Sunteți pe pagina 1din 12

Aprobat

la ședința Senatului USM


din 27 iunie 2017
Proces-verbal nr. 8

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE
DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

CURRICULUM
la disciplina: Auditul regularităţii

Ciclul II master

Program: Audit și Expertiză Financiară


(150 ore)

AUTOR:
Ștahovschi Ada, dr., conf.univ.

Aprobat
la ședința departamentului
Contabilitate și Informatică economică
din 20 mai 2018, proces-verbal nr. 11
Șef departament
Dolghi C., dr., conf. univ._____________

Chişinău - 2018
I. PRELIMINARII
Disciplina “Auditul regularităţii” oferă informaţii relevante în ceia ce priveşte maniera de
implimentare a acestora în procesul de desfăşurare a unui audit al regularităţii, care are scopul de a
consolida cadrul metodologic în domeniul dat şi de a îmbunătăţi abilităţile practice de audit. Auditul
regularităţii constă în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că rapoartele financiare ale
entităţii nu prezintă denaturări semnificative şi oferă o imagine reală şi fidelă asupra situaţiei
patrimoniale şi a celei financiare ale acesteia, iar operaţiunile financiare au fost efectuate legal şi
regulamentar.
Disciplina “Auditul regularităţii” se studiază la ciclul II masterat şi are ca obiective generale:
 formarea de specialişti cu un sistem de gîndire economică şi acţiune propriu, capabili să
găsească soluţii optime pentru funcţionarea eficientă a entităţii economice şi respectarea prevederilor
legislaţiei în vigoare;
 crearea şi dezvoltarea unor aptitudini în utilizarea instrumentelor de audit şi de gestiune pentru
identificarea şi aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare, evaluarea unor sisteme de organizare a
activităţii, de evidenţă contabilă, care să ofere o imagine fidelă în atestarea situaţiilor patrimoniale şi
financiare ale entităţii auditate şi de comunicare utilizatorilor de informaţii.
Însuşirea cunoştinţelor se asigură printr-un program complex care cuprinde: lecţii teoretice;
seminare; testări; lucrul individual; întocmirea programului pentru organizarea şi desfăşurarea unei
misiuni de audit al regularităţii; întocmirea documentelor de lucru şi raportarea în auditul regularităţii.
Un loc aparte revine studiului individual a materiei de către masteranzi, cunoştinţele cărora se
verifică prin implementarea unor metode relevante. Verificarea cunoştinţelor finale a masteranzilor se
realizează prin examen.

II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Evaluarea

crediteNr. de
Semestrul

Codul Denumirea disciplinei Responsabil Total ore


disciplinei de
Total

inclusiv
din planul de disciplină
studii C S L LI
S.03.A.13 Auditul regularităţii Ada III 150 20 20 0 110 ex 5
Ștahovschi
Unităţi de conţinut şi repartizarea orientativă a orelor

Nr. Ore
d/o Lucrul
Unităţi de conţinut Semi-
Curs indivi-
nar
dual
1. Auditul regularităţii – aspecte de fond. 2 2 6

2. Planificarea auditului regularităţii. 4 4 10

3. Exercitarea auditului regularităţii – aplicarea testelor de control şi 4 4 30


procedurilor de fond
4. Generalizarea şi evaluarea rezultatelor procedurilor de audit 2 2 14

5. Raportarea în auditul regularităţii 4 4 20

6. Conţinutul documentelor de lucru, revizuirea şi elaborarea 2 2 20


acestora
7. Auditele tematice 2 2 10

Total 20 20 110

2
III. COMPETENŢE PROFESIONALE ȘI FINALITĂȚI DE STUDIU

a) competențe profesionale:
1. (1x) Demonstrarea capacităţii necesare auditorului pentru comunicarea eficientă cu grupul de
muncă din care face parte şi cu reprezentanţii instituţiilor cu care intră în contact.
2. (2x) Participarea la discuţii pe teme profesionale, punctele de vedere proprii fiind susţinute în
mod responsabil, cu argumente pertinente.
3. (3x) Cunoaşterea cadrului legal în domeniul financiar-contabil şi audit, rolului raportării
financiare, identificarea cu operativitate a neconformităţilor faţă de cerinţele legale.
4. (4x) Demonstrarea cunoştinţelor necesare ce se referă la teoria comunicării şi a grupurilor de
muncă, la terminologia de specialitate.
5. (6x) Identificarea erorilor şi asigurarea corectării lor conform prevederilor legale.
6. (7x) Demonstrarea capacității de planificare și exercitare a misiunii de audit; întocmirii
rapoartelor de audit.
x – numărul competenței din nota informativă la Planului de studii.

