Sunteți pe pagina 1din 39

Frigider RDNE455E20ZX

RDNE420K20X
Stimate client,
Dorim să obţineţi performanţe optime prin utilizarea produsului nostru, care a fost
fabricat în unităţi moderne şi verificat conform celor mai riguroase proceduri de
control al calităţii.
În acest scop, înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să citiţi manualul de utilizare în
întregime şi să-l păstraţi pentru a-l consulta pe viitor. Dacă predaţi produsul unei alte
persoane, oferiţi acest manual împreună cu produsul.

Manualul de utilizare asigură utilizarea rapidă şi sigură a produsului.


• Citiţi manualul de utilizare înainte de instalarea şi utilizarea produsului.
• Respectaţi întotdeauna instrucţiunile aplicabile referitoare la siguranţă.
• Păstraţi manualul de utilizare la îndemână pentru a-l putea consulta ulterior.
• Citiţi şi celelalte documente furnizate împreună cu produsul.
Reţineţi că instrucțiunile din acest manual se pot aplica şi altor modele de produse.
Acest manual precizează cu exactitate toate modificările diferitelor modele.

Simboluri şi observaţii
Acest manual de utilizare conţine următoarele simboluri:

C Informaţii importante şi sfa-


turi utile.

A Pericol de moarte şi pagube


materiale.

B Pericol de electrocutare.

Ambalajul produsului este


fabricat din materiale reci-
clabile, în conformitate cu
Legislaţia naţională privind
mediul înconjurător.

1 Instrucţiuni privind siguranţa 5 Utilizarea produsului 15
şi mediul 3 5.1. Buton de reglare temperatură . . . . . 15
1.1. Informaţii generale privind siguranţa3 5.2. Congelare rapidă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.1.1 Avertisment HC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5.3. Funcţia Vacanţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.1.2 Pentru modelele cu dozator de apă . 6 5.4. Panou indicator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.2. Domeniul de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5.5. Twist Ice – matic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.3. Siguranţa copiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5.6. Recipient pentru gheaţă . . . . . . . . . . .24
1.4. Conformitatea cu Directiva DEEE şi 5.7. Suport pentru ouă . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
eliminarea deşeurilor . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5.8. Ventilator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.5. Conformitatea cu Directiva RoHS . . . 7 5.9. Compartiment legume . . . . . . . . . . . . . 25
1.6. Informaţii privind ambalajul . . . . . . . . . 7 5.10. Compartiment răcitor . . . . . . . . . . . . . . 25
5.11. Raft de uşă mobil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
2 Produsul dumneavoastră 8 5.12. Cutii de depozitare culisante . . . . . . .26
5.13. Lumină albastră . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
3 Instalare 9 5.14. Compartiment legume controlat pentru
3.1. Locaţia de montaj corespunzătoare 9 umiditate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.2. Montarea distanţierelor din plastic . 9 5.15. Aparat Auto Icematic . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.3. Ajustarea picioarelor . . . . . . . . . . . . . . . 10 5.16. Descrierea şi curăţarea filtrului de
3.4. Conexiune electrică . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mirosuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
3.5. Inversarea uşilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5.17. Congelarea alimentelor proaspete .29
3.6. Inversarea uşilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 5.18. Recomandări de păstrare a alimentelor
congelate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
4 Pregătirea 13 5.19. Informaţii despre congelarea pe termen
lung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
4.1. Modalităţi de reducere a consumului de 5.20. Introducerea alimentelor . . . . . . . . . . .30
energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
5.21. Avertisment de uşă deschisă. . . . . . . 31
4.2. Utilizare iniţială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.22. Schimbarea direcţiei de deschidere a
uşii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5.23. Lampă de iluminare . . . . . . . . . . . . . . . . 31

6 Întreţinerea şi curăţarea 32
6.1. Evitarea mirosurilor urât mirositoare32
6.2. Protejarea suprafeţelor din plastic 32
6.3. Geamuri din sticlă . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

7 Depanare 34

2 / 37 RO Frigider / Manual de utilizare


1 Instrucţiuni privind siguranţa şi mediul
Acest capitol descrie • După scoaterea
instrucţiunile de aparatului din priză,
siguranţă necesare aşteptaţi cel puţin 5
pentru a împiedica riscul minute înainte de a-l
de vătămare corporală introduce din nou în
şi pagubele materiale. priză. Scoateţi aparatul
Nerespectarea acestor din priză când nu îl
instrucţiuni va anula toate utilizaţi. Nu atingeţi
tipurile de garanţie a priza dacă aveţi mâinile
produsului. umede! Nu trageţi de
1.1. Informaţii cablu când scoateţi
generale privind aparatul din priză, ţineţi
siguranţa întotdeauna de ştecăr.
• Ştergeţi vârful ştecărului
• Acest produs nu este
destinat utilizării de cu o cârpă uscată înainte
către persoane având de a-l introduce în priză.
• Nu introduceţi frigiderul
capacităţi fizice,
senzoriale şi mentale în priză dacă duza este
reduse, fără cunoştinţe slăbită.
• Scoateţi aparatul din
suficiente sau fără
experienţă, sau de către priză în timpul instalării,
copii. Aparatul poate întreţinerii, curăţării şi
fi utilizat de aceste reparării.
• Dacă produsul nu se
persoane numai dacă
sunt supravegheate şi va utiliza o anumită
dacă au fost instruite de perioadă de timp,
o persoană responsabilă scoateţi aparatul din
pentru siguranţa lor. Nu priză şi scoateţi toate
lăsaţi copiii să se joace cu alimentele din interior.
• Nu utilizaţi aburi sau
acest aparat.
• În caz de funcţionare
materiale de curăţare cu
necorespunzătoare, aburi pentru curăţarea
scoateţi aparatul din frigiderului şi topirea
priză. gheţii din interior. Aburul
Frigider / Manual de utilizare 3/37 RO
Instrucţiuni pentru siguranţă şi mediu
poate intra în contact
cu zonele electrificate
şi poate cauza
scurtcircuit sau şoc 1
electric!
• Nu spălaţi aparatul
pulverizând sau
turnând apă pe
acesta! Pericol de
electrocutare! 1
• Nu folosiţi niciodată
produsul dacă
secţiunea aflată în
partea de sus sau din • În caz de nefuncţionare,
spate a produsului nu utilizaţi produsul,
dvs. cu plăci cu circuite întrucât poate cauza
desenate înăuntru este şocuri electrice.
deschisă (capac placă Contactaţi centrul de
circuite electronice service autorizat înainte
desenate) (1). de a face ceva.
• Introduceţi produsul
într-o priză cu
împământare.
Împământarea trebuie
realizată de un
electrician calificat.
• Dacă produsul este
prevăzut cu iluminare
cu leduri, contactaţi
un centru de service
autorizat pentru
înlocuire sau în caz de
orice probleme.

