Sunteți pe pagina 1din 14

ŞCOALA GENERALĂ ,, SF.

ILIE”-ZENCANI
TOPLIȚA/ HARGHITA

ARIA CURRICULARA: LIMBA ȘI COMUNICARE

PROGRAMA ȘCOLARĂ
ADAPTATĂ
PROGRAMĂ ŞCOLARĂ ADAPTATĂ LA DISCIPLINA LIMBA
ROMÂNĂ PENTRU INTEGRAREA ELEVILOR CU DIFICULTĂŢI DE
ÎNVĂŢARE LA CLASA a II-a
ANUL ŞCOLAR 2010 - 2011
după curriculum-ul clasei I

Elevii: Bicăjan Ionel-Dănuț


Onel Andrei-Alexandru
Puika Florin-Damian
Zsigmond Ștefi-Alexandru

LIMBA ROMANA

CLASA a- II-a

Director, Responsabil comisiei metodice,


Prof. Csatlos-Blaga Mariana Cojocar Laura
OBIECTIVE CADRU:
1. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral
2. Dezvoltarea capacității de exprimare orală
3.Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului scris
4. Dezvoltarea capacității de exprimare scrisă
CURRICULUM ADAPTAT

LIMBA ROMÂNĂ

A. OBIECTIVE DE REFERINTA Exemple de activitati de învatare

1. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral


La sfârşitul clasei a II-a Pe parcursul clasei a II-a se realizează următoarele
elevul va fi capabil să: activităţi de învăţare

1.1 să înteleaga semnificația -exerciții de ascultare și confirmare a mesajului ascultat;


globală a mesajului oral -activități în grup de confirmare, reprezentare a mesajului ascultat;

1.2. să sesizeze intuitiv - jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propoziții;


corectitudinea unei propoziții - exerciții de percepție fonică a intonației propoziției enunțiative și interogative
ascultate (fără terminologie);

1.3. să distingă cuvintele dintr-o - exerciții de delimitare a cuvintelor în enunțuri;


propoziție dată, silabele dintr-un - exerciții de stabilire a poziției unui cuvânt într-o propoziție;
cuvânt și sunetele dintr-o silabă - jocuri de ordonare logică a cuvintelor în propozitie;
- jocuri de identificare a poziției silabelor în cuvânt și de completare a unor
silabe date pentru a obține cuvinte;
1.4. să sesizeze sensul - exerciții de eliminare a unui cuvânt care nu se potrivește ca înțeles cu
cuvintelor într-un enunț dat celelalte dintr-o listă audiată;
-dialoguri: învățător-elev; elev – elev;

1.5. să manifeste curiozitate față -exerciții de percepție fonică a intonației propoziției;


de mesajele emise de partenerul -exerciții de ascultare a unor secvente dialogite pentru identificarea
de dialog vorbitorului și a mesajului transmis;

2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala


La sfârşitul clasei a III-a Pe parcursul clasei a III-a se realizează următoarele
elevul va fi capabil să: activităţi de învăţare

2.1. să construiască enunțuri - exerciții de construire a unor enunțuri simple după imagini, folosind cuvinte
logice simple date;
- exerciții de formulare de întrebări și răspunsuri;
2.2. să pronunțe clar și corect - exerciții de despărțire a cuvintelor în silabe;
enunțuri - exerciții de compunere a cuvintelor pornind de la o silabă dată;
- jocuri de rol, recitări;
- jocuri: ( “ Telefonul fără fir”);

2.3. să manifeste inițiativă și - exerciții de dialog cu persoane diferite (folosirea formulelor de adresare, salut,
interes pentru a comunica cu prezentare etc.);
ceilalți - simulări ale unor situații de comunicare; jocuri de ro;
-antrnament de utilizare a unir formule de initiere a unui dialog

3. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului scris (citirea / lectura)


