Sunteți pe pagina 1din 10
ROMANIA Lh. s lf, a] Peocart rvoate.y Str. George Vraca nr. 8, Sector 1, Bucuresti Telefon +40-21-312.71.01 Fax: ~40-21-312.49.21 Internet: hitp://www.avpoporului.ro E-mail: avp@avp.ro Serviciul contencios constitutional, recurs in interesul legii, contencios administrativ si juridic, analiza acte normative, relafii externe si comunicare Nr. 10907/2018 Nr. 13112/2018 Nr. 13291/2018 AVOCATUL POPORU Domnul judecitor Dragos Calin Co-Presedinte al Asociatiei Forumul Judecatorilor din Romania (dragosdotcalin@yahoo.co.uk) Stimate domnule judecdtor Dragos Calin, Petifiile dumneavoastra, prin care afi sesizat institutia Avocatul Poporului, in numele Asociatiei Forumul Judecatorilor din Romania, ,asupra mai multor argumente care vizeazd neconstitutionalitatea unor dispozifii din Legea nr. 207/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciard, in raport de mai multe prevederi din Constitutie”, au fost inregistrate cu nr. 10907 din 23 iulie 2018, nr. 13112 din 10 septembrie 2018 si nr. 13291 din 12 septembrie 2018. facem urmatoarele in legatura cu aspectele sesizate in cele trei pe precizari: 1. in exercitarea atributiilor sale in domeniul controlului de constitutionalitate, Avocatul Poporului a transmis Curtii Constitutionale punctul siu de vedere formulat in sensul neconstitutionalititii prevederilor art. I pet. 2, pet. 4, pet. 5 si pet. 29 din Legea privind modificarea si completarea Legii nr, 304/2004 privind orgai , iar in ceea ce area judiciari, republi Pentru institutia Avocatul Poporului este foarte importanta protectia datelor cu caracter personal $i garantiim 6G fe folosim 100% in siguranta, conform Regulamentului privind protecfia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal furnizate de cdtre persoanele fizice instituie’ Avocatul Poporului sunt informarit inregistrate si sunt destinate uilizarit lor in realizarea scopului prevaut, cu respectarea prevederilor cuprinse in Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persounelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor eu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. priveste Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, a su aceasta este constitutionali, din perspectiva criticilor formulate. Astfel, referitor la sesizarea de neconstitutionalitate formulati de Sectiile Unite ale fnaltei Curti de Casati , in punctul de vedere si Justiti comunicat instantei de contencios constitutional am evidentiat urmatoarele: in primul rnd, potrivit dispozitiilor art. 2 din Legea nr. 304/2004, republicatd, ,,(1) Justitia se inftiptuieste in numele legii, este unicd, impartiala si egala pentru tofi. (2) Justitia se realizeazé prin urmdtoarele instante judecétoresti: a) Inalta Curte de Casatie si Justitie; b) curti de apel; c) tribunale; d) tribunale specializate; ¢) instange militare; f) judecatorii”. insa, prin art. I pet. 2 din Legea privind modificarea si completarea Legii nr. 304/2004, republicata, art. 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins: »Art. 2. — (1) Justitia se infaiptuieste de cdtre judecdtori in numele legii, este unicd, impartial gi egala pentru tofi. (2) Justitia se realizeazé in mod egal pentru tofi, fara deosebire de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, orientare sexuala, opinie, apartenenja politica, avere, origine ori conditie socialé sau de orice alte criterii discriminatorii, respecténdu-se principiul egalitatii de arme, independenta instanjelor si a judecéitorilor, princi separarii puterilor si a forfei obligatorii a hotdrarilor definitive ale instanjei, precum si durata rezonabila a proceselor, a respectérii dreptului la aparare”. in opinia noastra, din analiza celor doua texte legale rezulta cd legiuitorul a optat pentru eliminarea enumerarii instanfelor judecatoresti, si anume {nalta Curte de Casati si Justitie; cursi de apel; tribunale; tribunale specializate; instante militare; judectorii, context in care am apreciat ci aceast’ modificare aducea atingere prevederilor art. 126 alin. (1) din Constitutie, potrivit cérora Justitia se realizeazit prin inalta Curte de Casafie si Justifie si prin celelalte instante judecitoresti stabilite prin lege”. De altfel, instanta de contencios constitutional, prin Decizia nr. 1166/2009 a statuat ca ,/n ceea ce priveste conceptul de "instanfa judecétoreasca" in dreptul national, acesta este definit la nivel constitutional de art. 126 din Legea 5 fundamentala. Instantele judecditoresti care infaiptuiesc justitia in numele legii sunt, pe langd Inalta Curte de Casafie si Justitie - nominalizatdt expres de norma fundamentala - "celelalte instante judecttoresti stabilite de lege", adicd, potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judecdtoreascé: curtile de apel, tribunalele, tribunalele specializate, instanjele militare si Jjudecitoriile”. Agadar, concretizarea textului constitutional potrivit caruia »justitia se realizeazat (...) si prin celelalte instante judecatoresti stabilite prin lege” s-a realizat prin adoptarea de citre legiuitor a prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, republicata, iar abrogarea acestora nesocotea textul constitutional indicat. in al doilea rand, din analiza textelor legale supuse controlului de constitutionalitate nou introduse prin Legea privind modificarea si completarea Legii nr. 304/2004, republicata, a mai rezultat suprapunerea unor norme legale, contradicfii intre acestea, precum si formulari imprecise, de natura si aducd atingere prevederilor art. 1 alin. (5) din Constitutie. Astfel, am evidentiat in punctul de vedere transmis de Avocatul Poporului faptul ci dispozitia legala introdusa prin art. 1 pet. 2 din Legea privind modificarea si completarea Legii nr. 304/2004, republicata, la art. 2 din Legea nr. 304/2004 (,,Justifia se realizeazd in mod egal pentru tofi, fara deosebire de ras, nafionalitate, origine etnicd, limb, religie, sex, orientare sexuala, opinie, apartenen{a politica, avere, origine ori condifie social sau de orice alte criterii discriminatorii, respecténdu-se principiul egalitatii de arme, independenta instanjelor $i a judecttorilor, principiul separarii puterilor $i a forfei obligatorii a hotararilor definitive ale instantei, precum $i durata rezonabild a proceselor a respectarii dreptului la apérare”) se tegasea si in art. 7 alin. (2) din acelasi act normativ (,,Justifia se realizeazd in mod egal pentru toti, fara deosebire de rasa, nafionalitate, origine etnicé, limba, religie, sex, orientare sexuald, opinie, apartenenja politica, avere, origine ori conditie social sau de orice alte criterii discriminatorii’). Or, potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic& legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, ,Evitarea