b) finalități de studiu
- a cunoaște actele normative ce reglementează auditul public extern asupra modului de formare,
administrare şi de înbunătăţire a resurselor financiare publice şi administrării patrimoniului
public; domeniile şi entităţile supuse auditului regularităţii; modul de întocmire a programului
de audit al regularităţii; problemele speciale prevăzute la planificarea auditului regularităţii;
metodele de analiză şi comunicare a rezultatelor auditului executat și măsurilor de executare a
recomandărilor în auditul regularităţii.
- a identifica obiectivele şi principiile fundamentale ale activităţii Curţii de Conturi; elementele
auditului regularităţii: eficienţă, eficacitate, economicitate şi criteriile de măsurare şi evaluare a
performanţei; normele generale cu privire la independenţa Curţii de conturi asupra planificării
programului de audit; conceptele cheie cu privire la auditul regularităţii; modul de planificare
strategice și anuale a auditului regularităţii; domeniul de aplicare şi metodologia auditului
regularităţii; modul de formulare a constatărilor în auditul regularităţii; modul de colectare a
informaţiei necesare şi datelor confirmative în scopul obţinerii probelor de audit; elementele
calității raportului de audit al regularităţii.
- a elabora planul privind studiul preliminar a unui subiect supus auditului regularităţii în baza
studiului de caz; a elabora raportul privind studiul preliminar și a argumenta posibilitatea
continuării sau încetării auditului regularităţii.
- a întocmi şi a argumenta programul de audit, documentele de lucru.
- a întocmi raportul de audit în baza rezultatelor unui studiu de caz și a formula constatările
auditului regularităţii.
- a generaliza concluziile şi recomandările în baza rezultatelor unui studiu de caz al auditului
regularităţii.
- a demonstra relaţia dintre auditul regularităţii şi auditul financiar.
- a evalua măsurile de executare și urmărire a recomandărilor incluse în raportul de audit al
regularităţii.
- să argumenteze conceptele cheie cu privire la auditul regularităţii;
- să realizeze lucrarea practică privind derularea unei misiuni de audit al regularităţii.

3
IV. UNITĂŢI DE ÎNVĂȚARE
TEMA 1. Auditul regularităţii – aspecte de fond
Obiective de referință: Unităţi de conţinuturi:
- Să numească actele normative ce reglementează 1.1. Reglementarea auditul public extern;
auditul regularităţii; 1.2. Noţiunea, abordarea şi concepte cheie
- Să cunoască etapele realizate de către auditor în cu privire la auditul regularităţii;
cadrul auditului regularităţii; 1.3. Obiectul auditului regularităţii şi etapele
- Să identifice şi să argumenteze obiectivele şi de exercitare a acestuia.
principiile fundamentale ale auditului regularităţii; Termeni – cheie: noțiunea de audit al
- Să numească domeniile şi entităţile supuse auditului
regularităţii, concepte cheie, obiective,
regularităţii.
principii, etapele de exercitare, standarde de
audit al regularităţii.