La sfârşitul clasei a II-a Pe parcursul clasei a II-a se realizează următoarele
elevul va fi capabil să: activităţi de învăţare

3.1. să identifice litere, - exerciții de asociere a sunetului cu litera (grup de litere -sunet);
grupuri de litere, silabe, - exerciții pentru lărgirea câmpului vizual prin identificarea silabelor în structura
cuvinte și enunțuri în textul cuvintelor și a cuvintelor în structura propoziției;
tipărit și în textul scris de - exerciții de punere în corespondență a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare;
mână - exerciții de citire selectivă;

3.2. să sesizeze legătura dintre - exerciții de formulare de întrebări și răspunsuri pe marginea enunțului și a
enunțuri și imaginile care le imaginilor care-l însotesc;
însoțesc - exerciții de realizare a unor desene pornind de la enunțurile citite (și invers);
-exerciții de recunoaștere a alineatelor;

3.3. sa desprindă semnificația


globală a unui text citit, de - exerciții de formulare de întrebări și răspunsuri pe marginea textului citit;
mică întindere

3.4. să citească în ritm - exerciții de citire a cuvintelor pe silabe;


propriu,cuvinte monosilabice, - exerciții de citire selectivă;
bisilabice și enunțuri simple
3.5. să manifeste interes -vizitarea bibliotecii;
pentru lectură -recitarea unor versuri sau poezii scurte;
-ghicitori;
- jocuri : “Recunoaște personajul”;

4. Dezvoltarea capacității de exprimare scrisă


La sfârşitul clasei a II-a Pe parcursul clasei a II-a se realizează următoarele
elevul va fi capabil să: activităţi de învăţare

4.1. să scrie corect litere, - exerciții de scriere a literelor, silabelor, cuvintelor și propozițiilor;
silabe, cuvinte, enunțuri

4.4. să scrie corect, lizibil și - exerciții de scriere corectă a cuvintelor și propozițiilor;


îngrijit propoziții scurte -exerciții de ordonare corectă a cuvintelor într-o propoziție și de transcriere a
propoziției obținute;

4.5. să utilizeze convenții ale - exerciții de folosire a punctului, semnului întrebării și a scrierii cu majusculă;
limbajului scris (punctul, - exerciții de copiere / transcriere a unor substantive proprii,a unor propoziții
semnul întrebării, scrierea cu enunțiative și a unor propoziții interrogative;
majusculă) - dictări de cuvinte și propoziții simple;

4.6. să manifeste interes -exerciții de încadrare în spațiu și în pagină;


pentru exprimarea scrisă -exerciții de autoevaluare și autocorectare;
- expunerea lucrărilor, caietelor în vederea încurajării elevului;

B. CONTINUTURILE ÎNVATARII

1. Formarea capacității de citire/lectura


 Literele mici și mari ale alfabetului. - actualizare
 Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi.
 Citirea cuvintelor.
 Citirea unor propoziții simple. Intonarea propoziției interogative (fără terminologie).
 Citirea unor texte scurte
 Textul. Titlul. Autorul.

2. Formarea capacitatii de comunicare


 Comunicarea orala
 Cuvântul – element de comunicare.
 Propoziția / enunțul - alcătuirea de propoziții/enunțuri despre obiecte, fiinţe;
 Dialogul – convorbirea între două sau mai multe persoane. Formulele elementare de inițiere și
de încheiere a dialogului. Schimburi verbale:
 Inițierea sau încheierea unui schimb verbal;
 identificarea unei persoane sau a unui obiect;
 formularea unor întrebări și a unor răspunsuri;
 oferirea unor informații despre identitatea proprie sau despre identitatea membrilor familiei;
 oferirea unor informații despre forma si despre utilitatea unor obiecte;
 Comunicarea scrisă
Procesul scrierii
 Scrierea cuvintelor. Despărțirea cuvintelor în silabe
 Scrierea propozițiilor enunțiative și interogative.
Ortografia. Scrierea ortografica a cuvintelor. Scrierea cu litera mare la începutul propoziției.
 Scrierea cu literă mare a substantivelor proprii .
 Scrierea corectă a cuvintelor care conțin grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi.
 Punctuația. Folosirea corectă a semnelor de punctuație: punctul, semnul întrebării.
 Copierea literelor, a cuvintelor, a propozițiilor. Scrierea după dictare.
3. Elemente de construcție a comunicării
 Propoziția. Cuvântul. Silaba.
 Sunetele limbii române. Articularea vocalelor și consoanelor.
LIMBA ROMÂNĂ
Proiectarea unităţilor de învăţare

