Sunteți pe pagina 1din 14

S L U J B A

SFIN[ILOR
MUCENICI {I M[RTURISITORI
AI TEMNI[ELOR COMUNISTE
™

2008
²™²™²™²™²™²™²™²
LUNA MAI Altele, glas al 4-lea:
ÎN 14 DE ZILE Podobie: Ca pre un viteaz...:
Pomenirea Sfinţilor Mucenici şi Pre purtătorii de chinuri adus-ai
Mărturisitori ai Temniţelor Comuniste Doamne cu însuflarea Mângâieto-
™ riului, dintru adâncurile întunerecului
LA VECERNIA MARE către lumina cea a dumnezeieştii stră-
La Doamne strigat-am..., stihirile pe 6, luciri, vrednici şi tari în duh înaintea
glas 6:
Însuşi glasul:
urâtoriului protivnic arătându-i, prin

C ine a cuprinde, ale voastre negrăită suferinţă şi pre noi povă-


suferinţe poate, fără numai ţuind. Pentru aceasta de biruinţă
Cela ce Însuşi pre Sine spre încununaţi fiind, vecinică slavă Ţie
acestea S’au dat, sau cum vom aduc, de oameni Iubitoriule.
viersui neştiutorii, fără numai întru Întru lumina cea neapropiată
Duhul, Carele singur spre aceasta Domnul Slavei pre voi au chemat
mărturia o dă. Astfel Sfinţilor, ai sfinţilor, cei ce Biserica lui Hristos o
Temniţelor Mucenici rugaţi pre aţi întărit cu pietre vii în temelii zidite
Dumnezeu ca Harul Duhului în suflet şi prin sângele vostru păcatul
să ne strălucească, cu cele dumneze- neamului purtat-aţi, arătând vieţuire
ieşti înţelesuri să ne împodobească, şi mai presus de închipuire, jugul lui
vrednică laudă întru această sfântă Hristos luând, cu inima zdrobită
prăznuire să aducem. desăvârşită lepădare de sine
Trupurile zdrobindu-vă, iară sufle- dobândind. Astfel, mijlociţi către
tele chinuindu-vă, întru pierzare prea- Domnul sfinţilor, ca inimă smerită şi
viclenii voit-au pre voi a duce, grele cuget plin de toată nerăutatea să
munci întru a minţii robie necontenit dobândim.
născocind, şi asemenea celor turbaţi În străfundurile temniţei, iată suflet
lei spre înghiţire umblând, dară cu slobod s’a arătat, vrăjmăşuit în trup,
împletitura smereniei pre vrăjmaşul dară în duh însuflat, întru al morţii şi
aţi legat şi a acestuia putere întru totul al vieţii prag fiind, de Viaţă înghiţită
sfinţilor o aţi surpat. moartea s’a arătat. Pentru aceasta cei
Cu piroanele batjocurii şi a scui- ce moartea aţi ruşinat, mijlociţi
părilor, în cuiele bătăilor, în biciuirile Domnului pentru noi, cari legăturile
frigului fiind şi în golătate foamea morţii purtăm, ca întru cea a lui
îndurând, pre crucea lui Hristos cu Dumnezeu cunoaşterea tot neamul să
cinste şi cu slavă aţi suit, cea a săltăm.
temniţelor Golgothá într-al ei sân pre Slavă... Glas al 6-lea:
voi priimind, pre cei ce cu Domnul
împreună v-aţi răstignit. Pentru aceea Astăzi Biserica tainic prăznuieşte,
însuşi Hristos priimit-au în mâinile în haină nouă de porfiră şi vison, în
sale sufletele voastre, întru totul sângele celor de chinuri purtători, al
sfinţilor mucenici, slăviţi arătându-vă. sfinţilor temniţelor învestmântându-
2
LUNA MAI

