Sunteți pe pagina 1din 6

TEMA 3

1.Elaborați o probă de evaluare predictivă pentru o unitate de învățare la alegere din clasa a IV a.
Numele elevului: ………… Data………….
Evaluare iniţială
Matematică
1. Care dintre următoarele numere naturale este cel mai mic? Încercuieşte numărul respectiv.
a) 975; 955; 965;
b) 2408; 2508; 3408;
c) 356 427; 356 327;
2. Asociază fiecare element din coloana A cu elementul corespunzător din coloana B:
A B
1.Rezultatul înmulţirii
2.Numerele care se înmulţesc împărţire
3.Operaţia prin care se află cu cât un număr sumă
este mai mare decât altul produs
4.Rezultatul adunării scădere
5.Operaţia prin care se află de câte ori factori
un număr este mai mare decât altul
3. Efectuează:
a) 225 – 5 : 5 x 4 x 25 =
b) 321 - (200 – 1 x 86 ) + ( 10 x 28 : 7) =
c) 124 + 32 : 8 x 115 – 81 : 9 : 3 x 100 =
4. Află numărul necunoscut:
a) d + 143 = 507 b) c x 3=918

c) f : 3=25

5. Într-un parc s-au sădit 142 de panseluţe, de trei ori mai multe lalele, trandafiri cu 119 mai puţini
decât lalele, restul până la 1000 au fost tufe de liliac.
Câte tufe de liliac s-au plantat?
Rezolvare:………………………………………………………………………………………………

1
OBIECTIVE:

O1. să aplice corect algoritmul de comparare a numerelor naturale;


O2.să opereze cu termeni specifici limbajului matematic;
O3.să calculeze ţinând cont de ordinea efectuării operaţiilor;
O4.să afle numerele neconoscute;
O5.să rezolve probleme cu mai mult de două operaţii.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

FOARTE BINE BINE SUFICIENT


*găseşte trei numere *găseşte două numere *găseşte un număr
conform cerinţei conform cerinţei conform cerinţei
*asociază corect *asociază corect patru *asociază corect trei
elementele din coloana elemente din coloana A elemente din coloana A
A cu cele din coloana B cu cele din coloana B cu cele din coloana B
*efectuează corect cele *efectuează corect două *efectuează corect un
trei exerciţii exerciţii exerciţiu
*află toate numerele *află două numere *află un număr
necunoscute necunoscute necunoscut
*rezolvă corect *rezolvă corect trei *rezolvă corect două
problema operaţii operaţii

Total : 20 elevi

Se acordă 1 punct din oficiu. Fb: 8,50 – 10 puncte


Punctaj obţinut:……………………. B: 6,50 – 8,49 puncte
S: 4,50 – 6,49 puncte

2
2. Elaborați o probă de evaluare formativă pentru o lectie ,la alegere, din unitatea aleasă anterior.
Numele elevului……………
Calificativ……………… Data………………

Înmulţirea când unul din factori este o sumă (diferenţă)


Evaluare formativă

Rezolvă în două moduri: (3p.)


1. a) 7 x (10 – 6) = 7 x (10 – 6) =

b) (13+3) x 2= 13+3) x 2=

2. În sala de lectură a unei biblioteci sunt 3 rânduri a câte 2 mese mari şi 3 rânduri a câte 4 mese
mici. Câte mese sunt în acea sală? (2.5p.)
Plan şi rezolvare:

3. Compune o problemă care să se rezolve după exerciţiul: (6+7) x 4 = ( 3.5p)


……………………………………………………………………………………………

OBIECTIVE:
O1. să calculeze ţinând cont de ordinea efectuării operaţiilor;
O2.să afle numerele neconoscute;
O3.să rezolve problema cu mai mult de două operaţii.