Curriculum adaptat
după curriculum-ul clasei I

Bicăjan Ionel-Dănuț, Onel Andrei-Alexandru,


Grup ţintă- elevii cu dificultăţi în învăţare:
Puika Florin-Damian, Zsigmond Ștefi-Alexandru

Perioada: săptămâna 1-14, semestrul I și 1-5, semestrul al II-lea


La nevoie se reia in semestrul al II-lea................................................................................................. ........

1. Cuvântul, element de comunicare Propoziţia, enunţul - 16 ore

Conţinuturi Ob. Resurse


(detalieri) de Activităţi de învăţare materiale, Evaluare
ref. procedurale
Litera a A 2.1 ● exerciţii de construire a unor enunţuri după ● manualul,
imagini; auxiliare ● observare
1.3 ● delimitarea cuvintelor din enunţuri; didactice, sistematică
Litera m M stabilirea poziţiei unui cuvânt într-o alfabetar, planşe ● probe orale
Silaba ma 2.2 propoziţie; cu litere de tipar şi ● tema de
Cuvântul mama ● exerciţii de despărţire corectă cuvintelor în de mână, fişe de lucru în clasă
Litera r R 1.3 silabe şi a silabelor în sunete; lucru, ilustraţii, ●
● exerciţii de exemplificare a unor cuvinte jetoane cu imagini autoevaluare
2.2 care conţin sunetul învăţat în diferite poziţii; adecvate,
Litera u U ● exerciţii de asociere a sunetului cu litera; decupaje din ziare ● observare
3.1 ● exerciţii de scriere a literelor, silabelor; şi reviste pentru sistematică
4.1 ● exerciţii de compunere a cuvintelor pornind identificarea ● probă orală
Litera n N 1.5 de la o silabă dată; literei învăţate ● probă
Scrierea cu literă ● exerciţii de iniţiere a unor dialoguri elev- ● metoda fonetică practică
mare a 2.1 elev, învăţător-elev pe teme sugerate de analitico -
substantivelor 2.1 imagini; sintetică,
proprii ● exerciţii de formulare de întrebări şi conversaţia, ● observare
Litera e E enunţuri; explicaţia, sistematică
Propoziţia ● exerciţii de construire corectă a unor demonstraţia, ● probe orale
enunţiativă 2.3 enunţuri după imagini; exerciţiul, jocul ● probe scrise
● exerciţii de formulare de întrebări şi didactic, jocul de (teme în clasă,
1.1 răspunsuri; rol dictări)
Consolidare a-e 2.1 ● dramatizare, repovestire; ● activităţi ●
Ordonarea ● activităţi de exprimare a propriilor păreri în frontale, autoevaluare
cuvintelor în 1.3 legătură cu fapte, întâmplări din poveste; individuale, în
propoziţie ● exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii grupuri mici
Litera i I 2.2 mesajului audiat, prin apelare la alte ● manual (p.33),
1.3 modalităţi de redare a acestuia (mimă, povestea Ursul
desen); păcălit de vulpe,
Litera c C
2.2 ● exerciţii de construire corectă a unor imagini, mijloace
Propoziţia
enunţuri după imagini; audio, foi de
interogativă
● delimitarea cuvintelor din enunţuri; desen, creioane
Consolidare a-c 3.1 stabilirea poziţiei unui cuvânt într-o colorate
Dialogul 4.1 propoziţie; ● conversaţia,
Litera l L ● exerciţii de despărţire a cuvintelor în povestirea,
1.5 silabe; explicaţia, jocul
● exerciţii de exemplificare a unor cuvinte de rol
Litera o O
2.1 care conţin sunetul învăţat în diferite poziţii; ● activitate
● exerciţii de distingere a sunetului iniţial, frontală,
final sau din interiorul unei silabe / unui individuală, pe
2.3 cuvânt; grupe
● exerciţii de compunere a cuvintelor pornind
Recapitulare (a-
de la o silabă dată; ● manualul,
o)
● exerciţii de asociere a sunetului cu litera; auxiliare
● exerciţii de citire selectivă; didactice, fişe de
● exerciţii de scriere a literelor, silabelor, lucru, planşe cu
cuvintelor; litere de tipar şi de
● exerciţii de iniţiere a unor dialoguri elev- mână, alfabetar,
elev, învăţător-elev pe teme familiare ilustraţii, jetoane
copiilor; cu imagini
● exerciţii de formulare de întrebări şi adecvate,
răspunsuri; decupaje din ziare
● povestirea unor întâmplări personale ale şi reviste pentru
copiilor; recunoaşterea
● activităţi de exprimare a propriilor păreri în literei învăţate
legătură cu fapte, întâmplări cunoscute
Evaluare ● itemi adecvaţi obiectivelor de referinţă ● probă orală
● probă scrisă
Analiza testelor ● exerciţii de recuperare, ameliorare, ● fişe de lucru ● observare
dezvoltare impuse de rezultatele obţinute la ● activitate directă
probele de evaluare frontală, pe grupe ● teme în
de nivel clasă

