Sunteți pe pagina 1din 3

OPIS

PARTEA I
1. Decizia de numire
2. Curriculum vitae europass
3. Fişa de evaluare în şcolar 2016-2017
4. Calificativul acordat an şcolar 2016-2017
5. Raport de autoevaluare an şcolar 2016-2017
6. Raportul de activitate pentru anul şcolar 2016-2017
7. Structura anului şcolar
8. Încadrarea (clase, nr.ore)
9. Orarul
10. Fişa postului
11. Calendarul activităţilor pe anul în curs
12. Catalogul manualelor agreate de MEN
13. Lista manualelor folosite la clasă

PARTEA A-II- A
1. Planuri cadru
2. Programe școlare
3. Planificarea anuală și semestrială a materiei pe unități de învățare,
4. Proiecte didactice
5. Fişe de lucru
6. Teste de evaluare inițială, curentă, sumativă, concluzii şi măsuri
remediale
7. Evaluare alternativă (proiecte, referate, întocmite de elevi)
8. Chestionar de evaluare a satisfacţiei beneficiarilor educabili
9. Fișe cu interasistențe la ore
10.Auxiliare didactice folosite la clasă
11.Catalogul materialelor didactice aflate în dotarea şcolii
PARTEA A-III- A
1. Metodologie, regulament și precizări pentru olimpiade şi examene
naţionale
2. Programele pentru olimpiade, examene naţionale
3. Subiecte propuse pentru olimpiadă şi examene naţionale
4. Programul pregătirii suplimentare cu elevii capabili de performanţă
5. Lista elevilor selectați pentru olimpiade, concursuri
6. Rezultatele obținute la diferite competiții, olimpiade, concursuri,
examene naţionale
7. CECR

PARTEA A-IV- A
Documente doveditoare care atesta :
1. Participarea la: activităţi metodice, activităţi extracurriculare, in
cadrul comisiilor de evaluare (examene naţionale, olimpiade,
concursuri judeţene)
2. Activarea în cadrul unor comisii la nivelul unităţii de învăţământ
3. Programul activităţilor extracurriculare « Şcoala altfel »
4. Participarea cu comunicări ştiinţifice la simpozioane
5. Articole publicate
CHESTIONAR
EVALUAREA SATISFACŢIEI BENEFICIARILOR EDUCAŢIONALI

Chestionarul s-a aplicat elevilor din clasa a IX a şi a X a, în


ultima ora de curs din anul şcolar 2017-2018, pentru identificarea
gradului lor de satisfacţie, în ceea ce priveşte eficientizarea
utilizării mijloacelor, a metodelor şi a strategiilor didactice la ora
de limba franceză.
Scopul acestui chestionar este de a îmbunătăţi activităţile
de predare-învăţare şi de a dezvolta, elevilor, capacitatea de
autoevaluare a competenţelor lingvistice dobândite.

Raspundeţi la următoarele întrebări :

1.Considerati că activităţile desfăşurate, la ora de limba franceză,


v-au ajutat să progresaţi în studiul limbii ?

a) DA
Justificare :

b) NU
Justificare :

2.Care este tipul de activitate care a favorizat progresul ?

3. Propuneri şi sugestii pentru anul şcolar viitor în ceea ce priveşte


. desfăşurarea orei de limba franceză.

Anexez fişe ale elevilor, după cum urmează :