4 / 37 RO
Frigider / Manual de utilizare
Instrucţiuni pentru siguranţă şi mediu
• Nu atingeţi alimentele soare şi vânt afectează
congelate dacă aveţi siguranţa sistemului
mâinile umede! electric. Atunci când
Acestea se pot lipi de mutaţi frigiderul, nu
mâini! apucaţi de mâner.
• Nu introduceţi băuturi Mânerul se poate rupe.
la sticlă sau la doză în • Aveţi grijă să nu vă
congelator. Acestea prindeţi orice parte a
pot exploda! mâinilor sau a corpului
• Puneţi lichidele în în oricare dintre piesele
poziţie verticală după mobile din interiorul
ce aţi închis bine produsului.
capacul. • Nu călcaţi sau nu vă
• Nu pulverizaţi sprijiniți de uşă, sertare
substanţe inflamabile şi alte piese similare
în apropierea ale frigiderului. Astfel
aparatului. Pericol de produsul poate cădea,
incendiu şi explozie. iar piesele se pot
• Nu păstraţi materiale deteriora.
inflamabile şi produse • Aveţi grijă să nu vă
cu gaze inflamabile împiedicaţi de cablul de
(spray-uri etc.) în alimentare.
frigider.
• Nu amplasaţi
recipiente conținând
lichide pe aparat.
Pulverizarea apei pe
o piesă electrificată
poate cauza şoc
electric şi pericol de 1.1.1 Avertisment
incendiu. HC
• Expunerea aparatului Dacă produsul dvs.
la ploaie, zăpadă, este echipat cu un
5/37 RO
Frigider / Manual de utilizare
Instrucţiuni pentru siguranţă şi mediu
sistem de răcire cu gaz necesară folosirea
R600a, aveţi grijă să unui regulator de
nu deterioraţi sistemul presiune. Dacă
de răcire şi conductele presiunea din reţeaua
în timpul utilizării şi de apă depăşeşte
transportării aparatului. 8 bari, circuitul de
Acest gaz este inflamabil. apă al frigiderului nu
Dacă sistemul de răcire trebuie conectat la
este deteriorat, feriţi reţeaua de apă. Dacă
produsul de potenţialele nu aveţi posibilitatea
surse de incendiu şi să măsuraţi presiunea
ventilaţi încăperea din reţeaua de apă,
imediat. solicitaţi ajutorul unui
Tipul de gaz utilizat profesionist.
la produsul dvs. • A se utiliza numai apă
potabilă.
C este indicat pe
eticheta amplasată 1.2. Domeniul
în interior, pe partea de utilizare
stângă. • Acest aparat este
destinat uzului
casnic. Acesta nu este
1.1.2 Pentru destinat utilizării în
modelele cu scopuri comerciale.
dozator de apă • Produsul trebuie
• Pentru ca circuitul de utilizat numai pentru
apă al frigiderului să a păstra alimente şi
funcţioneze corect, băuturi.
presiunea din reţeaua • Nu păstraţi în frigider
de apă trebuie să fie produse sensibile care
cuprinsă între 1-8 necesită temperaturi
bari. Dacă presiunea controlate (vaccinuri,
din reţeaua de apă medicamentaţie
depăşeşte 5 bari, este sensibilă la căldură,
6 / 37 RO
Frigider / Manual de utilizare
Instrucţiuni pentru siguranţă şi mediu
materiale medicale selectivă a deşeurilor electrice şi
electronice (DEEE).
etc.). Acest produs a fost fabricat
• Producătorul nu îşi cu piese şi materiale de
asumă răspunderea înaltă calitate care pot fi
pentru orice utilizate din nou şi sunt
potrivite pentru reciclare. Nu
deteriorare cauzată eliminaţi deşeul produs
de utilizare sau împreună cu deşeurile
manipulare incorectă. menajere normale şi alte deşeuri la
• Durata de viaţă a sfârşitul duratei de viaţă a produsului.
Predaţi-l la centrul de colectare
produsului este de pentru reciclarea echipamentelor
10 ani. În această electrice şi electronice. Consultaţi
perioadă, vor fi autorităţile locale pentru a afla
asigurate piesele despre aceste centre de colectare.
de schimb necesare 1.5. Conformitatea
pentru funcţionarea cu Directiva RoHS
aparatului. • Acest produs este în conformitate
cu Directiva UE privind DEEE
1.3. Siguranţa (2011/65/UE). Acesta nu conţine
copiilor materiale nocive şi interzise
• Nu lăsaţi materialele la
specificate în Directivă.

îndemâna copiilor. 1.6. Informaţii


• Nu permiteţi copiilor să privind ambalajul
se joace cu produsul. • Materialele de ambalare a
produsului sunt fabricate din
• Dacă uşa este dotată
materiale reciclabile în conformitate
cu o încuietoare, cu Reglementările naţionale privind
nu lăsaţi cheia la mediul. Nu eliminaţi materialele de
îndemâna copiilor. ambalare împreună cu deşeurile
menajere sau alte deşeuri.
1.4. Conformitatea Predaţi-le la punctele de colectare
cu Directiva DEEE şi a ambalajelor desemnate de
eliminarea deşeurilor autorităţile locale.
Acest produs este în conformitate
cu Directiva UE privind DEEE
(2012/19/UE). Acest produs este
marcat cu simbolul de sortare

7/37 RO
Frigider / Manual de utilizare
2 Produsul dumneavoastră

*1

15 *14 12

*13

*14

*3
12
*2
*11

*4

16
*10
*5

*9

*8

*7

6 6

1. Frigider - raft uşă compartiment 9. Siguranţă şi cheie


2. Buton de reglare temperatură 10. Raft pentru sticle
3. Raft uşă congelator 11. Frigider - raft de sticlă compartiment
4. Container de depozitare sub raftul uşii 12. Ventilator
5. Raft de uşă mobil 13. Raft congelator
6. Picioare reglabile 14. Compartiment gheaţă / creare gheaţă
7. Compartiment legume 15. Compartimentul congelatorului
8. Compartiment răcitor 16. Compartimentul frigiderului

C
*suplimentar:Imaginile din acest manual de utilizare au rol informativ şi nu se
potrivesc cu produsul exact. Dacă componentele relevante nu sunt disponibile în
produsul pe care l-aţi achiziţionat, figura se aplică altor modele.
8 / 37 RO Frigider / Manual de utilizare
3 Instalare
3.1. Locaţia de montaj • Ventilaţia aerului corespunzătoare
corespunzătoare trebuie să fie furnizată în jurul
Contactaţi un service autorizat pentru produsului pentru a obţine o
montarea produsului. Pentru a pregăti funcţionare eficientă. Dacă
produsul pentru utilizare, consultaţi congelatorul este amplasat în
informaţiile din manualul de utilizare vecinătatea unui perete, acesta
şi asiguraţi-vă că instalaţia electrică trebuie să se afle la o distanţă de cel
şi apă sunt corespunzătoare. Dacă puţin 5 cm faţă de tavan şi la o distanţă
nu, apelaţi la un electrician califican de cel puţin 5 cm faţă de perete.
şi tehnician pentru ca aranjamentele • Nu montaţi produsul în locuri unde
corespunzătoare să fie efectuate. temperatura este sub -5°C.
AVERTISMENT: Producătorul 3.2. Montarea

B
nu va fi răspunzător pentru avariile distanţierelor din plastic
care pot survine din procedurile Distanţierii din plastic furnizaţi împreună
efectuate de către persoane
cu produsul sunt utilizate pentru a crea
neautorizate.
distanţa pentru circulaţia aerului dintre
AVERTISMENT: Produsul produs şi panoul din spate.

B
nu trebuie conectat în timpul
montajului. În caz contrar, este
1. Pentru montarea distanţierilor,
riscul de deces sau vătămare scoateţi şuruburile de pe produs şi
serioasă! utilizaţi şuruburile furnizate împreună
AVERTISMENT: Dacă distanţa cu distanţierele.
uşii camerei unde produsul va fi 2. Introduceţi cei 2 distanţieri din plastic
montat este prea strâmtă pentru pe sistemul de ventilare din spate,

A
a preveni trecerea produsului, conform figurii de mai jos.
scoateţi uşa camerei şi treceţi
produsul prin uşă prin rotirea
acestuia pe o parte; dacă nici
această metodă nu funcţionează,
contactaţi service-ul autorizat.

• Plasaţi produsul pe o suprafaţă


dreaptă pentru evitarea dezechilibrării
acestuia.
• Montaţi produsul la cel puţin 30 cm
departe de surse de căldură cum ar fi
plite, arzătoare şi plite şi la cel puţin 5
cm distanţă de cuptoare electrice.
• Produsul nu trebuie să fie supus la raze
solare directe şi menţinute în locuri
umede.

Frigider / Manual de utilizare 9/37 RO


Instalarea
• Conectaţi frigiderul la o priză
3.3. Ajustarea cu împământare cu o valoare a
picioarelor tensiunii cuprinsă între 220-240V
Dacă produsul este neechilibrat după
/50 Hz. Priza trebuie să aibe o
montare, reglaţi picioarele din faţă
siguranţă de 10 până la 16A.
prin rotirea lor înspre dreapta sau
• Nu utilizaţi prelungitoare sau prize
stânga.
multiple fără cablu între produsul
dumneavoastră şi priza de perete.

