Sunteți pe pagina 1din 30

REPUBLICA MOLDOVA REPUBLIC OF MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL GLODENI GLODENI DISTRICT COUNCIL


MD 4901, or. Glodeni, MD 4901,s. Glodeni, str.Suveranitatii,2
str.Suveranitaţii,2
Tel.(373)24922058 fax (373)24922057
tel.(373)24922058 fax(373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

proiect
DECIZIE

din septembrie 2018 nr

Cu privire la contractarea împrumutului


pentru cheltuieli de capital

În scopul achitării aportului financiar conform contractului de recreditare a împrumutului


destinat pentru construcția locuințelor sociale între Ministerul Finanțelor și Consiliul raional
Glodeni nr. 5/3 din 22.12.2017, contractului- adițional nr. 1 (a) din 22.03.2018 la contractul de
recreditare nr. 5/3 din 22.12.2017, Acordului de cooperare dintre Unitatea de Implementare a
Proiectului ”Construcția Locuințelor pentru PăturileSocialmente Vulnerabile” în or. Glodeni,
art. 14 al Legii privind Finanţele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 cu
modificările şi completările ulterioare, art. 43 (2) al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind
administrația publică locală,
Consiliul raional DECIDE:
1. A contracta de la băncile comerciale un împrumut destinat achitării aportului financiar la
proiectul ”Construcția Locuințelor pentru Păturile Socialmente vulnerabile ” în or. Glodeni în
sumă de 5400,0 mii lei ( 20% din totalul veniturilor prevăzute în bugetul raional pentru anul
2018, cu excepția transferurilor cu destinație specială).
2. Împrumutul contractat reprezintă o obligație, care urmează a fi onorată din contul surselor
disponibile ale bugetului raional.
3. Se împuternicește Dl LEUCĂ Ion , președinte al raionului Glodeni, să negocieze condițiile ,
să semneze contractul de împrumut și alte acorduri și contracte necesare, legate de tranzacția
analizată, să îndeplinească orice alte documente.
4. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de Specialitate
economico – financiare (președinte dl Ion Movilă)

Preşedintele şedinţei _____________________

Initiatorul proiectului:
Președintele raionului Glodeni LEUCĂ Ion

Coordonat:
Sef Directia Finante Nicolaev Fevronia
Specialist in probleme juridice
in cadrul Direcției Finanțe Conac Lucia

Șef secție CGCD Bodean Aurel


Șef secție economie Gudumac Vasile
Avizat:
Secretar al Consiliului raional Pelin Vasile
REPUBLICA MOLDOVA REPUBLIC OF MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI GLODENI DISTRICT COUNCIL
MD 4901, or. Glodeni, MD 4901,s. Glodeni, str.Suveranitatii,2
str.Suveranitaţii,2
Tel.(373)24922058 fax (373)24922057
tel.(373)24922058 fax(373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

Proiect

DECIZIE

din septembrie 2018 nr

Cu privire la modificarea bugetului raional pentru


a. 2018, aprobat prin deciziile Consiliului raional
nr. 10/1 si 10/11 din 8 decembrie 2017 și corelat prin
decizia CR nr. 4/3 din 20 iulie 2018

În baza art. 8, art.11 alin. (3), art.12 (4), art 27 alin.(1), alin. 2 al Legii
privind Finanţele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 cu
modificările şi completările ulterioare, art. 43 al Legii APL nr. 436-XVI din
28.12.2006, Regulamentul privind utilizarea Fondului de rezervă al
Consiliului raional, aprobat prin decizia Consiliului raional nr.1/2 din
02.03.2006 cu modificările şi completările ulterioare, demersurile : IP G
Petrunea , Primăria Cobani, Asociației Veteranilor de Război de pe Nistru,
Secției CGCD , cetățenilor din raion,

Consiliul raional DECIDE:


1. Se modifică spre majorare partea de cheltuieli a bugetului raional din contul
soldului disponibil, format la 01.01.2018, în sumă de 20,0 mii lei, inclusiv:
1.1 Prin intermediul Aparatului Președintelui raionului – în sumă de 20,0 mii
lei, Asociației Veteranilor de Război de pe Nistru pentru organizarea
comemorării eroilor căzuți pentru independența Republicii Moldova , conform
demersului președintelui Asociației din 21.08.2018.

2. Se modifică spre majorare partea de venituri și cheltuieli a bugetului raional


în sumă de 1,5 mii lei, după cum urmează:
2.1 Instituția Publică Gimnaziul Petrunea – în sumă de 1,5 mii lei, donații
voluntare de la persoane juridice pentru cheltuieli curente (stimularea elevilor
dotați) conform demersului nr. 104 din 20.07.2018

3. Se alocă din Fondul de Rezervă a Consiliului raional mijloace financiare in


suma de 55,0 mii lei, inclusiv:
3.1 prin intermediul Direcției Asistența Socială și Protecția Familiei , ajutor
financiar cetățenilor – în sumă de 5.0 mii lei, inclusiv:
3.1.1 locuitoarei s. Clococenii Vechi, dna Tulei Maria pentru nepotul
Andrian(tutală) – ajutor financiar în sumă de 5,0 mii lei pentru acoperirea
parțială a cheltuielilor pentru intervenție chirurgicală.
3.2. Primăriei Cobani – în sumă de 50,0 mii lei ajutor financiar pentru acoperirea
parțială a pierderilor (deteriorarea parțială a drumurilor locale) în urma
calamităților naturale (ploilor abundente), conform demersului nr. 66 din
31.07.2018.
4. Se aprobă volumul cheltuielilor în sumă de 3,7 mii lei din mijloacele financiare
prevăzute în bugetul raional pentru anul 2018 la programul ”Exercitarea
guvernării” pentru verificarea și expertizarea proiectului ”Sisteme de alimentare
cu apă și canalizare din lunca rîului Prut, r-nul Glodeni, Etapa I – com.
Cuhnești și com. Balatina” după actualizarea costului de deviz, conform
demersului Secției CGCD din 17.08.2018

5.Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de


Specialitate economico – financiare (președinte dl Ion Movilă)

Preşedintele şedinţei _____________________

Initiatorul proiectului:
Președintele raionului Glodeni LEUCĂ Ion

Coordonat:
Sef Directia Finante Nicolaev Fevronia
Specialist pe probleme juridice
in cadrul Direcției Finanțe Conac Lucia

