Sunteți pe pagina 1din 4

GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL „Ştefan

Procopiu” VASLUI

PROIECT DIDACTIC

Obiective cadru vizate:


Dezvoltarea abilitatilor de interrelationare în contexte variate.
Exersarea abilitatilor de management al unui stil de viata de calitate
Obiective de referinţă vizate:
2.1 sa explice importanta responsabilitatii individuale si sociale, în diferite context
2.2 sa analizeze influenta stereotipurilor si a prejudecatilor asupra comunicarii interpersonale
5.1 sa îsi autoevalueze convingerile, atitudinile si comportamentele definitorii pentru dezvoltarea personala
Subiectul: Rolul comportamentului în păstrarea relaţiilor cu persoanele importante. Aserţiunea EU
Clasa: a VIII-a
Durata: 50 min
Data:
Diriginte: prof. Suhan Mirela
Obiective operaţionale: - să înţeleagă şi să folosească adecvat conceptul de „educaţie pentru carieră”;
-să explice importanţa autoevaluării în luarea deciziilor privind cariera;
-stimularea motivaţiei autocunoaşterii în scopul dezvoltării propriei cariere;
-să identifice, prin autoadministrarea chestionarului de interese Holland, preferinţele în ceea ce priveşte domeniile de
activitate;
-să identifice posibile profesii care corespund propriului profil de personalitate conturat prin aplicarea chestionarului
Holland.
Strategia didactică: ● Resurse procedurale: - metode şi procedee: discuţii de grup, explicaţia, prelegerea, jocul de rol;
- forme de organizare: frontal, pe grupe, individual.
● Resurse materiale: -fişa de răspunsuri a chestionarului Holland,
-prezentarea P.P. „Educaţie pentru carieră. Introducere. Chestionarul de interese Holland.
Scenariu didactic:
Etapele Conţinutul informaţional al lecţiei Strategia didactică
lecţiei Activitatea Metode şi Forme de Resurse
Activitatea dirigintelui
Dozare elevilor procedee organizare materiale
Moment -Consemnează absenţele. Răspund la conversaţia frontal
organizatoric -Verifică existenţa resurselor materiale întrebări.
(2 min) -Distribuie elevii pe grupe.
Motivarea Introducere: Ascultă şi pun asaltul de idei frontal Tabla, cretă
elevilor: Conflictul este o condiţie absolute necesară a întrebări dacă au
- sensibilizarea existenţei noastre. Fiecare dintre noi trece, zilnic, prin neclarităţi.
- captarea aten- situaţii mai mult sau mai puţin conflictuale. De aceea
ţiei (3 min) este important să discutăm despre conflict ca
întâmplare normală de viaţă . Pe de altă parte este bine
să înţelegem şi să învăţăm că felul cum abordăm o
astfel de situaţie şi cum trecem prin ea are o foarte
mare legătură cu educaţia, cu ceea ce am fost învăţaţi
sau am învăţat noi înşine despre relaţiile cu ceilalţi,
despre lume şi viaţă.
Fiecare dintre noi are un număr foarte mare de
cunoştinţe dintre care doar câteva le putem considera
drept prieteni şi încă şi mai puţine drept prieteni
intimi, persoane care contează cu adevărat pentru noi.
Acestora trebuie să le adăugăm membrii familiei. Faţă
de aceste persoane importante din viaţa noastră
trebuie să avem în permanenţă grijă să păstrăm o
relaţie frumoasă, curată, senină şi să nu lăsăm
lucrurile la întâmplare.
Comunicarea Scopul lecţiei este de a vă informa; dacă veţi aplica frontal
obiectivelor sau nu cele învăţate, este alegerea fiecăruia dintre voi;
lecţiei (2 min) important este să ştiţi că în orice conflict cu o
persoană importantă din viaţa voastră se poate găsi o
cale de rezolvare care să păstreze relaţia nealterată.
Prezentarea 1.Cere elevilor să ofere sinonime pentru cuvântul Participă la asaltul de idei Frontal Prezentare
