Sunteți pe pagina 1din 20

Cod brosura: 38

---------------------------------------------------------------------

1. CS Care glucidă intră în componenţa ATP-ului?


a) [x] Riboza
b) [ ] Dezoxiriboza
c) [ ] Fructoza
d) [ ] Glucoza
e) [ ] Glicogenul

---------------------------------------------------------------------

2. CS Formarea lanţului polipeptidic este determinată de:


a) [ ] Legături de hidrogen
b) [ ] Forţe Van der Vaals
c) [ ] Legături ionice
d) [x] Legături covalente
e) [ ] Punţi bisulfidice

---------------------------------------------------------------------

3. CS Structura secundară a ADN-ului este determinată de:


a) [ ] Catena polinucleotidică
b) [x] Dublul helix de tip B
c) [ ] Catena polipeptidică
d) [ ] Filamentul polinucleosomic
e) [ ] a-spirale şi b-structuri

---------------------------------------------------------------------

4. CS Identificati Adenina:
a) [x] 1
b) [ ] 5
c) [ ] 2
d) [ ] 4
e) [ ] 3

---------------------------------------------------------------------

5. CS Transportul macromoleculelor:
a) [ ] Este reprezentat numai de fagocitoză
b) [ ] Poate fi activ şi pasiv
c) [x] Este mediat de formarea veziculelor endo- sau exocitare
d) [ ] Este caracteristic numai leucocitelor
e) [ ] Se realizează prin proteinele-canal

---------------------------------------------------------------------

6. CS Care afirmaţie este incorectă în caracteristica replicării?


a) [ ] Poate fi monodirecţionată sau bidirecţionată
b) [ ] Reprezintă procesul principal ce asigură autoreproducerea
c) [ ] Moleculele replicate conţin catene complementare
d) [x] Moleculele replicate conţin catene identice
e) [ ] Asigură sinteza moleculelor de ADN

---------------------------------------------------------------------

7. CS ADNc reprezintă:
a) [ ] ADN celular
b) [x] ADN fără introni
c) [ ] ADN genomic
d) [ ] ADN ce conţine introni
e) [ ] Moleculă hibridă

---------------------------------------------------------------------

8. CS Monomeri ai acizilor nucleici sunt:


a) [x] Nucleotidele
b) [ ] Aminoacizii
c) [ ] Tripletele
d) [ ] Bazele azotate
e) [ ] Nucleozidele

---------------------------------------------------------------------

9. CS Recombinarea genetică la eucariote se realizează prin:


a) [ ] Transducţie
b) [x] Transpoziţie
c) [ ] Mutaţie
d) [ ] Hibridarea celulelor somatice
e) [ ] Conjugare celulară

---------------------------------------------------------------------
10. CS Cromatina este maximal spiralizată în:
a) [ ] Interfază
b) [ ] Profază
c) [ ] Telofază
d) [ ] Anafază
e) [x] Metafază

---------------------------------------------------------------------

11. CS Cromozomul devine bicromatidian:


a) [ ] În G2
b) [ ] În anafază
c) [x] La sfîrşitul perioadei S
d) [ ] În G1
e) [ ] În telofază

---------------------------------------------------------------------

12. CS Un triplet de nucleotide al moleculei de ADN corespunde cu:


a) [ ] O bază azotată
b) [ ] Un ARNm
c) [x] Un aminoacid
d) [ ] O proteină
e) [ ] O genă

---------------------------------------------------------------------

13. CS Care dintre afirmaţii este falsă referitor la RE rugos?


a) [ ] Este responsabil de sinteza diferitor proteine
b) [x] Participa la reinnoirea proteinelor nucleare
c) [ ] Participă în biogeneza membranelor
d) [ ] Comunică cu spaţiul perinuclear
e) [ ] Suprafaţa membranelor are numeroşi ribozomi

---------------------------------------------------------------------

14. CS Din nucleu în citoplasmă se transportă:


a) [ ] Diverse enzime
b) [x] Subunităţile ribozomilor
c) [ ] Nucleotidele
d) [ ] ATP
e) [ ] Aminoacizii