Șef secție CGCD Bodean Aurel

Șef secție economie Gudumac Vasile

Avizat:
Secretar al Consiliului raional Pelin Vasile
REPUBLICA MOLDOVA REPUBLIC OF MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI GLODENI DISTRICT COUNCIL
MD 4901, or. Glodeni, MD 4901,s. Glodeni, str.Suveranitatii,2
str.Suveranitaţii,2
Tel.(373)24922058 fax (373)24922057
tel.(373)24922058 fax(373)24922057
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

proiect
DECIZIE
din septembrie 2018 nr

Cu privire la modificarea unităților de state


ale Serviciului raional de asistență psihopedagogică
în cadrul Direcției Învățămînt, Tineret și Sport

În baza cu art. 43 al Legii nr. 436 – XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală,
Codul nr. 152 din 17.07.2014 Educației al RM, Legii privind Finanţele publice locale nr. 397-XV din 16
octombrie 2003 cu modificările şi completările ulterioare, Hotărîrea Guvernului nr. 523 din 11.07.2011 cu
privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în RM pentru anii 2011-2020,
demersului DÎTS nr. 55 din 13.08.2018,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se substituie anexa la decizia CR nr. 3/6 din 18.05.2013 ”Statele de personal ale Serviciului raional
de asistență psihopedagogică în cadrul Direcției Învățămînt, Tineret și Sport” cu anexă nouă cu
următorul conținut:
Statele de personal ale Serviciului raiona de asistență psihopedagogică
în cadrul Direcției Învățămînt,Tineret și Sport
Denumirea unității Nr. de unități
Șef serviciu 1
Șef adjunct serviciu 0,5
Pedagog educație preșcolară 1
Pedagog învățămînt primar 1
Pedagog învățămînt secundar general 1
Psiholog psihopedagog 1,5
Specialist terapii specifice (logoped) 1
Medic psihoneurolog (chinoterapeut) 0,5
Conducător auto 1,5
Personal de deservire 1
Total 10
2. Controlul executării prezentei decizii se atribuie Comisiei Consultative de Specialitate
economico – financiare (președinte dl Ion Movilă)

Preşedintele şedinţei _____________________

Initiatorul proiectului:
Președintele raionului Glodeni LEUCĂ Ion
Coordonat:
Vicepreședinte al raionului Albu Oxana
Sef Directia Finante Nicolaev Fevronia
Specialist in probleme juridice
in cadrul Direcției Finanțe Conac Lucia
Șef Direcția Învățămînt, Tineret și Sport Casauțan Tudor
Avizat:Secretar al Consiliului raional Pelin Vasile
REPUBLICA MOLDOVA REPUBLIC OF MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI GLODENI DISTRICT COUNCIL

MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranitaţii,2 MD 4901,s. Glodeni, str.Suveranitatii,2


tel.(373)24922058 fax(373)24922057 Tel.(373)24922058 fax (373)24922057
E-mail: consiliu@glodeni.md E-mail: consiliu@glodeni.md

Proiect
DECIZIE
din ___ ____________ 2018 nr. ____

Cu privire la numirea în funcţie a directorului


Instituţiei Medico-Sanitare Publice „Spitalul raional Glodeni”

În baza demersului Ministerului Sănătăţii, Munii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova nr.
23/2024 din 06.08.2018, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) lit. n), art. 53 alin. (1) litera a) al
Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 4, art. 6 lit. a) al Legii ocrotirii
sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, art. 54 alin. (2), art. 55 litera i), al Codului muncii Republicii
Moldova (Legea nr. 154-XV din 28 martie 2003), luînd în consideraţie prevederile Regulamentului privind
numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice şi a
Contractului-tip de management al instituţiei aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova
1016 din 01.09.2016. Regulamentului IMSP „Spitalul raional Glodeni” coordonat prin Decizia Consiliului
raional nr.10/12 din 08.12.2017 şi aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale
nr. 47 din 18.01.2018.
Consiliul raional Glodeni DECIDE :
1. Se numeşte în funcţia de director al Instituţiei Medico-Sanitare Publice „Spitalul raional Glodeni”
dl Lazari Vasili – învingător al concursului pentru ocuparea funcţiei vacante în cauză, organizat şi
desfăşurat de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova pe
data de 02.08.2018.
2. Preşedintele raionului, Dl. LEUCĂ Ion, va încheia cu dl Lazari Vasili contractul de management al
instituţiei pe o durată de 5 (cinci) ani conform Contractului-tip de management aprobat de
Guvern.
3. Prezenta decizie întra în vigoare la data adoptării.
4. Controlul executării prezentei Decizii se pune pe seama comisiei consultative de specialitate pe
problemele de drept şi etică (Preşedinte dl. Maican Ion) şi comisiei consultative de specialitate
pentru protecţia socială şi sanătate publică (Preşedinte dl Maican Vladimir).
Preşedintele şedinţei ___________

Secretar al Consiliului raional Glodeni Pelin Vasile

Iniţiatorul proiectului:
Preşedintele raionului Glodeni LEUCĂ Ion

Coordonat:
Vicepreşedinte al raionului Glodeni ALBU Oxana
Director-interimar IMSP SR Glodeni Lazari Vasili
Specialist principal în problemele resurse umane Bogaci Natalia
Avizat:Secretar al Consiliului raional Glodeni Pelin Vasile
REPUBLICA MOLDOVA REPUBLIC OF MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI DISTRICT COUNCIL
GLODENI MD 4901, s.Glodeni, str.Suveranității, 2
MD 4901, or.Glodeni, str.Suveranității, 2 Tel. (373)24922058, fax(373)24922057
Tel. (373)24922058, fax(373)24922057 E-mail: consiliu@glodeni.md
E-mail: consiliu@glodeni.md

PROIECT
DECIZIE
din __________ 2018 nr. ______

Cu privire la aprobarea Regulamentului


privind organizarea și funcționarea
Serviciului social de sprijin familial
pentru familiile cu copii

În scopul îmbunătățirii serviciilor de asistență socială prestate familiilor cu copii în situație de risc,
în conformitate cu art. 43 alin (2) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din
28.12.2006, Legea cu privire la serviciile sociale nr.123 din 18.06.2010, Regulamentul-cadru cu privire la
organizarea și funcționarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 889 din 11.11.2013 și a Standardelor minime de calitate aprobate prin Hotărîrea
Guvernului nr. 780 din 25.09.2014, cu modificările și completările ulterioare, art. 59, 60(4) din Legea
privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale
nr. 317-XV din 18.07.2003,
Consiliul raional DECIDE:

