatea celor care incheie astfel
de asigurari apar conflicte.Nu este de neglijat faptul ca in baza contractelor de asigurare de avarii si
furt (Casco) incheiate, proprietarii acestor masini pot obtine, teoretic, de la asiguratori, despagubiri
de pana la 100% din suma asigurata, insa acest lucru depinde de prevederile conventiilor negociate
in prealabil cu asiguratorul.

Trebuie mentionat faptul ca in cazul unui eveniment soldat cu distrugerea totala a


autoturismului, asiguratorul nu despagubeste valoarea epavei auto, care poate ajunge la un procent
de 15 - 20% din suma asigurata, valorificarea epavei auto ramanand in sarcina asiguratului.
O situatie care poate crea neplaceri asiguratului este cea in care acesta opteaza pentru o suma
asigurata mai mica decat valoarea reala a masinii. In acest caz se aplica principiul proportionalitatii,
in sensul ca despagubirile vor fi diminuate proportional cu suma asigurata. Daca o componenta
costa 1.000 de euro, iar suma asigurata este doar jumatate din valoarea reala a masinii, proprietarul
va primi doar 500 de euro, iar diferenta va trebui sa o achite el.Exista si situatii in care asiguratul nu
primeste nici o despagubire: in cazul grevelor, razboaielor, exploziilor nucleare sau manifestatiilor
stradale. In cazul actelor de vandalism, doar cateva societati preiau riscul. De asemenea, sunt
societati care nu acorda despagubiri pentru defectiuni produse sub garda masinii.
Valoarea de referinta pentru asigurarea Casco este valoarea de nou a masinii, care se
stabileste pe baza facturii de achizitie de nou sau pe baza valorii din cataloagele de specialitate
(Schwacke, Eurotax, Apia). Din aceasta valoare se scade uzura autovehiculului, care se calculeaza
pe baza unui tabel propriu fiecarui asigurator, in functie de varsta masinii, calculata de la data
fabricatie. La suma obtinuta se adauga, eventual, valoarea dotarilor suplimentare ale masinii,
obtinandu-se astfel valoarea asigurata. In cazul dotarilor suplimentare, cele care nu sunt specificate
in catalogul asiguratorului pentru marca si modelul din polita sau nu sunt mentionate in contractul
de asigurare, nu vor fi acoperite de asigurare. Optim pentru ambele parti este ca aceasta valoare sa
fie cat mai aproape de valoarea reala, o subevaluare fiind, de obicei, in cazul unei daune, in
defavoarea asiguratului, iar supraevaluarea defavorizand compania de asigurari. Deoarece in
sectorul asigurarilor Casco, companiile de asigurari au raportat pierderi, acestea tind sa adopte
sistemul occidental.
Astfel, prima de asigurare depinde de multe ori nu numai de masina asigurata, ci si de

33
evenimentele provocate in trecut de proprietarul ei.
Sistemul de bonusuri sau penalizari se aplica in functie de istoricul
daunelor pe perioada anterioara
Conform raportarilor pe tipuri de asigurare, cele mai mari pierderi au fost inregistrate
pe segmentul asigurarilor auto Casco si RCA, iar sistemul bonus malus este conceput ca un mijloc
de reducere a pierderilor prin responsabilizarea conducatorilor auto.
Sistemul bonus-malus presupune plata unei asigurari mai mari de catre asiguratii care
inregistreaza daune si o diminuare a primei de asigurare pentru clientii care nu au suferit
evenimente rutiere. Aceste majorari sau reduceri se stabilesc in functie de istoricul daunelor a
posesorului autovehiculului in momentul in care polita se reinnoieste.
Sistemul de bonus-malus determina crearea unei conduite total diferite de conduita actuala
a asiguratilor auto din Romania. Procentul asiguratilor Casco despagubiti in decursul unui an in
Romania este de peste 50%, pagubele plecand de la zgarieturi minore sau oglinzi sparte.
In tarile in care sistemul bonus-malus functioneaza si s-a maturizat, acest tip de daune
sunt, in general rezolvate de asigurat pe chetuiala sa, tocmai pentru a nu isi inrautati scoringul de
bonus-malus si a trece, implicit, intr-o categorie de risc superioara, evitand astfel ascensiunea intr-o
categorie de risc care este mult mai scumpa decat o reparatie simpla.
Companiile de asigurari cauta solutii pentru diminuarea pierderilor inregistrate pe segmentul
auto, astfel ca multi asiguratori mizeaza pe politele cu fransiza obligatorie.
Asigurarea reprezinta un sistem de relatii economice care implica aportul unui numar mare
de persoane fizice si juridice in constituirea unui fond banesc, in conditiile in care sunt amenintate
de aceleasi pericole in existenta si activitatea lor, pericole probabile,posibile dar
nesigure.Necesitatea existentei sistemului public national de asigurari de raspundere civila
obligatorie a aparut datorita faptului ca nu toate persoanele isi pot constitui in mod individual din
resursele lor, unele rezerve materiale si banesti,insa trecerea riscurilor in anumite conditii asupra
unor socetati specializate in domeniul asigurarilor reprezinta o cale ami eficienta in aceasta
situatie.Din punct de vedere financiar ca asigurarea se constituie intr-un intermediar financiar intre
persoanele fizice asigurate care platesc esalonat primele de asigurare si persoanele fizice sau
juridice care au nevoie de resurse financiare.

Tabelul nr.2.5
Asemanari si deosebiri intre Asigurarea de raspundere civila (RCA) si Asigurarea de avarii si furt
(CASCO)
Asigurare de raspundere civila Asigurare de avarii si furt (CASCO)
(RCA)

34
asigurare obligatorie asigurare facultativa
acorda despagubiri pt. accidente acorda despagubiri pt. avarii si furt
si vatamari corporale
se incheie pentru toate tipurile de se incheie pentru toate tipurile de
autovehicule indiferent de vechimea autovehicule care nu au mai mult de 12 ani
masinii vechime
asigurare impusa de lege asigurare impusa de lege numai in
cazul autovehiculelor achizitionate prin
leasing
acopera pagubele produse tertilor protejaza propiul autovehicul de furt
din vina proprie ca urmare a unui sau de eventualele daune pe care acesta le
accident rutier poate suferi indiferent daca propietarul este
responsabil sau nu de producerea acestora
contractul de asigurare se incheie contractul de asigurare se incheie
pentru o durata de minim 6 luni pentru o durata de un an, cu posibilitatea
reinnoirii lui succesive cu cate un an.
societatile de asigurare isi pot prima de asigurare este anuala si se
stabili proriile limite de raspundere. plateste integral si anticipat pentru intreaga
perioada asigurata dar, la solicitarea
asiguratului se poate plati si in rate subanuale
(trimestrial, semestrial).

2.2 Piaţa asigurărilor auto din Uniunea Europeana


în perioada 2005 - 2008
Daca ne raportăm la nivel internaţional piaţa asigurărilor se caracterizează printr-un
grad ridicat de eterogenitate ca urmare a diversităţii evenimentelor cauzatoare de pagube şi a
activităţilor pe care le poate afecta. Ca urmare a acestui fapt, practic, nu se poate delimita o singură
piaţă a asigurărilor şi reasigurărilor, fiecare dintre ele fiind caracterizate prin preponderenţa
anumitor categorii de asigurări, existenţa anumitor societăţi de asigurări şi reasigurări, norme şi
reglementări specifice, acoperiri mai mari sau excluderi mai extinse.
La nivel european se poate preciza că lumea asigurărilor a cunoscut o evoluţie de
ansamblu, cu anumite caracteristici comune, dar şi cu apreciabile diferenţieri de la o ţară la alta.
Trebuie precizat în primul rând că Europa este locul de apariţie a asigurărilor moderne
şi ramâne o piaţă esenţială la nivel mondial, cu o creştere rapidă mai ales în ramurile asigurărilor de
viaţă şi de economisire, dar ocupând locul doi după Statele Unite. Asistăm, în prezent, la un proces
de maturizare a pieţei unice europene a asigurărilor, cu realizări, dar şi cu dificultăţile sale, încă
nedepăşite.