se. Astăzi tainic cerurile se deschid, în friptă la foc în noaptea aceea, şi


sânurile sale pre cei asemenea azimele cu salată să le mănânce. Să
Domnului priimind; astăzi lumina nu-l mâncaţi crud nici fiert în apă, ci
Mucenicilor a strălucit, a celor fript la foc, capul cu picioarele şi cu
flămânzi şi goi, a celor cu răni adânci măruntaile. Să nu lăsaţi nimic
la Nunta Fiului de Împărat. Cela ce dintr’însul pe a doua zi, şi os din el să
biruitori asupra vrăjmaşului pre cei nu zdrobiţi; cele ce vor rămânea din el
dintru închisori ai arătat Hristoase până a doua zi cu foc să le ardeţi. Şi
Dumnezeule, şi cu cinste şi slavă pre aşa să’l mâncaţi pre el; mijloacele
ei ai încununat, şi nouă Bunule trimite voastre fiind încinse şi încălţămintele
acum pentru stăruinţele lor, mare mila voastre în picioarele voastre şi toegele
ta. voastre în mâinele voastre, şi să’l
mâncaţi de grabă că sânt paştile
Şi acum... Cine nu te va ferici pre tine…,
sau a Praznicului. Domnului. Şi voiu trece prin
Vohod: Lumină lină... pământul Eghipetului în noaptea
aceasta, şi voiu omorî pre tot cel
Prochimenul zilei şi Paremiile: întâiu născut în pământul Eghipetului,
Dela Ieşire cetire. dela om până la dobitoc, şi asupra
Cap. 12, stih 1-14.
tuturor dumnezeilor Eghiptenilor voiu
Şi au grăit Domnul către Moisi şi face izbândă eu Domnul. Şi va fi
Aaron în pământul Eghipetului, sângele semn vouă pre casele în care
zicând: Luna aceasta este vouă veţi fi voi, şi voiu vedea sângele şi
începătură lunilor, cea dintâiu este voiu acoperi pre voi, şi nu va fi întru
vouă întru lunile anului. Grăeşte către voi rană ca să pieriţi când îi voiu bate
toată adunarea fiilor lui Israil zicând: în pământul Eghipetului. Şi va fi vouă
în ziua a zecea a lunii aceştia să ia ziua aceasta pomenire, şi o veţi ţinea
fiecare câte un miel de fiecare casă pe sărbătoare Domnului întru toate
rudenia sa. Iar de vor fi mai puţini în neamurile voastre, lege veşnică o veţi
casă cât să nu fie de ajuns la un miel, prăznui pre dânsa.
să ia împreună cu sine pre vecinul său
cel de aproape după numărul sufle- Dela înţelepciunea lui Solomon cetire.
telor, fiecare să-şi numere luişi câţi îi Cap. 3, stih 1-9.
va fi de ajuns la miel. Şi să fie vouă Sufletele drepţilor sânt în mâna lui
mielul desăvârşit, parte bărbătească Dumnezeu, şi muncă de dânsele nu se
de un an să fie vouă, din miei şi din va atinge. Părutu-s’a întru ochii celor
iezi să luaţi. Şi să’l ţineţi până la ziua nepricepuţi a muri, şi s’a socotit pe-
a patrusprezecea a lunii acesteea, şi depsire ieşirea lor, şi mergerea dela
să’l junghie toată mulţimea adunării noi sfărâmare, iară ei sânt în pace. Că
fiilor lui Israil către seară. Şi să ia din înaintea feţei oamenilor de vor lua şi
sânge şi să ungă amândoi stâlpii uşii muncă, nădejdea lor este plină de
şi pragurile în casele unde-l vor nemurire, şi puţin fiind pedepsiţi, cu
mânca pre el. Şi să mănânce carnea mari faceri de bine se vor dărui; că
3
ZIUA PATRU SPRE ZECE

Dumnezeu au ispitit pre dânşii, şi i’au a întunerecului necunoştinţă, iară prin


aflat luişi vrednici. Ca aurul în ulcea sfinţi, cei ai Temniţelor Mucenici
i’au lămurit, şi ca o jertfă de ardere de sădit-ai mijlocire, întru a noastră
tot i’au priimit. Şi în vremea cercetării mântuire, Cela ce prin dumnezeieştile
sale vor străluci, şi ca scânteile prin Patimi calea Crucii, a dragostei fiind
paie vor fugi. Judeca-vor limbi, şi vor o ai arătat, de oameni Iubitoriule.
stăpâni noroade, şi va împărăţi întru
Glas 2
dânşii Domnul în veci. Cei ce nădăj- Plinitu-s’au vouă graiurile Domnu-
duiesc spre dânsul vor înţelege ade- lui, cele despre plângere şi tânguire,
vărul, şi credincioşii în dragoste vor când lumea întunerecului se va
petrece cu dânsul. Că har şi milă este bucura, iară voi vă veţi întrista,
întru cuvioşii lui, şi cercetare întru vecinică bucurie întristării voastre
aleşii lui. făgăduind, pre carea nimenea se va
Din Cartea Apocalipsei cetire. afla de la voi luând. Pentru aceasta şi
Cap. 7, stih 13-17. nouă celor întru plângere zdrobiţi,
Şi a răspuns unul din cei bătrâni vecinică mângâiere de la Domnul cu
zicând mie: Aceştia cari sânt rugăciunile voastre ne dobândiţi.
îmbrăcaţi cu veşmintele cele albe,
Glas 3
cine sânt şi de unde au venit? Şi am
zis lui: Doamne, tu ştii. Şi au zis mie: Făurit-aţi cununa cea nepieritoare
Aceştia sânt cei ce vin din necazul cel cu rugăciune şi lacrămi împletindu-o,
mare şi au spălat veşmintele lor şi au pre carea însuşi Domnul o au luat,
albit veşmintele lor în sângele iară sfintele sale mâini preste al vostru
Mielului. Pentru aceasta sânt înaintea creştet o au aşezat, întru neţărmurită
scaunului lui Dumnezeu şi slujesc dragostea sa pre voi învăluind, cu
ziua şi noaptea în biserica lui, şi cel ce înţelesurile cele dumnezeieşti inimile
şade pre scaun se va sălăşlui preste ei. şi minţile voastre îndulcind.
Nu vor mai flămânzi, nici vor mai Glas 4
însetoşa, nici va cădea preste ei soa- Pântecele temniţei ceii strâmte
rele, nici tot zăduful, că Mielul cel din zămislit-a în mari chinuri, căci aci
mijlocul scaunului va păşuna pre ei şi- ziditu-s’au ale Ierusalimului ziduri,
i va duce la izvoare de ape vii, şi va cele întru duhul zdrobit şi inima
şterge Dumnezeu toată lacrăma dela zdrobită şi smerită, carea jertfa
ochii lor. Domnului este, arătându-se priimită,
‹™™‹‹™™‹™™™‹™™‹‹™™‹ iară voi cei sfinţiţi vădit rodul cel bun
LA LITIE fiind, carele întru Hristos s’a arătat
Stihirile samoglasnice rodind, pre cei dintru temniţa cea
Glas 1 largă a vicleanului nou veac, întru
Venit-ai Doamne în lume, Lumina rugăciunile voastre mântuiţi.
cea sfântă, Carele pre cei ce te
binecuvântă cu credinţă, întorci dintru
4
LUNA MAI