Tema 2. Planificarea auditului regularităţii


Obiective de referință: Unităţi de conţinuturi
- Să determine modul de înţelegere a mediului 2.1.Cunoaşterea şi înţelegerea activităţii
entităţii, inclusiv controlul intern al entităţii; entităţii auditate;
- Să determine obiectivele, strategiile şi riscurile 2.2. Determinarea materialităţii în auditul
afacerii entităţii; regularităţii;
- Să determine caracterul semnificativ al categoriilor 2.3. Identificarea domeniilor semnificative;
de operaţiuni economico-financiare care, prin
2.4. Definirea riscurilor semnificative pentru
omisiune sau consemnarea eronată, ori prin
încălcarea legislaţiei contabile, ar influenţa audit;
semnificativ rapoartele financiare ale entităţii 2.5. Abordarea auditului.
auditate;
- Să cunoască procedurile de evaluare a riscului Termeni – cheie: planificare strategică,
pentru a furniza o bază de identificare şi evaluare a riscuri ale afacerii, misiune de audit,
riscurilor de denaturare semnificativă la nivelul evaluare a performanței financiare, factori
situaţiilor financiare şi al afirmaţiilor; de selecție a programelor/entităților,
- Să cunoască normele de eşantionare selectivă ce se norme de eşantionare selectivă, surse de
aplică atunci cînd auditorul a decis să utilizeze informații.
eşantionarea în audit pentru efectuarea procedurilor
de audit.
Tema 3. Exercitarea auditului regularităţii – aplicarea testelor de control şi procedurilor de
fond
Obiective de referință: Unităţi de conţinuturi
- Să cunoască modul de aplicare a testelor de control 3.1. Aplicarea testelor de control;
pentru a evalua eficienţa controalelor-cheie pe 3.2. Conceptul de imagine reală şi fidelă a
parcursul perioadei auditate; rapoartelor financiare;
- Să cunoască conceptul de imagine reală şi fidelă a 3.3. Testele şi procedurile analitice de fond.
rapoartelor financiare; Termeni – cheie: test de control, test de
- Să cunoască noţiunea şi clasificarea testelor de fond;
detaliu, test de fond,imagine fidela a
- Să identifice testele de detaliu;
- Să argumenteze modul de aplicare a procedurilor situațiilor financiare, proceduri analitice.
analitice de fond.
Tema 4. Generalizarea şi evaluarea rezultatelor procedurilor de audit
Obiective de referință: Unităţi de conţinuturi
- Să cunoască modul de documentare a 4.1. Evaluarea rezultatelor procedurilor de
procedurilor de audit efectuate şi a probelor de audit şi comunicarea cu conducerea entităţii
audit obţinute; auditate;
- Să argumenteze modul de revizuire şi evaluarea IV.2. Determinarea caracterului semnificativ
eficace a probelor de audit obţinute şi a
al denaturărilor şi neregularităţilor;
concluziilor formate;
- Să cunoască modul de documentare a discuţiilor
IV.3. Documentarea concluziilor şi raportarea
cu conducerea sau cu alte persoane însărcinate rezultatelor procedurilor de audit.
cu guvernantă; Termeni – cheie: proceduri de audit, probe de
- Să formuleze opiniile de audit asupra situațiilor audit, documentarea discuțiilor, opinii de

4
financiare privind regularitatea tinînd cont şi de audit, tipuri de denaturări și neregularități,
răspunsurile entităţii la denaturările şi probe de audit, documente de lucrul.
neregularităţile depistate.
Tema 5. Raportarea în auditul regularităţii
Obiective de referință: Unităţi de conţinuturi
- Să cunoască metodele de analiză şi comunicare a 5.1. Respectarea standardelor de raportare;
rezultatelor auditului executat; 5.2. Componentele raportului de audit şi
- Să cunoască componentele raportului de audit şi expunerea lor;
modul de întocmire a acestuia în baza 5.3. Hotărîrea Curţii de Conturi privind
rezultatelor auditului executat; aprobarea Raportului de audit.
- Să argumenteze modul de întocmire a
Termeni – cheie: metode de analiză, metode
concluziilor şi recomandărilor în baza
rezultatelor auditului executat. de comunicare, constatări de audit, concluzii
preliminare, raport de constatări preliminare,
elementele calității raportului de audit.

