Sunteți pe pagina 1din 13

ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLAS XI, 2 ORE

Avizat
Responsabil comisie metodica,

Avizat
Director,
Instituţia de învăţământ
Disciplina de studiu CHIMIE
Numele şi prenumele cadrului didactic
An şcolar 2011-2012
Conform programei şcolare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu nr. 5099/09.09.2009
Clasa a XI-a, filieră tehnologică
2 ore pe săptămână

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

SEMESTRUL I - 30 ore

Nr. Unitatea de învaţare Competenţe Conţinuturi Nr. de Saptămâ Obser


U.Î. specifice ore na vaţii
vizate alocate
1. CLASE DE COMPUŞI 1.1;1.2;1.3 Compuşi halogenati.Generalităţi. Denumire.Clasificare.Utilizări 8 S1-4
ORGANICI 2.1;2.2;3.1 Importanţa derivaţilor halogenaţi.Freoni.Distrugerea stratului de
3.2 ozon.
Compuşi hidroxilici.(alcooli,fenoli). Definiţii. Denumire. Clasificare.
Caracter acid.
Amine .Definiţie. Denumire.Clasificare.Caracter bazic.
Compuşi carbonilici(C1-C4) Definiţie Denumire. Clasificare.
Proprietati fizice. Utilizări.
Compuşi carboxilici Definiţie .Denumire.Clasificare
Derivaţi funcţionali ai acizilor carboxilici. Definiţie
Denumire.Clasificare.Proprietaţi fizice. Utilizări
2. TIPURI DE REACŢII 1.2;3.2;4.2 Reaţii chimice : 6 S5-S7
CHIMICE Substituţie . Clorurarea metanului,monohalogenarea propanului si

Page 1 of 13
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLAS XI, 2 ORE
butanului
Adiţie.Bromurarea propenei şi acetilenei(Br2 si HBr)
Eliminare . Dehidrohalogenarea2-brombutanului
Deshidratarea 2-butanolului
Transpozitie. Izomerizarea n-pentanului
3. NOŢIUNI DE 3.1 Conversie utila . 5 S8-S10
TEHNOLOGIE CHIMICĂ Conversie totala.
Randament.
4. REACŢII CHIMICE CU 1.2;2.2;3.2 Reacţitia de halogenare.Definiţie.Monohalogenarea propanului si 8 S10-S14
APLICAŢII PRACTICE 4.1;4.2;5.1 butanului.Bromurarea propenei si acetilenei(Br2,HBr)
5.2 Reaţia de nitrare.Definiţie.Nitrarea fenolului.
Reactia de sulfonare.Definiţie.Sulfonarea anilinei. Importanţa
reactiei.
Reacţia de alchilare. Definiţie.Alchilarea benzenului cu propena.
Alchilarea anilinei,amoniacului,alcoolilor cu oxid de etena.
Importanţa produsilor de alchilare.
Reacţia de hidrogenare .Definiţie.Hidrogenarea alchenelor si a
alchinelor. Reducerea nitrobenzenului (Fe+HCl),a compuşilor
carbonilici. Importanţa reacţiei de hidrogenare-reducere.
Obtinerea unui colorant azoic.
Reactia de oxidare .Definiţie.Oxidarea etanolului(KMnO4;K2CrO7)
si a glucozei(re.Tollens si re. Fehling) Importanţa oxidărilor in
organismul uman.
RECAPITULARE Recapitulare teza. 3 S14–15
Teza. Corectarea tezei

PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1
“CLASE DE COMPUŞI ORGANICI” – 8 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate

Page 2 of 13
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLAS XI, 2 ORE
Clasificarea 1.1 Clasificarea compuşilor dupa natura grupei funcţionale Manuale alternative Evaluare orală
compuşilor organici 3.2 Reprezentarea formulelor de structură ale unor compuşi Organizator grafic Observarea
1.3 organici sistematică a
activitaţii elevilor
Compuşi halogenaţi 1.1 Realizarea clasificării compuşilor halogenaţi după Manual Examinare orala
1.3 criteriile prevazute Fişă de lucru Observare
5.1 Denumirea corectă a derivaţilor halogenaţi si scrierea Modelarea sistematică
corecta a formulelor de structură. Surse bibliografice Temă pentru acasă
Cunoaşterea diferitelor domenii de utilizare ale Internet Portofoliul
compuşilor halogenaţi
Compuşi hidroxilici 1.1 Clasificarea compuşilor hidroxilici in alcooli si fenoli Fişă de exerciţii Observare
(alcooli,fenoli) 1.3 Diferenţierea alcoolilor si a fenolilor Problematizarea sistematică
1.2 Denumirea corecta a alcoolilor şi fenolilor şi scrierea Manual Temă în clasă
5.2 corecta a formulelor de structură. Surse bibliografice Evaluare formativă
Scrierea ecuaţiilor reacţiilor fenolului cu sodiu si Internet Temă pentru
hidroxidul de sodiu(caracter acid). portofoliu
Recunoaşterea importanţei practice a unor alcooli şi
fenoli
Amine 1.1 Efectuarea de clasificări ale aminelor dupa diferite Stiu/vreau să ştiu/am invăţat Observare
1.3 criterii Tabele de constante fizice sistematică
5.1 Denumirea corecta a aminelor si scrierea corecta a Fisă de exerciţii Temă în clasă
5.2 formulelor de structură Surse bibliografice Temă pentru
Cunoaşterea importanţei practice a unor amine Internet portofoliu
Compuşi carbonilici 1.1 Efectuarea de clasificări Tabele de constante fizice Observare
1.3 Diferenţierea intre aldehide si cetone Fişe de exerciţii sistematică
5.1 Denumirea corectă a compuşilor carbonilici şi scrierea manual-surse bibliografice- Temă în clasă
5.2 corectă a formulelor de structură internet Temă pentru
Cunoaşterea utilizarilor unor compuşi carbonilici portofoliu
Compuşi carboxilici 1.1 Efectuarea de clasificări Fise de exerciţii Observare
1.3 Denumirea corectă a compuşilor carboxilici şi scrierea Manual sistematică
5.1 corectă a formulelor de structură Fişă de lucru Temă în clasă
5.2 Cunoasterea importanţei practice a unor acizi carboxilici Surse bibliografice internet Temă pentru
portofoliu
Derivaţi funcţionali 1.1 Clasificarea şi recunoaşterea derivaţilor funcţionali ai Fişe de exerciţii Observare

Page 3 of 13
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLAS XI, 2 ORE
ai acizilor carboxilici 1.3 acizilor carboxilici. Manual sistematică
Denumirea corectă a derivaţilor funcţionali ai acizilor Culegeri de probleme Temă în clasă
carboxilici şi scrierea corectă a formulelor de structură. Problematizarea
Cunoaşterea utilizărilor unor derivati functionali
Evaluarea 4.1 Cunoaşterea utilizărilor compuşilor cu functiuni portofolii Susţinerea
portofoliului 5.1 prezentări PPT portofoliului
Test Rezolvarea itemilor din test Fisă de exerciţii Evaluare scrisă

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 2
“TIPURI DE REACŢII CHIMICE” – 6 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Reacţia de substituţie 1.2 Identificarea reacţiilor de substituţie Manual, Temă în clasă
3.2 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor de : monohalogenare a Fişă de lucru. Observare
4.2 propanului, alchilarea benzenului cu propenă, Modele structurale sistematică
Nitrarea fenolului Problematizarea
Denumirea corectă a compuşilor organici obţinuţi prin
substituţie
Reacţia de adiţie 1.2 Identificarea reacţiilor de adiţie Stiu/vreau să ştiu/am invăţat Observare
3.2 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor de adiţie : Bromurarea Fişă de exerciţii, sistematică
4.2 propenei şi acetilenei(Br2 şi HBr) etc. Manual Temă în clasă
Denumirea corectă a compuşilor organici obţinuţi Temă acasă
Determinarea tipului unei reacţii
Reacţia de 1.2 Identificarea reacţiilor de transpoziţie şi eliminare Fisă de exerciţii Observare
transpoziţie 3.2 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor de transpoziţie si eliminare Modelarea sistematică
Reacţia de eliminare 4.2 Explicarea tipurilor de reactii: izomerizarea alcanilor, Temă în clasă
dehidrohalogenarea derivaţilor halogenaţi, deshidratarea
alcoolilor
Denumirea corectă a compuşilor organici
Aplicatii si rezolvari 3.1 Rezolvarea de exercitii si probleme care au la baza toate Fisa de exercitii Evaluare pe grupe
de probleme 3.2 tipurile de reactii studiate Algoritmizarea