Slavă... Glas al 5-lea: Stih: Lăuda-se-vor cuvioşii întru slavă şi


Pre Cela ce prin străfundurile întru aşternuturile lor se vor bucura
iadului, făurit-au cale de mântuire, în Sfinţilor Mucenici ai Temniţei, cei
chip tainic dăruind omului, nou cuget ce întru duhul jertfirii, vieţuind în
şi nouă simţire, cei ce prin Hristos chip curat, râvna pocăinţei de la
adâncurile cele întunecate cu Hristos aţi luat, şi’n slavă v’aţi arătat
desăvârşită cercare aţi zdrobit, de la prin ura de sine din viaţa fraţilor, viaţa
Însuşi Atoateziditoriul luând duh voastră făcând, dragoste luat-aţi în
smerit, ai teminţelor sfinţi rugaţi-L, ca suflet, împlinind porunca iubirii carea
pre cei cuprinşi de cea a necunoaşterii este firea Omului.
de Dumnezeu moarte, slobozi să ne
arate, şi în şuvoiul vieţii dumneze- Slavă... Glas al 8-lea:
ieşti, luminate sufletele să ne poarte. Fericit pământul carele pre voi
sfinţilor a priimit, fericită temniţa
Şi acum... Fericimu-te pre tine..., sau al
carea v’a adăpostit şi raiul a desco-
Praznicului.
perit, crucea lui Hristos propoveduind
‹™™‹‹™™‹™™™‹™™‹‹™™‹ vouă, al vieţii vecinice începutul, căci
închişi fiind slobozi v’aţi arătat, şi
LA STIHOAVNĂ
Stihirile glas 2, însăşi Podobia:
toate ale păcatului de la voi
Podobie: Când de pre lemn mort... Mucenicilor s’au lepădat. Pentru
Cugetul zămislit în temniţă, către aceasta sfinţilor rugaţi pre Dumnezeu,
Ziditoriul-a-toate s-a întors, zdrobit sufletelor noastre slobozenie dintru
fiind, din adânc şuvoaie de graiuri păcat să dăruiască şi împreună cu voi
revărsând: Părinte, şi Fiule, şi Duhule a fi să ne învrednicească.
Sfinte, strigă către tine cei dintru Şi acum… acelaşi glas
morminte, Harul tău cel vecinic Nepătrunsă dumnezeiasca taină,
revarsă, Cela ce eşti dragoste vino, şi întru tine zămislindu-se, de îngeri
din moarte izbăveşte-ne. cetele întru bucurie şi dulce spaimă
Stih: Cinstită este înaintea Domnului stătut-au, iară noi întru cele zidite
moartea cuvioşilor Săi aflându-ne, şi de cele nefăcute
împărtăşindu-ne, ţie de Dumnezeu
Sângele osândit al temniţei aleasă Mireasă graiuri de laudă cu ó
clocotind în mare durere, preste gură şi întru ó inimă aducem: Bucură-
Crucea Domnului în şuvoaie repezi te Maica Luminii ceii pururea fiitoare,
s’a revărsat astăzi; cu Domnul în carea pre cei pierduţi găseşti şi pre cei
foamete, cu Domnul în trudă, cu zdrobiţi zideşti, a tuturor celor întru
Hristos în mari chinuri, cu Hristos în războaie ridicarea.
iad, Sfinţilor, în temniţa cruntă jertfa
lui Hristos biruit-a, întru slavă Acum slobozeşte… Sfinte Dumnezeule, şi
arătându-vă. celelalte. Şi Otpust.
5
ZIUA PATRU SPRE ZECE