3.4. Conexiune
electrică
AVERTISMENT:Nu efectuaţi

A conexiuni prin intermediul


prelungitoarelor sau prizelor
multiple.
AVERTISMENT: Cablul de

B alimentare avariat trebuie să


fie înlocuit de către un agent
autorizat de service.
Dacă instalaţi două frigidere

C unul lângă altul, lăsaţi un


spaţiu de cel puţin 4 cm între
ele.

• Compania noastră nu va fi
răspunzătoare pentru orice
avarii care vor surveni atunci
când produsul este utilizat
fără împământare şi conexiune
electrică conformă cu
reglementările naţionale.
• Ştecherul cablului de alimentare
trebuie să fie uşor de ajuns după
montaj.

10 / 37 RO
Frigider / Manual de utilizare
Instalarea
3.5. Inversarea uşilor
Respectaţi ordinea numerotată .

10
4
5
10
4
2

1 11
7 6
12 13

45 °
3

8 9

14

18 19
17
180° 22
19 24
23
21
24

20

16
15

11 / 37 RO
Frigider / Manual de utilizare
Instalarea
3.6. Inversarea uşilor
Respectaţi ordinea numerotată .

10
4
5
10
4
2

1 11
7 6
12 13

45 °
3

8 9

14

18 19
17
180° 22
19

23
21

20

16
15

12 / 37 RO
Frigider / Manual de utilizare
4 Pregătirea
4.1. Modalităţi de • Contactul alimentelor cu senzorul de
reducere a consumului temperatură aflat în compartimentul
de energie frigiderului poate creşte consumul
Conectaţi produsul la sistemele de energie al produsului. Deci, orice

A de economisire a enegiei electrice


este periculoasă şi poate cauza
avarierea produsului.
contact cu senzorul(ii) trebuie să fie
evitat.
• Depinzând de caracteristicile
• Nu lăsaţi uşa frigiderului deschisă produsului dumneavoastră,
perioade lungi de timp. decongelarea alimentelor congelate
• Nu introduceţi alimente sau băuturi în compartimentul frigiderului va
calde în frigider. economisi energie şi va menţine
• Nu supraîncărcaţi frigiderul, calitatea alimentelor.
capacitatea de răcire se va diminua în
momentul când circulaţia aerului din
interior este împiedicată.
• Pentru a depozita cantitatea maximă
de alimente în compartimentul
frigiderului, sistemul icematic,
disponibil în compartimentul
frigiderului şi foarte uşor de
manevrat manual, va fi scos afară.
Volumul net şi valorile consumului
de energie declarate pe eticheta
produsului sunt măsurate şi testate
prin scoaterea sistemului icematic. • Nu permiteţi contactul alimentelor
Nu scoateţi rafturile din interiorul cu senzorul de temperatură al
compartimentului frigiderului şi de compartimentul frigiderului prezentat
pe uşa compartimentului frigiderului în figura de mai jos.
şi acestea vor fi utilizate pentru
furnizarea uşurinţă în utilizare şi
4.2. Utilizare iniţială
Înainte de utilizarea frigiderului
eficienţă în consumul de energie.
dumneavoastră, asiguraţi-vă că toate
• Debitul de aer nu va fi blocat prin
pregătirile sunt efectuate conform cu
plasarea alimentelor pe părţi în
instrucţiunile prezentate în secţiunile
ventilatorul compartimentului
”Instrucţiuni pentru siguranţă şi mediu”
frigiderului. O distanţă minimă de 3
şi ”Montaj”.
cm va fi furnizată pe părţile laterale
ale protecţiei ventilatorului. • Rulaţi produsul fără a introduce orice
• Coşurile/rafturile care sunt furnizate fel de alimente timp de 6 ore şi nu
împreună cu compartimentul de răcire deschideţi uşa doar atunci când este
trebuie întotdeauna utilizate pentru nevoie.
consum scăzut de energie şi pentru
condiţii mai bune de depozitare.

Frigider / Manual de utilizare 13/37 RO


Instalarea

C
În momentul pornirii
compresorului veţi auzi un zgomot.
De asemenea, este posibil să
auziţi alte sunete provenite de la
lichidele şi gazele din sistemul de
răcire, indiferent dacă compresorul
funcţionează sau nu; aceste
zgomote sunt normale.

C
Marginile frontale ale produsului
pot fi călduţe. Acest fenomen este
normal. Aceste zone se încălzesc
pentru a evita condensul.

C
La unele modele, panoul cu
instrumente se opreşte după 5
minute după ce uşa a fost închisă.
Aceasta va fi reactivată atunci
când uşa a fost deschisă sau când
o tastă este apăsată.  

14 / 37 RO
Frigider / Manual de utilizare
5 Utilizarea produsului
5.1. Buton de reglare 5.2. Congelare rapidă
temperatură Dacă cantităţi mari de alimente proas-
Temperatura interioară a frigiderului se pete vor fi congelate, reglaţi butonul de
modifică din următoarele motive: control al temperaturii la ( ) timp de
• Temperatura exterioară maxim 24 ore înainte de introducerea
• Deschiderea frecventă a uşii şi lăsarea alimentelor proaspete în compartimentul
uşii deschise perioade lungi de timp, de congelare rapidă.
• Alimente introduse în frigider fără a fi Este recomandat puternic să menţineţi
răcite la temperatura camerei, butonul în această poziţie cel puţin
• Amplasarea frigiderului în încăpere (de 24 de ore pentru a congela cantitatea
ex. expunerea la soare). maximă de alimente proaspete după
• Variaţiile temperaturii interioare cum este declarat în capacitatea maximă
datorate acestor factori pot fi de congelare. Nu amestecaţi alimentele
compensate folosind termostatul. congelate cu cele proaspete.
• Numerele din jurul butonului de control După ce alimentele au fost congelate,
indică valorile de temperatură în “°C”. reţineţi să rotiţi înapoi butonul de control
• Dacă temperatura ambientală al temperaturii la poziţia anterioară.
este de 25°C, noi recomandăm ca
dumneavoastră să utilizaţi butonului
de control al temperaturii frigiderului la
4°C. Această valoare poate fi crescută
sau scăzută în alte temperaturi
ambientale.

Frigider / Manual de utilizare 15/37 RO


Utilizarea produsului
5.3. Funcţia Vacanţă • Atunci când operaţiunea de setare
Dacă uşile aparatului nu sunt deschise este finalizată, dumneavoastră
timp de 12 ore după ce butonul de puteţi apăsa butonul de control al
control al temperaturii este comutat temperaturii şi să-l ascundeţi.
la poziţia de temperatura cea mai
ridicată, atunci funcţia Vacanţă va fi
activată automat.
Pentru a anula această funcţie,
modificaţi setarea butonului.

Când funcţia Vacanţă este activă, nu


este indicată păstrarea alimentelor în
lada frigorifică.

16 / 37 RO
Frigider / Manual de utilizare
Utilizarea produsului
5.4. Panou indicator
Panoul indicator vă permite să setaţi temperatura şi să controlaţi celelalte
funcţii corespunzătoare produsului fără deschiderea uşii produsului. Doar
apăsaţi inscripţiile de pe butoanele relevante pentru setările funcţiilor.

1 2

12

11 10 9 8 7 6 5 4 3
1. Indicator pană de curent/ 2. Funcţia de economisire a energiei
temperatură ridicată/ avertizare (afişaj oprit):
eroare Dacă uşile produsului sunt menţinute
Acest indicator ( ) iluminează în timpul închise pentru o durată lungă de timp
unei pene de curent, probleme de funcţia de economisire a energiei
temperatură ridicată sau avertismente este activată automat şi simbolului de
de eroare. În timpul penelor de curent economisire a energiei este iluminat.
susţinute, temperatura cea mai ridicată ( )
din compartimentul congelatorului la În momentul când funcţia de
care ajunge va clipi pe afişajul digital. economisire a energiei este activată,
După verificarea alimentelor plasate toate simbolurile de pe afişaj altele
în compartimentul frigiderului ( decât simbolul de economisire a energiei
) apăsaţi butonul de oprire a alarmei vor fi oprite. În momentul când funcţia
pentru anularea avertismentului. de economisire a energiei este activată,
Vă rugăm să consultaţi secţiunea dacă orice buton este apăsat sau uşa
”Remedii pentru depanare” din este deschisă, funcţia de economisire a
manualul dumneavoastră dacă energiei va fi anulată iar simbolurile de
observaţi că acest indicator iluminează. pe afişaj vor reveni la normal.