materialului- conflict, notându-le pe tablă. discuţii şi la problematizarea şi Power Point
stimul 2.Prezintă definiţia: Putem define conflictul ca fiind asaltul de idei dezbaterea pe grupe
(10 min) lupta dintre două tendinţe (idei, interese,…) contrare, Răspund la prezetare
aproximativ egale, percepute ca atare de părţile întrebări conversaţia
implicate.
3.Realizează, împreună cu elevii, o listă de cauze:
-Lipsa interesului în discuţie, în clarificarea “hărţii
lumii”.
-Implicarea personală excesivă ce impiedică
discutarea problemei şi duce la certuri.
-Acuzaţii reciproce privind incapacitatea de
înţelegere.
-Formarea de bisericuţe.
-Centrarea pe câştig/pierdere afectează relaţiile din
grup.
-Neîţelegeri privind: metodele, scopurile, valorile,
responsabilităţile, faptele, acţiunile.
-Lupta pentru putere.
-Invidia.
-Dispreţul……
4.Prezintă fazele rezolvării unui conflict.
5.Introduce etapa aplicativă:
Comportamentul nostru în relaţiile cu alţii, pentru a fi
pacifist, nu trebuie să fie unul de abdicare, renunţare
necondiţionată în favoarea celuilalt numai de dragul
păcii. Scopul nostru major este acela de a ne apăra
drepturile şi de a obţine de la ceilalţi respectarea
drepturilor şi individualităţii noastre, dar, atenţie, în
aşa fel, încât să nu le încălcăm nici noi pe ale lor. Între
pasivitate şi agresivitate vom găsi o atitudine şi un
comportament de mijloc – acesta este
comportamentul asertiv. El presupune să ceri ferm
ceea ce doreşti şi consideri că este drept, fără să
agresezi şi fără să suferi în tăcere, pasiv. Este cel mai
indicat mod de a evita conflictele şi, deseori, de a le
rezolva.
Prima aplicaţie constă în identificarea strategiilor de
rezolvare a conflictelor iar a doua aplicaţie va consta
în deprinderea modalităţilor de formulare a mesajelor
asertive EU.
Realizarea 1.Cere elevilor să-şi autoanalizeze, cu ajutorul unui Răspund la Frontal Chestionare
aplicaţiei chestionar, strategiile cel mai des folosite pentru întrebări. Conversaţia Prezentare
(25 min) rezolvarea conflictului. Individual Power Point
2.Prezintă caracteristicile celor cinci stiluri de Argumentează Autoanaliza
rezolvare a conflictelor. răspunsurile.
3.Explică rolul comportamentului asertiv.
4. Explică structura „Aserţiunii Eu”. Aserţiunea EU Completează Prezentarea Pe grupe
este o frază prin care se începe discuţia sau procesul chestionarele.
mai îndelungat de rezolvare a unei situaţii
problematice sau conflict, sau chiar se rezolvă
definitiv. Prin “aserţiunea EU” comunicăm ceva altei
persoane referitor la modul în care ne simţim în
legătură cu acea situaţie, fără să blamăm şi fără să
impunem modalitatea de soluţionare. O “aserţiune
Eu” arată, într-un mod impersonal, care este situaţia
ce mă incomodează, ce efecte are aceasta asupra mea
şi cum aş vrea eu să fie.
În aserţiunea EU totul este centrat pe „mine”. De
aceea, voi evita categoric pronumele “tu” sau “dvs.” şi
voi spune că “Eu nu mai pot fi atent la calcule”. În
nici un caz nu vom reproşa celuilalt că “tu ai dat
muzica prea tare (şi nu mai pot fi atent la calcule)”,
sau, şi mai neindicat, “Închide aparatul!”.
5. Cere elevilor să formuleze şi să prezinte aserţiuni
EU pentru menite să rezolve anumite situaţii. Realizează
Se discută soluţiile prezentate. exerciţiile. Jocul de rol
Concluzii Sumarizeză conţinutul activităţii, evaluează Ascultă prelegerea
(5 min) implicarea elevilor şi anunţă tema orei viitoare. concluziile
formulate de
diriginte.