35
Dezvoltarea unei pieţe europene unice a asigurărilor a fost un proces gradual ce a durat
mai mulţi ani. Directivele Uniunii Europene referitoare la asigurări reprezintă principiile general
acceptate la nivelul Comunităţii Europene cu scopul de a uniformiza normele de asigurări şi de a
facilita comerţul internaţional, referindu-se în primul rând la activitatea de asigurare , dar şi la cea
de reasiguare.
În prezent nu există cu adevarat o piaţă paneuropeană omogenă a asigurărilor, deşi
Franţa, Germania şi Anglia continuă să deţina acest sector atât din punct de vedere al numărului de
companii de asigurare, cât şi al veniturilor obţinute din prime de asigurare. Nu se poate vorbi de o
uniformizare a cadrului legislativ la nivelul Uniunii Europene, deoarece ţările membre, cât şi cele
care aderă îşi menţin unele legi cu caracter naţional, care depind de cultura şi de pieţele financiare
ale ţării respective.
Piaţa paneuropeană respectă principiile de bază ale Tratatului de le Roma, şi anume
libera ciculaţie a oamenilor, bunurilor, a seviciilor şi a capitalului între statele membre. Pentru
constituirea unei pieţe unice a asigurărilor, în Uniunea Europeană, o serie de directive au fost
promulgate în decursul a 35 de ani, cumulând cu introducerea paşaportului unic european în
sectorul de asigurări. Aplicarea acestor măsuri s-a extins prin acordul încheiat cu tările ce formează
Zona Economică Europeană, şi asupra Islandei, Liechtenstein-ului şi Norvegiei, deoarece normele
stipulate în acord includ toate directivele pe care se bazează piaţa europeană a asigurărilor.
În Europa, piaţa unică a asigurărilor acoperă 27 ţări ce formează Zona Economică
Europeană (European Economic Area). O dată cu creşterea economică , asigurările au continuat să
se dezvolte în 1997 cu diferenţe între asigurările de viaţă , acestea crescând cu 14,1% şi cele non-
viaţă care înregistrează o creştere mai lentă cu 8,8% faţă de anul 1996. Piaţa asigurărilor din
Uniunea Europeană a înregistrat o creştere de 8,8% în 1997 faţă de 1996, volumul total al primelor
de asigurare reprezentând 543,7 mld. ECU mai mult decât creşterea PIB (2,7% în 1997 faţă de
1996).
În prezent, Uniunea are 27 de state membre care şi-au transferat o parte din suveranitatea
lor (sau autoritatea lor de legiferare) către UE. Alte trei ţări - Croaţia, Turcia şi Fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei - sunt candidate la aderare.

În urmatorul tabel sunt enumerate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE):
Tabelul nr. 2.6
State membre ale Uniunii Europene

1 Austria 15. Luxemburg

36
.
2 Belgia 16. Malta
.
3 Bulgaria 17. Polonia
.
4 Cipru 18. Portugalia
.
5 Danemarca 19. Regatul Unit
.
6 Estonia 20. Republica Ceha
.
7 Finlandia 21. Romania
.
8 Franta 22. Slovacia
.
9 Germania 23. Slovenia
.
1 Grecia 24. Spania
0.
1 Irlanda 25. Suedia
1.
1 Italia 26. Tarile de Jos
2.
1 Letonia 27. Ungaria
3.
1 Lituania
4.

Declaraţia de la Berlin, semnată de 27 de state membre ale Uniunii Europene după 50


de ani de la semnarea Tratatului de la Roma de către 6 state fondatoare ale Comunităţilor Europene,
este cea mai importantă declaraţie politică din istoria UE de la Messina încoace.

Asigurările reprezintă un sector cheie al economiei europene, a cărui influenţă se simte


atât în protecţia în faţa riscurilor în domeniul economic şi social al ţărilor membre, în rolul de
stimulator al ideei de economisire pe termen mediu şi lung, cât şi ca furnizor de fonduri pentru
pieţele financiare. De altfel, un alt rol indeplinit de asigurare este cel pentru dezvoltarea tehnicilor
de management al activelor şi de management al riscuriPentru a caracteriza importanţa asigurărilor
în economie şi a analiza rolul acestora se utilizează câţiva indicatori aflaţi în strânsă

37
interdependenţă:

1 Volumul total al primelor de asigurare (mld. ECU)


1 Prime de asigurare/ PIB (%)
1 Investiţii / PIB (%)
1 Prime de asigurări / locuitor (ECU)
1 Numărul companiilor de asigurări
1 Numărul de angajaţi ai societăţilor de asigurări- ţările Uniunii Europene (27)

Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii sunt cei mai mari jucători ai pieţei de
asigurări din lume, în 2004, Uniunea Europeană deţinând 34,4% din totalul primelor subscrise la
nivel mondial, iar Statele Unite ale Americii, 33,8% din totalul subscrierilor. În perioada analizată,
la nivelul ţărilor Uniunii Europene s-a înregistrat un volum total de prime subscrise de peste 896,7
miliarde euro, sectorul asigurărilor de viaţă generând prime în valoare de peste 529,3 miliarde euro,
iar cel al asigurărilor non-viaţă de 367.6 miliarde euro.
Cele mai mari pieţe din Europa sunt cele din Marea Britanie, şi anume piaţa Lloyd’s şi piaţa
Londrei.
Organizatia Lloyd, asociatie de matorii ce frecventau cafeneaua lui Edward Lloyd apare la
sfarsitul sec. XVII, iar in 1871 lloyd’s este recunoscuta printr-un act al Parlamentului britanic, ca o
instituitie de interes general pentru comertul maritim. Aceasta este, in prezent, una din cele mai
importante organizatii de asigurare din lume.
Principalele forme de asigurare practicate in tara noastra de asociatiile mutule ale
breslelor de meseriasi din Transilvania au fost pentru stingerea incendiilor si pentru asigurarile de
viata.
2.3 Reglementarea activitaţii de asigurare
Schimbarile profunde petrecute in economia roamneasca dupa1989 au fost prezente si
in domeniul asigurarilor, domeniu care a cunoscut o relansare importanta si care incearca sa apropie
asigurarile romanesti de cele practicate pe plan international.
Pe baza H.G. nr.1279 din 8 decembrie 1990, s-au infintat primele societati comerciale
pe actiuni in domeniul asigurarilor, conform careia, in Romania activitatea de asigurare se
desfasoara prin societati de asigurare – reasigurare si societati de reasigurare, care isi asuma
obligatii prion acceptarea de riscuri in schimbul platii unor prime de catre asigurati sau dupa caz
reasigurati.
Sanctiuni si excluderi
Daca sunteti implicat intr-un accident sau sunteti oprit de catre reprezentantii Politiei

38
Rutiere in trafic si se constata ca nu aveti polita RCA valabila, atunci puteti fi penalizat cu:

 amenda cuprinsa intre 1.000 si 2.000 de lei


 retinerea certificatului de inmatriculare sau inregistrare
 retragerea placutelor cu numarul de inmatriculare sau inregistrare

In iulie 1991 apare Legea nr.47 din 16 iulie 1991 privind constituirea, infintarea si
functionarea societatilor comerciale din domeniul asigurarilor, conform careia, in Romania
activitatea de asigurare se desfasoara prin societati de asigurare – reasigurare si societati de
reasigurare, care isi asuma obligatii prin acceptarea de riscuri in schimbul platii unor prime de catre
asigurati sau, dupa caz, reasigurati
Legea 136/1995, privind asigurarile si reasigurarile in Romania defineste in mod direct
contractul de asigurare in art. 9. Potrivit legii, prin contractul de asigurare, asiguratul se obliga sa
plateasca o prima asiguratorului, iar acesta se obliga ca, producerea unui anume risc, sa plateasca
asiguratului sau beneficiarului despagubirea sau suma asigurata, denumita indemnizatie, in limitele
si in convenite.
Pe fondul unor deficiente existente in cadrul legilativ a aparut noau lege nr. 32/10
aprilie 2000 privind societatile dea sigurare si supraveghere a asigurarilor. Prin aceasta lege s-au
abrogat Legea nr.47/1991 privind constituirea, organizarea si functionarea societatilor comerciale
din domeniul asigurarilor.
In februarie 2004 CSA a emis Ordinul 3104 pentru punerea in aplicare a normelor
prudentiale privind managementul asiguratorului. Acest ordin stabileste principiile care stau la baza
conducerii activitatii desfasurate de asiguratori.
Legea nr. 403 din 2004 pentru modificarea si completarea legii nr.32 din 2000 privind
societatile de asigurare si supravegerea asigurarilor face o noua clasificare a asigurarilor de viata si
de persoane.

Prin Ordinul nr. 113.134/2006 a fost introdusa obligativitatea inscrierii pe formulare de


asigurare de raspundere civila obligatorie (RCA), a seriei cartii de identitate a vehiculului (CIV),
precum si a transmiterii electronice a acesteia catre bazade date CEDAM.
Emiterea Ordinului CSA nr. 113126/08.2006 pentru punerea in aplicare a Normelor
privind majorarea cotei de contributie a asiguratorilor asigurarii de raspundere civila obligatorie
(RCA) de la 1% la 2.5%, astfel icat sa fie asigurate conditiile necesare pentru organizarea si
functionarea organismului independent creat.
Ordinul nr. 12/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind procedura de întocmire şi eliberare a

39
documentului de introducere în reparaţie a vehiculelor .

De la 1 iulie 2009, accidentele rutiere survenite pe teritoriul Romaniei, in urma carora


au rezultat numai pagube materiale si in care au fost implicate doua vehicule, pot fi solutionate fara
ca documentele de constatare sa fie intocmite de catre Politie, cu conditia ca Formularul de constatare

amiabila sa fie completat si semnat de catre ambii soferi implicati in accident.