Tropariul glas 4: În adâncul Temniţei cugetul lui


Podobie: Spăimântatu-s-a Iosif... Hristos purtând biruit-aţi iadul, iară
Pre răbdătorii de chinuri, cei dintru cei ce dintru adâncurile nefiinţei întru
veacurile de pre urmă, pre cei cu a fi, asemenea voind a ne învrednici,
Hristos pătimitori împreună, a păca- cu ó gură şi ó inimă îndrăznim a grăi:
telor întregului norod purtători, pre Doamne auzi rugăciunea mea,
Marii Mucenici, ai Temniţelor privi- dăruieşte-mi cugetul Tău şi simţirea
ghetori, ce întru cântul lacrămilor Ta.
calea şi’au săvârşit, cu inimă zdrobită
şi duh umilit, în glas de laude şi Slavă…, tot aceasta. Şi acum…
A Născătoarei:
cântări să proslăvim.
Biruinţă celor din temniţe te-ai
descoperit Fecioară nenuntită, căci cu
‹™™‹‹™™‹‹™™‹‹™™‹
harul dumnezeiesc nădejde însuflat-ai
LA UTRENIE şi slobozire de păcat Mucenicilor tăi;
La Dumnezeu este Domnul..., Tropariul în duh dat-ai strălucirea cea a luminii
Sfinţilor, de 2 ori. Slavă... Şi acum... A lui Hristos, carea învie din iadul cel
Născătoarei de Dumnezeu. Dupre Cathisma de jos şi pre carea cerem prin Sfinţii
1-a,
cei din închisori.
SEDEALNA, glas 1:
Dupre Polieleu, Sedealna, glas al 4-lea:
Podobie: Mormântul Tău, Mântuitoriule…
Podobie: Chipul cel scris de mână…
Vă cheamă Domnul slavei din
Făcutu-s’a adâncul temniţelor mor-
adânc la Lumină, vă cheamă
mânt de viaţă izvorâtor, căci lăcaşul
mucenicii’n vecinicia deplină: Veniţi
pierzaniei întru care moartea s’a vădit
creştini luaţi Lumină cu senin suflet şi
domnind, prin a Duhului lucrare s-a
curat, veniţi flămânzi şi gustaţi
arătat sălaş al mântuirii fiind, şi dintru
cu’ncredinţare din Cină, este nuntă a
năpăstuiţi ne’nsemnaţi, prin pocăinţă
Fiului de Împărat, a celui ce nouă s’au
fiind înviaţi, luat-aţi vrednic nume de
dat.
proslăviţi Mucenici.
Slavă…, tot aceasta. Şi acum…
Slavă… tot aceasta. Şi acum…
A Născătoarei:
A Născătoarei:
Stăpână, întru voievozi cea
Ceea ce Lumina negrăit ai născut,
nebiruită, rugămu-te smerit să nu
carea nimănui tâlcul ai tâlcuit, căci în
pierim în ispită, ci pentru rugăciunile,
mitrasul tău Însuşi Cel Ne’ncăput
a celor din Temninţe Mucenici,
cuprinsu-s’a pre Sine tot, şi pre tine
grabnic, fi ajutor către a noastră
cea a bunătăţilor celor vecinice
chemare, şi’n cumplit necaz ne
nădăjduire te-a dat, aleasă Mireasă a
dăruieşte răbdare, asemeni celor din
Domnului, dezlegătoarea blestemului,
închisoare.
pre cei căzuţi în moarte înviază cu
Dupre a 2-a Cathismă, SEDEALNA, harul tău.
glas al 5-lea:
Podobie: Pre Cuvântul …
6
LUNA MAI