---------------------------------------------------------------------

15. CS Replicarea ADN la eucariote are loc:


a) [ ] Toate enunţurile sunt false
b) [ ] După tipul nematricial
c) [ ] După tipul dispers
d) [x] Semiconservativ
e) [ ] Conservativ
---------------------------------------------------------------------

16. CS Caracteristicile primerilor pentru PCR:


a) [ ] Stopează sinteza ADN
b) [x] Sunt secvenţe oligonucleotidice monocatenare
c) [ ] Sunt secvenţe oligonucleotidice bicatenare
d) [ ] Se întâlnesc în celula bacteriană
e) [ ] Sunt fragmente de ADN cu o lungime mare

---------------------------------------------------------------------

17. CS Identificati gena transcrisa de ARN-polimeraza I:


a) [ ] Gena histonei H1
b) [ ] Gena ARN 5S
c) [ ] Gena actinei
d) [ ] Gena Val-ARNt
e) [x] Gena ARNr 5,8S

---------------------------------------------------------------------

18. CS Proteinele ribozomale se sintetizează în:


a) [ ] Peroxizomi
b) [ ] Nucleol
c) [ ] Nucleu
d) [x] Citoplasmă
e) [ ] Aparatul Golgi

---------------------------------------------------------------------

19. CS Activitatea enzimelor este determinată de:


a) [ ] Presiune
b) [ ] Prezenţa sau lipsa cofactorilor enzimatici
c) [x] Toate variantele propuse
d) [ ] Temperatură
e) [ ] pH

---------------------------------------------------------------------

20. CS Reticulul endoplasmatic participă la:


a) [x] Sinteza proteinelor
b) [ ] Sinteza ADN
c) [ ] Identificarea substanţelor straine
d) [ ] Sinteza ARN
e) [ ] Transportarea aminoacizilor spre ribozomi

---------------------------------------------------------------------

21. CS Plasmalema la eucariote se reînnoieşte:


a) [ ] În mitocondrii
b) [ ] În lizozomi
c) [x] În RE
d) [ ] În nucleu
e) [ ] În peroxizomi

---------------------------------------------------------------------

22. CS Replicarea este un proces caracteristic:


a) [ ] Numai virusurilor
b) [ ] Toate răspunsurile sunt false
c) [x] Tuturor sistemelor vii
d) [ ] Numai procariotelor
e) [ ] Numai eucariotelor

---------------------------------------------------------------------

23. CS Care din afirmaţiile menţionate este corectă?


a) [ ] Meioza se referă la diviziunea directă
b) [ ] În rezultatul meiozei se formează 4 celule diploide
c) [ ] Meioza reprezintă o diviziune simplă ecvaţională
d) [x] În meioză are loc reducerea numărului de cromozomi
e) [ ] Meioza asigură regenerarea ţesuturilor

---------------------------------------------------------------------

24. CS Transcripţia este:


a) [ ] Sursa modificărilor structurale ale materialului ereditar
b) [ ] Dublarea semiconservativă a ADN
c) [ ] Sinteza polipeptidului
d) [ ] Decodificarea informaţiei ereditare
e) [x] Copierea informaţiei ereditare înregistrată în genă

---------------------------------------------------------------------

25. CS Fragmentele de restricţie:


a) [ ] Fiecare fragment reprezintă o genă
b) [ ] Conţin numai exoni
c) [ ] Sunt întotdeauna de aceiaşi lungime
d) [ ] Sunt monocatenare
e) [x] Se obţin în urma clivării ADN cu restrictaze

---------------------------------------------------------------------

26. CS Porii membranelor nucleare fac legătura nucleului cu:


a) [ ] Exteriorul celulei
b) [ ] Ribozomii
c) [ ] Mitocondriile
d) [x] Citoplasma
e) [ ] Aparatul Golgi