CAPITOLUL 3
ASIGURĂRILE AUTO LA SC. ALLIANZ ŢIRIAC

3.1 Poziţia Allinz Ţiriac pe piaţa asigurărilor din România


Fondat în anul 1890, Allianz este astazi unul dintre cele mai mari grupuri financiare din
lume. În anul 2004, la nivel consolidat, Grupul a realizat venituri totale de 96,9 miliarde de euro.
Marca Allianz este reprezentata în peste 70 de tari ale lumii, reteaua de entitati economice
care formeaza Allianz Group ridicându-se la circa 700 de companii-membre. Cele aproximativ

40
174.000 de persoane care lucreaza în cadrul Allianz Group ofera servicii financiare integrate, la
standarde internationale, unui numar de peste 60 de milioane de clienti de pe întregul mapamond.
Allianz-Tiriac Asigurari beneficiaza astazi de un statut privilegiat în rândul celor mai
importante companii de asigurari din România. Dezvoltata pe platforma Asigurari „Ion Tiriac”
(ASIT), societatea îmbina experienta si profesionalismul angajatilor sai cu know-how-ul, puterea
financiara si renumele Grupului Allianz. Devenind membru al celui mai mare grup de asigurari din
Europa.
Allianz-Tiriac si-a asigurat accesul la o serie de avantaje competitive unice pe piata locala
care constituie garantii ale unei dezvoltari viitoare sanatoase si durabile..Allianz-Tiriac Asigurari
S.A. este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr.J40/15882/1994, cu Codul
Unic de Inregistrare R 6120740, avand sediul social in mun.Bucuresti, Sector 1, str. Caderea
Bastiliei nr.80-84, etaj 3-5.
Societatea Allianz-Tiriac Asigurari S.A. opereaza printr-o retea de 158 unitati ce acopera
intreg teritoriul tarii, cuprinzand de 41 de sucursale si 117 agentii si puncte de lucru.international
KPMG.Valoarea capitalului social al Allianz-Tiriac Asigurari este de 30.470.830 RON. Numarul de
actiuni emise este de 98.293 titluri cu valoare nominala de 310 RON fiecare.
Reasigurarea este un instrument de protectie a intereselor si rezultatelor financiare ale unei
companii de asigurari si a clientilor acesteia, iar pentru Allianz-Tiriac Asigurari S.A. constituie unul
dintre elementele fundamentale luate in considerare la stabilirea strategiei si politicii companiei, atat
pe termen scurt, cat si pe termen indelungat.
Printre societatile de reasigurare care preiau riscul societatii Allianz-Tiriac se
numara:Allianz AG München, ERC Frankona, Munich Re, Hannover Re, Bavarian Re, Zurich
Re, Gothaer Ruck, in Germania,Various Syndicate Lloyd´s, Royal & Sun Alliance, Allianz
Cornhill, Generali UK, in Marea Britanie;Swiss Re, Partner Re, New Re, Rhine Re, in Elvetia;The
Cologne Re of Vienna, Gerling Globale in Austria;SCOR, SOREMA, Le Mans Re in Franta si
altele.
Pornind de la zero, compania s-a instalat repede în fruntea ierarhiei operatorilor privați de
asigurări. Mizând inițial, în principal, pe dezvoltarea relațiilor cu clienți ce desfășurau activități în
domeniile industrial și comercial, ASIT a reușit să creeze adevărate parteneriate pe termen lung cu
asigurații, spre beneficiul ambelor părți implicate. Creșterea accelerată a volumului de afaceri
derulate a ajutat ASIT să avanseze, în numai șase ani de existență, până pe poziția secundă în topul
celor mai importanți asiguratori locali.
În același timp, în ciuda costurilor ridicate pe care lansarea unei afaceri de tip greenfield le
impune, Asigurări “Ion Țiriac” a generat într-un timp record rezultate pozitive pentru acționarii săi.
Succesul operațiunilor a fost demonstrat de profitabilitatea înregistrată de ASIT pe parcursul întregii

41
sale existențe. Intențiile declarate ale reprezentanților acționarului majoritar - Grupul Țiriac - de a
susține dezvoltarea unei afaceri pe termen lung au permis companiei să beneficieze de resurse
financiare proprii necesare susținerii dezvoltării afacerii pe termen lung. An de an, întregul profit
realizat de ASIT a fost alocat pentru finanțarea creșterii afacerii. Astfel, crearea infrastructurii
companiei - începând cu diversificarea propriei oferte de produse, continuând cu atragerea celor mai
buni specialiști locali din domeniul asigurărilor și terminând cu extinderea progresivă a rețelei
teritoriale - a fost realizată cvasiexclusiv prin autofinanțare.
Asigurări “Ion Țiriac” a fost, așadar, o poveste de succes. Societatea a continuat să crească
profitabil după preluarea pachetului majoritar de acțiuni de către unul dintre cele mai importante
grupuri financiare la nivel internațional - Allianz. Momentul realizării tranzacției - luna august a
anului 2000 - a deschis calea intrării într-o nouă etapă de dezvoltare a companiei, a relansării
activităților societății prin promovarea unei mărci ce definește explicit puterea parteneriatului care
stă în spatele acestei afaceri: Allianz-Țiriac.
Allianz-Țiriac operează astăzi în condiții de maximă eficiență, bazându-se pe una dintre cele
mai extinse rețele de sucursale, agenții și reprezentanțe de pe piața asigurărilor din România.
Numărul de unități teritoriale prin intermediul cărora Allianz-Țiriac Asigurări își desfășoară
activitatea în țară numără 198 de sedii (sucursale, agenții și puncte de lucru), prezența companiei
fiind consemnată în 148 de localități din România.
Pe întreaga perioadă a existenței sale, compania a dovedit capacitatea de a derula în mod
constant o activitate profitabilă. Nu în ultimul rând, menținerea la niveluri superioare a tuturor
indicatorilor care exprimă gradul de siguranță financiară a reprezentat garanția unei creșteri
sănătoase a afacerii. Valoarea actuală a capitalului social este de 66.638.505 lei. Numărul de acțiuni
emise este de 127.905 titluri cu valoare nominală de 521 lei noi fiecare. De-a lungul întregii sale
existențe, Allianz-Țiriac Asigurări a derulat un program coerent de capitalizare, în concordanță cu
planurile de dezvoltare a afacerilor companiei.
Diversificarea progresivă a gamei de produse, răspunzând nevoilor clienților și adaptarea lor
la tendințele cererii au reprezentat elemente de strategie ce au avut, de asemenea, o contribuție
importantă la accelerarea dezvoltării afacerilor Allianz-Țiriac. Astăzi, portofoliul de asigurări al
companiei are o structură echilibrată, incluzând practic toate tipurile de produse din gama
asigurărilor generale - inclusiv obligatorii -, respectiv de viață, capabile să acopere întreg spectrul
de solicitări venite din partea clienților locali.
Cele mai recente rezultate înregistrate de Allianz-Țiriac relevă soliditatea afacerilor
companiei într-un mediu de afaceri care, începând din a doua jumătate a anului 2008, a dat semne
evidente de deteriorare. Afacerile au continuat să se dezvolte echilibrat pe ambele segmente de

42
asigurări, generale și de viață, indicând o creștere susținută atât în ceea ce privește veniturile, cât și
la nivelul profitabilității operațiunilor.
3.2 Studiu de caz – Asigurarea auto de răspundere civilă (RCA)
Anual accidentele de autovehicule produc mii de victime. Conducerea sub influenţa
băuturilor alcoolice, viteza excesivă, nerespectarea distanţelor regulamentare, adormirea la volan,
duc la accidentarea unui număr mare de pietoni sau persoane din autovehicule.
Asigurarea auto este cea mai căutată formă de asigurare, deoarece bunul (autovehiculul)
este supus cel mai mult riscului de avariere. Asigurarea RCA ne acoperă atunci când vine vorba să
plătim pagubele produse de noi unei terţe persoane, de acest lucru ocupându-se asigurătorul
Aigurarea de Raspundere Civila Auto cunoscuta sub numele de RCA, reprezinta in
momentul de fata una din putinele tipuri de asigurare a caror incheiere este obligatorie in Romania.
Asigurarea de raspundere civila auto (RCA) este o asigurare prin care tertii prejudiciati in urma
unui accident auto, produs din vina conducatorului auto asigurat, primesc despagubiri pentru
daunele materiale si/sau vatamarile corporale suferite.
Asigurarea de raspundere civila auto este fundamental diferita de asigurarea tip Casco,
aceasta din urma fiind o asigurare facultativa prin care persoana care primeste despagubiri pentru
daunele produse autovehicului sau este asiguratul, si nu un tert.Prin urmare, asigurarea RCA este
foarte importanta si in cazul cand proprietarul unui autovehicul a incheiat o asigurare tip Casco
pentru avarii din propria vina si furt. Indiferent de cat a evoluat umanitatea, un lucru este foarte clar:
nu putem controla tot ce se intampla in jurul nostru, exemplu cel mai bun fiind poate natura. Insa
aceasta nu este singura care ne afecteaza si ne provoaca pagube.
Accidentele se intampla la tot pasul, iar jaful, furturile, talhariile, toate tin de natura umana.
Riscurile acestea vor exista intotdeauna. Dar mai sunt si altele, in legatura cu sanatatea, cu
activitatea profesionala, si, in cazul firmelor, riscuri privind marfurile sau activele companiei.
Acestea sunt motivele pentru care au aparut serviciile sau, mai bine zis, produsele de asigurare.
Acestea sunt oferite de companii specializate care preiau diferite riscuri in schimbul unei sume de
bani. Astfel, plata unei sume il pune pe asigurat l adapost de problemele cauzate de accidente, fie
ele auto, sau de alta natura, ii poate salva firma de la problemele financiare care ar putea duce la
faliment s.a.
Pot incheia asigurarea RCA persoanele juridice care detin autovehicule inmatriculate in
Romania sau in strainatate Asigurarea RCA va ofera protectie pentru prejudiciile de care asiguratul
sau persoanele cuprinse in asigurare raspund, in baza legii, fata de terte persoane pagubite prin
accidente de autovehicule. Pentru asigurarile de raspundere civila, despagubirile se platesc
nemijlocit persoanelor fizice sau juridice pagubite, in masura in care acestea nu au fost despagubite
de Asigurat.: sumele pe care Asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de desdaunare si