1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului social de sprijin


familial pentru familiile cu copii, în cadrul Direcției Asistență Socială, Protecție a
Familiei și Copilului Glodeni (anexa nr.1).
2. Se aprobă și se pune în aplicare ajutorul bănesc acordat în cadrul Serviciului social de
sprijin familial secundar conform anexei nr.2
3. Se aprobă Standardele minime de calitate pentru Serviciului social de sprijin familial
pentru familiile cu copii (anexa nr.3)
4. Responsabilitatea privind executarea prezentei decizii se pune în seama șefului interimar
Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului, dna Tcaci Ecaterina.
5. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama Comisiei Consultative de
specialitate pentru protecția socială și sănătate publică(Președinte d-nul Vladimir Maican

Preşedintele şedinţei
Secretar al Consiliului raional Vasile Pelin

Iniţiatorul Proiectului
Preşedintele Raionului Ion LEUCĂ

Coordonat:
Vicepreşedinte al r-nuluiGlodeni OxanaAlbu

Șef interimar DASPF Glodeni Ecaterina Tcaci

Șef Direcția Finanțe Fevronia Nicolaev

Avizat:
Secretar al Consiliului raional Vasile Pelin
Anexa nr. 1

la Decizia Consiliului raional Glodeni

Nr. ___/___ din ________________ 2018

REGULAMENT

cu privire la organizarea și funcționarea

Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii

I. Dispoziții generale

1. Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare al Serviciului social de sprijin


pentru familiile cu copii (în continuare – Serviciu).

2. Serviciul este orientat spre familiile cu copii, pentru a preveni şi/sau a depăşi situaţiile de risc în
vederea asigurării creşterii şi educaţiei copilului în mediul familial.

3. Serviciul se instituie în baza deciziei consiliului raional în cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție
a Familiei și Copilului Glodeni.

4. Serviciul este un serviciu social specializat, care se prestează la nivel local în baza prezentului
Regulament şi a standardelor minime de calitate.

5. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:

1) sprijin familial primar – ansamblu de activităţi oferite familiilor cu copii la nivel comunitar pentru
prevenirea şi înlăturarea factorilor care pot conduce la situaţii de risc;

2) sprijin familial secundar – ansamblu de activităţi care se realizează pentru protecţia familiei şi a
copilului, în scopul prevenirii separării copilului de familie, precum şi a pregătirii familiei pentru
reintegrarea copilului;

3) ajutor bănesc – prestaţie socială care se acordă printr-o plată unică şi/sau lunară pentru o perioadă
determinată de timp, dar nu mai mare de 6 luni, familiilor cu copii beneficiare de sprijin familial
secundar, care au nevoie de suport în asigurarea condiţiilor minime pentru creşterea copilului şi/sau
încadrarea copilului în procesul educaţional;

4) familie cu copii – familia formată din copii şi părinţii acestora/persoana în grija căreia se află copilul;

5) persoană în grija căreia se află copilul – persoana, alta decît părintele, în grija căreia se află copilul;

6) copil aflat în situaţie de risc – copil în privinţa căruia, ca urmare a evaluării, se constată una sau mai
multe dintre situaţiile prevăzute la art. 8 din Legea nr.140 din 14 iunie 2013 privind protecţia specială a
copiilor aflați în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi;

7) programe de sprijin familial – seturi de activități de suport socioeducaţionale, structurate pe tematici


specifice şi orientate pe grupuri de copii și părinți/îngrijitori, pentru prevenirea și înlăturarea factorilor
ce pot conduce la situaţii de risc, realizate conform metodologiei aprobate de către Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale (în continuare – programe);

8) reziliența parentală – capacitate a părinților de a face față dificultăților și insucceselor cotidiene, de a


depăși stresul propriu și de a satisface nevoile educaționale ale copilului, abilitate de a fi părinte bun
inclusiv în situaţii de stres;

9) rețeaua socială de suport al familiei – număr de legături ale părinților și copilului cu membrii
comunității, care facilitează participarea acestora la diferite activități din comunitate, precum și
favorizează solicitarea și obținerea susţinerii emoţionale, a sprijinului informaţional, instrumental sau
spiritual.

II. Scopul, obiectivele şi principiile Serviciului

6. Scopul Serviciului constă în asigurarea bunăstării copilului prin dezvoltarea și consolidarea


capacităților familiei în creșterea și educația acestuia.

7. Obiectivele Serviciului sînt următoarele:

1) consolidarea competenţelor parentale pentru prevenirea timpurie a apariţiei riscurilor privind


bunăstarea copilului;

11) susţinerea familiei/părinţilor în dezvoltarea rezilienţei pentru a depăşi situaţiile de dificultate

2) susţinerea familiei în depăşirirea situaţiilor de risc şi prevenirirea separării copilului de familie;

3) susţinerea familiei în vederea reintegrării copilului în familie.

8. Activitatea Serviciului este ghidată de următoarele principii:

1) respectarea drepturilor şi a interesului superior al copilului;

2) respectarea demnităţii umane;

3) nediscriminarea;

4) abordarea complexă şi individualizată a copilului;

5) intervenţia timpurie la nivel comunitar, limitată în timp;

6) protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării;

7) respectarea opiniei copilului;

8) asigurarea accesului familiilor la forme de sprijin adecvate pentru creşterea, bunăstarea şi protecţia
copiilor;

9) confidenţialitatea informaţiei;

10) solidaritatea socială;


11) parteneriatul;

12) transparenţa în procesul de luare a deciziilor.

III. Beneficiarii Serviciului

9. Beneficiari ai sprijinului familial primar sînt toate familiile cu copii din comunitate, care au nevoie de
suport.

10. Beneficiari ai sprijinului familial secundar sînt familiile cu copii în situaţii de risc şi/sau familiile ai
căror copii se află în proces de reintegrare, precum și familiile cu copii în risc de separare.

IV. Organizarea şi funcţionarea Serviciului

Secţiunea 1. Organizarea Serviciului

11. Serviciul se prestează în două forme: sprijin familial primar şi sprijin familial secundar.

12. În cadrul sprijinului familial secundar familiile cu copii pot beneficia de ajutor bănesc.

