Sunteți pe pagina 1din 2

Google Traducere 03/11/2018, 22)41

Traducere Dezactivați traducerea automată

The high rate of disease recurrence after Rata ridicată a recurenței bolii după
surgery is critical and frustrating for women intervenție chirurgicală este critică și
with endometriosis. Adjuvant treatments frustrantă pentru femeile cu endometrioză.
using a 3- to 6-months course of hormone Tratamentele adjuvante care utilizează un
therapy after surgery have been curs de terapie hormonală de 3 până la 6 luni
extensively investigated during the last 2 după o intervenție chirurgicală au fost
decades; however, results have been investigate pe scară largă în ultimele două
unsatisfactory, primarily because the decenii; cu toate acestea, rezultatele au fost
benefits of hormone therapy rapidly vanish nesatisfăcătoare, în primul rând pentru că
once treatment is discontinued. The beneficiile terapiei hormonale dispar rapid
protective effect is limited to the period of după întreruperea tratamentului. Efectul
use. Accordingly, it is recognized that protector este limitat la perioada de utilizare.
suppressive hormone therapy after surgery În consecință, se recunoaște că terapia
markedly prevents recurrent episodes only hormonală supresivă după intervenția
if given over the long term. The emerging chirurgicală previne semnificativ episoadele
view is that estroprogestins do not recurente numai dacă este administrată pe
ameliorate the effects of surgery but termen lung. Viziunea emergentă este că
demonstrate tertiary prevention of the estroprogestinele nu ameliorează efectele
disease. They prevent ovulation and intervențiilor chirurgicale, ci demonstrează
reduce retrograde menstrual flow, two prevenirea terțiară a bolii. Acestea împiedică
crucial events in the pathogenesis of ovulația și reduc fluxul menstrual retrograd,
endometriosis. The available literature două evenimente cruciale în patogeneza
strongly supports the benefits of prolonged endometriozei. Literatura disponibilă susține
administration of estroprogestins after cu fermitate beneficiile administrării
surgery in preventing recurrence of prelungite de estroprogestine după
endometriomas and dysmenorrhea. In intervenția chirurgicală în prevenirea
contrast, data on dyspareunia and recurenței endometrioamelor și dismenoreei.
nonmenstrual pelvic pain remain scanty În contrast, datele privind dispareunia și
and unconvincing, and there is no durerea pelviană nonmenstruală rămân
information about recurrence of other forms limitate și neconvingătoare și nu există
of endometriosis such as peritoneal informații despre recurența altor forme de
implants and adhesions. Overall, endometrioză, cum ar fi implanturile
1486/5000
estroprogestin therapy after surgery to treat peritoneale și aderențele. În general,
tratamentul cu estroprogestină după o
intervenție chirurgicală pentru tratamentul
endometriozei trebuie recomandat la femeile
care nu încearcă să rămână gravide. Se
justifică dovezi suplimentare pentru a
delimita mai bine efectele benefice ale
acestei strategii emergente, dar
convingătoare.

https://translate.google.com/#en/ro/The%20high%20rate%20of%20d…effects%20of%20this%20emerging%20but%20convincing%20strategy. Page 1 of 2
Google Traducere 03/11/2018, 22)41

emerging

Definiții pentru emerge Traduceri pentru emerge


verb
verb
move out of or away from something and
come into view. apărea appear, arise, emerge, come, happen
“black ravens emerged from the fog” reieşi emerge, come out
sinonime: come out, appear, come into view… ieşi la iveală emerge, unfold
ieşi la suprafaţă emerge, flash
Vedeți și se ivi crop up, appear, loom, emerge,
emerge

https://translate.google.com/#en/ro/The%20high%20rate%20of%20d…effects%20of%20this%20emerging%20but%20convincing%20strategy. Page 2 of 2