43
cheltuieli de judecata persoanelor pagubite pentru riscurile de mai sus; cheltuielile facute de
asigurat in procesul civil.
Se considera ca un autovehicul este asigurat, daca proprietarul sau utilizatorul acestuia are
incheiat un contract de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin
accidente de autovehicule, cu valabilitate in limitele teritoriale prevazute la art. 11 pct. 7 din Legea
nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale celorlalte state semnatare ale
Acordului multilateral, denumit in continuare asigurarea obligatorie RCA. Contractul de asigurare
se incheie cu un asigurator care are dreptul de a practica pe teritoriul Romaniei asigurarea
obligatorie RCA. Pentru vatamari corporale si decese, inclusiv pentru prejudicii fara caracter
patrimonial produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate,
limita de despagubire se stabileste pentru anul 2007 la un nivel de cel putin 500.000 euro,
echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de
Banca Nationala a Romaniei.
Pentru anul 2008 limita de despagubire pentru aceste riscuri se stabileste la un nivel de cel
putin 750.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii
accidentului, comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Asiguratorul are obligatia de a despagubi
partea prejudiciata pentru prejudiciile suferite in urma accidentului provocat de asigurat, potrivit
pretentiilor formulate in cererea de despagubire, dovedite prin orice mijloc de proba. Fara a se
depasi limitele de despagubire prevazute in contractul de asigurare RCA, in conditiile in care
evenimentul asigurat s-a produs in perioada de valabilitate a politei de asigurare RCA, se acorda
despagubiri, in forma baneasca, pentru vatamari corporale sau deces;pagube materiale;c) pagube ca
urmare a lipsei de folosinta a autovehiculului avariat, in cazul in care autovehiculul reprezinta
mijlocul cu care persoana prejudiciata isi realizeaza obiectul de activitate, pentru care detine
licenta;cheltuieli legate de reprezentarea juridica, in cazul cererilor de despagubire prevazute la lit.
a)-c), in legatura cu daunele potrivit lit. b) sau c), distinct de despagubirile acordate potrivit lit. a)-
c), dar numai in situatia incetarii fara efect a perioadei mentionate la art. 37 alin. (2) sau a
respingerii ori reducerii nejustificate a despagubirii de catre a Asiguratorul nu acorda despagubiri
pentru:
1. cazurile in care proprietarul, utilizatorul sau conducatorul autovehiculului vinovat nu are
raspundere civila, daca accidentul a fost produs: de un caz de forta majora; din culpa exclusiva a
persoanei prejudiciate;din culpa exclusiva a unei terte persoane;
2. prejudiciile suferite de conducatorul autovehiculului raspunzator de producerea
accidentului;
3. prejudiciile produse bunurilor apartinand persoanelor fizice sau persoanelor juridice,
daca au fost provocate de un autovehicul asigurat RCA, detinut de aceeasi persoana fizica sau

44
juridica, si este condus de un prepus al aceleiasi persoane juridice ori de o alta persoana pentru care
raspunde persoana fizica sau persoana juridica;
4. prejudiciile cauzate in situatiile in care nu se face dovada valabilitatii la data accidentului
a asigurarii obligatorii RCA sau asiguratorul RCA nu are raspundere;
5. partea din prejudiciu care depaseste limitele de despagubire stabilite prin polita de
asigurare RCA, produs in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate si
de numarul persoanelor raspunzatoare de producerea prejudiciului;
6. amenzile de orice fel si cheltuielile penale la care ar fi obligat proprietarul, utilizatorul
sau conducatorul autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea prejudiciului, precum si
cheltuielile de executare a hotararilor penale privind plata despagubirilor;
7. cheltuielile facute in procesul penal de proprietarul, utilizatorul sau de conducatorul
autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea prejudiciului, chiar daca in cadrul procesului
penal s-a solutionat si latura civila;
8. sumele pe care conducatorul autovehiculului raspunzator de producerea prejudiciului
este obligat sa le plateasca proprietarului sau utilizatorului care i-a incredintat autovehiculul
asigurat, pentru avarierea ori distrugerea acestui autovehicul;
9. prejudiciile produse bunurilor transportate, daca intre proprietarul sau utilizatorul
autovehiculului care a produs accidentul ori conducatorul auto raspunzator si persoanele
prejudiciate a existat un raport contractual la data producerii accidentului;
10. prejudiciile produse persoanelor sau bunurilor aflate in autovehiculul cu care s-a produs
accidentul, daca asiguratorul poate dovedi ca autovehiculul respectiv era furat;

11. prejudiciile produse de dispozitivele sau de instalatiile montate pe autovehicule, atunci


cand acestea sunt utilizate ca utilaje ori instalatii de lucru;
12. prejudiciile produse prin accidente survenite in timpul operatiunilor de incarcare si de
descarcare, acestea constituind riscuri ale activitatii profesionale;
13. prejudiciile produse ca urmare a transportului de produse periculoase: radioactive,
ionizante, inflamabile, explozive, corozive, combustibile, care au determinat sau au agravat
producerea prejudiciului;
14. prejudiciile cauzate prin utilizarea unui autovehicul in timpul unui atac terorist sau
razboi, daca evenimentul are directa legatura cu respectivul atac sau razboi;
15.pretentiile ca urmare a diminuarii valorii bunurilor dupa reparatie.
Art. 16. - (1) In situatia in care persoana prejudiciata a contribuit din culpa la producerea
accidentului sau la marirea prejudiciului, cel chemat sa raspunda va fi tinut raspunzator numai
pentru partea din prejudiciu care ii este imputabila - culpa comuna. In astfel de situatii intinderea

45
raspunderii fiecarei persoane va fi cea constatata prin orice mijloc de proba.
(2) In situatia in care nu se poate stabili intinderea raspunderii fiecarei persoane, aceasta se va
stabili in cote egale, in raport cu numarul partilor implicate in accident, fiecare parte avand dreptul
la despagubire in proportia in care nu s-a facut raspunzatoare de producerea accidentului sigurator.
Pentru intelegerea modalitatii de intocmire a unei polite de asigurare de raspundere civila
obligatorie (RCA) voi incerca in cele ce urmeaza sa detaliez informatiile cerute pentru intocmirea
politei de asigurare. Pentru a calcula valoarea politei am folosit drept model fictiv o persoana fizica,
posesoare a unui autoturism Opel Vectra, an de fabricatie 2000, capacitate cilindrica 2000 cmc.

Exemplu calcul RCA la Sc. Allianz Tiriac


Model chestionar RCA
Categoria autovehiculului.......
Tipul....
Marca....
Propritarul....
Autovehiculul este inmatriculat in judetul.....
Domeniul de activitate / utilizare.....
In acest moment autovehiculul are RCA valabila ?......
Daune provocate in ultimele 12 luni....
Ati folosit ultima polita RCA pentru plata unor daune ?.....
Autovehiculul este asigurat CASCO ?.....
Daune.....
Varsta asiguratului.....
Asiguratul are copii sub 17 ani ?.....
In ce clasa Bonus/Malus va incadrati....
Durata asigurarii.....
Asigurarea incepe.....
Etapa 1: completarea chestionarului
Categoria autovehiculului: autoturism
Tipul: 1801 – 2000 cmc
Marca: Opel
Propritarul: persoana fizica de sex feminin
Autovehiculul este inmatriculat in judetul: Bucuresti
Domeniul de activitate / utilizare: utilizari curente
In acest moment autovehiculul are RCA valabila ?: la Allianz Tiriac de 6 luni

46
Daune provocate in ultimele 12 luni: 0
Ati folosit ultima polita RCA pentru plata unor daune ?: nu
Autovehiculul este asigurat CASCO ? la Allianz Tiriac
Daune: nu
Varsta asiguratului: 23 ani impliniti
Asiguratul are copii sub 17 ani ?: nu
In ce clasa Bonus/Malus va incadrati: BO
Durata asigurarii: 1 an
Asigurarea incepe: inainte de 12.07.2010 (inclusiv)
Etapa2: calcularea pretului
In urma completari chestionarului se face calculul politei conform baremelor de la Sc. Allianz
Tiriac, pretul mediu pe piata fiind de 941.19 RON.
Studiu de caz – Asigurarea auto de avarii şi furt (CASCO)
Se asigura autovehicule inmatriculate in Romania ce apartin persoanelor fizice sau juridice,
pentru riscuri ca:
o ciocniri, loviri, rasturnari, zgarieri, caderi, inclusiv caderea pe autovehicul a unor
corpuri;
o incendiu, explozie, afumare, patare, carbonizare si alte diverse distrugeri ca urmare a
incendiului;
o inundatie, furtuna, uragan, cutremur, prabusire sau alunecare de teren, actiunea
apelor curgatoare si a obiectelor purtate de apa;
o ploaie torentiala, grindina, trasnet, avalansa de zapada, greutatea stratului de zapada
sau de gheata
o furtul autovehiculului sau al unor parti componente ale acestuia;
o pagubele cauzate autovehiculului sau partilor componente ale acestuia ca urmare a
furtului.