---------------------------------------------------------------------

27. CS Componentele nucleolului:


a) [ ] Secvenţe de ADN ce codifică ARNt
b) [ ] Gene ce codifică ARNm
c) [ ] Gene ce codifică ARNt 5S
d) [ ] O membrană
e) [x] Secvenţe de ADN ce codifică ARNr

---------------------------------------------------------------------

28. CS ARN-polimeraza I efectuează:


a) [ ] Sinteza ARNm
b) [ ] Reparaţia ADN
c) [ ] Transcripţia genelor ARNt
d) [x] Sinteza transcriptului ARNr 45S
e) [ ] Sinteza ADN

---------------------------------------------------------------------

29. CS Intronii pot fi localizaţi în:


a) [ ] Genele pentru ARNr la om
b) [ ] Genele mitocondriale umane
c) [x] Genele structurale nucleare
d) [ ] Majoritatea genelor la procariote
e) [ ] Spaţiile intergenice

---------------------------------------------------------------------

30. CS "CAP"-area ARNm precursor asigură:


a) [ ] Splicingul
b) [ ] Replicarea ADN
c) [ ] Denaturarea ADN
d) [x] Stabilitatea moleculelor de ARNm
e) [ ] Repararea ADN

---------------------------------------------------------------------

31. CS Translaţia este:


a) [ ] Sinteza ARNm
b) [ ] Eliminarea secvenţelor neinformative ale ARNm - precursor
c) [x] Decodificarea informaţiei ARNm
d) [ ] Sinteza semiconservativă a ADN-lui
e) [ ] Schimbarea structurii materialului genetic

---------------------------------------------------------------------

32. CS Enzima implicată în translaţie este:


a) [ ] ARN-polimeraza I
b) [x] Aminoacil -ARNt-sintetaza
c) [ ] Primaza
d) [ ] Helicaza
e) [ ] Topoizomeraza

---------------------------------------------------------------------
33. CS Processing-ul ARNm precursor are loc in:
a) [ ] Aparatul Golgi
b) [ ] Citoplasmă
c) [x] Nucleu
d) [ ] Ribozomi
e) [ ] Reticulul endoplasmatic

---------------------------------------------------------------------

+ +
34. CS Pompa Na -K :
a) [ ] Reglează nivelul pH-ului celular
b) [ ] Este prezentă numai în plasmalemă
c) [ ] Este o variantă de sinport
+
d) [ ] Asigură importul ionilor de Na
e) [x] Asigură diferenţa de potenţial membranar

---------------------------------------------------------------------

35. CS Heterocromatina NU se deosebeşte de eucromatină după:


a) [ ] Colorare
b) [ ] Nivelul de compactizare
c) [x] Compoziţia chimică
d) [ ] Funcţiile îndeplinite
e) [ ] Activitatea genetică

---------------------------------------------------------------------

36. CS Secvenţa genei care asigură interacţiunea cu factori proteici de transcriptie este:
a) [ ] Terminatorul
b) [ ] Operonul
c) [ ] Exonul
d) [x] Promotorul
e) [ ] Intronul

---------------------------------------------------------------------

37. CS Ce codon al ARNm corespunde codonului ATC din ADN?


a) [ ] UAC
b) [ ] AUG
c) [x] AUC
d) [ ] UAG
e) [ ] ATC

---------------------------------------------------------------------

38. CS Sunt baze complementare:


a) [ ] Guanina şi Uracilul
b) [ ] Timina şi Guanina
c) [ ] Guanina şi Adenina
d) [ ] Timina şi Uracilul
e) [x] Adenina şi Timina
---------------------------------------------------------------------

39. CS Selectati formula caracteristica celulei:

a) [ ] n=2c
b) [ ] n=c
c) [x] 2n=4c
d) [ ] 2n=2c
e) [ ] 4n=4c

---------------------------------------------------------------------

40. CS Identificati situsul peptidil-transferazei:

a) [ ] R
b) [ ] A
c) [x] T
d) [ ] E
e) [ ] P

---------------------------------------------------------------------

41. CM Fagocitoza:
a) [x] Se poate realiza prin reacţia ligand-receptor
b) [ ] Asigură transportul macromoleculelor din celulă în spaţiul extracelular
c) [ ] Se poate realiza prin reacţia ligand-ligand
d) [x] Reprezintă o variantă a endocitozei
e) [ ] Se realizează cu ajutorul unei proteine-transportor