Page 4 of 13
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLAS XI, 2 ORE
Mozaicul
Test Rezolvarea itemilor din test Test de evaluare Evaluare scrisă

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 3
“NOŢIUNI DE TEHNOLOGIE CHIMICĂ” – 5 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Conversia utilă. 1.2 Reprezentarea prin ecuaţii ale reacţiilor chimice a unor Manual Temă în clasă
Conversia totală. procese tehnologice Fisă de lucru Temă acasă
Identificarea produsului util,produşilor secundari si a Algoritmizarea
materiei prime netransformate Problematizarea
Aplicarea noţiunilor de conversie utilă si conversie totală
in procesele tehnologice de obţinere a compuşilor
chimici.
Randament. 3.1 Aprecierea eficienţei unui proces chimic prin randament activitate individuala Temă în clasă
Rezolvarea de probleme de calcul pe grupe Fisă de lucru Temă acasă
Calcularea randamentului in raport cu reactantul si cu Algoritmizarea
produsul de reactie
Test de verificare a 3.1 Rezolvarea individuala a unui numar de probleme Culegeri de probleme Temă pentru
sacinilor din aplicative Fişe cu probleme din portofoliu
portofolii portofoliu Evaluare scrisă

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 4
“ REACŢII CHIMICE CU APLICAŢII PRACTICE ” – 8 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Reacţia de 1.2 Scrierea ecuaţiilor reactiilor de halogenare: Manual Temă în clasă

Page 5 of 13
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLAS XI, 2 ORE
halogenare 3.2 monohalogenarea propanului si butanului, bromurarea Fisă de lucru Temă acasă
4.2 propenei si acetilenei(Br2,HBr). Modelarea Observare
3.2 Denumirea corectă a derivaţilor halogenaţi si scrierea Culegeri de probleme sistematică
5.2. corectă a formulelor de structură Problematizarea Portofoliu.
4.1 Rezolvarea de probleme simple de calcul. Prezentări PPT
Realizarea de portofolii cu tema :Compuşi halogenaţi.
Utilizări.Importanţa derivaţilor halogenaţi.Freoni.
Distrugerea stratului de ozon.
Reacţia de alchilare 1.2 Scrierea ecuaţiilor reactiilor de alchilare: alchilarea Fisă de exerciţii Observare
3.2 benzenului cu propenă,alchilarea anilinei, amoniacului, Ciorchine sistematică
4.1 alcoolilor cu oxid de etena. Manual Temă in clasă
5.1 Rezolvarea de probleme Modele structurale Temă acasă
5.2 Intocmirea de referate cu tema: Importanţa compuşilor Prezentări PPT
de alchilare(etilbenzenul si cumenul)
Reacţia de nitrare 1.2 Scrierea ecuaţiilor de nitrare Investigaţia de laborator Observare
2.1 Obţinerea anilinei Fise de laborator sistematică
1.2 Obţinerea unui colorant azoic Substante şi ustensile de Temă in clasă
Nitrarea fenolului. laborator
Reacţia de sulfonare 1.2 Scrierea ecuaţiilor de sulfonare Lucrul pe grupe Observare
2.1 Sulfonarea anilinei Manual sistematică
3.1 Precizarea importanţei reacţiei de sulfonare Modele Temă acasă
Rezolvarea de probleme
Reacţia de 1.2 Definirea reacţiei de hidrogenare şi reducere Mozaicul Observare
hidrogenare-reducere 2.1 Scrierea ecuaţiilor de hidrogenare-reducere. Manual sistematica
5.1 Hidrogenarea alchenelor,alchinelor si a grasimilor Fisa de exercitii Tema in clasa
5.2 vegetale Algoritmizarea Tema acasa
4.1 Reducerea nitrobenzenului si a compuşilor carbonilici Tema pentru
3.1 Evidentierea mportanţei reacţiei de hidrogenare reducere portofoliu
Rezolvarea de probleme
Reacţia de oxidare 1.2 Definirea reacţiei de oxidare Manual Observare
2.1 Scrierea ecuaţiilor reacţiilor de oxidare Fişă de exerciţii sistematică
Oxidarea etanolului Prezentări PPT Temă în clasă
Rezolvarea de probleme Temă acasă
Realizarea portofolilui cu tema: Importanta oxidarilor in Portofoliul