Antifonul 1 al glasului al 4-lea. mă voiu arăta luminat prăznuind şi


Prochimen glas al 4-lea: minunile ei voiu cânta bucurându-mă.
Trecut-am prin foc şi prin apă, şi pre noi la
odihnă ai scos. Stih: Sfinţilor Mucenici rugaţi-vă pentru noi.
Stih: Cu focul cercat-ai pre noi, precum
lămurit argintul se cearcă. Pre voi Mucenicilor ce întru
chinuri v-aţi săvârşit, rugămu-vă’n
Toată suflarea...
lacrămi cu sufletul umilit: Învredni-
Şi Evanghelia (Ioan cap. 16, vers 1-33)
Psalmul 50. ciţi-ne vestmântului luminii, aseme-
nea Domnului nostru făcându-ne.
Slavă... Glas al 2-lea:
Pentru rugăciunile Mucenicilor tăi, În temniţa strâmtă, multă suferinţă
Milostive curăţeşte mulţimea greşa- şi chin purtând, voi temniţa mare a
lelor noastre. păcatului aţi zdrobit, umiliţi fiind,
belşug de har priimit-aţi, cu totul
Şi acum...
smerindu-vă, viaţă de veci luând.
Pentru rugăciunile Născătoarei de
Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mul- Slavă...
ţimea greşalelor noastre. Cu voi cei robiţi întemniţat Hristos
arătatu-s-au, mutând din Palat la’nchi-
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, dupre
soare-al Său praznic sfânt; astfel
mare mila Ta...
strălucind lumina nefăcută, în vecini-
Stihira, glas al 6-lea: că slavă de fii arătându-vă.
Clătitu-s’a adâncul, întru a lui
Şi acum... A Născătoarei:
Adam strigarea, a lacrămilor celor
întru pocăinţă, viaţă năzuind dintru a În temniţe fost-ai Maică mângâiere
morţii necunoştinţă: Ridică Doamne creştinilor şi nouă să fi mângâiere cu
lanţurile morţii, şi cea a vieţii tânguire harul tău, grabnic biruind vrăşmaşii
îmi dăruieşte, iară din cumplită cei protivnici, iar poftele cele deşarte
înşelare îndegrab zidirea ta slobo- alungă-le.
zeşte, şi înspre a dragostei jertfire pre Cântarea a 3-a
robul tău călăuzeşte. Irmos:
Pre ai tăi cântăreţi de Dumnezeu
CANOANELE Născătoare ca un izvor viu şi
îndestulat, pre cei ce-au adunat ceată
Canonul Praznicului, sau al Născătoarei de
Dumnezeu, pe 6, şi al Sfinţilor Mucenici pe duhovnicească întăreşte-i, şi pentru
8, glas 4, dumnezeiasca slava ta cununilor
slavei învrednicindu-i.
Cântarea 1, glas al 4-lea
Irmos: Pre poarta cea strâmtă năvălind, cu
Deschide-voiu gura mea şi de diavolul la trântă v’aţi luat şi ani de-a
Duhul se va umplea, şi cuvânt bun, rândul, sfinţilor, în grele chinuri aţi
răspunde-voiu Împărătesei Maici şi luptat, adevăraţi eroi întru Hristos Cel
Viu arătându-vă.
7
ZIUA PATRU SPRE ZECE

Din cele nedrepte lovituri, s’au Cântarea a 4-a.


făcut prin Domnul, fagure şi vin, şi Irmos:
din înfrângeri, scări şi trepte, din Cel ce şade întru slavă pre Scaunul
căderi urcuş deplin, din fiecare strop Dumnezeirii, prin nestricată palmă au
de sânge floare cu bun miros de crin. venit Iisus pre al crucii lemn, Cel ce
au dat mântuire grabnic celor ce
Slavă... strigă: Slavă puterii tale Hristoase.
Sub cruce, în chinuri, lângă sfinţii
cu trupu’ncovoiat de neputinţi s’au Întru cele de pre urmă vremuri
arătat Hristos Cel Viu, în temniţă cu dragostea se va răci, iară voi porunca
voi fiind, de biruinţa duhului cu totul dragostei de fraţi o aţi împlinit, pentru
învrednicindu-vă. vrăjmaşi, ca Hristos pre cruce v’aţi
rugat: „Doamne iartă lor acest păcat,
Şi acum... A Născătoarei:
că nu ştiu ce fac”.
Curată, în duh te-ai arătat
mângâierea celor dintru închisori, pre Închinându-ne durerii celeia de
fiii cei răniţi priimind şi inimile neînchipuit, înaintea voastră plângem,
mângâind, asemenea şi nouă celor având cuget biruit; sfinţilor cei ce pre
întristaţi mângâiere fi. Domnul slavei aţi aflat, străluciţi
Lumina preste noi cei plini de păcat.
SEDEALNA, glas al 4-lea:
Podobie: „Spăimântatu-s-a Iosif...” Slavă...
Pre cei zdrobiţi în cuget şi simţiri Sângerând de răni ascunse, de
să proslăvim în sfinte viersuiri ca zdrobiri adânci de necuprins,
slobozi să ne-arate dintr-ale temniţei slăbiciunea firii marginea răbdării o a
robiri. Căci duhul umilit prin Domnul atins, dar pre Hristos cu nădejde’n
făurit, de sine s’a golit şi’n fraţi s’a inimă purtând, aţi zdrobit de tot, de la
împlinit, în iad s’a arătat desăvârşit; vrăjmaşul vicleanul gând.
iar lanţul temniţei grea stricat arătatu-
Şi acum... A Născătoarei:
s’a.
Întru tot Nebiruită, cea prin carea
Slavă…, tot aceasta. Şi acum… toţi ne izbăvim, dăruieşte Sfântă, ce-
A Născătoarei: lor ce-ţi cântăm şi te proslăvim, duhul
Pre a Luminii Maică să cinstim, în jertfirii şi al smereniei lui Hristos căci
duh să împreună-glăsuim: Mireasă Stăpâna noastră tuturor eşti grabnic
preaiubită prin harul tău ne izbăvim, folos.
şi’n lacrămi te rugăm revarsă harul
tău, asemenea celor ce’n lanţuri te Cântarea a 5-a
Irmos:
chemau, şi’n lacrămi de păcat se
slobozeau; Tu, Maica Domnului meu De-a ta dumnezeiască slavă toate
viază pre robul tău. spăimântatu-s’au, că Fecioară neispi-
tită de nuntă avut-ai în mitras, pre
Dumnezeu cel preste toate, şi născut-
ai pre Fiul cel fără de ani, Cel ce
8
LUNA MAI