5. Formulare de întrebări şi răspunsuri Textul - 16 ore

Litera p, P 2.1 ● exerciţii de construire corectă a unor


enunţuri după imagini; ● manualul,
Litera ă, Ă 1.3 auxiliare ● observare
didactice, fişe de sistematică
Litera t,T 2.2 ● delimitarea cuvintelor din enunţuri; lucru, planşe cu ● probe orale
Textul 1.3 stabilirea poziţiei unui cuvânt într-o litere de tipar şi de ● probe scrise
(familiarizare) propoziţie; mână, alfabetar, (teme în clasă,
2.2 ilustraţii, jetoane dictări)
Litera s,S cu imagini ●
Textul (titlul adecvate, diverse autoevaluare
textului) texte tipărite
● metoda fonetică
Litera v,V 3.1 analitico-sintetică,
Organizarea unui conversaţia,
text (titlu, alineate) 2.2 explicaţia,
demonstraţia,
Consolidare a-v exerciţiul,
problematizarea,
Litera d,D jocul didactic,
4.1 jocul de rol
Litera î, Î ● activitate
4.2 frontală,
Literele ş Ş 4.3 individuală, pe
grupe
Litera â
1.5
Litera b B
2.1
Litera g G
2.3
Recapitulare ● exerciţii de despărţire a cuvintelor în
silabe;
● exerciţii de exemplificare a unor
cuvinte care conţin sunetul învăţat în
diferite poziţii;
● exerciţii de distingere a sunetului
iniţial, final sau din interiorul unei
silabe / unui cuvânt;
● exerciţii de compunere a cuvintelor
pornind de la o silabă dată;
● exerciţii de asociere a sunetului cu
litera;
● jocuri de ordonare logică a cuvintelor
în propoziţie;
● exerciţii de citire selectivă;
● jocuri de sinonimie, antonimie,
omonimie;
● exerciţii de modificare a sensului unei
propoziţii prin eliminarea, înlocuirea sau
adăugarea unui cuvânt; de schimbare a
sensului unui cuvânt prin modificarea
unui sunet sau a unei silabe;
● exerciţii de scriere a literelor, silabelor,
cuvintelor, propoziţiilor;
● exerciţii de încadrare corectă în pagină;
● exerciţii de folosire a punctului,
semnului întrebării şi a scrierii cu
majusculă;
● copieri, transcrieri, dictări de cuvinte şi
propoziţii;
● exerciţii de iniţiere a unor dialoguri
elev-elev, învăţător-elev pe teme
familiare copiilor;
● exerciţii de formulare de întrebări şi
răspunsuri;
● povestirea unor întâmplări personale
ale copiilor;
● activităţi de exprimare a propriilor
păreri în legătură cu fapte, întâmplări
cunoscute
Evaluare ● itemi adecvaţi obiectivelor de referinţă ● fişe de lucru ● probă orală
● probă scrisă
Analiza testelor ● exerciţii de recuperare, ameliorare, ● activitate ● observare
dezvoltare impuse de rezultatele obţinute frontală, pe grupe directă
la probele de evaluare de nivel ● teme în
clasă