Subiectul 6. Conţinutul documentelor de lucru, revizuirea şi elaborarea acestora


Obiective de referință: Unităţi de conţinuturi
- Să identifice caracteristicile documentelor de lucru; 6.1. Conţinutul documentelor de lucru;
- Să cunoască conţinutul documentelor de lucru; 6.2. Revizuirea documentelor de lucru;
- Să prezinte motivele necesităţii revizuirii 6.3. Elaborarea documentelor de lucru.
documentelor de lucru;
- Să cunoscă care sunt documentele de lucru la Termeni – cheie: Documente de lucru, plan
fiecare etapă de exercitare a auditului regularităţii;
de audit, elementele planului de audit,
- Să cunoască modul de intocmire a planului general
de audit şi elementele lui în baza unui exemplu program de audit, dosar de audit, raport de
concret; audit al regularității.
- Să elaboreze programul de audit prin care să
documenteze natura şi durata procedurilor de audit;
- Să cunoască forma şi conţinutul dosarelor de audit.
Subiectul 7. Auditele tematice
Obiective de referință: Unităţi de conţinuturi
- Să cunoască scopul pentru care sînt pregătite 7.1. Audite cu scop special;
situațiile financiare, utilizatorii acestora, politicile 7.2. Auditul componentelor individuale ale
conducerii entităţii realizate în vederea situațiilor financiare.
acceptabilităţii cadrului de raportare financiară; Termeni – cheie: Situații financiare, politici
- Să identifice procedurile aplicabile în cadrul contabile, proceduri de audit, planificarea şi
auditului regularităţii, totodată acţiunile fiind
executarea auditului regularității, auditul
orientate asupra aspectelor semnificative pentru
utilizatori la planificarea şi executarea auditului cu componentelor situațiilor financiare.
scop special; urmărirea recomandărilor de audit al
- Să argumenteze modul de exercitare a auditului regularității.
componentelor individuale ale situaţiilor financiare.

V. LUCRUL INDIVIDUAL AL STUDENTULUI


Produsul – Studiu de caz.
Structura Produsului
1. Foaia de titlu (Anexa 1);
2. Descrierea cazului și sarcinile formulate (de către titularul disciplinei);
3. Metodologia aplicată, care cuprinde:
 baza informațională (cadrul legislativ şi normativ, surse metodologice, monografice, lucrări
ştiinţifice, baze de date statistice, etc.)
 metodele de cercetare utilizate (cantitative și/sau calitative);
4. Soluționarea cazului;
5. Concluziile formulate și/sau decizii adoptate;

5
Anexe (la necesitate)
Termenul de elaborare – 20 noiembrie 2018.
Criterii de evaluare și descriptori de performanță:
Descriptori de performanță
Criterii de evaluare
9-10 7-8 5-6
1. Structura produsului Respectă părțile Respectă toate părțile Una din părțile
componente ale cazului componente, dar una din componente lipseşte
ele nu este realizată
conform strategiilor

2. Relevanța metodologiei Este relevantă Este adecvată scopului, Fără aspecte


aplicate Corespunde cazului cercetat dar a condus la concrete
şi a condus la soluţionarea soluţionarea parţială a
completă a cazului (90- cazului (în proporţie de 70-
100%) 80%)
3. Gradul de soluţionare a Foarte bine Bine Parțial
cazului Cu respectarea integrală a Cu respectarea Nu au fost realizate
algoritmului de soluţionare algoritmului de soluţionare circa 50-60% din
a cazului 90-100% a cazului 70-80%, dar sarcinile formulate
conţine unele devieri pentru soluţionarea
neesenţiale cazului
4.Gradul de argumentare a Foarte bună Bună Parțială
soluțiilor Soluţii argumentate bazate Soluţii concrete, dar care Soluţii parţial
pe un studiu profund a necesită mici concretizări argumentate, unele
cazului generale fără
argumentări.
5. Evaluarea modului de Demonstrează cunoașterea Conține erori conceptuale Nu a reușit să
rezolvare a cazului profundă a cazului. în rezolvarea cazului formuleze soluții
clare și coerente
privind modul de
soluţionare a cazului.
6. Perfectarea produsului Conform cerințelor Cu abateri nesubstanțiale Cu abateri
formulate de la cerințele substanțiale de la
regulamentare cerințele
regulamentare

6
Anexa 1

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA (font 16, Bold, centered)

FACULTATEA (font 14, Bold, centered)