*Opţional: Imaginile din acest manual au rol informativ şi nu se pot potrivi cu

C produsul exact. Dacă componentele relevante nu sunt incluse în produsul pe


care l-aţi achiziţionat, atunci aceste componente sunt valide pentru ale modele.

17/37RO
Frigider / Manual de utilizare
Utilizarea produsului
Funcţia de economisire a energiei este 4. Buton setare temperatură
activată în timpul expedierii din fabrică compartiment frigider
şi nu poate fi anulată. Apăsaţi acest buton pentru a seta
3.Funcţia Quick Fridge: temperatura compartimentului
Butonul are două funcţii. Pentru frigiderului la 8, 7,6, 5,4,3, 2,
activarea şi dezactivarea funcţiei de şi respectiv 8. Apăsaţi acest
răcire rapidă apăsaţi butonul scurt. buton pentru a seta temperatura
Indicatorul Răcire rapidă se va stinge, compartimentului frigider la valoarea
iar frigiderul va reveni la setările dorită. ( )
normale. ( )
5.Funcţia Vacanţă:

C
Utilizaţi funcţia de răcire rapidă
atunci când doriţi să răciţi Pentru a activa funcţia Vacanţă,
rapid alimentele introduse în apăsaţi acest buton ( ) timp de
compartimentul frigider. Dacă 3 secunde, iar indicatorul modului
doriţi să răciţi cantităţi mari de Vacanţă ( ) va fi activat. Atunci
alimente proaspete, activaţi
când funcţia Vacanţă este activată,
această funcţie înainte de
introducerea alimentelor în semnul ”- -” este afişat pe indicatorul
frigider. de temperatură a compartimentul
frigider iar nicio operaţiune activă

C
Dacă nu anulaţi, funcţia
de răcire rapidă se va de răcire nu este efectuată în
anula automat după 8 ore compartimentul frigider. Atunci când
sau în momentul în care această funcţie este activată, nu
compartimentul frigiderului este potrivit să menţineţi alimente
ajunge la temperatura dorită. în compartimentul frigider. Alte
compartimente vor continua să fie

C
Dacă apăsaţi butonul de
congelare rapidă în mod
răcite după setarea temperaturii
repetat la intervale scurte, Pentru anularea acestei funcţii
protecţia circuitului electronic apăsaţi butonul funcţiei Vacanţă din
va fi activată, iar compresorul nou.
nu va porni imediat.
6. Avertisment oprire alarmă:

C
Această funcţie nu este În cazul unei pene de curent/alarmă
memorată în momentul în care temperatură ridicată, după verificarea
energia revine după o pană de mâncării localizate în compartimentul
curent. congelatorului apăsaţi butonul
de oprire a alarmei ( ) pentru a
întrerupe avertismentul.

18 / 37 RO
Frigider / Manual de utilizare
Utilizarea produsului
7. Blocare taste 10. Indicator oprire aparat
Icematic
Apăsaţi butonul de blocare a tastelor
( ) simultan timp de 3 secunde. Indică dacă aparatul icematic este
Simbol blocare taste pornit sau oprit. Dacă simbolul (
) este Pornit, apoi aparatul icematic
Simbolul ( ) se va aprinde iar modul
nu funcţionează. Pentru a utiliza
de blocare a tastelor va fi activat. În
din nou aparatul icematic apăsaţi şi
momentul când modul de blocare
menţineţi butonul Pornit-Oprit timp
a tastelor este activ, tastele nu vor
de 3 secunde.
funcţiona. Apăsaţi din nou butonul

C
de blocare a tastelor simultan timp Debitul de apă din rezervorul
de 3 secunde. Simbolul de blocare de apă se va opri atunci când
a tastelor se va stinge, iar modul de această funcţie este selectată.
blocare a tastelor va fi dezactivat. Totuşi, gheaţa răcită anterior
poate fi luată din aparatul
Apăsaţi butonul de blocare a icematic.
tastelor dacă dumneavoastră doriţi
să preveniţi modificarea setării 11. Buton funcţie Quick freeze/
temperaturii frigiderului.( ). buton pornit-oprit aparat icematic
8. Eco fuzzy Apăsaţi acest buton pentru a activa
Apăsaţi şi menţineţi butonul Eco sau a dezactiva funcţia de congelare
Fuzzy timp de o secundă pentru a rapidă Atunci când activaţi această
activa funcţia Eco Fuzzy. Frigiderul funcţie, compartimentul frigider va fi
va funcţiona în cel mai economic răcit la o temperatură mai mică decât
mod timp de 6 ore, iar indicatorul de valoarea setată. ( )
utilizare economică va fi aprins în Pentru a porni şi opri aparatul
momentul în care această funcţie icematic apăsaţi şi menţineţi apăsat
este activă ( ). Apăsaţi şi menţineţi timp de 3 secunde.

C
butonul Eco Fuzzy timp de 3 secunde Utilizaţi funcţia de congelare
pentru a dezactiva funcţia Eco Fuzzy. rapidă atunci când doriţi să
Acest indicator este iluminat după 6 congelaţi rapid alimentele
ore după ce funcţia Eco Fuzzy este introduse în compartimentul
activată. frigider. Dacă doriţi să congelaţi
cantităţi mari de alimente
9. Buton setare temperatură proaspete, activaţi această
compartiment congelator funcţie înainte de introducerea
Apăsaţi acest buton pentru a seta alimentelor în frigider.
temperatura compartimentului
congelatorului la-18,-19,-20,-21, -22,
-23,-24, respectiv -18. Apăsaţi acest
buton pentru a seta temperatura
compartimentului congelator la
valoarea dorită.( )

19/37RO
Frigider / Manual de utilizare
Utilizarea produsului

C
Dacă nu anulaţi, funcţia
de răcire rapidă se va
anula automat după 4 ore
sau în momentul în care
compartimentul frigiderului
ajunge la temperatura dorită.

C
Această funcţie nu este
memorată în momentul în care
energia revine după o pană de
curent.

12. Indicator de utilizare


economică
Indică că produsul funcţionează
într-un mod eficient din punct
de vedere al energiei. ( )Acest
indicator va fi activ dacă temperatura
compartimentul congelatorului este
setată la -18 sau răcirea eficientă
din punct de vedere economic este
efectuată datorită funcţiei Eco-Extra

C
Indicatorul de utilizare
economică este oprit atunci
când funcţiile de răcire şi
congelare rapidă sunt selectate.

20 / 37 RO
Frigider / Manual de utilizare
Utilizarea produsului

1 2

10 9 8 7 6 5 4

1. Economy
nualul dumneavoastră dacă observaţi
Acest simbol este iluminat atunci
că acest indicator iluminează.
când compartimentul congelatorului
este setat la -18°C' deoarece repre- 3. Răcire rapidă
zintă cea mai economică valoare de Indicatorul de răcire rapidă ( ) este
setare.( ). Indicatorul Economy iluminat atunci când funcţia de răcire
este oprit atunci când funcţiile de este activată iar valoarea indicatorului
răcire şi congelare rapidă sunt selec- temperaturii compartimentului
tate. frigiderului este afişată la 1. Pentru
anularea acestei funcţii, apăsaţi
2. Indicator temperatură ridicată /
din nou butonul de răcire rapidă.
eroare
Indicatorul de răcire rapidă se va
Acest indicator ( ) iluminează în stinge, iar frigiderul va reveni la
timpul defecţiunilor de temperatură setările normale. Funcţia de răcire
ridicată şi avertismentelor de eroare. rapidă este anulată automat într-o oră
Vă rugăm să consultaţi secţiunea dacă dumneavoastră nu aţi anulat-o
”Remedii pentru depanare” din ma-

*opţional: Imaginile din acest manual au rol informativ şi nu se pot potrivi

C
cu produsul exact. Dacă componentele relevante nu sunt incluse în produsul
pe care l-aţi achiziţionat, atunci aceste componente sunt valide pentru ale
modele.