Page 6 of 13
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLAS XI, 2 ORE
organismul uman.
Test Rezolvarea itemilor din test Test de evaluare Evaluare scrisă

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

SEMESTRUL II - 34 ore

Nr. Unitatea de învaţare Competenţe Conţinuturi Nr. de Saptămâ Obser


U.Î. specifice ore na vaţii
vizate alocate
5. REACŢII CU FORMARE 1.2;4.1 Polimerizarea clorurii de vinil,acrilonitrilului,acetatului de vinil. 6 S16-18
DE COMPUŞI Copolimerizarea butadienei cu monomeri vinilici
MACROMOLECULARI Condensarea compusilor carbonilici intre ei si cu fenolul.
6. ECHILIBRUL CHIMIC. 1.3;3.1;3.2 Legea acţiunii maselor, Kc. 10 S19-23
REACŢII DE 1.2;1.1;4.1 Principiul Le Chatelier.Factori care influenţeaza echilibrul chimic.
ECHILIBRU. Reacţia de esterificare .Esterificarea acidului salicilic
CARACTERUL ACIDO- Reactia de hidroliza .Definitie. Hidroliza acidului
BAZIC AL acetilsalicilic.Importanţa reacţiei de hidroliză.
SUBSTANŢELOR Caracterul acid.Constanta de aciditate
ORGANICE Caracterul bazic.Constanta de bazicitate
Compusi cu caracter acid
Compusi cu caracter bazic
7. COMPUŞI CU 1.1;1.3;3.2 Generalităti.Noţiuni de biochimie. 8 S24-26,
IMPORTANŢĂ 4.2;1.1;1.2 Izomerie optica :C asimetric,enantiomeri,amestec racemic. S28
BIOLOGICĂ I 1.3;2.1;2.2 Aminoacizi(glicina,alanina,valina,serina,cisteina,acid glutamic,
3.2;1.2;1.3 lisina) :definiţie,denumire, clasificare,proprietăti fizice,caracter
4.1;4.2;5.1 amfoter.
5.2 Condensarea aminoacizilor.
Identificarea aminoacizilor
Proteine:structura primară, secundară ,tertiară.
Hidroliza enzimatică a proteinelor.
Enzime:natura proteică, rol biologic. Hormoni
8. COMPUŞI CU 1.1;1.2;2.1 Monozaharide:glucoza si fructoza(formule plane si de perspectivă) 7 S29-32

Page 7 of 13
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLAS XI, 2 ORE
IMPORTANŢĂ 2.2;1.3;3.2 Oxidarea glucozei cu reactiv Fehling şi reactiv Tollens
BIOLOGICĂ II 4.1;4.2;5.1 Reducerea glucozei şi fructozei
5.2 Condensarea monozaharidelor
Hidroliza enzimatica a amidonului
Esterificarea celulozei cu acid azotic, clorura de acetil şi anhidrida
acetică
Acizi nucleici:-baze azotate:adenina,timina,citozina,uracil,guanina
-formarea unei nucleotide din adenozina si acid fosforic
-formarea legaturilor de hidrogen intre bazele azotate
complementare(adenina-timina,citozina-guanina-formarea elicei
duble a ADN-ului.
Acţiunea poluantă a compuşilor organici
RECAPITULARE Recapitulare teza. 3 S32–33
Teza. Corectarea tezei