DEPARTAMENTUL „Contabilitate și Informatică Economică”

NUMELE DE FAMILIE, PRENUMELE AUTORULUI (font 14, Bold, centered)

Lucrul individual (font 16, Bold, centered)

la disciplina _Auditul regularității

Studiu de caz (font 18, Bold, centered)

Coordonator ştiinţific: _____________ Numele, prenumele, gradul ştiinţific

Autorul: ______________

Chişinău – 2018

Anexa 2
DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ ŞI SARCINILE FORMULATE
Ministerul Finanţelor a aprobat planul de finanţare a cheltuielilor pentru anul 2018, pentru
Primăria or. Durlești, după cum este prezentant în tabelul de mai jos. Respectiv, în tabel este
prezentat şi sumele aferente efectuării achiziţiilor publice de către Primărie în acest an:

7
(mii lei)
Suma din planul
Denumirea articolului de Suma din planul Diferenţe
Nr. de executare a
cheltuieli de finanţare +/-
achiziţiei
1 Alimentaţia 1201,00 1163,30
2 Inventar moale şi achipamente 54,70 54,70
3 Reparaţia curentă a clădirii şi 349,90 343,50
încăperilor
4 Apa şi canalizarea 545,90 550,50
5 Reparaţia capitală 370,90 364,10
6 Procurarea mijloacelor fixe 38,00 38,00
7 Energia electrică 437,90 436,50
8 Gaze 1097,60 1154,70
Sarcini formulate:
1. Analizați, în baza tabelului prezentat, executarea achiziţiilor publice conform planului de
finanţare în cadrul Primăriei or. Durlești;
2. În baza rezultatelor obţinute din analiză, de formulat concluzii şi constatări de audit cu
privire la executarea achiziţiilor în anul 2018 în cadrul Primăriei or. Durlești.
3. Identificaţi sursele de informaţie (documente, informaţii relevante etc.) necesare pentru
efectuarea misiunii de audit.
4. Formulaţi constatările, concluziile şi recomandările şi argumentaţi opinia de audit privind
situaţiile financiare şi regularitatea.
VI. SUGESTII METODOLOGICE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE
Procesul de predare-învăţare la disciplina „Auditul regularității” se realizează în baza
curriculumului disciplinar. Formele de organizare a procesului de instruire îmbină ore de contact direct
şi lucru individual. Contactul direct este prezentat de lecţii de curs și seminare, iar lucrul individual
prezintă studiu de caz cu sarcini individuale divizate pe variante.
Structura şi conţinutul curriculumului la disciplina „Auditul regularității”, proiectează procesul
didactic, sub aspectul managementului timpului şi efortului studentului-masterand, măsurat în credite
academice; sub aspectul designului conținutului; determină modalitățile de realizare a lucrului
individual şi formelor de evaluare curentă și finală.
Studenții-masteranzi sunt informați privitor la formele de organizare a activităţilor didactice la
disciplina „Auditul regularității” prin intermediul curriculumului dat, prin lucrările metodice elaborate
şi de către profesorul ce ține cursul la disciplină la începutul primelor ore de predare a acesteia.
În fiecare semestru, la Departament, se elaborează şi se aduce la cunoştinţă studenţilor-
masteranzi orarul orelor de consultare, în cadrul cărora se realizează şi individualizarea educaţiei, parte
componentă a predării-învăţării centrate pe student.
În cadrul predării disciplinei „Auditul regularității” ce implică punerea accentului pe interesul
celui care învaţă, pe parteneriatul profesor-student, se aplică noi abordări ale predării şi ale învăţării,
suport efectiv şi activităţii de consiliere. Se ţine cont de impactul învățământului centrat pe student
asupra dezvoltării competențelor studenţilor, necesare pentru piaţa muncii într-o continuă schimbare,
dar şi pentru a se integra în societate, ca cetățeni activi şi responsabili.
Unitățile de învățare din cadrul disciplinei date servesc bază de formare a tematicii tezelor de
masterat, formularea tematicii de specialitate în activitatea științifică a studenților masteranzi pentru
participarea la conferințele naționale și internaționale, continuarea certărilor științifice de către
studenții masteranzi la Ciclul III, doctorat.
În procesul de predare-învățare la disciplina „Auditul regularității” se aplică un şir de procedee
recomandate de specialiști cum ar fi: metoda predării-învățării reciproce, metoda mozaicului, care
dezvoltă competențele cognitive, de comunicare, inteligenței interpersonale a studenților. De asemenea
dezvoltă gândirea critică și creativă a masteranzilor, implică participarea activă a tuturor studenților în
realizarea sarcinilor de învățare. Frecvent se aplică metoda „schimbă perechea”, metoda piramidei și
diagrama cauzelor şi a efectului, dar și alte metode conform strategiei implementate în cadrul
departamentului.