Riscurile de mai sus sunt acoperite pe teritoriul Romaniei. Acoperirea acestor riscuri se
poate extinde si in afara teritoriului Romaniei, fie la cerere prin plata unei prime suplimentare, fie
automat la achizitionarea documentului CARTE VERDE de la unul din reprezentantii nostri.

Despagubirile primite se fac in functie de daune.In caz de daune partiale:

- costul reparatiilor, respectiv a inlocuirii pieselor avariate;


- cheltuielile efectuate in vederea transportului autovehiculului avariat la cel mai apropiat atelier de

47
reparatii ce poate efectua reparatia sau la locul de adapostire;
- cheltuielile efectuate in vederea limitarii pagubelor. In caz de dauna totala:suma asigurata la care
s-a facut asigurarea si care este inscrisa in polita de asigurare, mai putin contravaloarea pieselor
ramase neavariate, rezultate din dezafectarea autovehiculului care ramane in proprietatea
Asiguratului.

Riscurile de mai sus sunt acoperite pe teritoriul Romaniei. Acoperirea acestor riscuri se
poate extinde si in afara teritoriului Romaniei, fie la cerere prin plata unei prime suplimentare, fie
automat la achizitionarea documentului CARTE VERDE de la unul din reprezentantii nostri.

Ce despagubiri se primesc:

in caz de daune partiale:

- costul reparatiilor, respectiv a inlocuirii pieselor avariate;


- cheltuielile efectuate in vederea transportului autovehiculului avariat la cel mai apropiat atelier de
reparatii ce poate efectua reparatia sau la locul de adapostire;
- cheltuielile efectuate in vederea limitarii pagubelor;

in caz de dauna totala:

- suma asigurata la care s-a facut asigurarea si care este inscrisa in polita de asigurare, mai putin
contravaloarea pieselor ramase neavariate, rezultate din dezafectarea autovehiculului care ramane in
proprietatea Asiguratului.

In cazul asigurarilor pentru accidente a conducataorilor si a altor persoane aflate in auto


vehicul se pot asigura:conducatorul auto si persoanele din autovehiculul asigurat pentru avarii si
furt., pentru riscuri ca: deces sau invaliditate permanenta totala sau partiala produse ca urmare a
circulatiei autovehiculului sau a accidentelor acestuia.
Despagubirile care se primiesc in urma acestor asigurari sunt: suma asigurata din polita in caz de
invaliditate totala sau deces; o suma in limita gradului de invaliditate stabilit de medic, in caz de
invaliditate partiala; contravaloarea cheltuielilor medicale efectuate in cazul ranirii unei persoane
din autovehicul pentru:
· spitalizare;
· diagnosticare;

48
· tratament chirurgical si medicamentos;
· transport cu ambulanta la cel mai apropiat spital.

Despagubirile primite reprezinta: sumele datorate tertelor persoane pagubite ca urmare a


vatamarii corporale sau a decesului, precum si avarierii ori distrugerii unor bunuri printr-un accident
produs de autovehiculul asigurat: cheltuielile facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat
la despagubire.
Pentru intelegerea modalitatii de intocmire a unei polite de asigurare de avarii si
furt(CASCO) voi incerca in cele ce urmeaza sa detaliez informatiile cerute pentru intocmirea politei
de asigurare. Pentru a calcula valoarea politei am folosit drept model fictiv o persoana fizica,
posesoare a unui autoturism Opel Vectra, an de fabricatie 2000, capacitate cilindrica 2000 cmc.
Exemplu calcul CASCO la Sc. Allianz Tiriac
Model ch
Selectati tipul autovehiculului......
Selectati provenienta autovehiculului:.....
Selectati varsta autovehiculului....
Introduceti valoarea autovehiculului (EURO)in cifre:.....
Etapa 1: completarea chestionarului
Selectati tipul autovehiculului: autoturism
Selectati provenienta autovehiculului: productie straina
Selectati varsta autovehiculului: 10 ani
Introduceti valoarea autovehiculului (EURO)in cifre: 6000
Etapa2: calcularea pretului

In urma completari chestionarului se face calculul politei conform baremelor de la Sc. Allianz Tiriac
rezultand:
Calculator CASCO :
Tipul autovehiculului: Productie straina
Vechimea autovehiculului: 10 ani
Suma asigurata: 6.000 EURO
Societatea de asigurari: ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI
Suma de plata (anual): 600 EURO
3.4 Soluţionarea daunelor
În cadrul societatii de asigurare - reasigurare Allianz Tiriac., constatarea producerii
evenimentelor asigurate, evaluarea pagubelor, stabilirea si plata despagubirilor se fac in baza:

49
a) normelor tehnice;
b) conditiilor, contractelor sau politelor de asigurare specifice fiecarei forme de asigurare.
Unitatea teritoriala efectueaza constatarea producerii evenimentelor asigurate si evaluarea
pagubelor la asigurarile incheiate de aceasta, precum si loa riscurile asigurate de alta unitate
teritoriala a societatii, in situatiile in care evenimentul asigurat s-a produs in raza de activitate.
In situatia unor daune complexe sau de valori ridicate, care depasesc nivelul de 100.000
dolari SUA, sau echivalentul in lei sau alte valute, de fiecare dauna, unitatile teritoriale solicita
asistenta directiei de specialitate din Administratia centrala, intocmind si inaintand directiei tehnice
de resort din Administratia centrala, o nota privind cazul respectiv, in care se arata : natura daunei,
imprejurarea in care s-a produs, alte detalii legate de aceasta, numarul, data si perioada de
valabilitate a politei de asigurare, suma asigurata din polita, precum si elemente privind valoarea
estimativa a daunei.
Sucursalele Allianz Tiriac, precum si agentiile Bucuresti Victoria si Bucuresti Sector III
sunt abilitate sa efectueze plati de despagubiri in limita plafonului valoric comunicat acestora de
directia generala a societatii.
Platile se aproba de directorii sucursalelor si agentiilor mentionate mai sus, pe baza
referatului de plata intocmit de lichidatorul de dauna, purtand viza de control financiar preventiv
data de economistul desemnat in acest scop, precum si avizul consilierului juridic.
Dosarele de dauna intocmite de unitatile teritoriale subordonate sucursalelor se transmit
acestora in vederea aprobarii platii, impreuna cu referatul de plata intocmit de lichidatorul de dauna,
pe ccare se mentioneaza sub semnatura, propunerea conducatorului unitatii teritoriale.
In cazul despagubirilor care depasesc plafonul valoric comunicat de directia generala,
acestea se aproba de directorul directiei tehnice de resort din Administratia centrala, pe baza
dosarului de dauna, insotit de referatul de plata, purtand semnaturile persoanelor autorizate din
cadrul sucursalei, inclusiv al directorului acestuia, asa cum se arata la art.3.
Dupa aprobarea despagubirii, dosarul de dauna impreuna cu referatul de plata, se inapoiaza
sucursalei (respectiv agentiei Bucuresti Victoria si agentiei Bucuresti Sector III), in vederea
efectuarii platii de catre acestea din urma.
In indeplinirea obligatiilor privind constatarea producerii evenimentelor asigurate, stabilirea
pagubelor si evaluarea despagubirilor, unitatile teritoriale au urmatoarele atributii:

- organizeaza si efectueaza constatarea producerii evenimentelor asigurate, verificarea


constatarilor efectuate de alte organe si evaluarea pagubelor;
- inregistraza instiintarile facute de asigurati sau de pagubiri, cu privire la producerea
evenimentelor asigurate si intocmesc dosarele de daune.

