Sunteți pe pagina 1din 3

SPITALUL DE PSIHIAIRIE TITAN

ANUNT 'Or. Constantin Gorgos"


N, E6)0 Dala

SPITALUL DE PSIHIATRIE TITAN "DT.CONSTANTIN GORGOS" , organiz


in baza prevederilor HGR - cu modificdrile si completdrile ulterioare, in data
nr .286/2011
de 18.10.2018, orele 10,00, la sediul unititii din Bucureqti, B-dul Pictor Nicolae
Grigorescu, nr.41, sectorul 3, concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant:
- 1 (unu) post temporar vacant de psiholog practicant in cadrul "Stalionarului de zi

copii";
La concurs poate participa orice persoan6 care indeplinegte condi,tiile generale qi
condiliile specifice stabilite pentru ocuparea functiei contractuale.
Conditii generale:
a) are cetdlenia romAn6, ceti{enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a

statelor aparlindnd Spafiului Economic European qi domiciliul in Rom6nia;

b) cunoaqte limba rom6nd, scris qi vorbit;

c) are vdrsta minimd reglementati de prevederile legale;

d) are capacitate deplini de exerciliu;

e) are o stare de sEnitate corespunzitore postului pentru care candideazd, atestati

pe baza adeverinfei medicale eliberate de medicul de familie sau de unit61ile


sanitare abilitate;

f1 indeplineqte condiliile de studii qi, dupd caz, de vechime sau alte condilii
specifice potrivit cerinfelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnati definitiv pentru sevarqirea unei infractiuni contra
umanitatii, contra statului ori contra autoritalii, de serviciu sau in legdturd cu
serviciul, care impiedic6 infiptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de coruplie
sau a unei infracliuni sin6rqite cu inten{ie, care ar face-o incompatibild cu
exercitarea funcliei, cu exceplia situaliei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii s fice de in scriere la concurs:


PENTRU POSTUL DE PS IHO LOG PRACTICANT:
- Diplomd de licen!6 in specialitate;
- un an vechime ca psiholog stagiar

Calend arul de desfEs urare a concursului:


a 09.10.2018, ora 15,00 - data limita de depunere a dosarelor la Registratura
unit6lii;
. 18.10.2018, ora 10,00 - proba scris6;
c 24.10.2018, ora 10,00 - proba interviu

Pentru inscrierea la concurs candidalii vor prezenta un dosar de concurs care va conline
urmitoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresatd conducdtorului autoritefi sau institufiei
publ i ce or ganizatoar e ;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit

legii, dup6 caz;


c) copiile documentelor care atestd nivelul studiilor gi ale altor acte care atesta
efectuarea unor specializdri, precum qi copiile documentelor documentelor care
atestd indeplinirea condiliilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau
institulia public6;
d) carnetul de munca sau, dupd caz, adeverintele care atestd vechimea in munc6'
in meserie qi/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau o declarafie pe propria rdspundere ci nu are antecedente
penale care sdJ facd incompatibil cu fi.rnclia pentru care candideazd;
f) adeverintd medicalI care sE ateste starea de sinState corespunzdtoare eliberatd
cu cel mult 6 luni anterior derul5rii concursului de cdtre medicul de familie al
candidatului sau de c6tre uniGilile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverinta care atestS starea de s[nltate confine, in clar, num[rul, data, numele
emitentului gi calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sdnetnfli.
Copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii,
dupd caz, copiile documentelor care ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atestd
efectuarea unor specializdri, precum qi copiile documentelor documentelor care atesti
indeplinirea condiliilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institulia publici
qi cametul de muncd sau, dup6 caz, adeverinlele care atestd vechimea in munc{, in
meserie gi/sau in specialitatea studiilor vor fi prezentate si in original in vederea verificErii
conformitdlii copiilor cu acestea.
In cazul in care candidatul depune o declaratie pe propria r6spundere cd nu are
antecedente penale, in cazul in care esre declarat admis la selecfia dosarelor, acesta are
obligafia de a completa dosarul de concurs cu orginalul cazierului judiciar, cel mai tArziu
pAni la data desfigurdrii Primei probe a concursul ul.
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIADE CONC URS/EXAMEN
PSIHO LOG PRAC TICANT

l. Legea nr.95l2O06privind reforma in domeniul sEn6t6tii, cu modificErile qi


completdrile ulterioare, Titlul v- asistenta medicali comunitara si Titlul vII -
spitale;
2. Legeanr.2l3l20O4 privind exercitare profesiei de psiholog cu drept de liberd
practic6, infiintarea, organizarea si funclionarea Colegiului Psihologilor din
Romdnia;
3. HGR nr.78812005 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.21312004
privind exercitare profesiei de psiholog cu drept de liber6 practicS, infiintarea,
organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romdnia;

4. Legeaff.487l2O02 -Legea sdniti(ii mintale si proteclia persoanelor cu tulburiri


psihice cu Normele de aplicare a Legii rr.48712002;
5. Legea nr.46/2003 - privind drepturile pacientului;
6. Tratatde psihiatrie Oxford, Editat de Asociatia Psihiatrilor Liberi din Rom6nia
1994;
7. Teorie si practica in psihodiagnozi, Minulescu M. - 2003 - Ed.Fundafia

Romdnia de Mdine Bucuregti;


8. Psihologie si Psihiatrie pentru psihologi, Florin Tudose, Citilina Tudose, Leti{ia

Dobranici, Ed.InfoMedic a 2002;


9. Incursiune in psihopatologie si psihologie clinicd - Camelia Dindelegan, Ed.

SPER 2012;

l0.Copii si adolescen,ti - probleme, tulbur5ri, evaluare si interven{ie terapeutica,


coordonator Iolanda Mitrofan, Ed.SPER 2014 (cap.l si2);
I l.Personalitatea - Metode de abordare clinicd. Observalia si interviul - Ion

Dafinoiu, Ed.Polirom 2002;


12.Tratatde psihopatologie si psihiatrie pentru psihologi- Florin Tudose, Citilina
Tudose, Letilia Dobranici, Ed.TRei 201 L
Informa{ii suplimentare se pot obfine la sediul Spitalului de Psihiatrie Titan

" Dr.Constantin Gorgos" gi la telefon: 021.341.20.31 int' 169'

oo\
Ec.Be Valy
t
:I 1