Sunteți pe pagina 1din 12

RO RO

Anexa IV: Acte legislative care devin aplicabile în 2015

Nr. Titlul Obiectul Data aplicării

Acte legislative

1. Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 Fondurile structurale agricole 1.1.2015
privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE)
nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului

2. Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de Structurile agricole 1.1.2015
stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii
agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului
(CE) nr. 73/2009 al Consiliului

3. Regulamentul (UE) nr. 317/2014 al Comisiei din 27 martie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) Protecția consumatorilor 1.1.2015
nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și
restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa XVII (substanțe CMR)

4. Regulamentul (UE) nr. 713/2014 al Consiliului din 24 iunie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) Taxe vamale: contingente tarifare 1.1.2015
nr. 1388/2013 privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale comunitare, Tariful vamal comun
Uniunii pentru anumite produse agricole și industriale

5. Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 al Băncii Centrale Europene din 18 octombrie 2013 privind statisticile Politica economică și monetară, 1.1.2015
referitoare la activele și pasivele fondurilor de investiții (reformare) (BCE/2013/38) uniunea economică și monetară

6. Regulamentul (UE) nr. 1074/2013 al Băncii Centrale Europene din 18 octombrie 2013 privind cerințele Politica economică și monetară, 1.1.2015
de raportare statistică aplicabile oficiilor poștale care prestează servicii de virament care primesc depozite uniunea economică și monetară
de la instituții financiare nemonetare din zona euro (reformare) (BCE/2013/39)

7. Regulamentul (UE) nr. 1075/2013 al Băncii Centrale Europene din 18 octombrie 2013 privind statisticile Politica economică și monetară, 1.1.2015
referitoare la activele și pasivele societăților vehicul investițional angajate în tranzacții de securitizare uniunea economică și monetară
(reformare) (BCE/2013/40)

2
Nr. Titlul Obiectul Data aplicării

8. Regulamentul (UE) nr. 827/2014 al Consiliului din 23 iulie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) Uniunea economică și monetară 1.1.2015
nr. 974/98 în ceea ce privește introducerea monedei euro în Lituania

9. Regulamentul (UE) nr. 851/2014 al Consiliului din 23 iulie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) Uniunea economică și monetară 1.1.2015
nr. 2866/98 în ceea ce privește rata de conversie a monedei euro pentru Lituania

10. Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2014 de Uniunea economică și monetară 1.1.2015
stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a
anumitor firme de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010

11. Regulamentul (UE) nr. 1072/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind Uniunea economică și monetară, 1.1.2015
statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare (reformare) politica economică și monetară
(BCE/2013/34)

12. Regulamentul (UE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanțul Uniunea economică și monetară, 1.1.2015
sectorului instituții financiare monetare (reformare) (BCE/2013/33) politica economică și monetară,
informare și verificare

13. Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 de instituire a unui Politica economică 1.1.2015
cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și de modificare a
Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE,
2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE, precum și a Regulamentelor (UE)
nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului

14. Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 Mediu 1.1.2015
privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

15. Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind Dispoziții financiare, politica 1.1.2015
îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de economică
titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE)
nr. 236/2012

3
Nr. Titlul Obiectul Data aplicării

16. Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind Libertatea de stabilire, piața 1.1.2015
cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a internă - principii
Regulamentului (UE) nr. 648/2012

17. Regulamentul (UE) nr. 1319/2013 al Comisiei din 9 decembrie 2013 de modificare a anexelor la Informare și verificare 1.1.2015
Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui
nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS)

18. Regulamentul (UE) nr. 752/2014 al Comisiei din 24 iunie 2014 de înlocuire a anexei I la Regulamentul Legislația privind sănătatea 1.1.2015
(CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind conținuturile maxime aplicabile plantelor
reziduurilor de pesticide

19. Directiva 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea Taxa pe valoarea adăugată, 1.1.2015
ce privește locul de prestare a serviciilor impozitare

20. Regulamentul (UE) nr. 1148/2014 al Comisiei din 28 octombrie 2014 de modificare a anexelor II, VII, Legislația sanitar-veterinară 1.1.2015
VIII, IX și X la Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire
a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de
encefalopatie spongiformă