Secţiunea a 2-a. Sprijinul familial primar

13. Sprijinul familial primar include activități de suport orientate spre prevenirea şi înlăturarea
factorilor care pot conduce la situaţii de risc şi consolidarea familiei prin formarea deprinderilor privind
îngrijirea și educația copilului, formarea competențelor sociale și emoționale ale copilului, crearea
rețelei sociale a familiei.

14. Sprijinul familial primar este realizat prin intermediul diferitor programe, care pot include: activităţi
de informare şi sensibilizare, şcoala părinţilor, grupuri de suport pentru părinţi şi pentru copii, activităţi
comunitare cu copiii pentru susţinerea dezvoltării emoţionale, sociale şi incluziunii sociale a acestora.

15. Asistentul social comunitar identifică necesitățile copilului, părinților/persoanei în grija căreia se află
copilul și asigură accesul familiei cu copii la resursele, programele, serviciile din comunitate, în
conlucrare cu specialiştii din cadrul instituţiilor de asistenţă medicală primară, de educaţie, de
menţinere a ordinii publice, cu reprezentanţii administraţiei publice locale, reprezentanţii societăţii
civile.

Secţiunea a 3-a. Sprijinul familial secundar

16. Sprijinul familial secundar include un ansamblu de activităţi adresate beneficiarilor, cu scopul de a
diminua factorii care afectează sănătatea şi dezvoltarea copilului, a preveni separarea copilului de
familie sau a pregăti reintegrarea lui în familie.
17. Asistentul social comunitar este managerul de caz și instrumentează cazul în baza managementului
de caz, aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

21. Managerul de caz informează managerul Serviciului despre necesitatea acordării altor servicii sociale
specializate copilului și/sau familiei.

22. Dacă problema familiei cu copii nu poate fi soluţionată fără asistenţă financiară, asistentul social
comunitar solicită structurii teritoriale asistenţă socială examinarea cazului în vederea oferirii ajutorului
bănesc, expediind raportul privind evaluarea situaţiei copilului şi familiei (conform anexei 2 la prezentul
Regulament).

23. Ajutorul bănesc se oferă în situaţiile în care sprijinul familial secundar nu asigură diminuarea
problemei/soluţionarea cazului fără de asistenţă financiară. La stabilirea ajutorului bănesc se iau în
considerare necesităţile familiei, numărul de copii în familie. Familia beneficiară de ajutor social are
dreptul de a accesa ajutor bănesc.

24. Mărimea, destinaţia şi perioada de acordare a ajutorului bănesc se stabilesc în conformitate cu


necesităţile identificate în cadrul evaluării complexe şi cu planul individualizat de asistenţă prezentate
de managerul de caz.

25. Decizia privind acordarea şi mărimea ajutorului bănesc este examinată şi avizată de comisia raională
pentru protecţia copilului aflat în dificultate (în continuare – Comisia) în baza raportului privind
evaluarea situaţiei copilului şi familiei prezentat de managerul de caz. Avizul Comisiei este prezentat
managerului Serviciului.

251Cuantumul ajutorului bănesc indicat în anexa nr. 1 la prezentul Regulament se referă la suma
maximă care poate fi acordată pentru fiecare copil din familie.

26. Acordarea ajutorului bănesc se realizează în baza ordinului şefului Direcției Asistență Socială și
protecție a Familiei și Copilului, cu avizul pozitiv al Comisiei.

27. Ajutorul bănesc se acordă părinţilor/persoanei în grija căreia se află copilul printr-o plată unică sau
lunară, pentru o perioadă determinată de timp, dar nu mai mare de 6 luni.

28. Managerul de caz monitorizează, după necesitate, dar nu mai rar de o dată pe lună, utilizarea
ajutorului bănesc oferit familiei, în vederea satisfacerii necesităţilor copilului, în corespundere cu planul
individualizat de asistenţă.

29. În cazul în care managerul de caz constată utilizarea ajutorului bănesc în alte scopuri decît cele
prevăzute în planul individualizat de asistenţă, acesta va solicita structurii teritoriale asistență socială
sistarea plății, cu excepția situațiilor în care utilizarea ajutorului bănesc în alte scopuri decît cele
prevăzute în planul individualizat de asistenţă este imperios necesară pentru asigurarea respectării
interesului superior al copilului.

291 Sistarea ajutorului bănesc se realizează în baza ordinului şefului Direcției Asistență Socială și
protecție a Familiei și Copilului, iar copia acestuia se anexează la dosarul beneficiarului.

30. În cazul sistării plăţii mijloacelor financiare, managerul de caz va continua lucrul cu cazul.

31. Modul de utilizare a ajutorului bănesc se consemnează în actul de constatare a utilizării mijloacelor
financiare, semnat de către beneficiar şi managerul de caz.
32. Managerul de caz închide cazul beneficiarului odată cu realizarea planului individualizat de asistenţă
şi înregistrarea progreselor durabile în dinamica familiei, întocmind raportul cu privire la rezultatele
implementării planului individualizat de asistenţă.

Secţiunea a 4-a. Documentaţia cu privire la prestarea


Serviciului

35. Documentaţia pentru sprijinul familial primar ţinută de managerul de caz include:

1) registrul de evidenţă a beneficiarilor de sprijin familial;

2) rapoartele de evaluare iniţială.

36. În cazul sprijinului familial secundar, managerul de caz va ține dosarele beneficiarilor.

37. Documentația pentru ajutorul bănesc ţinută de managerul Serviciului cuprinde:

1) raportul managerului de caz privind evaluarea situaţiei copilului şi familiei;

2) avizul Comisiei privind acordarea ajutorului bănesc;

3) ordinul şefului structurii teritoriale asistenţă socială privind acordarea ajutorului bănesc;

4) registrul de evidenţă a beneficiarilor de ajutor bănesc.

38. Copiile documentelor specificate la punctul 37 subpunctele 1)-3) se transmit managerului de caz,
care le anexează la dosarul copilului.

V. Resursele umane şi managementul Serviciului


Secţiunea 1. Resursele umane

39. Personalul Serviciului include:

1) managerul Serviciului;

2) asistenţii sociali supervizori din cadrul serviciului de asistenţă socială comunitară;

3) asistenţii sociali comunitari din cadrul serviciului de asistenţă socială comunitară.

40. Managerul Serviciului este specialistul principal în problemele familiei cu copii în situaţie de risc
din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei și Copilului.