---------------------------------------------------------------------

42. CM Determinaţi numărul şi lungimea fragmentelor de restricţie, obţinute cu ajutorul HpaI care
produce capete neadezive. Selectaţi schema electroforezei corespunzătoare fragmentelor obţinute (m -
marcher al lungimii).
a) Situsul de restricţie: GTTAAC
CAATTG
b) Secvenţa de ADN:
5'-CATACGATCGTTAACCTTTACCCAGGGATACAGGGAAATAGGTTAACTTTTA-3'
3'-GTATGCTAGCAATTGGAAATGGGTCCCTATGT CCC TTTATCCAATTGAAAAT-5'
c) Electroforeza diferitor fragmente de ADN (selectaţi varianta corectă).

a) [x] cu ajutorul HpaI se obtin 3 fragmente de restrictie


b) [ ] varianta corecta a electroforezei este C
c) [x] varianta corecta a electroforezei este B
d) [ ] varianta corecta a electroforezei este A
e) [ ] cu ajutorul HpaI se obtin 4 fragmente de restrictie

---------------------------------------------------------------------

43. CM Catena matriţă şi noua catenă de ADN sintetizată:


a) [ ] Sunt unite prin legături fosfodiesterice
b) [x] Sunt complementare
c) [x] Sunt unite prin punţi de hidrogen
d) [ ] Sunt identice
e) [x] Sunt diferite

---------------------------------------------------------------------

44. CM Fragmentele Okazaki:


a) [x] Reprezintă secvenţe scurte de ADN
b) [ ] Reprezintă secvenţe scurte de ARN
c) [ ] Sunt eliminate în faza de terminaţie a replicării
d) [x] Sunt sintetizate discontinuu pe catena întârziată
e) [ ] Iniţiază sinteza catenelor noi de ADN

---------------------------------------------------------------------

45. CM Colesterolul are următoarele funcţii în membrana bologică:


a) [x] Conferă rezistenţă mecanică plasmalemei
b) [ ] Are rol de receptori
c) [ ] Conferă individualitate plasmalemei
d) [x] Asigură elasticitatea membranei
e) [ ] Are rol catalitic

---------------------------------------------------------------------

46. CM Prin complexele porilor nucleari trec:


a) [x] Proteinele ribozomale
b) [x] ARNt
c) [ ] Nucleolii
d) [x] ARNm
e) [x] Histonele

---------------------------------------------------------------------

47. CM Secvenţele reglatoare ale transcripţiei sunt:


a) [x] Terminatorul
b) [ ] Secventa lider
c) [x] Promotorul
d) [x] Enhacerul
e) [ ] Intronii

---------------------------------------------------------------------

48. CM Din componenţa învelişului nuclear face parte:


a) [ ] O membrană
b) [ ] Nucleolul
c) [x] Lamină nucleară
d) [x] Două membrane
e) [x] Complexul porilor

---------------------------------------------------------------------

49. CM Criteriile de bază ce caracterizează biosistemele sunt:


a) [x] Autoregenerarea
b) [x] Autoreproducerea
c) [x] Prezenţa unui program genetic
d) [ ] Structura şi funcţia constantă în timp
e) [x] Autoreglarea

---------------------------------------------------------------------

50. CM În procesul iniţierii replicării intervin:


a) [ ] Telomerazele
b) [x] ADN-polimerazele
c) [x] ADN helicaza
d) [x] Primazele
e) [ ] Ligazele

---------------------------------------------------------------------

51. CM Processingul ARNm include:


a) [x] "CAP"area
b) [x] Excizia intronilor
c) [ ] Translaţia
d) [x] Poliadenilarea
e) [ ] Transcripţia

