Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

PROGRAMUL „A DOUA ŞANSĂ” –


ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR INFERIOR

Inspectoratul Şcolar Judeţean: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numele .............................................

Unitatea de învăţământ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prenumele tatălui...............................


....................................................
Prenumele.........................................

Probă scrisă pentru disciplina Limba şi literatura română – ............................................................


Modulul 1
ABC-ul comunicării Anul de studiu.....................................

Data:____________________
Corector 1

Nota (în litere şi cifre) Semnătura


Corector 1Co
Corector 2
Preşedinte

Preşedinte
Citeşte textul:

,,Din vârf de munţi amurgul suflă


cu buze roşii
în spuza unor nori
şi-aţâţă
jăraticul ascuns
sub valul lor subţire de cenuşă.

O rază
ce vine goană din apus
şi-adună aripile şi se lasă tremurând
pe-o frunză:
dar prea e grea povara -
şi frunza cade.

O, sufletul!
Să mi-l ascund mai bine-n piept
şi mai adânc,
să nu-l ajungă nicio rază de lumină
s-ar prăbuşi.

E toamnă.” ( Lucian Blaga, Amurg de toamnă )

1. Demonstrează ceea ce ştii!


Scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă, cu privire la textul dat!
1.1.Citeşte fiecare dintre următoarele afirmaţii şi încercuieşte litera A, dacă o consideri adevărată sau
litera G, dacă o consideri greşită:
a) A G Textul „Amurg de toamnă” este scris în proză.
b) A G Primul vers din a doua strofă are trei silabe.
c) A G Cuvintele amurgul, nori, rază fac parte din câmpul semantic al naturii cosmice.
d) A G În versul sub valul lor subţire de cenuşă există un epitet.
e) A G Eul poetic este prezent în text prin pronume şi verbe de persoana întâi.
1.2.Scrie în spaţiul din dreptul fiecărei litere mici litera mare care corespunde părţii de vorbire pentru
cuvintele selectate din text:
a) rază A. verb
b) roşii B. substantiv
c) ascund C. adjectiv
d) mi D. interjecţie
e) O E. pronume

1.3.Scrie în spaţiul rezervat, răspunsuri potrivite pentru fiecare cerinţă:


a) Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul „val” să aibă alt sens, diferit de cel din text.
___________________________________________________________________________________________

b) Transformă al doilea vers din a doua strofă într-un enunţ interogativ.


____________________________________________________________________________________
c) Rescrie următorul enunţ, corectând toate greşelile, indiferent de felul lor: Se sfiii să mai ne întrebe încă
odată dacă este invitat şi el.
____________________________________________________________________________________
d) Transcrie din text două cuvinte care conţin diftongi diferiţi.
____________________________________________________________________________________
e) Precizează măsura primelor două versuri.
____________________________________________________________________________________
1.4. Pune un X în căsuţele din faţa răspunsului corect:
a) Autorul a scris poezia cu scopul:
____ de a povesti o întâmplare;
____ de a-şi exprima sentimentele;
____ de a se compara cu alţi oameni.
b) Alege varianta care cuprinde modurile de expunere prezente în text:
____ descrierea şi naraţiunea;
____ descrierea şi monologul;
____ monologul şi naraţiunea.
c) Predicatul din versul Din vârf de munţi amurgul suflă este:
____ suflă;
____ munţi;
____ amurgul.
d) Alege varianta care cuprinde formele verbului „a fi” la modul indicativ, timpul prezent:
____ eram, erai, era, eram, eraţi, erau;
____ sunt, eşti, este, suntem, sunteţi, sunt;
____ am fost, ai fost, a fost, am fost, voi aţi fost, au fost.
e) În versul şi-adună aripile şi se lasă tremurând, numărul propoziţiilor este:
____ una;
____ două;
____ trei.
2. Poţi face!
Scrie despre tine însuţi/însăţi!
Te numeşti Ion/ Ioana şi locuieşti în Tulcea. Scrie, pe o foaie separatã, un text de 15 de rânduri în care sã te
autoprezinţi unui prieten cunoscut prin internet.
În redactarea textului, trebuie sã ţii cont de urmãtoarele cerinţe:
– să alcătuieşti textul din trei paragrafe;
– să foloseşti urmãtoarele expresii poetice în aşa fel încât fiecare paragraf sã înceapã cu una dintre ele:
a. Eu sunt o-mperechere de straniu şi comun
b. Eu sunt o cadenţare de bine şi de rãu
c. Eu sunt o armonie de prozã şi de vers
– să ilustrezi fiecare expresie cu exemple personale;
– să respecţi normele de exprimare corectă, de ortografie şi de punctuaţie.