8
În afară de metodele tradiționale de predare-învățare-evaluare în predarea disciplinei „Auditul
regularității”se folosesc şi diverse tehnologii informaționale de comunicare. Pentru diseminarea
informaţiei şi consultaţii individuale a studenţilor se folosesc diferite rețele de socializare, platforma
Moodle şi corespondenţa electronică dintre profesor şi studenți.
Evaluarea rezultatelor academice:
Evaluarea curentă și finală a studenților se realizează conform Regulamentului instituțional
privind evaluarea randamentului academic, aprobat de Senatul USM la 15 aprilie 2014 cu referire la
evaluare, Dispoziția nr. 78 din 16 mai 2018 și altor acte instituționale conform codrului legal în
vigoare.
Evaluarea și notarea studenților se efectuează pe toată durata semestrului prin: evaluări curente
(atestări obligatorii - 2 și evaluări la seminare, curs, alte activități), evaluarea produsului lucrului
individual (studiu de caz) și evaluarea finală.
Nota medie semestrială se calculează în baza notei medii la evaluările curente, a notelor de la
cele 2 atestări și a notei pentru produsul lucrului individual și se exprimă în numere întregi.
Media semestrială se va calcula conform relaţiei:
MEC  LI
T1  T2 
MS  2
3
unde:
MS – media semestrială;
T1 – atestare 1;
T2 – atestare 2;
MEC – media evaluării curente;
LI – lucrul individual.
Media semestrială va avea o pondere de 60% în nota finală (NF) la disciplină.
Dacă studentul masterand nu a realizat obiectivele curriculare (media semestrială este negativă) nu este admis la
examen.
Nota finală se calculează în baza notei medii pe semestru (MS) și a notei la examen (E). Pentru studenții la
învățământ cu frecvență, ponderea notei la semestru este de 60%, iar ponderea notei la examen este de 40%.
Pentru studenții masteranzi la învățământ cu frecvență redusă, ponderea notei la semestru este de 50% și ponderea
notei la examen este de 50%.
În cazul evaluării unui modul, examenul se va considera nepromovat, dacă studentul obține note mai mici de 5 la
unul dintre componentele modulului.
Nota finală (NF) se determină ca o medie ponderată după cum urmează:
- La frecvență de zi:
NF = 0,6 × MS + 0,4 × E
Ponderea elementelor care formează nota finală este următoarea:
Testarea 1 -20%; Testarea 2 – 20%; Media Evaluării Curente – 10%;
Lucrul individual – 10%; Examen – 40%.
- La frecvență redusă:
NF=0,5× MS +0,5 × E ( la frecvență redusă)
Ponderea elementelor care formează nota finală este următoarea:
Testarea 1 -16,67%; Testarea 2 – 16,67%; Media Evaluării Curente – 8,33%; Lucrul Individual – 8,33%;
Examen – 50%.
Cerinţele minimale pentru promovare sunt:
 obţinerea notei minime de promovare la disciplină (nota semestrială);
 obţinerea notei minime de promovare la examenul de curs;
 elaborarea produselor lucrului individual;
Testele pentru evaluarea finală se elaborează de cadrul didactic responsabil de disciplină și se
aprobă la nivel de Departament și de către Consiliul Facultății.
Variantele de teste elaborate cuprind minimum 80% din prevederile curriculare.