dăruieşte pacea tuturor celor ce te arătat că ferecaţi fiind, lumii slobozi


cântă pre tine. s’au aflat.
Mai mult decât cei dintru’nce- Zdrobit-aţi moartea păcatului prin
puturi, Sfinţi şi Mucenici, grele patimile cele de moarte zdrobitoare
chinuri răbdat-aţi pentru Domnul, în sfinţiţilor, pre carea noi o am cunos-
suferinţe de negrăit umblat-aţi, cut, adecă cea a Domnului necunoaş-
sufletele şi trupurile dând spre jertfire terea.
lui Hristos, cel ce Însuşi jerfitu-S’a.
Slavă...
Cu moartea pre moarte ca Hristos Grăit-au Domnul de cele ce vor fi
pre cruce aţi călcat şi viaţă prin întru sfârşit, iară vouă negreşit
temniţă aflat-aţi; şi nouă celor ce într- arătatu-s’au: „În lume mari necazuri
un cuget strigăm, şi cu lacrămi din veţi avea, ci îndrăzniţi că Eu biruit-am
suflet vă rugăm: Harul sfânt al lumea”.
Duhului, pentru noi cereţi Domnului. Şi acum... A Născătoarei:
Slavă... Preasfântă de-Dumnezeu-Născă-
Pre voi desăvârşit cercat-au toare întru dragostea Celui ce’ntru
chinurile iadului, întru negrele toate jertfitu-S’a, Sfinţilor celor din
teminţe cumplite, dară şi sângele curs Temniţe descoperit-ai că eşti a noastră
sfinţit-au Domnul nouă cugetul său dragoste.
descoperind prin cea negrăită taină a CONDACUL, glas al 4-lea:
suferinţei. Podobie: Cela ce te-ai nălţat...
Şi acum... A Născătoarei: Ceia ce întru Temniţe suit-aţi pre
Din pântecele cel sfinţit Fecioară cruce şi chinuri pentru al nostru neam
nouă au răsărit Soare prealuminos ce ales-aţi a duce, priimit-aţi drept nume
blând venit-a, Soarele Neînserat ce ai Temniţelor Mucenici, căci pre cei
nouă s’au dat, pre cei dreptslăvitori au dintru vechimi proslăviţi, întru
luminat, Cel ce’n firea Domnului s’a pătimiri ajuns-aţi, şi trecând prin
făcut Fiul Omului. negrăite cercări, al lui Hristos Har
priimit-aţi, iar celor ce săvârşim
Cântarea a 6-a sfântă prăznuire, Domnului cereţi
Irmos:
mântuire.
Cugetătorii de Dumnezeu carii
săvârşiţi dumnezeiescul şi prea- ICOS
cinstitul praznicul acesta al maicii lui În locul dosădirei umbra morţii pre
Dumnezeu, veniţi să plesnim cu voi a acoperit şi precum oile cele de
mâinile, pre Dumnezeu slăvind, Cel junghiere v’aţi socotit, pildă întru
ce dintr-însa s’au născut. neamuri şi clătire de cap întru
noroade, căci în toate zilele înfrun-
Pre Sfinţii cei dintru Temniţe noi tarea naintea feţii s’a ivit, de către
astăzi prăznuim în cântări duhov- glasul celui ce ocărăşte şi cleveteşte,
niceşti şi în laude, căci întru Duhul au
9
ZIUA PATRU SPRE ZECE