41. Managerul Serviciului, în colaborare cu şeful serviciului de asistenţă socială comunitară, asigură
calitatea serviciului prestat prin organizarea şedinţelor de supervizare a asistenţilor sociali comunitari şi
monitorizarea activităţilor în vederea consolidării competenţelor profesionale, gestionării eficiente a
resurselor, activităţilor şi timpului de lucru.
42. Managerul Serviciului, în colaborare cu şeful serviciului de asistenţă socială comunitară, evaluează
anual performanţele asistenţilor sociali comunitari în acordarea sprijinului familial, identifică necesităţile
lor de formare iniţială/continuă şi oferă suport în îmbunătăţirea performanţei individuale.

43. Documentele Serviciului referitor la resursele umane includ:

1) fişele de post ale asistentului social comunitar şi ale asistentului social supervizor;

2) rapoartele şedinţelor de supervizare şi de revizuire a competenţelor profesionale ale personalului


angajat.

Secţiunea a 2-a. Managementul Serviciului şi procedura


de raportare

44. Organizarea şi funcţionarea Serviciului este asigurată de managerul Serviciului în colaborare cu


şeful serviciului de asistenţă socială comunitară, conform prevederilor prezentului Regulament.

45. În scopul bunei funcţionări a Serviciului, managerul Serviciului asigură:

1) prestarea serviciului în corespundere cu standardele minime de calitate;

2) monitorizarea beneficiarilor de sprijin familial;

3) facilitarea realizării intervenţiilor complexe şi referirea beneficiarilor spre alte servicii specializate;

4) facilitarea acordării ajutorului bănesc;

5) managementul eficient al resurselor umane;

6) reprezentarea Serviciului în relaţiile cu alte persoane, instituţii, servicii, autorităţi;

7) participarea la elaborarea bugetului anual pentru Serviciu.

46. Managerul Serviciului, în comun cu şeful serviciului de asistenţă socială comunitară şi asistenţii
sociali supervizori, elaborează planul de dezvoltare a Serviciului, racordîndu-l la numărul şi necesităţile
beneficiarilor, ale comunităţilor şi la datele obţinute din monitorizarea şi evaluarea Serviciului.

47. Managerul Serviciului întocmeşte, trimestrial şi anual, rapoarte privind activitatea Serviciului, care
sînt prezentate şefului Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei. (anexa Nr.3)

48. Monitorizarea şi evaluarea Serviciului este efectuată de Direcția Asistență Socială și Protecție a
Familiei.

49. Documentele referitoare la organizarea Serviciului sînt următoarele:

1) Regulamentul Serviciului și Standardele minime de calitate;

2) planul de dezvoltare a Serviciului;

3) rapoartele de activitate a Serviciului;

4) bugetul anual pentru funcţionarea Serviciului.


50. Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei stabileşte procedura de depunere şi examinare a
plîngerilor ce vizează respectarea drepturilor beneficiarului, informează copilul şi părinţii/persoana în
grija căreia se află copilul despre procedura de depunere şi examinare a plîngerilor şi asigură condiţii de
siguranţă pentru depunerea plîngerilor.

51. Funcționarea Serviciului implică următoarele costuri:

1) de personal;

2) pentru desfășurarea programelor (arendarea sălii, facilitator, materiale didactice, gustări,

transport pentru deplasare la nivel local);

3) pentru acordarea ajutorului bănesc.

VI. Modul de finanţare

52. Serviciul este finanţat din:

1) bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea;

2) granturi, donaţii şi alte surse în conformitate cu legislaţia în vigoare.

53. Salarizarea personalului Serviciului se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Executor: Lungu Maria


Anexa nr. 2

la Decizia Consiliului raional Glodeni

Nr. ___/___ din ________________ 2018

Ajutorul bănesc acordat în cadrul

serviciului de sprijin familial secundar

Prestaţia Perioada de acordare Cuantumul, lei

Ajutor bănesc 1 Lunar 700

1
În cazul unei plăţi unice, cuantumul ajutorului bănesc nu va depăşi suma de 4 000 lei.
Anexa la Regulamentul

cu privire la organizarea și funcționarea

Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii

RAPORT DE EVALUARE A SITUAŢIEI FAMILIEI

(prezentat Comisiei pentru protecția copilului

aflat în dificultate pentru solicitarea ajutorului bănesc)

I. Date generale despre familie:

Membrii familiei (biologice și extinse, care locuiesc sau nu împreună cu familia la momentul evaluării)

Data Relația de rudenie cu Ocupația


Nr.crt. Nume, prenume
naşterii copilul, alt tip de relaţie

1.

3.

4.

5.

Adresa de la locul de trai al copilului, nr. tel. _______________________________________

II. Constatări în urma evaluării copilului și familiei:

Numele, prenumele copilului __________________________________________________

Domeniul de Îngrijorările constatate Ce a fost întreprins pînă la Responsabil


bunăstare afectat solicitarea ajutorului bănesc
Siguranță

Sănătate

Realizări

Îngrijire cu
afecțiune

Activism

Respect

Incluziune

Responsabilitate

Factorii protectori ai Îngrijorările Ce a fost întreprins pînă la Responsabil


familiei afectați constatate solicitarea ajutorului bănesc

Rezilienţa parentală

Relaţiile sociale ale


familiei

Capacitatea parentală
pentru îngrijirea şi
dezvoltarea copilului

Sprijinul concret la
necesitate

Capacitatea
părinților/îngrijitorilor
de a dezvolta
competenţele
emoţionale şi sociale
ale copilului

Alte informaţii:____________________________________________________________________

III. Activităţi planificate:

Numele, prenumele copilului __________________________________________________


Domeniul de bunăstare afectat Activități planificate

Siguranță

Sănătate

Realizări

Îngrijire cu afecțiune

Activism

Respect

Incluziune

Responsabilitate

Factorii protectori ai familiei afectați Activități planificate

Rezilienţa parentală

Relaţiile sociale ale familiei

Capacitatea parentală pentru îngrijirea şi


dezvoltarea copilului

Sprijinul concret la necesitate

Capacitatea părinților/îngrijitorilor de a
dezvolta competenţele emoţionale şi sociale
ale copilului

IV. Ajutorul bănesc solicitat:

Nr. Bunul/serviciul care urmează să Cantitatea Preţul estimativ Preţul estimativ


crt. fie procurat pe unitate total

Numele persoanei în a cărei grijă se află copilul și care va încasa ajutorul bănesc și va gestiona
cheltuielile:
_________________________________________________________