21/37RO
Frigider / Manual de utilizare
Utilizarea produsului
înainte. Dacă doriţi să răciţi cantităţi energiei vor fi oprite. În momentul când
mari de alimente proaspete, apăsati funcţia de economisire a energiei este
butonul de răcire rapidă înainte de activată, dacă orice buton este apăsat
aşezarea acestora în compartimentul sau uşa este deschisă, funcţia de eco-
frigiderului. nomisire a energiei va fi anulată iar sim-
4. Funcţia Vacanţă bolurile de pe afişaj vor reveni la normal.
Pentru a activa funcţia Vacanţă, Simbolul de economisire a energiei
apăsaţi butonul nr. (4) ( ) timp de este oprit iar funcţia de economisire a
3 secunde, iar indicatorul modului energiei este dezactivată atunci când
Vacanţă se activează. Atunci când apăsaţi acest buton ( ) din nou.
funcţia Vacanţă este activată, 7. Blocare taste
semnul ”- -” este afişat pe indicatorul
Apăsaţi butonul de blocare a tastelor (
de temperatură a compartimentul
) simultan timp de 3 secunde. Simbol
frigider iar nicio operaţiune activă
blocare taste
de răcire nu este efectuată în
Simbolul ( ) se va aprinde iar modul de
compartimentul frigider. Atunci când
blocare a tastelor va fi activat. În mo-
această funcţie este activată, nu
mentul când modul de blocare a tastelor
este potrivit să menţineţi alimente
este activ, tastele nu vor funcţiona.
în compartimentul frigider. Alte
Apăsaţi din nou butonul de blocare a
compartimente vor continua să fie
tastelor simultan timp de 3 secunde.
răcite după setarea temperaturii
Simbolul de blocare a tastelor se va
Pentru anularea acestei funcţii
stinge, iar modul de blocare a tastelor
apăsaţi butonul funcţiei Vacanţă din
va fi dezactivat.
nou.
Apăsaţi butonul de blocare a tastelor
5. Setare temperatură comparti- dacă dumneavoastră doriţi să preveniţi
ment frigider modificarea setării temperaturii
Atunci când butonul nr. (5) este frigiderului.( ).
apăsat, dumneavoastră puteţi seta
8. Eco fuzzy
temperatura compartimentului frigi-
Apăsaţi şi menţineţi butonul Eco Fuzzy
derului la 8,7,6,5,4,3,2 şi respectiv 1.(
timp de o secundă pentru a activa func-
).
ţia Eco Fuzzy. Frigiderul va funcţiona
6. Funcţia de economisire a energi- în cel mai economic mod timp de 6 ore,
ei (afişaj oprit): iar indicatorul de utilizare economică
Simbolul de economisire a energiei ( va fi aprins în momentul în care aceas-
) este iluminat şi funcţia de econo- tă funcţie este activă ( ). Apăsaţi şi
misire a energie este activată atunci menţineţi butonul Eco Fuzzy timp de 3
când dumneavoastră apăsaţi butonul secunde pentru a dezactiva funcţia Eco
( ). În momentul când funcţia de Fuzzy.
economisire a energiei este activată, Acest indicator este iluminat după 6 ore
toate simbolurile de pe afişaj alte- după ce funcţia Eco Fuzzy este activată.
le decât simbolul de economisire a

22 / 37 RO
Frigider / Manual de utilizare
Utilizarea produsului
9. Setare temperatură comparti-
ment congelator 5.5. Twist Ice – matic
Setarea temperaturii pentru compar- (Această caracteristică este
timentul congelator este efectuată opţională)
aici. Atunci când butonul nr. 9 este • Scoateţi rezervorul de apă prin
apăsat, dumneavoastră puteţi seta rotirea acestuia spre partea stângă.
temperatura compartimentului con- • Deschideţi protecţia rezervorului de
gelatorului la -18, -19, -20, -21, -22, apă prin rotirea acestuia şi adăugaţi
-23 şi respectiv -24. apă în rezervor până la nivelul
10. Congelare rapidă inferior al protecţiei rezervorului.
Apăsaţi butonul nr. (10) pentru o ope- • Plasaţi rezervorul de apă în locaşul
raţie de congelare rapidă, indicatorul acestuia după cum este prezentat în
de congelare rapidă figura după adăugarea apei şi după
ce a fost poziţionat în locaşul lui prin
( ) va fi activat.
rotirea în direcţia săgeţii. Apa va fi
Indicatorul de congelare rapidă este turnată din banca de gheaţă.
iluminat atunci când funcţia de • După ce gheaţa s-a format, rotiţi
congelare este activată iar indicatorul butonul băncii de gheaţă înspre
de temperatură a compartimentului direcţia săgeţii pentru a permite
frigiderului este afişată la -27. Pentru gheţeii să coboare în sertarul de
anularea acestei funcţii, apăsaţi din gheaţă.
nou butonul ( ) congelare rapidă. • Luaţi cuburile de gheaţă prin
Indicatorul de congelare rapidă se tragerea afară a sertarului de
va stinge, iar frigiderul va reveni la gheaţă.
setările normale. Funcţia de congelare • Trageţi faţa frontală către
rapidă este anulată automat în 24 de dumneavoastră pentru a spăla
ore sau dacă dumneavoastră nu aţi banca de gheaţă, şi puneţi-o pe
anulat-o înainte. Dacă doriţi să conge- glisierele aflate în zona internă şi
laţi cantităţi mari de alimente proas- împingeţi în locul acestuia pentru a
pete, apăsati butonul de congelare o înlocui.
rapidă înainte de aşezarea acestora în • Trageţi unitatea twist icematic
compartimentul frigiderului. către dumneavoastră pentru a
scoate unitatea, şi amplasaţi-o pe
glisierele de pe partea superioară
şi împingeţi-o în locaşul acestuia
pentru a o înlocui.

23/37RO
Frigider / Manual de utilizare
Utilizarea produsului
5.6. Recipient
pentru gheaţă
• Scoateţi recipientul pentru gheaţă
din compartimentul congelatorului.
• Umpleţi recipientul pentru gheaţă
cu apă.
• Plasaţi recipientul pentru gheaţă
în compartimentul congelatorului.
După două ore, gheaţa va fi
pregătită.
• Scoateţi recipientul pentru gheaţă
din compartimentul congelatorului
şi curbaţi-o peste farfuria de
serviciu Cuburile de gheaţă vor
cădea uşor în farfuria de serviciu.
5.7. Suport pentru ouă
Puteţi amplasa tăviţa pentru ouă
pe rafturile de pe uşa sau interiorul
frigiderului. Dacă aceasta este
amplasată în rafturile corpului
decât în rafturile mai joase este
recomandat.

A Nu puneţi suportul pentru ouă


în compartimentul congelator

24 / 37 RO
Frigider / Manual de utilizare
Utilizarea produsului
5.8. Ventilator 5.10. Compartiment
Ventilatorul este proiectat să asigure răcitor
o distribuţie şi circulaţie omogenă al
(Această caracteristică este
aerului rece în interiorul frigiderului.
opţională)
Timpul de utilizare al ventilatorului
poate varia depinzând de proprietăţile Utilizaţi acest compartiment pentru
produsului dumneavoastră. depozita delicatese care au nevoie
În timp ce la unele aparate ventilato- de temperatură scăzută sau produse
rul funcţionează numai simultan cu din carne care vor fi consumate într-o
compresorul, la alte aparate sistemul perioadă mai scurtă.
de comandă îl porneşte conform Compartimentul răcitor reprezintă
cerinţelor de răcire. cel mai rece loc din frigider unde
dumneavoastră puteţi menţine
produsele lactate, carnea, peştele
şi carnea de pui sub condiţii ideale
de depozitare. Fructele şi legumele
nu trebuie depozitate în acest
compartiment.

5.9. Compartiment
legume
Compartimentul pentru legume este
conceput special pentru a păstra
legumele proaspete, menţinându-le
umiditatea. În acest scop, circulaţia
aerului rece este intensificată pe
lângă compartimentul de legume.