de către faţa vrăjmaşului şi a celui ce Cântarea a 7-a


prigoneşte, dară aci Domnul de cea Irmos:
dinlăuntru ascunsă moartea v’au N-au slujit zidirii de Dumnezeu
curăţit. cugetătorii fără numai Ziditoriului, ci
îngrozirea focului bărbăteşte călcân-
Sinaxarul zilei şi apoi acesta: du-o se bucurau viersuind: Preacânta-
te al părinţilor Doamne şi Dumneze-
Întru această zi, pomenire a Marilor Sfinţi ule bine eşti cuvântat.
Mucenici, a celor ce s’au nevoit şi s’au
săvârşit pentru Hristos întru temniţele Nicicum slăbindu-vă vrăjmaşul cel
comuniste ale veacurilor de pre urmă. viclean cu-ameninţare şi moarte, fără
Săvârşitu-s’au aceştia în cele mai milă v’au zdrobit, viaţa’n ţărâna cea a
cumplite chinuri, pre carile satana le-a morţii au pogorât, dar Hristos
născocit şi le-a lucrat prin slăbănogeala Dumnezeu viaţă nestrămutată’n veci
sufletului omenesc de-a lungul veacurilor. dat-a, Cel ce Însuşi e Viaţa.
Cercaţi precum lămurit argintul se cearcă,
întru cumplitul foc al iadului suferit-au În temniţe cuprinşi aţi fost în rugul
temniţă grea, foame, frig, prigoane de tot Duhului, şi întru dragoste biruit-aţi
felul, zdrobire sufletească şi sângeroase
pre vrăjmaşi, prin neîncetate rugă-
bătăi preste puterea cea firească şi
omenească, umilinţă, îngrozire, însingurare, ciuni, ca vrednici ostaşi, iară din
boli şi nenumărate alte năpăstuiri. Între închisori prin sfântă vieţuire, negrăit
aceştia strălucit-a cel cu bun nume numit zidit-aţi mânăstire.
Sfânt al Închisorilor Valeriu Gafencu, dară
şi alţii precum Constantin Oprişan, Slavă...
Gheorghe Jimboiu, Mircea Vulcănescu şi Sfinţit-aţi cu dumnezeieştile de
mulţi, mulţi alţii cari s’au săvârşit de oameni sânge revărsări acest pământ ca
neştiuţi, dară de Dumnezeu aflaţi. Iară Hristos oarecând, prin rănile cele
Sfintele lor Moaşte aruncate de către sfinte’ntregii lumi arătând taina lui
prigonitori s’au făcut, fără nume, fără de
Dumnezeu, căci crucea este dragostea
cruce şi fără de mormânt fiind, întru
apropierea locurilor de suferinţă, adecă cel ce desăvârşit zdrobit-a moartea.
al închisorilor de la Piteşti, Aiud, Gherla, Şi acum... A Născătoarei:
Canal, Târgu Ocna, Jilava, Rîmnicu-Sărat şi
Cutremură-se spăimântându-se ce-
multe altele în carile aceşti slăviţi, cea de-
Dumnezeu-revelată credinţă o au descoperit reştile de îngeri cete, prunc cu trup
şi nenumăratele cercări ale vrăjmaşului născut văzând pre Cela ce este întru
desăvârşit le-au biruit. Iară astăzi, sângele Tatăl şi Duhul Sfânt, dintru tine
acestora strigă cu mare glas chemând la ieşind, ceea ce prin smerenie, lumii
pocăinţă întreg norodul românesc, cel dintru arătat-ai mântuire.
temniţa mare a vicleanului nou veac, cea a
urâciunii pustiirii, despre carea Însuşi Cântarea a 8-a
Mântuitoriul a cuvântat, cărora slava şi Irmos:
stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Pre cuvioşii Tineri în cuptoriu
Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne naşterea de Dumnezeu Născătoarei i’a
Iisuse Hristoase, miluieşte şi mântuieşte pre
mântuit, atunci adecă închipuindu-se
noi. Amin.
iar acum lucrându-se, pre Domnul
10
LUNA MAI

lucrurile lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi cinstind sfântul praznic cel al Maicii


întru toţi vecii. lui Dumnezeu şi să strige: Bucură-te
preafericită de-Dumnezeu-Născătoare
Prigoanele, foamea, frigul, temniţa, curată, pururea Fecioară.
boala, răbdarea’n chinuiri, sfârşit vie-
ţii de durere plin au sfinţit pre voi „Vino, de păcat dezleagă pre robii
deplin, iară pre vrăjmaşi alungând cu tăi, Bunule, cu Harul tău, Sfinte
puterea crucii, întru vâlvătăile muncii, Doamne vină’n zori!”, astfel zdrobiţi
duhul v’aţi unit cu Hristos întru toţi te chemau cei din închisori, cum ţi’ai
vecii. chemat prietenul, din groapă, Doamne
cheamă-mă dintru iadul morţii ceii
Pământul cel nou se veseleşte şi vecinice, şi din moartea păcatelor
cerul se bucură, căci lumea prin ale scoate-mă.
voastre vieţuiri, dobândeşte noi mar-
tiri, iară împreună cu ei suflu nou Fost-aţi daţi spre judecată nedreap-
învie, duhul vostru plin de iubire, cel tă lui Pilat, cel al acestui veac, ca Cel
desăvârşit întru totul prin jertfire. ce oarecând s’au dat, de bunăvoia Sa
spre a fi judecat, iar mai apoi asemeni
Binecuvântăm pre Tatăl şi pre Fiul şi pre
Sfântul Duh Domnul... Mielului pre cruce aţi urcat, şi pecetea
Domnului Iisus Hristos preste vieţile
În mijlocul celor ce aveau cuget şi voastre s’a însemnat.
faptă vicleană fost-aţi fără nume şi
fără de mormânt, doară cu Hristos în Valurile cele covârşitoare de
gând, Cela ce’ntru cugetul cel mai chinuiri privind, cântăm, cu smerenie
’nainte vecinic, vouă pregătit-a’n chip ne’nchinăm, rănile cele’ntru cinste le
tainic, întru a sa slavă, lăcaş de cinste sărutăm; şi într-un glas rugându-vă cu
vrednic. umilinţă, Sfinţilor, cerem cugetul şi
simţirea Domnului, întru cea din nou
Şi acum... A Născătoarei: Naşterea Omului.
Umplut-ai cu harul pocăinţei pre
robii aflaţi în neputinţă şi dintru Slavă...
adâncimi strigând: „Maica noastră, În chinuri aţi văzut pre Cel
ajută-ne!”. Deci Stăpână celor ce stăm împreună cu voi pătimitor fiind,
întru neputinţă dă-ne Preacurată vecinice comori zidind, slavei vieţii
credinţă, inimile noastre priimească părtaşi pre voi arătând. Pentru aceasta
pocăinţă. Sfinţilor, biruitori ne arătaţi prin
smerenia Domnului Iisus Hristos, cea
Apoi irmosul: „Pre cuvioşii Tineri în de netâlcuit Cântul preafrumos.
cuptoriu”
Şi acum... A Născătoarei:
Cântarea a 9-a
Maică de Dumnezeu Născătoare
Irmos:
Tot neamul pământesc sălteze cu păzeşte-ne cu harul tău şi ne du la
duhul fiind luminat şi să prăznuiască Dumnezeu, la Cela ce s’au făcut în
firea minţilor celor nematerialnice veci Fiul tău, şi din netrebnici robi
11
ZIUA PATRU SPRE ZECE