50
- verifica realitatea producerii evenimentelor asigurate si sinceritatea actelor intocmite
- rezolva operativ cazurile de pagube avizate, prezentand administratiei centrale propuneri
pentru plata despagubirilor;
- controleaza periiodic situatia daunelor nerezolvate, luand sau propunand masuri pentru
solutionarea acestora;
- verifica pentru bunurile cuprinse in asigurare, respectarea de catre asigurati a regulilor de
prevenire a incendiilor, precum si a altor masuri de protectie, in conditiile prevazute de
reglementarile in vigoare;
- tine evidenta cazurilor de pagube avizate la asigurarile incheiate, a platilor de daune
efectuate si a rezervelor de daune constituite;
- solicita organelor de politie, organelor de urmarire penala, uniotatilor de pompieri, altor
organe care constata si cerceteaza producerea unor evenimente asigurate, documente si date cu
privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentelor asigurate si la pagubele produse, in
vederea staqbilirii propunerilor pentru plata despagubirilor;
- solicita organelor de meteorologie si hidrologie confirmarea, sau infirmarea unor
evenimente naturale cauzatoare de pagube;
- propune administratiei centrale, in cazurile necesare, utilizarea unor colaboratori externi, in
vederea efectuarii lucrarilor de constatare si evaluarea a unor pagube care prezinta probleme
tehnice deosebite;
- executa orice alte lucrari dispuse de Administratia centrala.
Instiintarea cu privire la producerea evenimentului asigurat sau cererea de despagubire, se
poate primi de la :
- asigurat sau pagubit;
- reprezentantul sau imputernicitul acestuia;
- beneficiarul asigurarii;
reprezentanti imputerniciti de societate (comisari de avarie, corespondenti, etc.).
La primirea instiintarii cu privire la producerea evenimentului asigurat, sau a cererii de
despagubire, se procedeaza astfel :
a) pe baza datelor privitoare la marimea pagubei, in registrul privind evidentele daunelor
avizate si platite, se trec valorile estimate ale daunelor, iar dupa efectuarea platii acestora, sumele
efectiv platite;
b) se verifica daca asigurarea era in vigoare la data producerii evenimentului asigurat,
resopectiv daca prima de asigurare pentru perioada in care a avut loc evenimentul, a fost platita de
asigurati, daca solicitatea despagubirii s-a facut in termenul legal de prescriptie care in conformitate
cu prevederile art.3, alin.2 din Decretul nr.167/1958, republicat, este de doi ani de la data producerii

51
daunei, si daca instiintarea si cererea de despagubire cuprind datele necesare, respectiv daca la
cererea de despagubire sunt atasate toate actele si documentele prevazute in conditiile de asigurare;
c) in functie de rezultatul verificarii, se cer asiguratului date sau acte suplimentare pentru
completarea dosarului de dauna, si daca este cazul I se fac recomandari cu privire la masurile ce
trebuie luate pentru limitarea extinderii pagubei sau micsorarea acesteia;
d) daca se primesc documente scrise intr-o alta limba decat una de circulatie internationala,
se cere asiguratului traducerea acestora intr-o limba de circulatie internationala sau in limba
romana, ori se iau masuri in acest sens;
e) pe baza examinarilor efectuate, se intocmeste referatul pentru regularizarea daunei prin
care se fac propuneri pentru plata despagubirii;
f) dupa efectuarea platii despagubirilor pe baza aprobarii mentionate la art.3 sau 4, dupa caz
se fac mentiunile necesare in registrul de evidenta a daunelor avizate si platite, iar dosarele se
pastreaza in arhiova unitatii teritoriale timp de 10 ani de la incheierea cazului.
Producerea evenimentelor asigurate si marimea pagubelor se pot proba prin : acte intocmite
de organele in drept, procese- verbale de constatare intocmite de salariatii societatii Allianz Tiriac.,
impreuna cu asiguratul, rapoarte de constatare ale salariatilor Allianz Tiriac sau ale altor
imputerniciti ai acesteia, ori rapoarte intocmite de experti sau specialisti angajati in acest scop.
In cazul unor pagube inclusiv a celor de raspundere civila, la care stabilirea realitatii,
cauzelor si a cuantumului acestora, prezinta dificultati deosebite, constatarea si evaluarea pagubelor
se pot face prin experti sau prin specialisti, altii decat reprezentati ai Allianz Tiriac. Angajarea si
retribuirea acestora se fac in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
In cazul evenimentelor asigurate produse in tara, ori in cazul bunurilor importate, daca nu
este stabilit altfel prin conditiile de asigurare, constatarea pagubelor sau cercetarea cauzelor acestora
si stabilirea masurilor ce trebuie luate pentru limitarea extinderii pagubelor, salvarea bunurilor si a
persoanelor si micsorarea pagubelor, se fac de catre salariati ai societatii Allianz Tiriac, dupa caz,
separat sau impreuna cu reprezentanti ai asiguratului, ori in cadrul comisiilor tehnice de expertiza
sau alte comisii similare.
Inainte de a se deplasa la locul producerii evenimentului asigurat, salariatul societatii
Allianz Tiriac, trebuie sa examineze cererea de asigurare a asiguratului, copia contractului, politei,
avizului sau certificatului de asigurare, raportul privind inspectia de risc, decontul de prime,
instiintarea si actele primirte de la asigurat si sa se documenteze asupra problemelor in legatura cu
rezolvarea cazului respectiv, inclusiv daca primele de asigurare au fost platite de asigurati potrivit
prevederilor documentelor de asigurare.

52
Actele de constatare se intocmesc cu participarea asiguratului sau reprezentantului acestuia,
dupa caz, a beneficiarului asigurarii, si se semneaza de catre toate persoanele care iau parte la
intocmirea lor, completandu-se obligatoriu toate rubricile inscrise in acesta.
Eventualele modicari in cuprinsul actelor de constatare trebuie certificate sub semnatura
acelorasi persoane care le-au semnat.
Persoanele care participa la lucrarile de constatare si intocmire a actelor raspund conform
legii pentru completarea de date false sau nereale, inclusiv pentru solutiile tehnice care nu sunt in
concordanta cu prevederile exprese in conditiile de asigurare.
Conducatorii unitatilor teritoriale au obligatia de a lua masuri pentru solutionarea cu
operativitate a dosarelor de dauna in scopul evitarii reclamatiilor si consolidarii credibilitatii si
prestigiului societatii.
In acest scop lichidatorul de dauna actioneaza pentru obtinerea intr-un termen cat mai scurt a
tuturor documentelor necesare intocmirii dosarului de dauna; viza de control financiar preventiv
avizul juridic si aprobarea platii se realizeaza intr-o perioada de maximum 3 zile lucratoare de la
intocmirea dosarului de catre lichidatorul de dauna.
In situatia in care o paguba a fost produsa ca urmare a actiunii simultane sau succesive a
mai multor cauze, fara sa se poata stabili ca paguba a fost proodusa sau ca nu putea sa fie produsa
numai de una din acestea, paguba se va considera ca find produsa in egala masura de fiecare diin
aceste cauze.
Despagubirile stabilite in sarcina societatii nu pot depasi sumele asigurate, mai putin
fransizele (acolo unde asemenea fransize sunt prevazute prin conditiile si polita de asigurare).
Asigurarea de răspundere civilă auto, în cazul producerii riscului asigurat.
Dosarele de dauna se intocmesc de catre unitatea teritoriala la care s-a facut avizarea daunei.
Unitatea teritoriala care gestioneaza dosarul de dauna, solicita confirmarea existentei asigurarii la
unitatea teritoriala care a emis tichetul de asigurare.
In cazul in care asiguratul nu a instiintat asiguratorul despre eveniment, unitatea teritoriala in
cauza este obligata sa solicite acceptul asiguratului fie direct acestuia, fie prin unitatea teritoriala
care a emis tichetul de asigurare.
Constatarea pagubelor la autovehicule se face de catre lichidatorul de dauna, al unitatii
teritoriale in prezenta pagubitului fie la unitatea de reparatii auto cu care s-a incheiat conventia de
colaborare fie la locul stabilit impreuna cu pagubitul in cazul unor daune minore.
In cazul in care apar diferente intre sumele solicitate de pagubiti si cele cuvenite potrivit
Normelor tehnice ale Ministerului Finantelor, cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere
civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, unitatile teritoriale au obligatia
sa explice pagubitilor in scris motivele care determina astfel de diferente.