Data întocmirii:____________

Manager de caz:_______________________________________________________________
REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL RAIONAL REPUBLIC OF MOLDOVA GLODENI
GLODNEI DISTRICT COUNCIL
MD 4901, or.Glodeni, str.Suveranității 2
Tel. (373)24922058, fax (373)24922057 MD 4901, s.Glodeni, str.Suveranității 2
E-mail: consiliu@glodeni.md Tel. (373)24922058, fax (373)24922057
E-mail: consiliu@glodeni.md

PROIECT
DECIZIE
Din___________2018 nr._______

Cu privire la instituirea Serviciul social


de suport monetar adresat
familiilor/persoanelor defavorizate

În temeiul art. 43 alin. (2) lit. b), lit. c) din Legea nr. 436- XVI din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală, art. 14 alin. (1) lit. c), lit. h) din Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale;
În baza Hotărîrii Guvernului nr. 716 din 18.07.2018 pentru aprobarea Regulamenrului cadru privind
organizarea și funcționarea Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor
defavorizate; În scopul susținerii familiei/persoanei defavorizate pentru
prevenirea/diminuarea/depășirea situațiilor de dificultate, precum și pentru prevenirea excluziunii
sociale și instituționalizării acestora, în baza necesităților identificate,

Consiliul raional DECIDE:


1. Se instituie Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/ persoanelor defavorizate în
cadrul Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Glodeni.
2. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea serviciului social de suport monetar
adresat familiilor/ persoanelor defavorizate conform (anexei nr.1)
3. Cheltuielile ce țin de organizarea și funcționarea Serviciului vor fi suportate din bugetul raional
aprobate pentru anul 2018, prin intermediul Direcției Asistență Socială și protecție a Familiei,
precum și din donații, granturi și alte surse conform legislației.
4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în seama Comisiei consultative de
specialitatepentru protecția social și sănătate public (Președinte d-nul Vladimir Maican).

Președintele ședinței
Secretar al Consiliului raional Vasile Pelin

Inițiatorul Proiectului
Președintele Raionului Ion LEUCĂ

Coordonat:
Vicepreședinte al r-lui Glodeni Oxana Albu

Șef interimar DASPF Glodeni Ecaterina Tcaci


șef Direcția Finanțe Fevronia Nicolaev

A vizat:
Secretar al Consiliului raional Vasile Pelin
REPUBLICA MOLDOVA REPUBLIC OF MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL GLODENI DISTRICT COUNCIL

GLODENI

MD 4901, or.Glodeni, str.Suveranității, 2 MD 4901, s.Glodeni, str.Suveranității, 2

Tel. (373)24922058, fax(373)24922057 Tel. (373)24922058, fax(373)24922057

E-mail: consiliu@glodeni.md E-mail: consiliu@glodeni.md

PROIECT

DECIZIE

Din ____ _______________2018 nr._____

,, Cu privire la aprobarea modificărilor în decizia Consiliului raional Glodeni nr.6/22 din 16.11.2012”

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 828 din 20.11.2015 cu privire la aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a organului local de specialitate în domeniul
asistenţei sociale şi protecţiei familiei şi a structurii-tip a acestuia , Legii asistenţei sociale nr. 547-XV din
25.12.2003, cu modificările şi completările ulterioare, art.43 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 , privind
administraţia publică locală,

Consiliul raional Glodeni DECIDE:

1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a


Familiei Glodeni, conform anexei nr.1.

2. Se aprobă structura şi organigrama Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Glodeni, conform
anexei nr.2,nr.3.

3. Se abrogă decizia Consiliului raional Glodeni nr. 6/22 din 16.11.2012 cu privire la aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Glodeni.

4. Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de Specialitate pentru
protecţie socială şi sănătate (Preşedinte – dl Vladimir Maican ).

Preşedintele şedinţei

Secretar al Consiliului raional Vasile Pelin


Iniţiatorul Proiectului

Preşedintele Raionului Ion LEUCĂ

Coordonat:

Vicepreşedinte al r-nului Glodeni Oxana Albu

Șef interimar DASPF Glodeni Ecaterina Tcaci

Șef Direcția Finanțe Fevronia Nicolaev

Specialist principal în problemele Natalia Bogaci


resurse umane în cadrul
Aparatului Președintelui

A vizat:

Secretar al Consiliului raional Vasile Pelin


Anexa nr.1

la decizia Consiliului raional Glodeni

nr._____ din __________ 2018

REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare a

Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Glodeni

I.Dispoziții generale

1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Asistenţă Socială şi


Protecţie a Familiei Glodeni în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei familiei (în
continuare - Regulament) reglementează misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile şi
drepturile Structurii teritoriale de asistenţă socială, precum şi modul de organizare
şi funcţionare a acestuia.
2. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei este o subdiviziune structurală
din subordinea Consiliului raional şi are statut de direcţie, în conformitate cu
Normele privind instituirea subdiviziunilor structurale ale autorităţilor publice,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011.
3. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Glodeni este persoană
juridică, dispune de cont trezorerial, de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat şi
denumirea sa, de alte ştampile şi anteturi, de modelul stabilit.
4. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei este organizată și funcţionează
în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, legile în vigoare, decretele
Preşedintelui Republicii Moldova, hotărârile Parlamentului, ordonanţele,
hotărârile şi dispoziţiile Guvernului, alte acte normative, tratate internaţionale la
care Republica Moldova este parte, precum şi cu prevederile prezentului
Regulament.
5. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei îşi organizează activitatea
conform următoarelor principii:

1) accesibilitate şi disponibilitate;
2) informare;
3) transparenţă;
4) abordare individualizată şi multidisciplinară;
5) parteneriate şi colaborare;
6) participarea beneficiarilor de asistenţă socială în procesul de luare a deciziilor;
7) confidenţialitate;
8) nondiscriminare şi egalitate;
9) solidaritate socială;
10) parteneriat social;

6. Beneficiarii de asistenţă socială la nivel teritorial sunt:


1) copii în situaţie de risc şi copiii separaţi de părinţi;
2) persoanele cu dizabilităţi;
3) persoanele în etate;
4) victimele violenţei în familie;
5)victimele şi potenţialele victime ale traficului de fiinţe umane;
6) persoanele şi familiile defavorizate.

II. MISIUNEA, FUNCŢIILE DE BAZĂ,


ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE DIRECŢIEI

7. Misiunea Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei constă în


îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor şi familiilor defavorizate, prin acordarea
asistenţei şi suportului în vederea prevenirii, diminuării sau depăşirii situaţiei de
dificultate şi integrarea socială a acestora.