21. Regulamentul (UE) nr. 218/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de modificare a anexelor la Legislația sanitar-veterinară, 1.1.2015
Regulamentele (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului produse alimentare
(Regulamentul privind igiena produselor alimentare de origine animală și controalele oficiale asupra
produselor alimentare de origine animală), precum și a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 al Comisiei

22. Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 Justiție și afaceri interne 10.1.2015
privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială

23. Regulamentul (UE) nr. 606/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind Spațiul de libertate, securitate și 11.1.2015
recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă justiție

24. Directiva 2011/99/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind ordinul Justiție și afaceri interne 11.1.2015
european de protecție

4
Nr. Titlul Obiectul Data aplicării

25. Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind Transporturi 2.3.2015
tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind
aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al
Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în
domeniul transporturilor rutiere

26. Directiva 2014/51/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Libertatea de stabilire 31.3.2015
Directivelor 2003/71/CE și 2009/138/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009, (UE) nr. 1094/2010 și
(UE) nr. 1095/2010 în ceea ce privește competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea
Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea
Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe)

27. Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul Piața internă, libertatea de stabilire 31.3.2015
la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)

28. Regulamentul (UE) nr. 1004/2014 al Comisiei din 18 septembrie 2014 de modificare a anexei V la Piața internă - principii, protecția 16.4.2015
Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele consumatorilor
cosmetice

29. Regulamentul (UE) nr. 301/2014 al Comisiei din 25 martie 2014 de modificare a anexei XVII la Protecția consumatorilor 1.5.2015
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea,
evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește compușii de
crom (VI)

30. Regulamentul (UE) nr. 1126/2014 al Comisiei din 17 octombrie 2014 de modificare a anexelor II, III și V Protecția consumatorilor, legislația 13.5.2015
la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește privind sănătatea plantelor
limitele maxime pentru reziduurile de asulam, cianamidă, dicloran, flumioxazin, flupirsulfuron-metil,
picolinafen și propisoclor din sau de pe anumite produse

31. Regulamentul (UE) nr. 286/2011 al Comisiei din 10 martie 2011 de modificare, în vederea adaptării la Apropierea legislațiilor, piața 1.6.2015
progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al internă - principii, bariere tehnice
Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

5
Nr. Titlul Obiectul Data aplicării

32. Directiva 2014/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 de modificare a Ocuparea forței de muncă 1.6.2015
Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului și a Directivei 2004/37/CE a
Parlamentului European și a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind
clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

33. Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul Mediu 1.6.2015
pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a
Directivei 96/82/CE a Consiliului

34. Regulamentul (CE) nr. 1336/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 de Mediu, bariere tehnice, industrie 1.6.2015
modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în vederea adaptării acestuia la Regulamentul (CE) nr.
1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

35. Regulamentul (UE) nr. 462/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 de Libertatea de stabilire 21.6.2015
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de rating de credit

36. Directiva 2013/56/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Mediu 1.7.2015
Directivei 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind bateriile și acumulatorii și
deșeurile de baterii și acumulatori, în ceea ce privește introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor
portabili care conțin cadmiu și sunt destinați utilizării în uneltele electrice fără fir și a bateriilor tip
„nasture” cu conținut redus de mercur, și de abrogare a Deciziei 2009/603/CE a Comisiei

37. Regulamentul (UE) nr. 1003/2014 al Comisiei din 18 septembrie 2014 de modificare a anexei V la Piața internă - principii, protecția 1.7.2015
Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele consumatorilor
cosmetice

38. Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind schemele de Libertatea de stabilire, apropierea 4.7.2015
garantare a depozitelor legislațiilor

39. Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea Protecția consumatorilor 9.7.2015
alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a
Directivei 2009/22/CE

6
Nr. Titlul Obiectul Data aplicării

40. Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind Justiție și afaceri interne, libera 20.7.2015
instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a circulație a persoanelor
Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului
membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre
statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid și privind cererile
autorităților de aplicare a legii din statele membre și a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul
asigurării respectării aplicării legii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a
Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de
libertate, securitate și justiție

41. Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile Libertatea de stabilire 20.7.2015
financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de
întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de
abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului

42. Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a Politica în domeniul azilului, 21.7.2015
standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională justiție și afaceri interne

43. Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile Justiție și afaceri interne, politica în 21.7.2015
comune de acordare și retragere a protecției internaționale domeniul azilului

44. Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de Agricultură 1.8.2015
instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE)
nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului

45. Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind Cooperarea judiciară în materie 17.8.2015
competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și civilă, justiție și afaceri interne
executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de
moștenitor

46. Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 privind atacurile Justiție și afaceri interne 4.9.2015
împotriva sistemelor informatice și de înlocuire a Deciziei-cadru 2005/222/JAI a Consiliului

7
Nr. Titlul Obiectul Data aplicării

47. Directiva 2013/39/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 de modificare a Mediu 14.9.2015
Directivelor 2000/60/CE și 2008/105/CE în ceea ce privește substanțele prioritare din domeniul politicii
apei

48. Regulamentul (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de rețea privind Energie, piața internă - principii 1.10.2015
echilibrarea rețelelor de transport de gaz

49. Regulamentul (UE) nr. 511/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind Mediu 12.10.2015
măsurile de conformitate destinate utilizatorilor prevăzute în Protocolul de la Nagoya privind accesul la
resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în
Uniune

50. Regulamentul (UE) nr. 984/2013 al Comisiei din 14 octombrie 2013 de stabilire a unui cod al rețelei Energie, piața internă - principii 1.11.2015
privind mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor și de completare a
Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului

51. Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind Transporturi 15.11.2015
raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei
2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr. 1321/2007 și (CE)
nr. 1330/2007 ale Comisiei

52. Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a Justiție și afaceri interne 16.11.2015
unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a
Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului

53. Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 Agricultură și pescuit 1.12.2015
privind acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața
internă și în țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului

54. Regulamentul (UE) nr. 1332/2011 al Comisiei din 16 decembrie 2011 de stabilire a unor cerințe comune Transporturi, telecomunicații 1.12.2015
privind utilizarea spațiului aerian și a unor proceduri comune de operare pentru evitarea coliziunii în zbor

8
Nr. Titlul Obiectul Data aplicării

55. Directiva 2014/60/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind restituirea Cultură 19.12.2015
obiectelor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru și de modificare a Regulamentului
(UE) nr. 1024/2012 (Reformare)

56. Regulamentul (UE) nr. 1272/2013 al Comisiei din 6 decembrie 2013 de modificare a anexei XVII la Protecția consumatorilor 27.12.2015
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea,
evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește hidrocarburile
aromatice policiclice

57. Directiva Consiliului de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește Sănătate 28.12.2015
substanțele radioactive din apa destinată consumului uman

58. Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele și obiectele din Piața internă - principii, produse 31.12.2015
plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare alimentare

Acte de punere în aplicare și acte delegate

59. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a Fondurile structurale agricole 1.1.2015
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în
ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și
ecocondiționalitatea

60. Regulamentul delegat (UE) nr. 1001/2014 al Comisiei din 18 iulie 2014 de modificare a anexei X la Structurile agricole 1.1.2015
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme
privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune

61. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 641/2014 al Comisiei din 16 iunie 2014 de stabilire a Structurile agricole 1.1.2015
normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în
cadrul politicii agricole comune

62. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1101/2014 al Comisiei din 16 octombrie 2014 de modificare Tariful vamal comun 1.1.2015
a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și
Tariful vamal comun

9
Nr. Titlul Obiectul Data aplicării

63. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1130/2014 al Comisiei din 22 octombrie 2014 de Tariful vamal comun, Asociația 1.1.2015
deschidere, pentru anul 2015, a unui contingent tarifar aplicabil importurilor în Uniunea Europeană de Europeană a Liberului Schimb
anumite mărfuri originare din Norvegia și rezultate din prelucrarea produselor agricole prevăzute în (AELS)
Regulamentul (UE) nr. 510/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

64. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 400/2014 al Comisiei din 22 aprilie 2014 privind un Protecția consumatorilor, produse 1.1.2015
program de control multianual și coordonat al Uniunii pentru 2015, 2016 și 2017 de asigurare a alimentare, legislația privind
respectării limitelor maxime ale concentrațiilor de reziduuri de pesticide din și de pe alimentele de sănătatea plantelor
origine vegetală și animală

65. 2013/188/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 18 aprilie 2013 privind rapoartele anuale Piața internă - principii 1.1.2015
referitoare la inspecțiile nediscriminatorii efectuate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al
Consiliului privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare
a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97 [notificată cu numărul
C(2013) 2098]