9
VII. BIBILIOGRAFIE SELECTIVĂ :

I. Acte legislative şi normative


1. Legea privind activitatea de audit nr.61-XVI din 16.03.2007 // Monitorul oficial al Republicii
Moldova nr.117-126 din 10 august 2007;
2. Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008 // Monitorul oficial al Republicii
Moldova nr.237-240 din 31 decembrie 2008;
3. Legea privind controlul financiar public intern nr. 229 din 23.09.2010 // Monitorul oficial al
Republicii Moldova nr.231-234 din 26 noiembrie 2010;
4. Legea privind achiziţiile publice nr.131 din 03.07.2015 // Monitorul oficial al Republicii
Moldova nr.197-205 din 31 iulie 2015;
5. Legea salarizării nr. 847-XV din 14.02.2002 // Monitorul oficial al Republicii Moldova nr.50-
52 din 11 aprilie 2002;
6. Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014// Monitorul
oficial al Republicii Moldova nr.223-230 din 8 august 2014;
7. Hotărârea Curții de Conturi nr. 58 din 28.12.2009, despre aprobarea Standardelor generale de
audit şi Standardelor auditului regularităţii // www.ccrm.md.
8. Regulamente privind Practica de Audit, aprobate prin Odinele Ministerului Finanţelor RM
nr.66 din 06 noiembrie 2003, nr.44 din 15 iulie 2004, nr.39 din 14 aprilie 2005, nr.87 din 17
octombrie 2005, nr.71 din 06 octombrie 2006, nr.51 din 05 august 2003, nr.68 din 08 iulie
2002, nr.58 din 23 iunie 2005, nr.30 din 02 martie 2006, nr.90 din 29 decembrie 2004, nr.60 din
05 iunie 2007, nr.51 din 22 iunie 2006 // Monitoare Oficiale al Republicii Moldova nr.239 din
05 decembrie 2003, nr.119 din 23 iulie 2004, nr.62 din 02 aprilie 2005, nr.151 din 11 noiembrie
2005, nr.162 din 13 octombrie 2006, nr.173 din 12 august 2003, nr.103 din18 iulie 2002, nr.92
din 08 iulie 2005, nr.47 din 24 martie 2006, nr.242 din 31 decembrie 2004, nr.82-85 din 15
iunie 2007, nr.98 din 30 iunie 2006.

II. Manuale şi monografii


9. Manual de audit al regularității / Curtea de Conturi a Republicii Moldova, Chişinău, 2010.
10. Manual de audit al performanţei / Curtea de Conturi a Republicii Moldova, Chişinău, 2009.
11. Manual de reglementări internaționale de audit, asigurare și etică // În: Monitorul oficial al
Republicii Moldova, ediție specială din 24.08.2012.
12. Alvin A. Arens, James K. Loebbecke. Audit. O abordare integrată. Chișinău, – Editura ARC,
2003
13. Bodarev P. Audit financiar. - Chişinău, Tipografia Centrală, 2003, 293 p.
14. Menu M, Panaitescu I, Vilaia D. Audit financiar. Chișinău, Editura Tehnica – Info, 2009, 306p.
15. Аудит: общий, банковский, страховой. / В.П.Суйц, А.Н. Ахметбеков, Т.А.Дубровина. - М.
ИНФРА-М, 2000
16. Белоглазов Г. Кроливецкий Л. Аудит банков. М. Финансы и статистика, 2002, 349 с.
17. Бычков С. Аудиторская деятельность. Теория и практика. Санкт-Петербург, 2000
18. Основы аудитa: Вопросы и ответы. – Москва.: ИД Юриспруденция, 2005.