53
In vederea stabilirii unor cooperari, cu unitatile de reparatii auto in scopul solutionarii
cauzelor de dauna de raspundere civila auto, este indicat sa se incheie conventii de colaborare.
La deschiderea dosarului de daune, lichidatorul de dauna mai verifica :
- dovada incheierii asigurarii de raspundere civila auto la societatea de asigurare-reasigurare
(fotocopia tichetului de asigurare);
- documentul politiei sau altor organe abilitate ale politiei pentru cazurile in care accidentul
face obiectul unui proces penal, insotit de autorizatia de reparatie cand este cazul.
Aceste acte se prezinta in original:
- acordul pentru stabilirea despagubirilor pe baza conventiei, dintre asigurat, persoana
pagubita si asigurator, care se da pe procesul verbal al politiei, pe procesul verbal de constatare
tehnica sau pe instiintare;
- proces verbal de constatare tehnica;
- fotografii;
- documentele care fac dovada platilor efectuate, inclusiv dovezile de reparatie;
- schita accidentului;
- declaratia pagubitului ca nu a mai primit despagubiri pentru accidentul in cauza de la
societatea de asigurare respectiva sau de la alt asigurator;
- cerere de despagubire din partea pagubitului, in care se mentioneaza suma solicitata;
- referatul de plata;
- copie dupa certificatul de inmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului persoanei
pagubite.
La deschiderea dosarului de dauna, lichidatorul de dauna mai verifica :
- daca autovehiculul prezentat la constatare coincide cu autovehiculul mentionat in procesul
verbal al politiei (se verifica datele din cartea de identitate, certificatul de inmatriculare si se
confrunta cu cele ale autovehiculului prezentat la constatare : numar de inmatriculare, marca, tip,
culoare,serie sasiu).
- dimanica accidentului;
- pe cat posibil locul accidentului;
- actul de identitate al celui care se prezinta la constatare, pentru a se verifica daca persoana
care a semnat incuvintarea este pagubitul;
Incadrarea despagubirii pretinse in limitele minime si maxime prevazute de reglementarea
guvernamentala a anului in care s-a produs evenimentu.
Dosarul de daune auto privind raspunderea civila auto, la societatea de asigurare-reasigurare
Allianz Tiriac.

54
Conform Anexei A, dosarul de daune auto RCA se deschide cu procesul verbal de constatare
a pagubelor la autovehicule.
Procesul verbal de constatare al pagubelor cuprinde : date despre asigurat, pagubit,
descrierea evenimentului asigurat precum si datele de identificare ale autovehiculului vinovat, felul
asigurarii, autovehiculul avariat, numar catalog, pagina, pozitie, valoarea de nou, uzura, cursul
valutar la data accidentului si valoarea reala la data accidentului, precum si raspunzatorul pentru
producerea accidentului.
Procesul verbal de constatare al daunelor cuprinde :
1. Procesul verbal de constatare a contraventiei al politiei prezentat in anexa nr.1 care
prezinta faptele savarsite de catre asiguratul D.R.D.P. BUCURESTI (reprezentat de S.D.N. Ploiesti
- Societatea de Drumuri Nationale), prin reprezentantul sau Fratila Mihai, pentru avarii auto
(parbriz fisurat) produse tertului Baciu Florin.
Procesul verbal a fost intocmit de Politia Orasului Sinaia la data de 2.03.2000 ora 20 si 15
minute si prezinta urmatoarele : in timpul conducerii autospecialei de catre Fratila Mihai,
proprietatea S.D.N., avand numarul de inmatriculare PH .01.SDN, raspandind material antiderapant
cu ajutorul raspinditorului, de la acesta sarind pietre in parbrizul autoturismul marca WW cu nr. de
inmatriculare PH.10.BZM.
In procesul verbal al politiei se inscrie si acordul asiguratului pentru ca despagubirea
datorata persoanbei pagubite sa se stabileasca pe baza intelegerii intre parti cu acordul SC. Allianz
Tiriac.
Aceasta incuvintare, tine loc si de instiintare la S.C. Allianz Tiriac de catre asigurat despre
producerea accidentului.
2. Autorizatia de reparatie si tichetul (pentru asigurarea obligatorie de RCA) prezentate in
anexa nr.2, autorizatia de reparatie fiind intocmita de Politia Orasului Sinaia si fiind retinuta de
atelierul unde se executa reparatia respectiv S.C. IATSA CAMPINA S.A. cu care S.C Allianz Tiriac.
are incheiat un acord de colaborare.
3. In anexa nr.3 este prezentata fotocopia dupa talonul autoturismului tertului pagubit Baciu
Florin.
4. Anexa nr.4 cuprinde cartea de identitate si permisul conducatorului auto Baciu Florin
(tertul pagubit).
5. Declaratia tertului Baciu Florin care aduce la cunosatinta societatii de asigurare -
reasigurare Allianz Tiriac implicarea intr-un accident de circulatie, in imprejurarile prezentate in
anexa nr.1 aducand la cunostinta avaria suferita (parbriz fisurat).
6. In anexa nr.6 este prezentat talonul autospecialei asiguratului D.R.D.P. BUCURESTI -
S.D.N. Ploiesti.

55
7. Anexa nr.7 prezinta confirmarea incheierii contractului de asigurare obligatorie RCA intre
Allianz Tiriac. si D.R.D.P. BUCURESTI - S.D.N. Ploiesti.
8. Anexa nr.8 prezinta trei ipostaze (fotografii) ale autovehiculului avariat.
9. Acordul dintre Baciu Florin si S.C. IATSA CAMPINA S.A. cu privire la primirea
autovehiculului in buna stare de functionare fara a mai prezenta defectiunile reclamate (respectiv
parbrizul fisurat) si cu inventarul complet, este prezentat in anexa nr.9.
10. Factura fiscala emisa de catre S.C. IATSA CAMPINA S.A. catre cumparatorul Baciu
Florin in valoare de 1.398.526 lei reprezentand reparatia efectuata este prezentata in anexa nr.10.11.
Declaratia lui Baciu Florin, pagubit in accidentul de circulatie ca nu a mai primit despagubiri pentru
evenimentul in cauza de la Allianz Tiriac si cum ca nu va mai primi despagubiri pentru evenimentul
mentionat de la nici un alt asigurator, se prezinta in anexa nr.11.
12. Anexa nr.12 prezinta cererea de despagubire a lui Baciu Florin care doreste ca suma
mentionata sa-i fie achitata prin ordin de plata in favoarea S.C. IATSA CAMPINA S.A. prin contul
sau deschis la BANC POST CAMPINA.
Prin cererea de despagubire, pagubitul declara ca nu mai are nici o pretentie in legatura cu
paguba respectiva de la asigurator, iar in cazul in care autoritatile competente sa cerceteze
evenimentele asigurate constata anularea despagubirii, acesta se obliga sa restituie despagubirea
primita.
Dosarul de daune auto RCA se incheie cu confirmarea asigurarii prin care se confirma si
plata integrala a primei de asigurare in valoare de 2.700.000 lei opentru perioada de valabilitate
1.01. -31.12.2000 de catre asiguratul D.R.D.P. BUCURESTI - S.D.N. Ploiesti.

Regularizarea daunelor de raspundere civila a autovehiculelor cu valabilitate in afara


teritoriului Romaniei (Carte verde) se face in mod centralizat, relatiile cu strainatatea in aceste
probleme derulandu-se prin sucursala Municipiului Bucuresti a societatii de asigurare-reasigurare
Allianz Tiriac pe baza deconturilor si a documentelor justificative primite din strainatate in
conformitate cu prevederile tip interbirou (redata in traducere in anexa B1), aplicandu-se
dispozitiile legale din tara in care a avut loc accidentul.
3.5 Analiza Swot
Fondat în anul 1890, Allianz este astazi unul dintre cele mai mari grupuri financiare din
lume. În anul 2004, la nivel consolidat, Grupul a realizat venituri totale de 96,9 miliarde de euro.
Marca Allianz este reprezentata în peste 70 de tari ale lumii, reteaua de entitati economice
care formeaza Allianz Group ridicându-se la circa 700 de companii-membre. Cele aproximativ
174.000 de persoane care lucreaza în cadrul Allianz Group ofera servicii financiare integrate, la
standarde internationale, unui numar de peste 60 de milioane de clienti de pe întregul mapamond.

56
Allianz-Tiriac Asigurari beneficiaza astazi de un statut privilegiat în rândul celor mai
importante companii de asigurari din România. Dezvoltata pe platforma Asigurari „Ion Tiriac”
(ASIT), societatea îmbina experienta si profesionalismul angajatilor sai cu know-how-ul, puterea
financiara si renumele Grupului Allianz. Devenind membru al celui mai mare grup de asigurari din
Europa. Societatea Allianz-Tiriac Asigurari S.A. opereaza printr-o retea de 158 unitati ce acopera
intreg teritoriul tarii, cuprinzand de 41 de sucursale si 117 agentii si puncte de lucru.

