Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAȚIE

Subsemnatul_, domiciliat în_, identificat cu CI seria_ nr._ eliberată de_ la data de_,
CNP_, în calitate de proprietar asupra imobilului situat în Bucureşti str._, sector 5,
cunoscând dispoziţiile art. 326 din Noul Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii,
declar că sunt de acord ca vecinul meu,_, domiciliat în_, sector _, identificat cu CI
seria_ nr._ eliberată de Secţia_ Poliţie la data de_, CNP_ proprietarul imobilului situat
în Bucureşti str._, sector 5, având număr cadastral_, întabulat în cartea funciară nr._ a
Mun. Bucureşti la OCPI - Sector 5 Bucureşti, să execute lucrări de construire a
unui imobil (după demolarea celui existent) pe limita de vest a proprietăţii mele,
construcţie ce va fi lipită pe calcan de construcţia mea, precum şi pentru
efectuarea operaţiunii de subzidire a construcţiei, respectând disciplina în
construcții și fără a-mi afecta în vreun mod dreptul la proprietate.

Dau prezenta declarație pentru a fi depusă la Primărie, Prefectură, ANCPI și oriunde


va fi necesar în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru proprietatea din str.
Gheorghieni nr. 5, Sector 5, Mun. București.