10
Anexa 1

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA (font 16, Bold, centered)

FACULTATEA (font 14, Bold, centered)

DEPARTAMENTUL „Contabilitate şi Informatică Economică”

NUMELE DE FAMILIE, PRENUMELE AUTORULUI (font 14, Bold, centered)

Lucrul individual (font 16, Bold, centered)

la disciplina_________________________________

Studiu de caz (font 18, Bold, centered)

Coordonator ştiinţific: _____________ Numele, prenumele, gradul ştiinţific

Autorul: ______________

Chişinău - 2018

11
Anexa 3 . MODEL DE EVALUARE A DISCIPLINEI
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
Aprobat
la şedinţa departamentului
,,Contabilitate şi Informatică Economică”
din __________________ 201_
Proces - verbal nr. __
Şef departament,
__________________________
TEST
VARIANTA __
Pentru examen la masterat Auditul regularităţii
Masterand __________________ Grupa _______
Facultatea Ştiinţe Economice
Subiectul I. Auditul regularităţii – aspecte de fond
I. La nivel de cunoaştere 3 p.
1.1. Daţi definiţia auditului regularităţii şi caracteristica acestora.
II. La nivel de aplicare 5 p.
1.2. Descrieţi obiectivele şi etapele de executare a auditului regularităţii.
III. La nivel de integrare 7 p.
1.3. Ministerul Finanţelor a aprobat planul de finanţare a cheltuielilor pentru anul 2018, pentru Primăria or. Durlești, după cum este prezentant în
tabelul de mai jos. Respectiv, în tabel este prezentat şi sumele aferente efectuării achiziţiilor publice de către Primărie în acest an:
(mii lei)
Suma din planul de Suma din planul de Diferenţe
Nr. Denumirea articolului de cheltuieli
finanţare executare a achiziţiei +/-
1 Alimentaţia 1201,00 1163,30
2 Inventar moale şi achipamente 54,70 54,70
3 Reparaţia curentă a clădirii şi 349,90 343,50
încăperilor
4 Apa şi canalizarea 545,90 550,50
5 Reparaţia capitală 370,90 364,10
6 Procurarea mijloacelor fixe 38,00 38,00
7 Energia electrică 437,90 436,50
8 Gaze 1097,60 1154,70
Se cere:
5. De efectuat analiza, în baza tabelului prezentat, cu privire la executarea achiziţiilor publice conform planului de finanţare în cadrul
Primăriei or. Durlești;
6. În baza rezultatelor obţinute din analiză, de formulat concluzii şi constatări de audit cu privire la executarea achiziţiilor în anul 2018 în
cadrul Primăriei or. Durlești.
Subiectul II. Planificarea şi executarea auditului regularităţii
I. La nivel de cunoaştere 3 p.
2.1. Descrieţi modul de determinare a materialităţii în auditul regularităţii
II. La nivel de aplicare 5 p.
2.2. Identificaţi testele şi procedurile analitice de fond în auditul regularităţii.
III. La nivel de integrare 7 p.
2.3. În temeiul art.28 şi art.31 din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii
de Conturi pe anul 2016, dispoziţiei Curţii de Conturi nr.8 din 10.01.2016, în perioada 05.10.2017-12.11.2017, se va efectua auditul regularităţii
utilizării mijloacelor publice alocate pentru investiţii şi reparaţii capitale pe anul 2017 în cadrul Institutului de Economie – entitate finanţată de la
bugetul de stat. Scopul auditului: evaluarea regularităţii situaţiilor financiare şi oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că acestea în
toate aspectele semnificative, oferă o imagine reală şi fidelă şi nu conţin denaturări semnificative, iar utilizarea mijloacelor alocate de la bugetul
de stat, precum şi operaţiunile financiare efectuate sînt corecte şi conforme cu prevederile legale.
Se cere: Avînd la bază prevederile legale;
a) formulaţi 5 obiective ale misiunii de audit privind verificarea procedurilor de achiziţie şi evaluarea corespunderii cu prevederile actelor
legislative şi normative în vigoare.
b) identificaţi metodele şi procedurile (tehnicile) de audit:
c) elaboraţi un exemplu de interviu (formular) privind auditarea procedurilor de achiziţie în cadrul instituţiei (5 întrebări).
d) identificaţi sursele de informaţie (documente, informaţii relevante etc.) necesare pentru efectuarea misiunii de audit.

Baremul de notare

Puncte Nota
6–8 5
9 – 11 6
12 – 18 7
19 – 25 8
26 – 28 9
29 – 30 10

Data „ __ ”_____________ 2018 Examinator _________________

12