Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Data:
Clasa: a V-a
Unitatea de învăţămînt: Liceul T.” Ion Creangă”
Profesor: Zdraguș Ana
Tema: Romanizarea geto-dacilor
Tipul lecţiei: de acumulare a cunoştinţelor
Competenţe specifice:
 Manifestarea atitudinii faţă de impactul evenimentelor istorice asupra societăţii
 Aprecierea critica şi obiectivă a situaţiilor, faptelor şi proceselor istorice
Obiectivele operaţionale::
O1 Să identifice spaţiul geografic al Dacie cucerite de romani, utilizînd hartă;
O2 Să deterimine condiţiile romanizării geto - dacilor;
O3 Să utilizeze în mod corect în diferite enunţuri termenii: veteran, colonist, romanizare
O4 Să enumere factorii romanizării geto –dacilor;
O5 Să determine importanţa istorică a procesului de romanizare a geto - dacilor.

Strategii didactice:
Metode şi procedee: explicaţia, expunerea, clustering, învăţarea prin descoperire, tabel, observarea dirijată, problematizarea,
discuţia dirijată, brainstorming .
Mijloace didactice: manualul şcolar ,,Istoria” clasa a V-a, postere, dicţionare explicative, tabla şi creta, harta
,,Dacia romană”, atlasul şcolar
Forme de lucru: activitate frontală, în grup, individual
Desfăşurarea lecţiei

tive Obiec

Timpul
Etapele Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategii didactice
lecţiei
Metode Forme Resurse
şi procedee de materiale
lucru
1 2 3 4 5 6 7 8
 Ordonează clasa Elevul de serviciu raportează 1
 Notează absenţele mi
n.
Voi propune elevilor să descifreze Elevii răspund la ghicitoare. 2 Joc Fronta Ghicito
o ghicitoare: mi didactic l are
« De vrei trecutul să-l cunoşti n
Şi faptele de glorie
Să ştii, e numai una calea
La ora de ...” (istorie)

O1  Propun elevilor să localizeze pe Elevii demonstrează pe hartă 5 Lucru la Fronta Harta


hartă teritoriul Daciei cucerită de teritoriul Dacie mi hartă l
E
romani. n
V  Le adresez elevilor cîteva Răspund la întrebări Discuţie
întrebări: completîndu-si colegii dirijată Fronta
O
- Ce reprezintă diversiunea Moesia? l
C - Menţionaţi care a fost evoluţia
conflictelor daco-romane?
A - Care este capitala Daciei?
R - Cine a fost ultimul rege al Daciei?
E
A Profesorul verifică tema de acasă Elevii relatează şi comentează 2 Discuţie
materialul pregătit mi dirijată
n

1 2 3 4 5 6 7 8
R  Se scrie pe tablă data şi titlul Elevii notează tema lecţiei în 25 Expuner Fronta
E lecţiei: Romanizarea geto- caiete min ea l
dacilor
A  Se precizează obiectivele lecţiei.
L
 Se prezintă noile cunoştinţe după Elevii lecturează tema din Manual
I următorul plan de idei, care se manual apoi îndeplinesc Problem Lucru
Z notează pe tablă şi se sarcina primită ati- în
completează ulterior zarea grup
A
R  Grupez elevii în trei grupe şi le
repartizez cîte o sarcină.
E Anexa
A O2 I. Condiţiile romanizării; 1
Clusteri
S II. Elemente romane; ng Anexa
2
E O4 III. Factorii romanizării Tabel
Anexa3
N
O3 Le repartizez elevilor fişe la alegere Elevii explică noţiunile şi le
S şi să explice noţiunile: încadrează într-o frază cu
 imperator, conţinut istoric. Individ Fişe
U  Augustus, Joc ual
 principat, didactic
L  imperiu,
 triumvirat
U

I
1 2 3 4 5 6 7 8
R O5  Care sunt principalele Elevii răspund la întrebările 5 Convers Fronta Manual
reorganizări ale Daciei? acordate de profesor min aţia l ul
E
 Ce semnificaţie au termenii
F romanizare şi sincretism
L religios?
 Care au fost principalii factori ai
E romanizării?
C  De ce a fost abandonată
provincial Dacia?
Ţ  Care dintre factorii
I romanizării vi se pare mai
important? Argumentaţi
A  Care este importanţa istorică
a procesului de romanizare
D Profesorul discută cu elevii despre Elevii răspund utilizînd 2 Discuţie Frontal
E ce s-a proiectat şi cum au participat informaţiile acumulate la lecţie min dirijată
B la realizarea obiectivelor
R  Despre ce am discutat astăzi la
I lecţie?
F  Ce aţi simţit cînd aţi studiat
A materialul repartizat?
R  Ce va impresionat mai mult ?
E
Evaluare Evaluarea se efectuează în baza Elevii evaluează cunoştinţele 2 Evaluare Individual
a finală obiectivelor trasate la începutul acumulate pe parcursul lecţiei min
lecţiei. Se notează cei mai activi
elevi şi comentează notele.
Extindere  Activităţi a,b,c pag176 Elevii notează în agende 1
min
ANEXA 1
Colonizarea
masivă şi
organizată a
provinciilor

Nivelul înalt al Conveţuirea


civilizaţiei geto -
Condiţiile dintre localnici şi
dacilor romanizării colonişti

Superioritatea
culturii şi
civilizaţiei
romane

ANEXA 3
Factorii romanizării

Armata – mare nr. de soldaţi – locuiau în caster – contribuie la


răspandirea limbii latine şi pentru că luptau alaturi de trupe auxiliare
formate din autohtoni

limba latină, care a fost factorul principal al romanizării, pentru că era


vorbită în administraţie, armată, şcoli, justiţie, în întregul imperiu

Administraţia – aparat bine dezvoltat care a impus limba latină

cultură materială, reprezentată de moneda romană (denar), obiecte de


uz gospodăresc, obiecte de ceramică, plugul roman, unelte pentru
minerit, podoabe

Coloniştii - colonizarea, care a avut un caracter masiv şi organizat (coloniştii au


fot aduşi din toate provinciile romane, erau oameni cu cetăţenie romană, vorbeau
limba latină, ştiau obiceiurile, tradiţiile romane
ANEXA 1
Elemente romane adoptate treptat
-

În plan
Rezistenţa unor religios în
religii autohtone sincretismul
religios

Fenomenul de Amalgam de idei,


interpretare divinităţi şi
romana credinţe diverse