66. Regulamentul delegat (UE) nr. 1015/2014 al Comisiei din 22 iulie 2014 de modificare a anexelor II și III Sisteme preferențiale 1.1.2015
la Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului de aplicare a unui sistem
generalizat de preferințe tarifare și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 154/2013 al Comisiei

67. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de instituire a unui Transporturi 1.1.2015
sistem de performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea

68. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de stabilire a unei Transporturi 1.1.2015
scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană

69. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1042/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013 de Taxa pe valoarea adăugată, 1.1.2015
modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce privește locul prestării impozitare
serviciilor

70. 2014/288/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 12 mai 2014 în ceea ce privește cerințele Legislația sanitar-veterinară 1.1.2015
comune de raportare standard pentru programele naționale de eradicare, control și monitorizare a
anumitor boli ale animalelor și zoonoze, cofinanțate de Uniune, și de abrogare a Deciziei 2008/940/CE
[notificată cu numărul C(2014) 2976]

10
Nr. Titlul Obiectul Data aplicării

71. Decizia de punere în aplicare 2014/802/UE a Comisiei din 14 noiembrie 2014 de modificare a Deciziilor Legislația sanitar-veterinară 1.1.2015
2010/470/UE și 2010/472/UE în ceea ce privește cerințele de sănătate animală referitoare la scrapie
pentru comerțul și importurile în Uniune de embrioni de animale din speciile ovină și caprină

72. Decizia de punere în aplicare 2014/798/UE a Comisiei din 13 noiembrie 2014 de modificare a anexei F la Legislația sanitar-veterinară 1.1.2015
Directiva 64/432/CEE a Consiliului în ceea ce privește formatul modelelor de certificate de sănătate
pentru schimburile comerciale în interiorul Uniunii de bovine și porcine și cerințele suplimentare în
materie de sănătate cu privire la Trichinella pentru schimburile comerciale în interiorul Uniunii de
porcine domestice

73. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 687/2014 al Comisiei din 20 iunie 2014 de modificare a Transporturi 1.3.2015
Regulamentului (UE) nr. 185/2010 în ceea ce privește clarificarea, armonizarea și simplificarea măsurilor
de securitate a aviației, echivalența standardelor de securitate și măsurile de securitate privind transportul
de mărfuri și poștă

74. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1337/2013 al Comisiei din 13 decembrie 2013 de stabilire a Produse alimentare 1.4.2015
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în
ceea ce privește indicarea țării de origine sau a locului de proveniență pentru carnea proaspătă, refrigerată
sau congelată de animale din specia porcină, ovină, caprină și de păsări de curte

75. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda Transporturi 21.5.2015
comună de siguranță pentru evaluarea riscurilor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009

76. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 869/2014 al Comisiei din 11 august 2014 privind noi Transporturi 16.6.2015
servicii feroviare pentru călători

77. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 870/2014 al Comisiei din 11 august 2014 privind criteriile Transporturi 16.6.2015
aplicabile solicitanților de capacități de infrastructură feroviară

78. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 699/2014 al Comisiei din 24 iunie 2014 privind designul Sănătate publică, piața 1.7.2015
pentru logoul comun destinat identificării persoanelor care oferă medicamente spre vânzare la distanță internă - principii
către populație și cerințele tehnice, electronice și criptografice pentru verificarea autenticității acestuia

79. 2014/672/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 24 septembrie 2014 privind prelungirea Transporturi 1.7.2015
desemnării organismului de evaluare a performanțelor cerului unic european

11
Nr. Titlul Obiectul Data aplicării

80. Regulamentul delegat (UE) nr. 886/2013 al Comisiei din 15 mai 2013 de completare a Directivei Informare și verificare, transporturi 1.10.2015
2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește datele și procedurile pentru
furnizarea către utilizatori, în mod gratuit, atunci când este posibil, a unor informații minime universale
în materie de trafic referitoare la siguranța rutieră

81. Regulamentul delegat (UE) nr. 885/2013 al Comisiei din 15 mai 2013 de completare a Directivei Transporturi 1.10.2015
2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind STI în ceea ce privește furnizarea de
servicii de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule
comerciale

12