PLANIFICARE PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 5
“ REACŢII CU FORMARE DE COMPUŞI MACROMOLECULARI ” – 6 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Polimerizarea 1.2 Scrierea ecuaţiilor reactiilor de polimerizare Manual Tema în clasă
clorurii de vinil, 5.1 Recunoaşterea unităţii structurale a unui polimer Fişa de lucru Tema acasă
acrilonitrilului şi a 4.1 Denumirea corectă a monomerilor şi a polimerilor si Produse din PVC , PNA si Observare
acetatului de vinil 3.1 cunoaşterea utilizărilor acestora poliacetat de vinil sistematica
Rezolvarea de probleme simple de calcul Algoritmizare,modelare Proba orală
Copolimerizarea 1.2 Scrierea ecuaţiilor reactiilor de copolimerizare Fişa de exercitii Tema în clasă
butadienei cu stiren, 5.1 Denumirea corectă a monomerilor si copolimerilor şi Manual Tema acasă
metilstiren, 4.1 cunoasterea utilizărilor acestora Algoritmizare,modelare
acrilonitril 3.1 Rezolvarea de exerciţii şi probleme complexe
Condensarea 1.2 Scrierea reacţiilor de obţinere a aldolilor şi cetolilor, cu Fişa de exercitii Tema în clasă
compuşilor 3.1 identificarea componentelor metilenică şi carbonilica Manual Observare

Page 8 of 13
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLAS XI, 2 ORE
carbonilici între ei Rezolvarea de exerciţii si probleme Explicaţia,algoritmizarea sistematica
Condensarea 1.3 Scrierea reactiilor de obtinere a răşinilor Fişa de exercitii Observare
formaldehidei cu 1.2 fenolformaldehidice în funcţie de procedeul folosit Manual sistematica
fenol Clasificarea răşinilor după proprietăţile lor Explicaţia,algoritmizarea Tema în clasă
Tema acasă
Importanţa răşinilor 5.1 Cunoaşterea domeniilor de utilizare a răşinilor Manual Portofoliu
5.2 Realizarea unui portofoliu cu tema: Polimeri , Internet, reviste,cărţi de Evaluare scrisă
copolimeri,răşini fenol formaldehidice Utilizări. specialitate etc.
Rezolvarea testului Metoda ciorchinelui
Test

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 6
“ ECHILIBRUL CHIMIC.REACŢII DE ECHILIBRU.
CARACTERUL ACIDO-BAZIC AL SUBSTANŢELOR ORGANICE ” – 10 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Legea acţiunii 1.3 Diferentierea reacţiilor reversibile de cele ireversibile Manual Observare
maselor si constanta 3.1 Explicarea atingerii stării de echilibru a unui sistem Fişe de lucru sistematică
de echilibru 3.2 chimic prin cunoaşterea proprietăţilor : stabilitate AEL Evaluarea fişei de
mobilitate si caracter dinamic Culegere de probleme lucru
Atingerea unei noi stări de echilibru cu obţinerea unei Modelare
alte compozitii chimice ,dar cu aceeaşi constantă de Algoritmizare
echilibru Mozaic
Rezolvarea de probleme cu ajutorul algoritmilor specifici
Determinarea Kc din valorile concentratiilor iniţiale şi
finale ale reactanţilor şi produşilor
Determinarea concentraţiilor iniţiale ale reactanţiilor
cunoscând Kc
Principiul Le 3.1 Deplasarea echilibrului în cazul creşterii sau micşorării Manual Tema acasă
Chatelier. 3.2 concentraţiei unui reactant sau a unui produs Fişe de lucru Observarea
Factori ce 1.3 Efectuarea experienţei chimice dintre clorura cuproasă şi Ustensile de laborator muncii in laborator

