Sunteți pe pagina 1din 3

FI Ş A UN IT Ă Ţ II D E CU R S /M O D U LU L UI

MD-2045, CHIŞINĂU, STR. SERGIU RĂDĂUȚANU, 4, TEL: 022 32-39-73 | FAX: 022 32-39-71, www.utm.md

Practica Constructiv Tehnologică

1. Date despre unitatea de curs/modul


Facultatea Textile și Poligrafie
Catedra/departamentul Modelarea și Tehnologia Confecțiilor Textile şi din Piele
Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I
Programul de studiu 542.1 Ingineria Produselor Textile şi din Piele
Anul de studiu Semestrul Tip de Categoria Categoria de Credite
evaluare formativă opţionalitate ECTS
II (învăţământ cu frecvenţă); 4; S – unitate de A - unitate de
III (învăţământ cu frecvenţă 5 E curs de specialitate 3
redusă) specialitate opțională

2. Timpul total estimat


Din care
Total ore în
Ore auditoriale Lucrul individual
planul de
Proiect de Studiul materialului
învăţământ Curs Laborator/seminar Pregătire aplicaţii
an teoretic
120 - - - - 120

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul


Conform planului de învăţământ Geometrie descriptivă, Studiul materialelor textile, Bazele proiectării
îmbrăcămintei
Conform competenţelor Obţinerea documentatie tehnice ale produselor vestimentare şi ale
componentelor lor în corespondenţă cu schiţa modelului

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru


Aplicații Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice.
Termenul de predare a raportului – o săptămână după finalizarea acesteia. Pentru
predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de întârziere.

5. Competenţe specifice acumulate


Competenţe CP4. Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor şi metodelor specifice proiectării confecţiilor
profesionale textile.
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor de
elaborare a construcţiilor de model.
 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru proiectarea tiparelor de model, în condiţii
de asistenţă calificată.
 Utilizarea adecvată de criterii şi metode de evaluare a modelelor noi pentru adoptarea
procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în proiectarea tiparelor de model.
 Elaborarea tiparelor de model de diversă complexitate, utilizând principii, procedee,
tehnici şi metode de bază consacrate în domeniu.
Competenţe CP6. Evaluarea şi asigurarea calităţii confecţiilor textile și din piele în relaţie cu procesele
profesionale tehnologice asociate.
 Descrierea procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază necesare pentru asigurarea
calităţii construcţiilor de model în relaţie cu procesele tehnologice asociate.
FI Ş A UN IT Ă Ţ II D E CU R S /M O D U LU L UI
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor, tehnicilor
şi metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare şi asigurare a calităţii
construcţiilor de model în relaţie cu procesele tehnologice asociate.
 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
construcţiilor de model în relaţie cu procesele tehnologice asociate.
 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru adoptarea
procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare şi
asigurare a calităţii construcţiilor de model în relaţie cu procesele tehnologice asociate.
 Elaborarea tiparelor de model, selectând şi utilizând principii, concepte şi metode specifice
proceselor de evaluare şi asigurare a calităţii construcţiilor de model în relaţie cu procesele
tehnologice asociate.
Competenţe CT1. Realizarea raportului cu utilizarea corectă a surselor bibliografice şi metodelor specifice,
transversale în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată, precum şi susţinerea acestora cu
demonstrarea capacităţii de evaluare calitativă şi cantitativă a unor soluţii tehnice din
domeniu.
CT3. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line etc.),
inclusiv folosind limbi străine.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului


Obiectivul general Pregătirea practică profesională inițială în domeniul proiectării a viitorilor ingineri-
proiectanți pentru lucrul de sine stătător în condiții de producere, consolidarea
cunoștințelor teoretice acumulate în procesul de studiu al disciplinelor de specialitate
nominalizate și formarea abilităților practice profesionale în domeniu proiectării
produselor vestimentare exterioare pentru femei, pregătirea documentației de
proiectare pentru produsul proiectat, pentru o ulterioară confecționare în cadrul celei
de-a doua componente a practicii-practica didactică tehnologică.
Obiectivele specifice  Să înțeleagă şi să descrie structura modelului nou.
 Să argumenteze alegerea modelului și a materialelor necesare (de bază și auxiliare).
 Să elaboreze schema nivelurilor constructive pentru modelul proiectat.
 Să selecteze procedee adecvate pentru elaborarea modelului nou.
 Să formeze un algoritm optim de aplicare a procedeelor de modelare constructivă.
 Să aplice corect procedeele de modelare constructivă.
 Să elaboreze șabloanele inițiale la scara 1:1, croirea produsului.
 Să efectueze proba, să elimine defectele constructive depistate.
 Să perfecteze șabloanele inițiale.
 Să confecționeze produsul în cadrul practicii tehnologice.

7. Conţinutul unităţii de practică/modulului


Numărul de ore
învăţământ învăţământ
Tematica activităţilor didactice
cu cu frecvenţă
frecvenţă redusă
Tematica practicii didactice constructive
T1. Instructajul privind respectarea regulilelor de securitate a muncii. 2 2
T2. Perfectarea formularului tip ,, Oferta pentru elaborarea și asimilarea 2 2
produsului”.
T3. Completarea formularului tip „ Tema tehnică” pentru elaborarea modelului 3 3
nou.
FI Ş A UN IT Ă Ţ II D E CU R S /M O D U LU L UI
T4. Analiza datelor inițiale pentru proiectarea produselor vestimentare. 3 3
T5. Aprobarea modelului de bază. 4 4
T6. Argumentarea alegerei metodei de proiectare. Elaborarea TB și CIM. 2 2
T7. Elaborarea construcției de model a produsului. 4 4
T8. Elabarorarea documentației de lucru. 4 4
T9. Perfectarea raportului privind realizarea stagiului de practică, a documentației 6 6
de proiectare, verificarea de către conducător. Susținerea examenului.
Total ore: 30 30

8. Referinţe bibliografice
Principale 1. * Regulament privind organizarea și desfășurarea stagiului de practică ale studenților/
Lucrarea a fost elaborată în cadrul Proiectului 1444544 Tempus 2008-FR-JPHES „ Dezvoltarea
de parteneriate cu ]ntreprinderile din Republica Moldova”. CEP UTM,2010
2. Balan, S. Modelarea constructivă a produselor vestimentare. / Manual pentru instituţii
superioare de învăţământ. Chişinău, TEHNICA-INFO, 2001. – 120 pag.
3. Мартынова, А.И. Конструктивное моделирование одежды. M.: Московская
государственная академия лёгкой промышленности, 2002. – 216 стр.
4. Медведева, Т.В., Андреева, Е.Г. Художественное конструирование одежды. М.: ФОРУМ-
Инфра-М, 2005. – 480 стр.
5. Булатова Е.Б., Евсеева М.Н. Издательский центр «Академия», 2003. – 272 стр.
6. Tutunaru, I., Balan, S., Irovan, M. Modelarea constructivă a produselor vestimentare.
Îndrumar metodic pentru realizarea proiectului de an. Tema: „Elaborarea noilor modele de
produse vestimentare”. Chişinău: Secţia de Redactare şi de Editare a UTM, 2009. 47 pag.
7. Тутунару, И.В., Балан, С.И., Ирован, М.Н. Конструктивное моделирование одежды.
Учебно-методическое пособие к курсовому проекту. Тема: „Разработка новых моделей
одежды”. Chişinău: Secţia de Redactare şi de Editare a UTM, 2009. 41 pag.
Suplimentare 8. Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. и др. Конструирование одежды с элементами
САПР. М.: Легпромбытиздат, 1988. – 464 стр.
9. Коблякова Е.Б., Мартынова А.И., Ивлева Г.С. и др. Лабораторный практикум по
конструированию одежды с элементами САПР. М.: Легпромбытиздат, 1992. – 320 стр.

1. Sustinerea raportului practicii constructiv tehnologice.

Evaluare finală - examen (susţinerea publică a raportului pentru practica constructiv tehnologice,
conferințe de practică). Raportul se prezintă sub formă de notă explicativă cu anexe şi parte grafică.