3. Foloseşte-ţi cunoştinţele şi deprinderile!


Scrie despre ceea ce ai citit!
Adu-ţi aminte de un text epic studiat în şcoală sau citit de tine. Scrie un eseu cu titlul Destinul unui personaj.
În redactarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
– precizarea titlului, a autorului, a temei şi a speciei textului ales;
– prezentarea identităţii personajului: nume, statut social, locul ocupat în operă, trăsături fizice;
– povestirea întâmplărilor care au marcat destinul personajului;
– relevarea trăsăturilor morale ale eroului prin raportare la două întâmplări semnificative;
– evidenţierea asemănărilor dintre personajul ales şi alte personaje din texte literare citite, prin referire la temã,
atitudini, fapte, trăsături morale.

NOTĂ!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.
Se recomandă ca eseul să se integreze în 1 – 2 pagini.
Vei primi câte 20 de puncte pentru conţinutul lucrării şi pentru redactarea corectă a acesteia.
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum o pagină.

4. Reflectează!
Reflectează la felul de a comunica! Pune un X în căsuţele din faţa afirmaţiei pe care o consideri
adevărată.
4.1. Sunt pusă în situaţia de a înţelege un text scris când:
____ mă uit în vitrina unui magazin;
____ citesc o carte;
____ verific prospectul unui medicament;
____ alte situaţii (te rog să specifici)
_________________________________________________________________________________

4.2. Trebuie să scriu când:


____ dau o declaraţie;
____ fac o cerere;
____ trimit o scrisoare;
____ alte situaţii (te rog să specifici)
___________________________________________________________________________________
4.3. Când vorbesc cu cineva, cuvintele sunt însoţite de:
____ gesturi;
____ intonaţie expresivă;
____ mimică;
____ alte elemente (te rog să specifici)
____________________________________________________________________________________
4.4. Ca să fiu un bun vorbitor, trebuie:
____ să rostesc toate cuvintele clar;
____ să menţin contactul vizual cu interlocutorul;
____ să vorbesc destul de tare;
____ alte elemente (te rog să specifici)
_____________________________________________________________________________________
4.5. Pentru a realiza o bună comunicare, trebuie:
____ să ascult părerea celorlalţi;
____ să îmi argumentez părerile;
____ să nu îl întrerup pe cel care vorbeşte;
____ alte elemente (te rog să specifici)
____________________________________________________________________________________
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
Limba şi literatura română, Modulul 1 –
ABC-ul comunicării

Subiectul 1 (20 de puncte)