Page 9 of 13
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLAS XI, 2 ORE
influenţează iodura de potasiu Reactivi chimici Evaluarea fişei de
echilibrul Explicaţia lucru
Concentraţia
Temperatura 3.1 Deplasarea echilibrului în cazul creşterii sau micşorării Manual Tema acasă
Presiunea 3.2 temperaturii de reacţie Fişe de lucru Observarea
1.3 Efectuarea experienţei chimice de dimerizare a Ustensile de laborator muncii in laborator
dioxidului de azot Reactivi chimici Evaluarea fişei de
Deplasarea echilibrului în cazul creşterii sau micşorării Algoritmizarea lucru
numărului de moli de gaz
Rezolvarea de exerciţii
Reacţia de 1.2 Scrierea ecuaţiilor chimice de esterificare reversibile şi Manual Tema acasă
esterificare 1.3 ireversibile Fişe de lucru Evaluarea fişei de
Calculul Kc la 250C pentru obţinerea acetatului de etil lucru
Studierea aplicaţiei industriale: esterificarea acidului
salicilic
Reacţia de hidroliză 1.2 Scrierea ecuaţiilor chimice de hidroliză în mediu acid sau Manual Tema acasă
4.1 bazic Fişe de lucru Evaluarea fişei de
Explicarea importantei reacţiei de hidroliză: hidroliza lucru
acidului acetilsalicilic , hidroliza trigliceridelor
Caracterul acid. 1.1 Definirea noţiunii de acid , a constantei de aciditate şi a Manual Observare
Constanta de 1.3 produsului ionic al apei Fişe de lucru sistematica
aciditate Clasificarea acizilor în funcţie de Ka Explicaţia Evaluarea fişei de
Rezolvarea de exerciţii Algoritmizarea lucru
Caracterul bazic. 1.1 Definirea noţiunii de bază şi a constantei de bazicitate Manual Observare
Constanta de 1.3 Clasificarea bazelor în funcţiede Kb Fişe de lucru sistematică
bazicitate Rezolvarea de exerciţii Evaluarea fişei de
lucru
Compuşi organici cu 1.1 Clasificarea compuşilor organici:alcooli , fenoli şi acizi Manual Observare
caracter acid 1.3 carboxilici în functie de aciditate Fişe de lucru sistematică
Efectuarea experimentelor chimice ale etanolului, Evaluarea
fenolului şi ale acidului acetic fişei de lucru
Rezolvarea de exerciţii
Compusi organici cu 1.1 Clasificarea aminelor aromatice şi alifatice în funcţie de Manual Observare
caracter bazic 1.3 bazicitate Fişe de lucru sistematică

Page 10 of 13
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLAS XI, 2 ORE
Rezolvarea de exerciţii Explicaţia Evaluarea fişei de
lucru
Evaluare Rezolvarea sarcinilor de lucru Test Evaluare scrisă

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 7
“ COMPUŞI CU IMPORTANŢĂ BIOLOGICĂ I ” – 8 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Compuşi cu 1.1 Recunoaşterea compuşilor ce au C asimetric (implicit Manual Tema în clasă
importanţă biologică. 1.3 activitate optica) Fişe de lucru Tema acasă
Generalităţi.Noţiuni 4.2 Scrierea formulelor de perspectivă a compuşilor ce au C Modele moleculare Evaluarea fişelor
de biochimie. 3.2 asimetric Modelarea
Izomerie optică:C Recunoaşterea amestecului racemic şi a perechilor de Explicaţia
asimetric, enantiomeri
enantiomeri,amestec Stabilirea importanţei recunoaşterii enantiomerilor
racemic. Rezolvarea de exerciţii si probleme
Aminoacizi(glicina,a 2.1 Recunoasterea tipului de aminoacid după numărul Fişa de exerciţii Tema in clasă
lanina,valina, serina, grupărilor funcţionale din moleculă Manual Observarea
cistein, acid Scrierea formulelor structurale ale aminoacizilor şi Ustensile şi substanţe de sistematică
glutamic, lisina) : denumirea acestora laborator Tema acasă
definiţie,denumire, Identificarea experimentală a aminoacizilor
clasificare.
Identificarea
aminoacizilor
Aminoacizi- 1.1 Stabilirea proprietăţilor fizice în corelaţie cu structura Fisa de exercitii Observarea
proprietăţi 1.3 acestora Manual sistematică
fizice,caracter 2.1 Scrierea ecuaţiilor aminoacizilor cu acizi şi baze(caracter Ustensile şi substanţe de Tema acasă
amfoter. 2.2 amfoter) laborator Evaluarea fişelor
Condensarea 4.2 Efectuarea de experimente chimice cu scopul Explicaţia
aminoacizilor. determinării caracterului amfoter al aminoacizilor Algoritmizarea
Scrierea ecuaţiilor de condensare a aminoacizilor