---------------------------------------------------------------------

52. CM Legăturile fosfodiesterice sunt caracteristice pentru:


a) [ ] Acizi graşi
b) [x] ARN
c) [x] ADN
d) [ ] Polipeptide
e) [ ] Lipide

---------------------------------------------------------------------

53. CM Funcţiile ARNt:


a) [x] Traducerea succesiunii codonilor din ARNm într-o secvenţă specifică de
aminoacizi
b) [ ] Transmiterea informaţiei genetice din nucleu în citoplasmă
c) [x] Transportul selectiv al aminoacizilor la ribozomi
d) [x] Decodificarea informaţiei genetice
e) [ ] Participă în transcripţie

---------------------------------------------------------------------

54. CM Componente necesare pentru tehnica PCR:


a) [x] Patru tipuri de dezoxiribonucleozidtrifosfaţi
b) [ ] Restrictaze
c) [x] ADN genomic
d) [x] Enzima Taq-polimeraza
e) [x] Primeri sintetici

---------------------------------------------------------------------

55. CM Heterocromatina se caracterizează prin:


a) [ ] Este slab colorată
b) [x] Formează cromocentri
c) [x] Se replică tardiv în perioada S a ciclului celular
d) [ ] Este activă genetic
e) [x] Nu se transcrie

---------------------------------------------------------------------

56. CM Transportul macromoleculelor şi corpusculilor poate fi:


a) [ ] Prin ionofori
b) [x] Vezicular
c) [ ] În direcţia gradientului electrochimic
d) [ ] Prin difuzie simplă
e) [x] Prin endocitoză
---------------------------------------------------------------------

57. CM Pentru translaţie sunt necesare următoarele componente:


a) [x] ARN
b) [x] ATP
c) [ ] ADN
d) [x] Enzime
e) [x] Aminoacizi

---------------------------------------------------------------------

58. CM Membrana biologică este determinată de prezenţa obligatorie a:


a) [ ] Colesterolului
b) [ ] Polizaharidelor
c) [ ] Acizilor nucleici
d) [x] Fosfolipidelor
e) [x] Proteinelor

---------------------------------------------------------------------

59. CM Ciclul celular:


a) [x] Constă din interfază şi mitoză
b) [x] La eucariotele superioare durează 10-25 ore
c) [ ] Cromatina în interfază este maximal condensată
d) [x] Interfaza ocupă 90% din durata ciclului celular
e) [x] Interfaza asigură condiţiile necesare pentru mitoză

---------------------------------------------------------------------

60. CM RE neted:
a) [ ] Lumenul canalelor reprezintă continuarea spaţiului perinuclear
b) [ ] Controlează biosinteza lamininei şi colagenului
c) [x] Este responsabil de biosinteza hormonilor steroizi şi a colesterolului
d) [x] Comunică cu cisternele RE rugos
e) [x] Participă la detoxificarea xenobioticelor

---------------------------------------------------------------------

61. CM Determinaţi etapele PCR:


a) [ ] Sinteza primerilor
b) [ ] Digestia cu restrictaze
c) [x] Sinteza enzimatică a ADN
d) [x] Unirea complementară a primerilor
e) [x] Denaturarea ADN nou sintetizat

---------------------------------------------------------------------

62. CM Aminoacil - ARNt -sintetaza:


a) [x] Leagă, aminoacidul la capătul 3' al ARNt
b) [x] Adaptează aminoacizii la ARNt corespunzător
c) [x] Este o enzimă specifică fiecarui aminoacid
d) [ ] Este o enzimă care participă în replicarea ADN
e) [ ] Este factor proteic în iniţierea transcripţiei

---------------------------------------------------------------------

63. CM Transcripţia la eucariote se finalizează cu sinteza:


a) [x] Structurii monocatenare
b) [x] ARNm monocistronic
c) [ ] Structurii dublucatenare
d) [ ] ARNm policistronic
e) [x] ARNm precursor