7.1 Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei are următoarele funcţii de


bază:
1) implementarea în unitatea administrativ-teritorială a politicii de stat în
domeniul asistenţei sociale şi protecţiei familiei, în funcţie de necesităţile
identificate;
2) acordarea suportului metodologic autorităţilor administraţiei publice locale
de nivelul întâi, prestatorilor privaţi şi specialiştilor angajaţi în domeniul asistenţei
sociale şi protecţiei familiei;
3) colaborarea cu autorităţile, instituţiile şi organizaţiile publice şi private.

7.2 Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei are următoarele atribuţii


principale:
1) în scopul implementării în unitatea administrativ-teritorială respectivă a politicii
de stat în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei familiei, în funcţie de necesităţile
identificate:
a) identifică problemele sociale în raza administrativ-teritorială;
b) generalizează şi sistematizează informaţia privind asistenţa socială acordată şi
analizează eficienţa acesteia;
c) elaborează strategii de dezvoltare şi prestare a asistenţei sociale, în
conformitate cu politica socială a statului;
d) organizează şi acordă asistenţă socială în funcţie de necesităţile identificate;
e) elaborează şi prezintă propuneri privind planificarea bugetului, fundamentat pe
programe şi performanţă, precum şi pe rezultatele evaluării necesităţilor în
domeniul asistenţei sociale şi protecţiei familiei în teritoriul administrat, precum şi
prezintă rapoarte privind realizarea lui, în modul stabilit;
f) îndeplineşte funcţiile de autoritate tutelară teritorială în domeniul protecţiei
copilului;
g) coordonează procesul de cooperare intersectorială pentru identificarea,
evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime
ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului, precum şi stabileşte parteneriate cu
autorităţile, instituţiile de resort în domeniu;
h) asigură implementarea standardelor generale de prestare a serviciilor;
i) asigură gestionarea eficientă a alocaţiilor bugetare, patrimoniului şi resurselor
umane pentru dezvoltarea şi acordarea asistenţei sociale de calitate în teritoriul
administrat;
j) asigură angajarea personalului conform legislaţiei;
k) efectuează controlul intern al corectitudinii implementării legislaţiei cu privire
la prestaţiile sociale pe care le stabileşte şi serviciile sociale pe care le prestează;
2) completează sistemul informaţional în domeniul asistenţei sociale cu date;
m) informează populaţia despre situaţia în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei
familiei, despre modul de acordare a prestaţiilor şi a serviciilor sociale şi
desfăşoară programe de informare-educare-comunicare şi sensibilizare publică;
n) asigură supervizarea personalului din sistemul de asistenţă socială;
o) acordă suport administrativ managerilor serviciilor de asistenţă socială în
scopul asigurării sustenabilităţii şi eficienţei serviciilor respective;
p) prezintă propuneri Consiliului raional privind necesitatea dezvoltării serviciilor
de asistenţă socială în conformitate cu necesităţile identificate şi cu politica
naţională din domeniu;
q) prezintă informaţii şi date statistice la solicitarea Ministerului Muncii,
Protecţiei Sociale şi Familiei şi altor autorităţi, instituţii, organizaţii şi altor entităţi
abilitate;
r) elaborează rapoarte de activitate, pe care le prezintă Consiliului raional şi le
plasează pe pagina web a acestuia;
3) în scopul acordării suportului metodologic autorităţilor administraţiei publice
locale de nivelul întâi, prestatorilor privaţi şi specialiştilor angajaţi în domeniul
asistenţei sociale şi protecţiei familiei:
a) susţine autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întâi şi
reprezentanţii societăţii civile în activitatea de elaborare şi implementare a
programelor locale de asistenţă socială, precum şi în cea de monitorizare a
realizării acestora;
b) acordă suport metodologic instituţiilor de asistenţă socială din primăriile aflate
în raza unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi înaintează propuneri
în vederea optimizării activităţii acestora;
c) oferă asistenţă metodologică prestatorilor de servicii sociale;
4) în scopul colaborări cu autorităţile, instituţiile şi organizaţiile publice şi private:
a) studiază experienţa internaţională şi bunele practici în domeniul asistenţei
sociale şi protecţiei familiei;
b) identifică parteneri de dezvoltare şi cooperare cu aceştia;
c) dezvoltă şi implementează parteneriate cu autorităţile, instituţiile şi
organizaţiile publice şi private;
d) încheie acorduri de cooperare în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei
familiei.

8. Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei este investită cu


următoarele drepturi generale:
1) să elaboreze, în limitele competenţelor atribuite, instrucţiuni, indicaţii
metodice, precum şi alte acte privind domeniul său de activitate;
2) să solicite de la autorităţi, instituţii şi organizaţii informaţii necesare pentru
activitate;
3) să dezvolte şi să consolideze asistenţa socială la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale conform necesităţilor sociale identificate;
4) să monitorizeze şi să evalueze calitatea serviciilor prestate de prestatorii publici
şi privaţi din raza administrativ-teritorială în care activează;
5) să dezvolte parteneriate cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale în
vederea implementării politicilor din domeniul asistenţei sociale;
6) să formuleze recomandări autorităţilor administraţiei publice locale privind
eficientizarea asistenţei sociale;
7) să încadreze personalul direcţiei în programe de formare iniţială şi continuă;
8) să înfiinţeze consilii, comisii, grupuri de experţi şi alte organe consultative
pentru exercitarea atribuţiilor în sfera sa de competenţă;
9) să solicite, în modul stabilit de cadru normativ în vigoare, de la alte autorităţi
locale, organizaţii şi instituţii date statistice şi informaţii vizând probleme din sfera
sa de competenţă;
10) să solicite Inspecţiei Sociale şi Consiliului Naţional pentru Acreditarea
Prestatorilor de Servicii Sociale rapoarte de control şi evaluare, cu specificarea
încălcărilor, neconformităţilor constatate şi cu recomandări de eficientizare a
activităţii.