25/37RO
Frigider / Manual de utilizare
Utilizarea produsului
5.11. Raft de uşă mobil 5.12. Cutiidedepozitare
(Această caracteristică este
culisante
opţională) (Această caracteristică este
Raftul de uşă mobil poate fi fixat în 3 opţională)
poziţii diferite. Acest accesoriu este proiectat
Apăsaţi butoanele prezentate pe pentru a creşte volumul utilizabil ale
margini pentru a muta raftul. Raftul rafturilor din uşă.
poate fi mutat. Vă permite să plasaţi uşor sticle
Mutaţi raftul sus sau jos. înalte, borcane şi conserve în raftul
Eliberaţi butoanele atunci când inferior de sticle datorită abilităţii
rafturile sunt în poziţia dorită. Raftul sale să se mişte în partea stângă sau
va fi fixat în poziţia acolo unde dreaptă.
eliberaţi butoanele.

5.13. Lumină albastră


(Această caracteristică este
opţională)
Acest accesoriu este proiectat
pentru a creşte volumul utilizabil ale
rafturilor din uşă.
Vă permite să plasaţi uşor sticle
înalte, borcane şi conserve în raftul
inferior de sticle datorită abilităţii
sale să se mişte în partea stângă sau
dreaptă.

26 / 37 RO
Frigider / Manual de utilizare
Utilizarea produsului
5.14. Compartiment etilen ce este emis de către fructe
legume controlat poate cauza ca celelalte fructe să se
pentru umiditate coacă mai rapid şi să se descompună
(FreSHelf) într-o perioadă mai scurtă.

(Această caracteristică este 5.15. Aparat Auto


opţională) Icematic
Valorile de umiditate ale legumelor şi (Această caracteristică este
fructelor sunt menţinute sub control opţională)
utilizând funcţia de compartiment de Aparatul Auto Icematic vă permite
legume controlat pentru umiditate să creaţi gheaţă mai uşor în frigider.
iar alimentele sunt asigurate că vor fi Scoateţi rezervorul de apă din com-
proaspete pentru mai mult timp. partimentul frigiderului, umpleţi-l cu
Noi recomandăm să plasaţi legumele cu apă şi montaţi-l înapoi pentru a obţine
frunze cum ar fi salata verde, spanacul gheaţă din aparatul Icematic.
şi alte legume care sunt sensibile la Primele cuburi de gheaţă vor fi pre-
pierderea de umiditate, într-o poziţie gătite în aproximativ 2 ore în sertarul
orizontală pe cât se poate în interiorul aparatului Icematic localizat în com-
compartimentului de legume, şi nu pe partimentul frigiderului.
rădăcinile lor într-o poziţie verticală. Dacă dumneavoastră umpleţi re-
În timp ce legumele sunt introduce, zervorul de apă complet, veţi obţine
gravitaţia specifică a legumelor trebuie aproximativ 60-70 cuburi de gheaţă.
să fie luată în considerare. Legumele Schimbaţi apa din rezervorul de apă
grele şi dure trebuie să fie introduse dacă este stătută în jurul perioadei de
în partea inferioară a compartimentu- 2-3 săptămâni.
lui pentru legume iar legumele moi şi

C
Pentru produsele care au
uşoare trebuie introduse peste. aparatul Icematic automat, un
Nu lăsaţi niciodată legumele în pungile sunet poate fi auzit în timpul
lor în compartimentul de legume. Dacă căderii gheţii. Acest sunet este
legumele sunt lăsate în pungile lor, normal şi nu semnalizează nicio
acestea vor cauza descompunerea lor eroare.
într-o perioadă scurtă de timp. Din mo-
tive igienice, în cazul atingerii cu alte
legume este de preferat să utilizaţi o
hârtie perforată sau astfel de ambalaje
în interiorul pungii.
Nu amplasaţi împreună pere, caise,
persici, etc şi mere sau alimente ce
conţin un nivel ridicat de emitere a ga-
zului etilen în acelaşi compartiment de
legume cu alte legume şi fructe. Gazul

27/37RO
Frigider / Manual de utilizare
Utilizarea produsului

5.16. Descrierea şi
curăţarea filtrului
de mirosuri
(Această caracteristică este
opţională)
Filtrul pentru mirosuri preveni
acumularea mirosurilor
urât mirositoare în produsul
dumneavoastră.
1. Trageţi protecţia pe care filtrul de
mirosuri este montat dinspre partea
frontală a secţiunii şi scoateţi-o
după cum este prezentat.
2. Lăsaţi filtrul sub razele solare
pentru o zi. În acest timp, filtrul se
va curăţa.
3. Montaţi filtrul la loc.

C Filtrul de mirosuri trebuie


curăţat în fiecare an.

28 / 37 RO
Frigider / Manual de utilizare
Utilizarea produsului
5.17. Congelarea din plastic sau alte materiale
alimentelor proaspete de ambalare în locul hârtiei
• Pentru a menţine calitatea tradiţionale de ambalaj.
alimentelor, acestea vor fi • Etichetaţi fiecare ambalaj de
congelate cât mai rapid posibil alimente prin adăugarea datei
atunci când sunt plasate în înainte de congelare. În acest mod,
compartimentul congelatorului, dumneavoastră puteţi destinge
utilizaţi caracteristica de congelare prospeţimea fiecărui ambalaj
rapidă pentru acest motiv. atunci când dumneavoastră
• Dumneavoastră puteţi deschideţi congelatorul de fiecare
depozita alimente pentru o dată. Depozitaţi alimentele
mai mare perioadă de timp în congelate în partea frontală a
compartimentul de congelare compartimentului pentru a vă
atunci când le congelaţi în timp ce asigura că acestea sunt utilizate
sunt proaspete. mai întâi.

C
• Împachetaţi alimentele pentru a Compartimentul
fi congelate şi închideţi ambalajul congelatorului se dezgheaţă
pentru a nu permite aerului să automat.
intre.
• Asiguraţi-vă că dumneavoastră
aţi împachetat alimentele înainte • Alimentele congelate trebuie
de introducerea acestora în folosite imediat după decongelare;
congelator. Utilizaţi compartimente se interzice recongelarea acestora.
pentru congelator, folii şi hârtii • Nu congelaţi simultan cantităţi
împotriva umezelii, pungi mari de alimente.

Setarea Setarea
compartimentului compartimentului Observaţii
congelatorului frigiderului
Aceasta este setarea normală
-18°C 4°C
recomandată.
Aceste setări sunt recomandate
-20,-22 sau -24°C 4°C când temperatura ambientală
depăşeşte 30°C.
Folosiţi pentru congelarea rapidă
a alimentelor. Produsul va reveni
Congelare rapidă 4°C
la setarea anterioară atunci când
procesul este finalizat.
Utilizaţi aceste setări dacă
consideraţi că temperatura
frigiderului nu este suficient de
-18°C sau mai rece 2°C
rece datorită condiţiilor ambientale
ridicate sau frecvenţa deschiderii
uşii.
29/37RO
Frigider / Manual de utilizare
Utilizarea produsului
5.18. Recomandări de congelatorului. Alimente cum ar fi
păstrare a alimentelor banane, roşii, salată roşii, ţelină, ouă
congelate fierte, cartofi nu sunt recomandaţi
Compartimentul va fi setat la -18°C pentru congelare. Atunci când
sau mai puţin. aceste alimente sunt congelate,
1. Introduceţi pachetele în congelator vor fi afectate într-un mod negativ
cât mai rapid după cumpărare fără a doar valoarea nutriţională şi gustul.
le permite să se dezgheţe. Acestea nu se vor altera şi nu vor
2. Verificaţi dacă datele de ”Expirare prezenta un risc pentru sănătatea
până la” şi ”Utilizat până la” de pe persoanei.
ambalaje sunt expirate sau nu înainte 5.20. Introducerea
ca acestea să fie congelate. alimentelor
3. Asiguraţi-vă că ambalajul alimentelor Diverse alimente,
nu este avariat. Rafturi cum ar fi carne,
5.19. Informaţii congelator peşte, îngheţată,
despre congelarea legume etc.
pe termen lung Alimentele din
Conform standardelor IEC 62552, tigăi, farfurii
produsul va congela cel puţin 4.5 Rafturi acoperite şi
kg de alimente la o temperatură compartiment recipiente
ambientală de 25°C la -18°C sau o frigider închise, ouă
temperatură mai scăzută în 24 de ore (în recipiente
pentru fiecare 100-litri din volumul închise).
congelatorulul. Rafturile uşii din Alimente mici şi
Păstrarea pe termen lung a compartimentul împachetate sau
alimentelor este posibilă numai la frigiderului băuturi
temperatura de -18°C sau mai mică.
Compartiment
Prospeţimea alimentelor poate Legume şi fructe
legume
fi menţinută mai multe luni (la
temperatura de -18°C sau mai mică). Alimentele
Alimentele care urmează să fie delicate
congelate nu trebuie să atingă (alimente pentru
Compartimentul
alimentele deja congelate, pentru a mic dejun,
de zonă
nu provoca decongelarea parţială a produse din
proaspătă
acestora. carne care vor fi
Fierbeţi legumele şi scurgeţi consumate într-o
apa acestora pentru a depozita perioadă scurtă)
legumele pentru un timp mai lung
ca fiind congelate. După scurgerea
apei, introduceţi-le în ambalaje
etanşe şi amplasaţi-le în interiorul