---------------------------------------------------------------------

64. CM Care afirmaţii pentru codul genetic sunt FALSE?


a) [x] Un codon codifică diferiţi aminoacizi la diferite specii
b) [x] Conţine semne de punctuaţie între codoni
c) [ ] Fiecare nucleotid participă la un singur codon
d) [x] Mai frecvent aminoacidul este codificat de un singur codon
e) [ ] Fiecare aminoacid este codificat de trei nucleotide

---------------------------------------------------------------------

65. CM Biologia moleculară studiază:


a) [x] Diviziunea şi moartea celulelor
b) [x] Macromoleculele, interdependenţa dintre structură şi funcţie
c) [ ] Forma şi structura celulelor, ţesuturilor şi organelor
d) [x] Mecanismele realizării programului biologic (genetic)
e) [x] Bazele moleculare ale proprietăţilor universale ale vieţii

---------------------------------------------------------------------

66. CM Identificati celulele cu formula cromozomiala 2n=2c:

a) [x] 7
b) [ ] 3
c) [x] 8
d) [ ] 5
e) [x] 1

---------------------------------------------------------------------

67. CM Cromozomul metafazic este bicromatidian deoarece:


a) [ ] Este format dintr-un braţ proximal şi unul distal
b) [ ] Conţine o moleculă de ADN şi una de ARN
c) [x] Reprezintă materialul genetic dublat
d) [ ] Este format din eucromatină şi heterocromatină
e) [x] Este format din două molecule identice de ADN

---------------------------------------------------------------------

68. CM Selectaţi caracteristicile mitozei:


a) [x] Are loc blocarea transcripţiei
b) [ ] Este o diviziune a celulelor sexuale
c) [x] Este o diviziune caracteristică celulelor somatice
d) [x] Este o diviziune ecvaţională
e) [x] Are loc separarea cromatidelor surori

---------------------------------------------------------------------

69. CM Enzimele de restricţie:


a) [x] Se utilizează de geneticieni în calitate de "foarfece"
b) [ ] Realizează reparaţia ADN
c) [x] Hidrolizează ADN în fragmente
d) [ ] Recunosc situsurile de restricţie din ARN
e) [x] Pot forma fragmente cu capete adezive

---------------------------------------------------------------------

70. CM Selectati elementele caracteristice genelor nucleolare:


a) [x] Terminator
b) [x] Promotor
c) [ ] Silencer
d) [ ] Secventa lider
e) [ ] Enhancer

---------------------------------------------------------------------

71. CM Caracteristic ADN-ului nuclear este:


a) [x] Contine secvente codante, necodante si reglatoare
b) [x] Are foma lineara
c) [x] Asociat cu proteine histone
d) [ ] Se replica si se transcrie permanent
e) [ ] Are forma inelara

---------------------------------------------------------------------

72. CM Alegeţi afirmaţiile care caracterizează aminoacil-ARNt -sintetaza:


a) [x] Este specifică pentru fiecare tip de aminoacid
b) [x] Asigură legarea aminoacidului la molecula de ARNt respectiv
c) [ ] Participă la translocarea ribozomului
d) [x] În celulă există 20 tipuri
e) [ ] Este sintetizată în nucleu

---------------------------------------------------------------------

73. CM Care sunt funcţiile moleculelor de ARN într-o celulă eucariotă?


a) [ ] Transmite mesajul genetic la descendenţi
b) [ ] Transportă ADN
c) [ ] Păstrează mesajul genetic
d) [x] Realizeaza mesajul genetic
e) [x] Traduce mesajul genetic

---------------------------------------------------------------------

74. CM Genele de clasa I:


a) [x] La om sunt localizate оn cromozomii 13, 14, 15, 21, 22
b) [x] Se repetă de mai multe ori în acelaşi cromozom
c) [x] Un promotor asigură transcrierea unui grup de gene
d) [x] La om sunt lipsite de introni
e) [ ] Codifică pentru toate tipurile de ARNr

---------------------------------------------------------------------

75. CM Nivelul primar de organizare a proteinelor este determinat de:


a) [x] Legăturile covalente
b) [x] Ordinea aminoacizilor în lanţul polipeptidic
c) [ ] Formarea legăturilor de hidrogen
d) [ ] Orientarea lanţului polipeptidic în direcţia 3' - 5'
e) [ ] Legăturile fosfodiesterice