Page 11 of 13
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLAS XI, 2 ORE
Rezolvarea de exerciţii si probleme
Proteine:structura 1.2 Stabilirea structurii primare secundare şi terţiare a Manual Observarea
primară, secundară 1.3 proteinelor Fişe de lucru sistematică
terţiară 4.1 Clasificarea proteinelor în funcţie de structura lor AEL Evaluarea fişelor
Hidroliza enzimatică 4.2 Rezolvarea de exerciţii şi probleme Metoda:ştiu-vreau să ştiu am
a proteinelor învăţat
Enzime:natura 5.1 Stabilirea cunoasterii importanţei rolului enzimelor şi Portofoliu Evaluare
proteică, rol biologic 5.2 hormonilor pentru sănătatea organismului uman Reviste portofoliu
Hormoni Internet
Prezentare ppt
Evaluare Rezolvarea itemilor Test Evaluare scrisă

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 8
“ COMPUŞI CU IMPORTANŢĂ BIOLOGICĂ II ” – 7 ore

Conţinuturi Competenţe Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


detaliate specifice
vizate
Monozaharide : 1.1 Recunoaşterea unei monozaharide Conversaţia Tema în clasă
glucoza şi fructoza 1.3 Diferenţierea structurală intre cele două hexoze Explicatia Observarea
2.1 Scrierea formulelor de proiecţie şi de perspectivă Fişe de lucru sistematică
2.2 Enumerarea proprietăţilor fizice asemănătoare Manual Evaluarea fişelor
Oxidarea glucozei cu reactiv Fehling şi cu reactiv Tollens Modelarea
Reducerea glucozei şi fructozei Experimentul de laborator
Indicarea utilizărilor monozaharidelor Investigaţia
Efectuarea de cercetări experimentale de verificare a Problematizarea
existenţei amidonului şi a zaharidelor reducatoare în Metoda ciorchinelui
alimente
Produşi de 1.1 Stabilirea structurii şi a proprietăţilor fizice ale zaharozei Manual Observarea
condensare ai 1.2 Stabilirea structurii amidonului şi a proprietăţilor fizice Fişe de lucru sistematică
monozaharidelor 2.1 Scrierea ecuaţiei chimice a reactiei de hidroliza Conversaţia Evaluarea fişelor
2.2 enzimatica a amidonului Explicaţia
Stabilirea stucturii celulozei Modelarea

Page 12 of 13
ELEMENTE DE PLANIFICARE, CLAS XI, 2 ORE
Scrierea ecuaţiilor reacţiilor chimice de esterificare a
celulozei cu acid azotic, clorură de acetil şi cu anhidrida
acetică
Stabilirea importanţei zaharozei, amidonului şi a
celulozei
Acizi nucleici 1.3 Clasificarea bazelor azotate :adenina timina, citozina, Manual Observarea
3.2 uracilul, guanina AEL sistematică
4.1 Formarea unei nucleotide din adenozina si acid fosforic Fişe de lucru
4.2 Formarea legaturilor de hidrogen între bazele azotate Explicaţia
5.1 complementare ( adenina şi timina ,citozina şi guanina ) Conversatia
5.2 Formarea elicei duble a ADN-ului Metoda:ştiu-vreau să ştiu am
Alcatuirea de referate cu tema legată de identificarea învăţat
persoanelor în diferite situaţii (accidente ,justiţie) cu Portofoliu
ajutorul testului ADN
Actiunea poluantă a 5.1 Cunoaşterea tipurilor de poluare asupra mediului Conversaţia Evaluarea fişelor
compuşilor organici 5.2 înconjurator (aer,apa,sol) asupra organismului uman şi a Explicaţia Evaluarea
efectelor negative produse de substanţele organice : Fişe de lucru portofoliului
freon, detergenţi, pesticide, reziduri menajere, coloranţi , Dialogul Evaluare finală
aromatizanţi,conservanţi Reviste
Identificarea măsurilor de prevenire a poluării Internet
Intocmirea de referate cu privire la cazurile de poluare Portofoliu
mediatizate în presa şi la TV, în ultimii 3 ani Test
Rezolvarea itemilor testului

Page 13 of 13