30 / 37 RO
Frigider / Manual de utilizare
Utilizarea produsului
5.21. Avertisment
de uşă deschisă
(Această caracteristică este
opţională)
Avertismentul de uşă deschisă este
emis către utilizator în mod vizual şi
acustic. Dacă avertismentul continuă
pentru 10 minute, luminile interioare
se vor ori.
5.22. Schimbarea
direcţiei de
deschidere a uşii
Direcţia de deschidere a uşii poate fi
modificată conform locului de monta-
re unde utilizaţi frigiderul. Dacă acest
lucru este necesar, vă rugăm să sunaţi
la cel mai apropiat service autorizat.
Descrierea de mai sus reprezintă o
expresie generală. Pentru informaţii
asupra schimbării direcţiei de deschi-
dere a uşii, dumneavoastră trebuie
să consultaţi eticheta de avertisment
localizată în partea interioară a uşii.
5.23. Lampă de
iluminare
Lămpile LED sunt utilizate ca lămpi de
iluminare. În cazul oricărei probleme
cu acest tip de lumină, contactaţi un
service autorizat.
Lampa(ile) utilizate în acest produs
nu sunt potrivite pentru iluminarea
camerelor. Scopul destinat al acestei
lămpi este de a furniza asistenţă
utilizatorului în plasarea alimentelor în
frigider/congelator într-o modalitate
sigură şi confortabilă.

31/37RO
Frigider / Manual de utilizare
6 Întreţinerea şi curăţarea
Durata de viaţă a produsului este mărită 6.1. Evitarea mirosurilor
dacă este curăţat în mod regulat. urât mirositoare
Materialele care pot cauza miros urât nu

B AVERTISMENT: Înainte de curăţare


decuplaţi mai întâi produsul.
sunt utilizate în producerea produselor
noastre. Totuşi, datorită condiţiilor
nepotrivite de depozitare a alimentelor
• Nu utilizaţi niciodată instrumente şi curăţarea suprafeţei interioare a
ascuţite sau abrazive, săpun, aparatului cum este solicitat.
substanţe de curăţare, detergenţi sau Aşadar, curăţaţi congelatorul cu
ceară de lustruire pentru curăţare. carbonatat dizolvat în apă după fiecare
• Dizolvaţi o linguriţă de carbonat în 15 zile.
jumătate de litru de apă. Înmuiaţi un
• Menţineţi alimentele în recipiente
material textil în soluţie şi stoarceţi-o
închise. Microorganismele care se
bine. Stergeţi interiorul produsului cu
răspândesc din recipiente deschide
acest material textil şi uscaţi-l.
pot cauza mirosuri urâte.
• Asiguraţi-vă că nu intră apă în carcasa
• Nu ţineţi niciodată alimente care au
lămpii şi în alte componente electrice.
expirat sau sunt alterate în frigider.
• Curăţaţi uşa cu un material textil
umed. Pentru scoaterea uşii şi 6.2. Protejarea
rafturilor din uşă, scoateţi toate suprafeţelor din plastic
conţinuturile. Scoteţi rafturile din uşă Curăţaţi cu apă călduţă imediat deoarece
prin mişcarea lor în partea superioară. uleiul poate cauza avarierea suprafeţelor
După curăţare, pentru montare atunci când este turnat pe suprafeţe din
glisaţi-le din partea superioară către plastic.
partea inferioară.
• Nu folosiţi niciodată substanţe de
6.3. Geamuri din sticlă
Scoateţi folia de protecţie de pe geamuri.
curăţare cu clor sau apă cu clor pentru
Pe suprafaţa geamurilor este aplicat
curăţarea suprafeţelor exterioare şi a un film de protecţie. Acest film de
suprafeţelor cromate ale produsului. protecţie minimizează acumularea
Clorul provoacă coroziunea acestor petelor şi vă ajută să scoateţi petele
suprafeţe metalice. posibile şi murdăria uşor. Uşile care nu
• Nu utilizaţi instrumente ascuţite, sunt protejate de un asemenea film
abrazive, săpunuri, agenţi de curăţare pot fi supuse la aderarea persistentă a
de uz casnic, detergenţi, kerosen, compuşilor organici şi anorganici bazaţi
benzină, lac etc. pentru a preveni pe aer sau apă cum ar fi depunerea de
eliminarea şi deformarea modelelor calcar, sărurile minerale, hidrocarburi
de pe partea din plastic. Pentru nearse, oxizi metalici şi siliconaţi care
pot cauza uşor şi rapid pete şi avarii
curăţare, utilizaţi apă călduţă şi un
materiale. Menţinerea geamurilor curate
material textil moale şi apoi ştergeţi-l devine prea dificilă în ciuda curăţării
până ce se usucă.. regulate. Prin urmare, claritatea şi
transparenţa geamului se deteriorează.

32 / 37 RO Frigider / Manual de utilizare


Instalarea
Metode de curăţare puternice şi
corozive şi compuşi vor intensifica
aceste defecte şi accelerează procesul
de deteriorare.
Produse de curăţare bazate pe apă
care nu sunt alcaline şi corozive
trebuie să fie utilizate în scopul
curăţării regulate.
Materialele non-alcaline şi non-
corozive pot fi utilizat pentru curăţare
pentru ca durata de viaţă al acestui
film să fie extinsă pentru o perioadă
mai mare de timp.
Geamurile sunt călite pentru a creşte
durabilitatea împotriva impacturilor şi
spargerii.
De asemenea, o peliculă de siguranţă
este aplicată pe suprafeţele
posterioare pentru o măsură de
siguranţă suplimentară pentru a se
preveni provocarea avariilor în timpul
spargerii.
*Alcaliu reprezintă o bază care
formează ioni de hidroxid (OH¯) atunci
când este dizolvată în apă.
Li (Litiu), Na (Sodiu), K (Potasiu)
Rb (Rubidiu), Cs (Cesiu) şi metale
artificale şi radioacative Fr (Fan-sium)
sunt denumite METALE ALICALINE.