6. Comunicarea în situaţii concrete - 12 ore


Grupul de litere ce, 2.1 ● exerciţii de construire corectă a unor
Ce enunţuri după imagini; ● manualul, ● observare
1.3 ● delimitarea cuvintelor din enunţuri; auxiliare sistematică
stabilirea poziţiei unui cuvânt într-o didactice, fişe de ● probe orale
2.2 propoziţie; lucru, planşe cu ● probe scrise
Litera f F
1.3 ● exerciţii de despărţire a cuvintelor în litere de tipar şi de (teme în clasă,
Cuvinte articulate
silabe; mână, alfabetar, dictări)
2.2 ● exerciţii de exemplificare a unor ilustraţii, jetoane ●
cuvinte care conţin sunetul învăţat în cu imagini autoevaluare
Grupul de litere ci, diferite poziţii; adecvate, diverse
Ci ● exerciţii de distingere a sunetului iniţial, texte tipărite
final sau din interiorul unei silabe / unui ● metoda fonetică
3.1 cuvânt; analitico-sintetică,
Litera h H ● exerciţii de compunere a cuvintelor conversaţia,
2.2 pornind de la o silabă dată; explicaţia,
● exerciţii de asociere a sunetului cu demonstraţia,
litera; exerciţiul,
● jocuri de ordonare logică a cuvintelor în problematizarea,
propoziţie; jocul didactic,
Grupul de litere ge, 4.1 ● exerciţii de citire selectivă; jocul de rol
Ge ● jocuri de sinonimie, antonimie, ● activitate
4.2 omonimie; frontală,
4.3 ● exerciţii de modificare a sensului unei individuală, pe
propoziţii prin eliminarea, înlocuirea sau grupe
Litera j J adăugarea unui cuvânt; de schimbare a
1.5 sensului unui cuvânt prin modificarea
unui sunet sau a unei silabe;
2.1 ● exerciţii de scriere a literelor, silabelor,
Grupul de litere gi,
cuvintelor, propoziţiilor;
Gi
2.3 ● exerciţii de încadrare corectă în pagină
a textului;
● exerciţii de folosire a punctului,
Recapitulare
semnului întrebării şi a scrierii cu
majusculă;
● copieri, transcrieri, dictări de cuvinte şi
propoziţii;
● exerciţii de iniţiere a unor dialoguri
elev-elev, învăţător-elev pe teme familiare
copiilor;
● exerciţii de formulare de întrebări şi
răspunsuri;
● povestirea unor întâmplări personale ale
copiilor;
● activităţi de exprimare a propriilor
păreri în legătură cu fapte, întâmplări
cunoscute
Evaluare ● itemi adecvaţi obiectivelor de referinţă ● probă orală
● probă scrisă
Analiza testelor ● exerciţii de recuperare, ameliorare, ● fişe de lucru ● observare
dezvoltare impuse de rezultatele obţinute ● activitate directă
la probele de evaluare frontală, pe grupe ● teme în
de nivel clasă