3
O4.să opereze cu termeni specifici limbajului matematic;
O5.să compună problema după exercițiul dat

4.DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

FOARTE BINE BINE SUFICIENT


efectuează corect toate efectuează corect 3 exerciții efectuează corect 1-2
exercițiile ţinând cont de ţinând cont de ordinea exerciții ţinând cont de
ordinea efectuării efectuării operaţiilor; ordinea efectuării
operaţiilor; operaţiilor;
află toate numerele află doar 3 numere afla doar 1-2 necunoscute
neconoscute din exercițiile necunoscute din exercițiile din exercițiile date
date date
rezolvă problema cu mai rezolvă problema cu doar 2 rezolvă parțial problema
mult de 2 operaţii operaţii dată
compune problema și compune partial problema nu compune problema, dar
rezolvă corect exercițiul dat și rezolvă corect exercițiul rezolvă corect exercițiul dat
dat

Total : 20 elevi
Se acordă 1 punct din oficiu. Fb: 8,50 – 10 puncte
Punctaj obţinut:……………………. B: 6,50 – 8,49 puncte
S: 4,50 – 6,49 puncte

4
3.Pentru unitatea aleasă construiți probă de evaluare sumativă.
Numele:……………………….. Data:……………….
Calificativul:………………….
Evaluare sumativă
Înmulţirea
1.Calculează: (1p.)
32 x 4 = 23 x 12 = 524 x7 = 106 x 25 =
2.Află:(1,50p.)
a. nr. de 6 ori mai mare decât 134:……………………………
b. triplul nr. 318:……………………………………………..
c.produsul dintre nr. 83 si suma nr.214 si 163:…………………….......
3.Calculează grupând convenabil factorii: (1p.)
25 x 19 x4 =……………………………………………………………………
812 x 26 x 0 =…………………………………………………………………
4. Calculează: ( 2p.)
(42 + 32 x 5) + (100 – 16 x 2) =…………………………………………………………
5. Află suma a trei numere naturale stiind că primul este 96 , al doilea este cât dublul primului ,iar al
treilea este cu 39 mai mic decât al doilea . Scrie sub forma unui singur execiţiu (1,5p.)
Rezolvare:………………………………………………………………………………………………
6. O fabrică de jucării produce zilnic , în fiecare din cele două schimburi, câte 134 de păpuşi. Câte
păpuşi se produc în 25 de zile? (2p.)
Rezolvare:………………………………………………………………………………………………
7. Într-un camion s-au încărcat 48 lăzi de mere a câte 11 kg fiecare şi 32 lăzi de nuci a câte 25 kg
fiecare. Ştiind că 1 kg de mere costă 4 lei şi 1 kg de nuci costă 10 lei, aflaţi care costă mai mult şi cu
cât.
Rezolvare:………………………………………………………………………………………………

Se acordă 1 punct din oficiu. Fb: 8,50 – 10 puncte


Punctaj obţinut:……………………. B: 6,50 – 8,49 puncte
S: 4,50 – 6,49 puncte
Obiective operaţionale:
O1 – să înmulţescă numere formate din 2, 3 cifre, cu numere formate din 1, 2 cifre;
O3 – să efectueze exerciţii utilizând termeni matematici uzuali;
O3 – să efectueze înmulţiri cu 3 factori grupându-i convenabil;
O4 – să calculeze un exerciţiu ţinând cont de ordinea efectuării operaţiilor;
5
O5 – să rezolve o problemă respectând algoritmul învăţat;
O6 – să scrie ordonat şi să se încadreze în spaţiul dat.

Total: 20 elevi

FOARTE BINE BINE SUFICIENT


înmulţește numere formate calculează exerciţii de rezolvă parțial exerciții de
din 2, 3 cifre, cu numere înmulţire a unui număr înmulțire a unui număr
formate din 1, 2 cifre format dintr-o cifră cu o format dintr-o cifră cu o
sumă sau o diferenţă; sumă sau o diferență
efectuează înmulţiri cu 3 efectuează înmulţirea unui efectuează înmulțiti cu 2
factori grupându-i număr format din 2, 3 cifre factori grupându-i
convenabil; cu un număr de o cifră convenabil
calculează toate exerciţiile calculează un exerciţiu efectuează corect un
ţinând cont de ordinea ţinând cont de ordinea exerciţiu ținând cont de
efectuării operaţiilor efectuării operaţiilor; ordinea efectuării operațiilor
rezolvă corect toate rezolvă corect o problemă rezolvă corect o parte din
problemele respectând respectând algoritmul problemă respectând
algoritmul învăţat; învăţat; algoritmul învăţat;
scrie ordonat şi să se scrie ordonat şi să se scrie ordonat dar nu se
încadreze în spaţiul dat. încadreze în spaţiul dat. încadrează în spaţiul dat.