33 / 37 RO
Frigider / Manual de utilizare
7 Depanare
Înainte de a apela la service, citiţi această listă. Puteţi economisi timp şi bani.
Această listă include probleme frecvente care nu sunt provocate de defecte de
material sau de manoperă. Este posibil ca unele funcţii descrise aici să nu se aplice
pentru produsul dvs.
Frigiderul nu funcţionează.
• Ştecărul nu este introdus corect în priză. >>> Introduceţi ştecherul în priză.
• Siguranţa prizei la care este conectat frigiderul sau siguranţa principală este
arsă. >>> Verificaţi siguranţele.
Condens pe peretele lateral al compartimentului frigiderului (MULTI ZONE, COOL CONTROL şi FLEXI ZONE).
• Mediu foarte rece. >>> Nu instalaţi produsul în medii cu temperaturi sub -5°C.
• Deschidere frecventă a uşii >>> Aveţi grijă să nu deschideţi uşa frigiderului
prea frecvent.
• Mediu foarte umed. >>> Nu instalaţi produsul în medii umede.
• Alimentele lichide sunt păstrate în recipiente deschise. >>> Păstraţi alimentele
lichide în recipiente închise.
• Uşa frigiderului este întredeschisă. >>> Nu lăsaţi uşa frigiderului deschisă
perioade îndelungate de timp.
• Termostatul este setat la o temperatură prea scăzută. >>> Setaţi termostatul
la o temperatură adecvată.
Compresorul nu funcţionează.
• Sistemul de protecţie termică a compresorului se va activa în cazul penelor
de curent sau în cazul deconectării şi reconectării la priză, întrucât presiunea
din sistemul de răcire nu este încă echilibrată. Frigiderul va porni după circa
6 minute. Contactaţi un centru de service dacă frigiderul nu porneşte după
această perioadă.
• Frigiderul este în modul de dezgheţare. >>> Acest mod este normal pentru un
frigider cu dezgheţare automată. Ciclul de dezgheţare are loc periodic.
• Frigiderul nu este conectat la priză.>>> Asiguraţi-vă că ştecărul este introdus
corect în priză.
• Reglarea temperaturii nu este corectă. >>> Selectaţi temperatura adecvată.
• Pană de curent. >>> Frigiderul va continua să funcţioneze normal după ce
curentul revine.
În timpul funcţionării frigiderului, zgomotul devine mai intens.
• Modul de funcţionare a frigiderului se poate modifica în funcţie de condiţiile
ambientale. Acesta este un fenomen normal şi nu reprezintă o defecţiune.
Frigiderul porneşte des sau funcţionează perioade îndelungate de timp.

34 / 37 RO Frigider / Manual de utilizare


Depanare
• Este posibil ca noul frigider să fie mai mare decât cel vechi. Frigiderele mari
funcţionează perioade îndelungate de timp.
• Este posibil ca temperatura din încăpere să fie ridicată. >>> De regulă,
frigiderul funcţionează perioade îndelungate de timp la temperaturi ridicate
în încăpere.
• Este posibil ca frigiderul să fi fost conectat recent la priză sau să fi fost umplut
recent cu alimente. >>> Dacă frigiderul a fost conectat recent la priză
sau a fost umplut cu alimente, va dura mai mult până frigiderul va atinge
temperatura setată. Acest lucru este normal.
• Este posibil ca în frigider să fi fost introduse recent cantităţi mari de alimente
calde. >>> Nu introduceţi alimente calde în frigider.
• Este posibil ca uşile să fi fost deschise frecvent sau lăsate întredeschise mai
mult timp. >>> Aerul cald care pătrunde în frigider determină funcţionarea pe
perioade mai îndelungate de timp. Deschideţi mai rar uşile.
• Este posibil ca uşa congelatorului sau frigiderului să fi fost lăsată întredeschisă.
>>> Verificaţi dacă uşile sunt închise corect.
• Aţi selectat o temperatură foarte joasă. >>> Selectaţi o temperatură mai
ridicată şi aşteptaţi ca aceasta să fie atinsă.
• Este posibil ca garnitura uşii frigiderului sau congelatorului să fie murdară,
uzată, ruptă sau poziţionată incorect. >>> Curăţaţi sau înlocuiţi garnitura.
Garniturile deteriorate/defecte determină funcţionarea pe perioade
îndelungate de timp a frigiderului pentru a se asigura temperatura corectă.
Temperatura congelatorului este foarte joasă, iar temperatura frigiderului este adecvată.
• Aţi selectat o temperatură foarte joasă a congelatorului. >>> Selectaţi o
temperatură mai ridicată a congelatorului şi verificaţi din nou.
Temperatura frigiderului este foarte joasă, iar temperatura congelatorului este adecvată.
• Aţi selectat o temperatură foarte joasă a frigiderului. >>> Selectaţi o
temperatură mai ridicată a frigiderului şi verificaţi din nou.
Alimentele din sertarele frigiderului îngheaţă.
• Aţi selectat o temperatură foarte joasă a frigiderului. >>> Selectaţi o
temperatură mai ridicată a congelatorului şi verificaţi din nou.
Temperatura din frigider sau congelator este foarte mare.

Frigider / Manual de utilizare 35/37 RO


Depanare
• Aţi selectat o temperatură foarte mare a frigiderului. >>> Temperatura setată
pentru frigider afectează temperatura congelatorului. Modificaţi temperatura
frigiderului sau congelatorului până când temperatura din frigider sau
congelator ajunge la un nivel adecvat.
• Este posibil ca uşile să fi fost deschise frecvent sau lăsate întredeschise mai
mult timp. >>> Deschideţi mai rar uşile.
• Este posibil ca uşa să fie întredeschisă. >>> Închideţi complet uşa.
• Este posibil ca frigiderul să fi fost conectat recent la priză sau să fi fost umplut
recent cu alimente. >>> Acest lucru este normal. Dacă frigiderul a fost
conectat recent la priză sau a fost umplut cu alimente, va dura mai mult până
frigiderul va atinge temperatura setată.
• Este posibil ca în frigider să fi fost introduse recent cantităţi mari de alimente
calde. >>> Nu introduceţi alimente calde în frigider.
Vibraţii sau zgomot.
• Podeaua este denivelată sau instabilă. >>> Dacă frigiderul se clatină când
este împins uşor, reglaţi picioarele pentru a echilibra frigiderul. De asemenea,
asiguraţi-vă că podeaua este suficient de stabilă şi poate susţine frigiderul.
• Zgomotul poate fi provocat de obiectele amplasate pe frigider. >>> Aceste
obiecte trebuie îndepărtate de pe frigider.
Frigiderul emite zgomote asemănătoare curgerii sau pulverizării lichidelor etc.
• Funcţionarea frigiderului se bazează pe circulaţia gazelor şi lichidelor. >>>
Acesta este un fenomen normal şi nu reprezintă o defecţiune.
Frigiderul emite un zgomot similar cu şuieratul vântului.
• Frigiderul este prevăzut cu un ventilator pentru răcire. Acesta este un fenomen
normal şi nu reprezintă o defecţiune.
Condens pe pereţii interiori ai frigiderului.
• Mediile calde şi umede favorizează formarea gheţii şi condensului. Acesta este
un fenomen normal şi nu reprezintă o defecţiune.
• Este posibil ca uşile să fi fost deschise frecvent sau lăsate întredeschise mai
mult timp. >>> Deschideţi mai rar uşile; dacă uşa este deschisă, închideţi-o.
• Este posibil ca uşa să fie întredeschisă. >>> Închideţi complet uşa.
Condens în exteriorul frigiderului sau între uşi.
• Este posibil ca mediul să fie umed. Acest fenomen este normal în medii umede.
>>> La reducerea umidităţii, condensul va dispărea.
Mirosuri neplăcute în frigider.

36 / 37 RO Frigider / Manual de utilizare


Depanare

• Frigiderul nu este curăţat periodic. >>> Curăţaţi periodic interiorul frigiderului


folosind un burete, apă caldă şi carbonatată.
• Este posibil ca mirosul să fie cauzat de anumite recipiente şi ambalaje. >>>
Folosiţi un recipient sau un ambalaj care nu prezintă mirosuri neplăcute.
• Alimentele au fost puse în recipiente deschise. >>> Păstraţi alimentele în
recipiente închise. Alimentele neetanşate corespunzător pot răspândi
microorganisme şi se pot acumula mirosuri neplăcute.
• Aruncaţi toate alimentele expirate sau alterate din frigider.
Uşa nu se închide.
• Este posibil ca alimentele să împiedice închiderea uşii. >>> Mutaţi alimentele
care împiedică închiderea uşii.
• Este posibil ca frigiderul să fie înclinat. >>> Reglaţi picioarele de pentru a
echilibra frigiderul.
• Podeaua este denivelată sau instabilă. >>> Asiguraţi-vă că podeaua este
plană şi suficient de stabilă pentru a putea susţine frigiderul.
Compartimentul pentru legume este blocat.
• Este posibil ca alimentele să atingă partea superioară a sertarului. >>>
Rearanjaţi alimentele în sertar.

A
AVERTISMENT: Dacă problema persistă după ce aţi urmat instrucţiunile din acest
capitol, contactaţi distribuitorul dvs. sau un centru de service autorizat. Nu
încercaţi să reparaţi produsul.

Frigider / Manual de utilizare 37/37 RO


www.beko.com 57 5790 0000/AC
RO