---------------------------------------------------------------------

76. CM Structura secundară a polimerilor este determinată de legăturile:


a) [x] Necovalente
b) [ ] Fosfodiesterice
c) [ ] Covalente
d) [ ] Peptidice
e) [x] De hidrogen

---------------------------------------------------------------------

77. CM In anafaza II a meiozei are loc:


a) [ ] Separarea cromozomilor omologi
b) [x] Disjuncţia cromatidelor
c) [ ] Dispariţia anvelopei nucleare
d) [x] Deplasarea cromatidelor spre polii celulei
e) [ ] Organizarea fusului de diviziune
---------------------------------------------------------------------

78. CM Matricea nucleară:


a) [x] Menţine dimensiunea şi forma nucleului
b) [ ] Nu conţine enzime
c) [x] Este bogată în proteine nehistone
d) [ ] Este structural stabilă
e) [x] Conţine molecule neorganice

---------------------------------------------------------------------

79. CM Evenimente ale profazei mitozei sunt:


a) [x] Condensarea cromozomilor
b) [x] Asamblarea microtubulilor in fibrele fusului de diviziune
c) [ ] Dispunerea cromozomilor in plan ecuatorial
d) [x] Maturizarea kinetocorilor de ambele părţi ale centromerilor
e) [ ] Activarea transcripţiei genelor

---------------------------------------------------------------------

80. CM Selectati celulele carora le corespunde 2n=4c:

a) [ ] 1
b) [x] 3
c) [ ] 4
d) [x] 5
e) [ ] 2

---------------------------------------------------------------------

81. CM Etapele clonării in vivo sunt:


a) [x] Obţinerea fragmentului de interes pentru clonare
b) [x] Obţinerea ADN recombinat
c) [x] Transferul ADN recombinat în celula gazdă
d) [x] Selecţia vectorului de clonare şi digestia cu restrictaze
e) [ ] Hibridizarea specifică a ADN genomic cu ADN - primeri

---------------------------------------------------------------------
82. CM Iniţierea replicării este controlată de:
a) [ ] Promotor
b) [ ] Fragmentul Okazaki
c) [x] Primază
d) [x] ADN-polimerază
e) [x] Situsul ORI

---------------------------------------------------------------------

83. CM Componente ale aparatlui de transcriptie ale genei insulinei pot fi:
a) [x] ATP
b) [ ] dATP
c) [x] ARN-polimeraza
d) [x] UTP
e) [ ] ADN-polimeraza

---------------------------------------------------------------------

84. CM Ochiul de replicare se formează cu participarea:


a) [x] Helicazelor
b) [ ] ADN-polimerazelor
c) [x] Proteinelor SSB
d) [ ] Primazei
e) [x] Topoizomerazelor

---------------------------------------------------------------------

85. CM Biosistemele se caracterizează:


a) [ ] Sunt independente de mediu
b) [x] Prin organizare ierarhializată
c) [ ] Prin omogenitatea elementelor
d) [x] Prin integritate
e) [x] Sunt sisteme deschise

---------------------------------------------------------------------

86. CM În anafaza I a meiozei au loc următoarele procese:


a) [ ] Dublarea cantităţii de ADN
b) [ ] Spiralizarea şi condensarea cromozomilor
c) [x] Separarea cromozomilor omologi
d) [ ] Conjugarea cromozomilor omologi şi formarea bivalenţilor
e) [x] Deplasarea cromozomilor spre polii celulei

---------------------------------------------------------------------

87. CM Prezenţa azotului este obligatorie în:


a) [x] ATP
b) [ ] Glucide
c) [ ] Lipide
d) [x] Proteine
e) [x] Acizii nucleici
---------------------------------------------------------------------