III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DIRECŢIEI

9. Direcţa Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei funcţionează în baza unui


regulament aprobat de Consiliul raional.
10. În cadrul Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei este angajat
următorul personal:

 Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei este condusă de Şef,


numit prin concurs, de către Consiliului raional, conform prevederilor
legislaţiei în vigoare.
 Contabil -şef al Direcţiei
 Contabil
 Specialist principal în problemele persoanelor în etate şi cu disabilităţi
 Specialist principal în problemele persoanelor în etate şi cu disabilităţi
 Specialist principal în protecția drepturilor copilului
 Specialist principal în problemele acordării ajutorului social
 Specialist în problemele familiilor cu copii în situaţii de risc
 Specialist superior în problemele acordării ajutorului material
 Şef- serviciu îngrijiri sociale la domiciliu
 Şef- serviciu îngrijiri sociale la domiciliu
 Şef- serviciu asistenţă socială comunitară
 Șef-serviciu asistență personală
 Specialist resurse umane
 Felcer-protezist.
 Lucrători sociali
 Asistenți parentali profesioniști
 Asistenţi sociali comunitari
 Asistenți personali
 Personal auxiliar (de deservire)

11. Şeful direcţiei este responsabil de asigurarea calităţii managementului, în


scopul îndeplinirii funcţiilor şi atribuţiilor direcţiei.
12. Şeful direcţiei este directorul executiv al Fondului local de susţinere socială a
populaţiei, care asigură administrarea eficientă a mijloacelor financiare şi valorile
materiale.
13. În caz de absenţă temporară motivată, atribuţiile şefului direcţiei sunt
exercitate de un alt angajat a direcţiei, desemnat prin ordinul şefului.
14. Personalul direcţiei este constituit din funcţionari publici şi personal
contractual.
Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici sunt reglementate de prevederile
Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public, iar a personalului contractual - de cele ale Codului muncii al
Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003.
15. Şeful Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei înaintează Consiliului
raional propuneri pentru modificarea efectivului-limită de personal, în baza
normativelor aprobate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
IV. Finanțarea
16. Finanţarea activităţii Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei se
efectuează din contul bugetului raional, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
REPUBLICA MOLDOVA REPUBLIC OF MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL GLODENI
GLODENI DISTRICT COUNCIL
PREŞEDINTELE
RAIONULUI GLODENI
THE PRESIDENT
MD 4901, or. Glodeni, str.Suveranitaţii,2
OF GLODENI DISTRICT
tel.(373)24922058 fax(373)24922057
MD 4901,s. Glodeni, str.Suveranitatii,2
E-mail: consiliul_glodeni@mail.md
Tel.(373)24922058 fax (373)24922057

E-mail: consiliul_glodeni@mail.md

Proiect

DECIZIE
din august 2018 nr.

„ Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

raional Glodeni nr.4/17 din 20 iulie 2018 ”

În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436–XVI din
28 decembrie 2006, art.59-63 al Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003, Legii culturii nr.413-XIV din
27.05.1999, Deciziei Consiliului comunei Cuhnești nr.4/17 din 20 iulie 2018 ,, Cu privire la transmiterea
aunui birou/încăperi în administrare, cu titlu gratuit, de la unitatea administrativ-teritorială raionul
Glodeni la Asociația Obștească ,, LUMINA-GLODENI,,

Consiliul raional Glodeni DECIDE:

1.Se aprobă modificarea Deciziei Consiliului raional Glodeni nr.4/17 din 20 iulie 2018 ,, Cu privire la
transmiterea aunui birou/încăperi în administrare, cu titlu gratuit, de la unitatea administrativ-teritorială
raionul Glodeni la Asociația Obștească ,, LUMINA-GLODENI ,, după cum urmeaza:

În denumirea Deciziei: se substituie cuvintele ,, în administrare , cu titlu gratuit,, și se completează cu


cuvintele ,,în locațiune,, ;

În pct 1 după sintagma ,, transmiterea,, se completează cu cuvintele ,, în locațiune,, ;


În pct.2 se completează cu alin. 8 cu următorul conținut,, din oficiu – membru al comisiei, director al
Asociației Obștești ,, LUMINA-GLODENI,,

în continuare se citește după text.

2.Controlul executării prezentei decizii se pune pe seama Comisiei consultative de specialitate pentru
problemele de drept și etică (Președinte dl Ion Maican).

Preşedinte al şedinţei

Secretar al Consiliului raional Glodeni Vasile Pelin

Iniţiator al proiectului:

Preşedinte al raionului Glodeni LEUCĂ Ion

Coordonat:

Vicepreședinte al raionului Glodeni ALBU Oxana

Specialist principal în problemele privatizării şi postprivatizării Ala Ojoga

Specialist al secției administrație publică Svetlana Rudenco

Specialist al secției administrație publică

Avizat:Secretar al Consiliului raional Glodeni Vasile Pelin


REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL RAIONAL REPUBLIC OF MOLDOVA GLODENI
GLODNEI DISTRICT COUNCIL
MD 4901, or.Glodeni, str.Suveranității 2
Tel. (373)24922058, fax (373)24922057 MD 4901, s.Glodeni, str.Suveranității 2
E-mail: consiliu@glodeni.md Tel. (373)24922058, fax (373)24922057
E-mail: consiliu@glodeni.md

Proiect

DECIZIE

din ___________ 2018 nr. ____

Cu privire la excepția de deschidere a unei singure clase a X-a în Instituția

Publică Liceul Teoretic “Lev Tolstoi”

Examinînd demersul directorului IP Liceul Teoretic “Lev Tolstoi” nr.250 din 15.08.2018, în
conformitate cu art. 43 al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006 , Codul
educației nr. 152 din 17.07.2014, Metodologia de admitere a elevilor în învățămîntul Liceal aprobată
prin ordinul Ministerului Educației nr.457 din 02.06.2017 ,

Consiliul raional Glodeni DECIDE:

1. Cu excepție se permite deschiderea a unei singure clase a X-a, profil umanist, în


Instituția Publică Liceul Teoretic “Lev Tolstoi”, de la data de 1 septembrie 2018.
2. Controlul executării prezentei decizii se pune în seama Comisiei consultative de
specialitate pentru sctivități socio-cultursle și învățămînt (Președinte dna Laurenția
Moloșnic).

Preşedintele şedinţei
Secretar al Consiliului raional Vasile Pelin

Inițiatorul proiectului:
Președintele raionului Glodeni Ion LEUCĂ

Coordonat:
Vicepreședinte al raionului Oxana ALBU

Șef Direcție Învățămînt, Tineret și Sport Tudor Casauțan

Șef Direcție Finanțe Fevronia Nicolaev

Director al IP Liceului Teoretic „Leo Tolstoi” Ludmila Gurscaia

Avizat:
Secretar al Consiliului raional Vasile Pelin