prin mijlocirea ta, să ne arăţi fii ai săvârşind, calea crucii arătând şi


Celui Preaînnalt şi Domnului, întru moartea biruind.
dragostea Fiului Omului.
Vremea a face a Domnului este,
Luminânda aleşii răscumpărând, căci zidirea
Glas 3 întorsu-s’a către ale sale căutând,
Cinstitelor moaşte cu evlavie ne priimind în sine moarte. Dară pre
închinăm, viaţa prin cruce cu sfinte sfinţii cei dintru închisori nouă făcut-
graiuri o lăudăm, căci în temniţi au Domnul răscumpărători şi pildă
Mărturisitori aţi fost, luând crucea lui răbdarea lor în cercarea cea a temniţei
Hristos. cei mari a noului veac viclean, şi
La Laude Sfinţi Mărturisitori.

Stihirile pe 4 şi cântăm stihirile podobnice. Slavă... glas al 5-lea:


Glas 8, Podobie: O, preaslăvită minune... Întru cea mare cercare pre cruce
O, prea slăvită minune, cugetul lui ridicaţi fiind şi nicidecum a pogorâ
Dumnezeu despre cele din urmă voind, în temniţe sfinţiţilor lucrat-aţi
vremi de neajuns arătatu-s’a pentru răbdare, pavăză nădejdea luând, cu
toată suflarea, căci ca Iona ce’n chit carea hrănindu-vă sufletul, mintea şi
s’a închipuit, iar mai apoi Hristos ce’n trupul, mădulare vii v’aţi arătat,
iad s’a pogorât, asemenea sfinţilor, ce ucigăşia izbutind a stinge, nălbind
în grele temniţe v’aţi săvârşit, moartea vestmântul întru a Mielului Sânge.
o aţi biruit şi’ntru-al învierii chip aţi Pentru aceasta cari biruinţa aţi purtat,
strălucit. pre cei dintru pustiul celui din urmă
veac, cu rugăciunile voastre izbăviţi,
O, prea slăvită minune, desăvârşiţi de carile astăzi năpăstuiesc, duhul
Mucenici priimeşte Biserica sânurile căutând a frânge, şi răbdare întru
sale descuind, prăznuind cu tainic sfârşit ne dobândiţi.
praznic, suflarea cea cerească se
bucură şi’n chip smerit întreg Şi acum... Fecioară nenuntită
pământul laudă slăvindu-i pre cei din
Slavoslovia mare, troparele, ecteniile şi
temniţe, carii astăzi cântă într-un glas Otpust.
strigând: Moartea s’a omorât şi noi
am înviat! ‹a‹a‹a‹a‹
O, prea slăvită minune, prealăudaţi LA LITURGHIE
Mucenici, ce în pântecul temniţei Tipica. La Fericiri, Cântarea 1 şi a 3-a din
iadul aţi zdrobit desăvârşit întru Canon. Apostolul (Rom 3: 10-22) şi
ne’ncetate lacrămi; căci pre norodul Evanghelia, vezi la Marcu (13: 9-13)
nostru cel românesc răscumpărat-aţi
întru cugetul ceresc, prin sânge vărsat CHINONICUL
în temniţe cea a dragostei chemarea Întru pomenire vecinică va fi dreptul, de
auzul viclean nu se va teme.
12
LUNA MAI

Mărimurile Harul Duhului Sfânt cu îmbel-


Mărimu-vă pre voi ai Temniţelor şugare dăruieşte mie, Doamne,
Mucenici, cei cu duhul zdrobit săvâr- cutezătorului Tău cântăreţ, căci râvna
şiţi şi naintea cinstitelor voastre şi puterile adesea mi se împuţinează;
chinuri ne închinăm, pre carile pentru pentru aceea, iartă mie, câte am greşit
Hristos răbdat-aţi. Ţie.
Veniţi de mucenici iubitorilor, pre
cei dintru temniţe să proslăvim întru
umilincească glăsuire zicând: pre cei
‹a‹a‹a‹a‹a‹a‹a‹a
jertfiţi pentru-a noastre păcate.
13