88. CM Celula reprezintă baza:


a) [ ] Activităţii vitale numai a formelor celulare
b) [x] Organizării majorităţii formelor de viaţă
c) [x] Activităţii vitale a formelor celulare şi acelulare
d) [ ] Dezvoltării numai a formelor acelulare de viaţă
e) [x] Dezvoltării formelor celulare şi acelulare

---------------------------------------------------------------------

89. CM Organitele membranare ale celulei:


a) [x] Mitocondriile
b) [x] Aparatul Golgi
c) [x] Peroxizomii
d) [ ] Ribozomii
e) [x] RE

---------------------------------------------------------------------

90. CM Componente ale plasmalemei pot fi:


a) [x] Opsina
b) [x] Receptorul insulinic
c) [x] H+-ATPaza
d) [ ] Receptorul androgenic
e) [x] Aquaporina

---------------------------------------------------------------------

91. CM In metafaza I cromozomii sunt:


a) [x] Bicromatidieni
b) [ ] Tetracromatidieni
c) [x] Condensaţi la maxim
d) [ ] Despiralizaţi
e) [ ] Monocromatidieni

---------------------------------------------------------------------

92. CM Bivalenţii sunt:


a) [x] Doi cromozomi omologi bicromatidieni
b) [x] Formaţi în timpul meiozei
c) [ ] Doi cromozomi neomologi bicromatidieni
d) [ ] Formaţi în timpul mitozei
e) [ ] Două cromatide nesurori

---------------------------------------------------------------------

93. CM Peroxizomii conţin:


a) [x] Catalaze
b) [ ] Hidrolaze
c) [x] Oxidaze
d) [ ] Fosfataze
e) [ ] Polimeraze

---------------------------------------------------------------------

94. CM Promotorul genelor determină:


a) [x] Interacţiunea cu factorii proteici de transcripţie
b) [ ] Locul de incepere a sintezei proteinei
c) [x] Catena care va fi transcrisă
d) [x] Direcţia de transcripţie
e) [ ] Interacţiunea cu ADN-polimeraza

---------------------------------------------------------------------

95. CM Citochineza:
a) [x] Separarea masei citoplasmatice şi a organitelor în două jumătăţi
b) [ ] Dublarea constituenţilor citoplasmatici
c) [x] Finalizează diviziunea celulară
d) [x] Formarea a două celule fiice identice genetic şi diferite după conţinutul organitelor
e) [ ] Formarea a două celule fiice identice genetic şi după conţinutul componentelor celulare

---------------------------------------------------------------------

96. CM Responsabili de transmiterea IG sunt:


a) [ ] Moleculele de ARN
b) [x] Moleculele de ADN
c) [x] Proteinele aparatului de replicare
d) [ ] Proteinele aparatului de transcriptie
e) [ ] Proteinele aparatului de translatie

---------------------------------------------------------------------

97. CM Care din următoarele afirmaţii despre codon sunt corecte:


a) [x] Există codon iniţiator, de la care se începe sinteza polipeptidului
b) [x] Există codon fără sens
c) [x] Sunt codoni cu sens identic
d) [ ] Constă din două nucleotide
e) [ ] Un codon codifică diferiţi aminoacizi

---------------------------------------------------------------------

98. CM Genele structurale codifică pentru:


a) [ ] ARNt
b) [ ] Hidraţi de carbon
c) [ ] ARNr
d) [x] Polipeptide
e) [x] ARNm

---------------------------------------------------------------------

99. CM Heterocromatina constitutivă este reprezentată de:


a) [x] Secvenţe de ADN repetitiv
b) [x] Regiunea constricţiilor primare
c) [x] Secvenţe de ADN ce separă genele structurale de-a lungul cromozomului
d) [ ] Secvenţe de ADN bogate în gene structurale
e) [x] Regiunile telomerice

---------------------------------------------------------------------

100. CM Caracteristica intronilor:


a) [ ] Se conţin în toate genele eucariote
b) [x] De obicei au o lungime mai mare decit cea a exonilor
c) [x] Se găsesc în regiunea transcrisă a genei
d) [ ] Conţin situsul de iniţiere a translaţiei
e) [x] Sunt prezenţi în transcriptul primar