Pentru fiecare cerinţă se acordă câte un punct.
1.1. – 5 puncte
a) G
b) A
c) A
d) A
e) A
1.2. – 5 puncte
a) B
b) C
c) A
d) E
e) D
1.3. – 5 puncte
a) 1 punct
b) 1 punct
c) 1 punct
d) 1 punct
e) 1 punct
1.4. – 5 puncte
a) varianta 2
b) varianta 2
c) varianta 1
d) varianta 2
e) varianta 2
Subiectul 2 (20 de puncte)
1. structurarea textului în trei paragrafe şi marcarea fiecãrui paragraf prin alineat; 3 puncte
2. integrarea expresiilor poetice date; (1 p. + 1 p. + 1 p.) 3 puncte
3. ilustrarea fiecãrei expresii cu exemple personale; (2 p. + 2 p. + 2 p.) 6 puncte
4. respectarea normelor de exprimare corectã, de ortografie şi de punctuaţie:
a. utilizarea limbii literare 2 puncte – claritatea enunþului, varietatea lexicului, sintaxa adecvatã; – 2 p.; claritatea
enunţului, repetiţii de cuvinte, vocabular limitat; – 1 p.
b. respectarea normelor de ortografie 3 puncte; 0-1 erori: 3 p.; 2 erori: 2 p.; 3 erori: 1p.
c. respectarea normelor de punctuaþie 2 puncte; 0-1 erori: 2 p.; 2-3 erori: 1 p.
d. lizibilitatea scrisului 1 punct
Subiectul 3 (40 de puncte)
A. Conţinut – 20 de puncte
1. Precizarea titlului, a autorului, a temei şi a speciei textului ales; (1 + 1 + 1+ 1) 4 puncte.
2. Prezentarea identitãţii personajului: nume, statut social, locul ocupat în operã, trãsãturi fizice; (1 + 1 + 1+ 1) 4
puncte.
3. Rezumarea întâmplãrilor care au marcat destinul personajului: 4 puncte
- rezumare prin prezentarea întâmplãrilor relevante pentru destinul personajului, respectarea timpului rezumãrii – 4
puncte;
– rezumare prin prezentarea întâmplãrilor relevante pentru destinul personajului, ezitãri în respectarea timpului
rezumãrii – 2 puncte;
– rezumare prin prezentarea parþialã a întâmplãrilor relevante pentru destinul personajului, ezitãri în respectarea
timpului rezumãrii – 1 punct.
4. Relevarea trãsãturilor morale ale eroului prin raportare la douã întâmplãri semnificative: 4 puncte
– relevarea trãsãturilor morale ale eroului prin raportare explicitã la douã întâmplãri semnificative – 4 puncte;
– relevarea parţialã a trãsãturilor morale ale eroului prin raportare la una-douã întâmplãri semnificative – 2 puncte;
– menţionarea unor trãsãturi morale fãrã raportare explicitã la întâmplãri semnificative –1 punct.
5. Evidenþierea asemãnãrilor dintre personajul ales şi alte personaje din texte literare citite: 4 puncte
– evidenţierea asemãnãrilor dintre personajul ales şi alte personaje din texte literare citite prin referire explicitã la
temã, atitudini, trãsãturi morale, fapte – 4 puncte;
– evidenţierea asemãnãrilor dintre personajul ales şi alte personaje din textele literare citite prin referire la unu-douã
elemente (temã, atitudini, trãsãturi morale, fapte) – 2 puncte;
– simpla menţionare a unor asemãnãri cu alte personaje din textele literare citite fãrã raportare explicitã la temã,
atitudini, trãsãturi morale, fapte – 1 punct.
B. Redactare – 20 de puncte (punctele pentru redactare se acordã numai dacã rãspunsul se încadreazã în limita
minimã de spaţiu precizatã)
1. Organizarea ideilor în scris 4 puncte
– text clar organizat, cu echilibru între cele trei componente (introducere-cuprins-încheiere),
succesiunea logicã a ideilor – 4 puncte;
– pãrţile componente ale textului pot fi recunoscute, dar nu existã echilibru între ele, ideile nu sunt prezentate într-o
ordine logicã – 2 puncte;
– plan vag de structurare a textului, trecerea de la o idee la alta nu este evidenţiatã în nici un fel – 1 punct.
2. Utilizarea limbii literare 4 puncte
– vocabular adecvat conţinutului eseului, claritatea enunþului, sintaxa adecvatã – 4 puncte;
– vocabular parţial adecvat, ambiguitãţi semantice şi sintactice – 2 puncte;
– vocabular restrâns, repetiţii de cuvinte, inadecvare semanticã – 1 punct.
3. Abilitãþi de analizã şi interpretare 4 puncte
– foarte bunã relaţie idee-argument; ideile urmeazã o succesiune logicã – 4 puncte;
– încercãri de a susţine ideile prin argumente; inconsenvenţã în logica ideilor – 2 puncte;
– afirmaţii rareori susţinute de argumente; schematism în prezentarea ideilor – 1 punct.
4. Ortografia (0-1 erori: 3 p.; 2 erori: 2 p.; 3 erori: 1 p.) 3 puncte
5. Punctuaþia (0-1 erori: 3 p.; 2-3 erori: 2 p.; 4-5 erori: 1 p) 3 puncte
6. Aşezarea corectã a textului în paginã (1 p.), lizibilitatea (1 p.) 2 puncte
Subiectul 4 (10 puncte)
Se acordã câte douã puncte pentru fiecare cerinţã dacã sunt marcate cel puţin trei cãsuţe şi este completat cu cel puţin
un element suplimentar.
Se acordã câte un punct pentru fiecare cerinţã dacã sunt marcate douã cãsuţe şi nu este completat cu nici un element
suplimentar.
Se acordã 0 puncte pentru fiecare cerinţã dacã este marcatã doar o cãsuţã şi nu este completat cu nici un element
suplimentar
Notã!
Se acordã 10 puncte din oficiu.
Nota se calculeazã prin împãrþirea punctajului obþinut la 10.
Nu se acordã punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.