Sunteți pe pagina 1din 1

Acord de incetare a Contractului de voluntariat

nr. _____________ din __________________

Incheiat la data __________________ între:

___________, in calitate de beneficiar al voluntariatului, pe de o parte

şi

______________________, in calitate de voluntar, pe de altă parte,

1. Incepand cu data de ......................................., inceteaza contractul de voluntariat nr.


_______________________ din ______________________

2. Prezentul Acord este întocmit în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Semnatura,
Semnatura