Valoarea capitalului social al Allianz-Tiriac Asigurari este de 30.470.830 RON. Numarul de


actiuni emise este de 98.293 titluri cu valoare nominala de 310 RON fiecare.
Allianz-Tiriac Asigurari S.A. este o societate de referinta pe piata asigurarilor din Romania
unde si-a construit reputatia unei societati care trateaza cu maxima seriozitate si profesionalism
relatia cu clientii sai. Acest lucru este posibil datorita faptului ca
Allianz-Tiriac Asigurari S.A. acorda o deosebita importanta atat calitatii serviciilor oferite
cat si modului in care reprezentatii sai trateaza solicitarile clientilor.
ANALIZA SWOT
o Puncte tari (strenghts)
o Puncte slabe (weaknesses)
o Oportunităţi (opportunities)
o Ameninţări (threats)

57
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 volum mare de lichidităţi  punctele de lucru nu au personalitate juridică
 bonitate financiară  nu există delegare de responsabilitate la nivel
 locul 1 n topul firmelor de asigurări teritorial
 creşterea veniturilor din vânzări  repartizarea bugetului între entitatile
 nr. de clienţi în creştere pâna în 2005 teritoriale
 creştera volumului de prime subscrise şi  reducerea nr. de clienţi persoane fizice in
încasate 2008
 structură mobilă şi competentă  reducerea nr.de poliţe încheiate în 2008
 relaţii extinse pe piaţa internaţională persoane fizice
 reţea teritorială puternică  nfructificarea mijloacelor publicitate mai
 resurse umane de înaltă clasă puţin costisitoare
 sistem de promovare detaliat şi explicit  pnderea produselor de tip unit-linked s-a
 motivarea personalului redus in 2005 pana la 67%
 dispecerat cu clienţii Allianz Tiriac Call  Numar scazut de inspectori de dauna
Center
 Site-ul www.alilianz-tiriac.ro
 campanii de promovare şi publicitate
 parteneriat dealer piese

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 Dezvoltarea mai accentuată a ramurii  Deductibilitate fiscală selectivă a primelor de
asigurarilor de bunuri asigurare
 Dezvoltarea asigurarilor auto şi de bunuri în  Interes general scăzut faţă de asigurări
sectorul privat  Densitatea asigurărilor de 12,5 $ / locuitor)13.
 Obligativitatea unor asigurări  Neînţelegerea rolului asigurărilor în societate
 Noi produse se asigurări pe piaţa românească  Predominanţa cererii pentru asigurările
 Asigurarea auto cu achitat Alianz Tiriac la obligatorii
sercice partener  Activitea promoţională a firmelor concurente
 Cererea de asigurări relativ neelastică
 Mari perspective de dezvoltate a pieţei
asigurarilor în România
 Colaborări cu Programul EDAS, UNSAR,
Institutului de Asigurări, UNSICAR, CSA

58
CAPITOLUL 4
CONCLUZII SI PROPUNERI
În anul integrării în Uniunea Europeană au fost făcute estimări extrem de optimiste cu
privire la piaţa asigurărilor de viaţă. A unsprezecea ediţie FIAR ( The International Insurance –
Reinsurance Forum) a adunat o mulţime de invitaţi care au prezentat dovezi ale acestor prognoze.
Pentru industria asigurarilor din România, 2007 a insemnat 15 ani de piata libera si concurentiala.
Astfel, numai in cursul anului 2007, 168 de societati de asigurare autorizate in alte state membre si
-au anuntat intentia de a desfasura activitate pe teritoriul României in baza liberei circuilatii a
servicilor, in alte doua, in baza dreptului de stabilire. Numarul intermediarilor autorizati in alte state
membre pentru care Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a fot notificata ca doresc sa desfasoare
acrivitate in România este si mai mare, respectiv 482.
România este o tara in curs de dezvoltare, iar cresterea pietei asigurarilor poate fi
spectaculoasa pe asceste piete.

Motivele care stau la baza dezvoltarii asigurarilor de viata in România sunt:


o cresterea duratei de viata a populatiei
o cresterea nivelului de trai
o cresterea salarilor
o cresterea numarului de pensionari
o schimbarea mentalitatii populatiei
Numarul mic de asigurati din Romania(3%) ar putea creste daca primele de asigurare
ar fi deductibile asa cum de altfel este stipulat in Legea 32/2000. Referitor la subiectul despre
asigurari fac urmatoarele propuneri:
o numarul mic de asigurati din Romania( 3%) ar putea creste daca primele de asigurare
ar fi deductibile asa cum de altfel este stipulat in Legea 32/2000. Deductibilitatea ar trebui sa fie
aplicabila atit persoanelor juridice cit si fizice;
o ar trebui sa se deduca si primele de asigurare din asigurarile de viata cu acumulari de
capital pentru pensia privata si pentru persoane fizice dar si juridice;
o sa se deduca fiscal asigurarile de sanatate private;

59
o sa fie obligatorii : asigurari de viata cu cumul de capital pentru pensii private ,
precum si cele de sanatate avind in vedere ca sistemul de protectie sociala de stat in Romania este in
colaps;
o asigurarile de accidente sa fie obligatorii pentru toate firmele si institutiile;

o societatile de asigurari pentru pensiile private sa fie dintre cele autorizate , profitabile
cu traditie in piata europeana , experienta si siguranta investitionala , cu programe atractive
accesibile si flexibile;
o sa se faca educatie financiara in scoli, facultati, locuri de munca in sensul
economisirii banilor prin asigurari;
o sa fie un indicator al calitatii vietii numarul asigurati din familie si primele de
asigurare pe cap de locuitor;
o cresterea numarului de asigurati in Romania sa fie un indicator pentru toate partidele
politice.
o consolidarea procesului de monitorizare a sectorului, de supraveghere
transfrontaliera si cresterea schimbului de informatii;
o acordarea unei importante sporite riscurilor macroeconomice interdependente in
cadrul politicilor, reglementarii si supravegherii sectorului asigurarilor;
o sprijinirea realizarii unei convergente, pe termen lung, in vederea crearii unui cadru
de reglementare comun pentru asiguratorii care activeaza pe plan international;
o asigurarea unui cadru legislativ adecvat si complet, care sa reglementeze activitatea
la nivelul structurilor si al grupurilor si eliminarea lipsurilor sau a deosebirilor intre sistemele de
reglementare sau de supervizare;
o consolidarea standardelor de guvernare corporativa in domeniu
o asigurarea transparentei in luarea deciziilor adecvate;
o garantarea lichidarii ordonate a companiilor cu probleme si asigurarea ca guvernele
dispun de o gama larga de instrumente si competente pentru a interveni in mod eficient cand este
nevoie, in interesul asiguratilor si spre beneficiul sistemului financiar in ansamblul sau;
o promovarea educatiei financiare.
o reducerea de la 3 luni la 15 zile a perioadei in care asiguratorul poate desfasura
investigatii privind producerea accidentului;
o reducerea de la 10 zile la 3 zile a termenului in care asiguratorul are obligatia sa
comunice in scris asiguratului intentia de a desfasura investigatii privind procedura accidentului;
o reducerea de la 3 luni la 15 zile a obligatiei asiguratorilor fie sa raspunda cererii

60
partii solicitante formuland oferta de despagbire, fie sa notifice partii prejudiciate motivele pentru
care nu a aprobat despagubirea.

BIBLIOGRAFIE
Literatură de specialitate
1. Alexandru Felicia, Armean Daniel, Asigurari de bunuri si persoane, Editura Economica,
Bucuresti, 2003
2. Badea Dumitru (coordonator) Manualul agentului de asigurare, Editura Economica,
Bucuresti, 2008
3. Bistriceanu Gheorghe, Asigurări şi reasigurări în România, Editura Universitară, Bucureşti,
2006
4. Bistriceanu Gheorghe, Sistemul asigurărilor din România, Editura Universitară, Bucureşti,
2002
5. Bistriceanu Gheorghe, Sistemul asigurărilor din România, Editura Universitară, Bucureşti,
2006
6. Ciurel Violeta, Asigurari si reasigurari, Abordari teoretice sim practici internationale,
Editura All Beck, Bucuresti, 2000
7. Constantinescu D., Tanasescu P., asigurari si reasigurari, Editura Semne 94’, Bucuresti
8. Constantinescu Dan Anghel, Asigurari de Garantii, Colectia Nationala, Editura Semne 94’,
Bucuresti, 2000
9. Dogaru Ion, Contracte Speciale, Editura All Beck, Bucuresti, 2004
10. Iulian Vacarel, Florian Bercea, Asigurari si Reasigurari, Editura Expert, Bucuresti, 1999
11. Ionescu (Davidescu) Roxana, Economia asigurărilor, Editura Universitară, Bucureşti, 2010
12. Ursa V., Albu I., Raspunderea civila pt daune morale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1979

Statistici
1. Buletin statistic lunar al Institutlui Naţional de Statistică, 2005-2008
2. Rapoarte anulale ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor 2005-2008
3. Rapoart anual privind activitatea desfasurata si evolutia pietei de asigurari in anul 2005
intocmit de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Bucuresti, 2005

61
4. Rapoart anual privind activitatea desfasurata si evolutia pietei de asigurari in anul 2006
intocmit de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Bucuresti, 2006
5. Rapoart anual privind activitatea desfasurata si evolutia pietei de asigurari in anul 2007
intocmit de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Bucuresti, 2007
6. Rapoart anual privind activitatea desfasurata si evolutia pietei de asigurari in anul 2008
intocmit de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Bucuresti, 2008
7. Maleriale ale Institutului de Asigurari
Resurse on-line
1. www.1asig.ro
2. www.ase.ro/biblioteca
3. www.csa_isc.ro
4. www.unscar.ro
5. www.europa.eu.int
6. www.alliaz-tiriac.ro
7. www.eureko.ro
8. www.cnpas.org
9. www.estinvest.ro
10. www.ing.ro
11. www.financepro.ro
12. www.sunlife.ro
13. www/ier.ro
14. www.lifeinsure.com/lifeinsurance/termlife.asp
15. www/ceiops.ro

62
ANEXA 1

63
ANEXA 2

64
65

S-ar putea să vă placă și