7. Dialog despre mediul înconjurător - 12 ore

Litera z Z 2.1 ● exerciţii de construire corectă a unor


enunţuri după imagini; ● manualul,
Grupul de litere 1.3 ● delimitarea cuvintelor din enunţuri; auxiliare
che, Che stabilirea poziţiei unui cuvânt într-o didactice, fişe de ● observare
2.2 propoziţie; lucru, planşe cu sistematică
Litera ţ Ţ 1.3 ● exerciţii de despărţire a cuvintelor în silabe; litere de tipar şi de ● probe orale
● exerciţii de exemplificare a unor cuvinte mână, alfabetar, ● probe scrise
Grupul de litere 2.2 care conţin sunetul învăţat în diferite poziţii; ilustraţii, jetoane (teme în clasă,
chi, Chi ● exerciţii de distingere a sunetului iniţial, cu imagini dictări)
final sau din interiorul unei silabe / unui adecvate, diverse ● autoevaluare
Litera x X cuvânt; texte
Grupul de litere ● exerciţii de compunere a cuvintelor pornind tipărite
ghe, Ghe 3.1 de la o silabă dată; ● metoda fonetică
● exerciţii de asociere a sunetului cu litera; analitico-sintetică,
Litera k K 2.2 ● jocuri de ordonare logică a cuvintelor în conversaţia,
propoziţie; explicaţia,
Grupul de litere 4.1 ● exerciţii de citire selectivă; demonstraţia,
ghi, Ghi 4.2 ● jocuri de sinonimie, antonimie, omonimie; exerciţiul,
● exerciţii de modificare a sensului unei problematizarea,
4.3 propoziţii prin eliminarea, înlocuirea sau jocul didactic,
adăugarea unui cuvânt; de schimbare a jocul de rol
1.5 sensului unui cuvânt prin modificarea unui ● activitate
sunet sau a unei silabe; frontală,
2.1 ● exerciţii de scriere a literelor, silabelor, individuală, pe
cuvintelor, propoziţiilor; grupe
2.3 ● exerciţii de încadrare corectă în pagină a
textului;
● exerciţii de folosire a punctului, semnului
întrebării şi a scrierii cu majusculă;
● copieri, transcrieri, dictări de cuvinte şi
propoziţii;
● exerciţii de iniţiere a unor dialoguri elev-
elev, învăţător-elev pe teme familiare copiilor;
● exerciţii de formulare de întrebări şi
răspunsuri;
● povestirea unor întâmplări personale ale
copiilor;
● activităţi de exprimare a propriilor păreri în
legătură cu fapte, întâmplări cunoscute
Recapitulare 3.2 ● se vor selecta activităţi de învăţare propuse ● manualul, fişe ●observare
3.3 pe parcurs; de lucru sistematică
● exerciţii de realizare a unor desene pornind ● strategii mixte ● probă orală
de la enunţuri citite şi invers; ● activitate ● tema în
● exerciţii de punere în corespondenţă a frontală, clasă
cuvântului scris de mână / de tipar cu individuală, în
imaginea; grupuri mici
● exerciţii de tipul adevărat / fals
Evaluare ● itemi adecvaţi obiectivelor de referinţă ● fişe de evaluare ● probă orală
● probă scrisă
Analiza testelor ● exerciţii de recuperare, ameliorare, ● fişe de lucru ● observare
dezvoltare impuse de rezultatele obţinute la ● activitate directă
probele de evaluare frontală, pe grupe ● teme în
de nivel clasă

11.Alfabetul limbii române - 8 ore

Citirea textelor 3.1 ● exerciţii de citire la prima vedere a unor ● manualul, ● observare
3.2 texte scurte; auxiliare didactice, sistematică
3.5 ● exerciţii de citire selectivă; fişe de lucru, ● probe orale
4.2 ● exerciţii de formulare de întrebări şi alfabetar, ● tema în
răspunsuri pe marginea textului citit şi a ● strategii clasă
imaginilor care îl însoţesc; activ-participative
● memorări de versuri; ● activitate frontală,
● exerciţii de încadrare corectă în pagină a individuală, pe
textului liric grupe
Alfabetul limbii 3.1 ● exerciţii de formare de cuvinte noi prin ● manualul, ● observare
române 2.2 diferite modalităţi; auxiliare didactice, sistematică
4.2 ● exerciţii de recunoaştere şi rostire corectă alfabetar, planşă cu ● probe orale
4.3 a literelor / sunetelor, mici / mari, de tipar / alfabetul, fişe de ● tema în
de mână, în ordine alfabetică; lucru clasă
● exerciţii de ordonare a unor cuvinte după ● strategii
litera iniţială potrivit succesiunii în alfabet; activ-participative
● rebusuri, integrame, anagrame; ● activitate frontală,
● exerciţii de alcătuire de propoziţii individuală, pe
folosind cuvinte date; grupe
● dictări de cuvinte şi propoziţii
Recapitulare 3.1 ● exerciţii de formare de cuvinte noi prin ● manualul,
2.2 diferite modalităţi; auxiliare didactice, ● observare
4.2 ● exerciţii de recunoaştere şi rostire corectă alfabetar, planşă cu sistematică
4.3 a literelor / sunetelor, mici / mari, de tipar / alfabetul, fişe de ● probe orale
de mână, în ordine alfabetică; lucru ● tema în
● exerciţii de ordonare a unor cuvinte după ● strategii clasă
litera iniţială potrivit succesiunii în alfabet; activ-participative
● rebusuri, integrame, anagrame; ● activitate frontală,
● exerciţii de alcătuire de propoziţii individuală, pe
folosind cuvinte date; grupe
● dictări de cuvinte şi propoziţii
Evaluare ● fişe de evaluare ● probă orală
● probă scrisă
Școala Generală „Sf. Ilie”-Zencani
Toplița / Harghita

TABEL NOMINAL
cuprinzând efectivul de elevi al clasei I și a II-a

CLASA I
1. Ciobotar-Pop Laurențiu
2. Crăciun Ioan-Loredan
3. Moldovan Larisa-Irina
4. Moldovan Miruna-Marcela
5. Vas Robert-Alexandru
6. Văsălag Ionela-Maria

CLASA A II-A
1. Belean Vasile-Daniel
2. Bicăjan Ionel-Dănuț
3. Bicăjan Levente-Andrei
4. Moldovan Livia-Lucia
5. Moldovanu Krisztina-Csilla
6. Onel Alexandru-Andrei
7. Puika Florin-Damian
8. Stan Ionuț-Răzvan
9. Zsigmond Ștefi-Alexandru

Înv. Șipoș Mariana


Școala Generală „Sf. Ilie”-Zencani
Toplița / Harghita

TABEL NOMINAL
cuprinzând rezultatele testelor inițiale ale elevilor clasei I și a II-a

Nr. Numele și prenumele Limba română Matematică


crt. elevului

CLASA I
1. Ciobotar-Pop Laurențiu B F.B
2. Crăciun Ioan-Loredan B F.B
3. Moldovan Larisa-Irina S B
4. Moldovan Miruna-Marcela F.B F.B
5. Vas Robert-Alexandru B F.B

CLASA A II-A
1. Belean Vasile-Daniel B F.B
2. Bicăjan Ionel-Dănuț I I
3. Bicăjan Levente-Andrei S S
4. Moldovan Livia-Lucia S S
5. Moldovanu Krisztina-Csilla B F.B
6. Onel Alexandru-Andrei I I
7. Puika Florin-Damian I I
8. Zsigmond Ștefi-Alexandru I I

ÎNV. ȘIPOȘ MARIANA