Sunteți pe pagina 1din 7

№ Itemi Scor

Diversitatea în lumea vie şi particularităţile evolutive ale lumii vii


1.  L L
 Completează tabelul cu cîte o particularitate de adaptare la zbor a Păsărilor. 0 0
1 1
Tegumentul Scheletul Sistemul Sistemul
corpului respirator excretor 2 2
3 3
4 4

2.  Notează, în tabel, poziţia taxonomică ierarhică a acvilei de stepă, în L L


contextul a trei taxoni consecutivi, începînd cu taxonul superior.
0 0
1 1
Denumirea taxonilor Denumirea grupei taxonomice 2 2
1.
3 3
4 4
2. 5 5
6 6
3.
4. Specia Acvila de stepă (Aquila rapax)
3.  Citeşte informaţia şi rezolvă sarcina. L L
În opinia savanţilor, păsările și mamiferele prezintă anumite particularităţi evolutive -
0 0
aromorfoze. Una dintre acestea este inima cu patru camere.
1 1
 Notează două efecte ale aromorfozei date în viaţa păsărilor.
1. 2 2

2.

4.  Citeşte informaţia şi rezolvă sarcinile. L L


Un număr impunător de specii de păsări răpitoare sînt pe cale de dispariţie şi,
0 0
respectiv, sunt incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova.
a) Notează doi factori care duc la dispariţia păsărilor răpitoare. 1 1
1. 2 2
2. 3 3
4 4
b) Notează trei acţiuni pe care le-ai întreprinde, pentru a preveni dispariţia 5 5
speciilor de păsări răpitoare, cauzată de factorul antropogen. 6 6
Argumentează necesitatea realizării acestor acţiuni. 7 7
1. 8 8

2.

3.

Sisteme şi procese vitale


5.  Încercuieşte varianta corectă pentru enunţul de mai jos. L L
Sîngele și limfa reprezintă ţesutul…
a) Conjunctiv lax, lichid 0 0
b) Conjunctiv elastic 1 1
c) Conjunctiv reticular 2 2
6. În coloana I sînt prezentate componentele sistemului circulator, iar în coloana a L L
II-a – funcțiile acestora. Scrie în spaţiul rezervat în coloana I, cifrele
corespunzătoare din coloana a II-a. Cifrele pot fi scrise o singură dată. 0 0
1 1
Coloana I Coloana II 2 2
3 3
a) Sistemul sangvin: 1. generează limfocite
4 4
_____________ 2. menține volumul constant al lichidului interstiţial
3. transportă O2 şi CO2 5 5
b) Sistemul limfatic: 4. previne hemoragiile prin procese de coagulare 6 6
_____________ 5. fagocitează eritrocitele bătrîne şi bacteriile
6. transportă hormonii (ex: testosteronul)
7.  Schema alăturată reprezintă structura inimii la om. L L
A) Notează denumirile componentelor inimii, corespunzătoare cifrelor din
imagine. 0 0
1 1
1. ________________________ 2 2
2. ________________________ 3 3
3. ________________________ 4 4
4. ________________________ 5 5
5. ________________________ 6 6
6. ________________________ 7 7
7. ________________________ 8 8
9 9
10 10
• În imaginea de mai jos este reprezentată circulația sîngelui în corpul uman. 11 11
B) Notează tipurile de circulaţie
sangvină conform cifrelor din imagine.

1. ___________________________
2. ___________________________

C) Scrie importanţa tipului de


circulaţie sangvină reprezentată în
imagine prin cifra 2.
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_______________________________

8.  Citeşte informaţia şi rezolvă sarcinile.


La medicul de familie s-au adresat două paciente. Rezultatele analizei
compoziției sîngelui acestor paciente sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Compoziția sîngelui Pacienta Pacienta Valori de referință


1 2 / norma
Hemoglobina (g/l) 86 125,0 120,0 – 140,0
Eritrocite (1012/l) 3,1 4,4 3,7 – 4,7
Trombocite (109/l) 248,0 200,0 180,0 – 320,0
Leucocite (109/l) 6,5 6,0 4,0 – 9,0
Limfocite (%-109/l) 41,0 27,8 19,0 – 37,0
Nivelul de glucoză (mMol/l) 4.0 8,2 3,5 – 5,5
Viteza de sedimentare a 2,0 2,0 2,0 – 15,0
hematiilor (mm/oră)

a) Compară rezultatele analizei sîngelui primei paciente cu valorile de referință și


încercuiește, în tabel, valorile ce deviază de la normă.
b) Scrie, în baza rezultatelor analizei sîngelui pacientei nr. 1, cîte o funcție L L
esenţială a elementelor figurate ale sîngelui, valorile cărora au fost încercuite.
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
c) Notează denumirea patologiei diagnosticată de către medic, reieşind din 5 5
valorile hemoglobinei pacientei nr.1. 6 6
7 7
8 8
d) În corespundere cu patologia diagnosticată, în baza conţinutului de
hemoglobină la pacienta nr.1, scrie două recomandări pentru un regim individual,
respectarea căruia ar ajuta-o pe această pacientă să-și menţină starea de sănătate.
Argumentează efectul pozitiv al recomandărilor.

1.

2.

9. A) Compară rezultatele analizei sîngelui L L


pacientei nr.2 cu valorile de referință și
încercuiește în tabelul menţionat în itemul 8, 0 0
valorile ce deviază de la normă. 1 1
2 2
B) Imaginea alăturată reprezintă structura
3 3
glandei endocrine afectată la pacienta nr. 2.
4 4
a) Scrie denumirea acestei glande. 5 5
____________________________________ 6 6
7 7
b) Citeşte informaţia şi completează spaţiul 8 8
rezervat. 9 9
Metabolismul glucidic este reglat de către două tipuri de celule.
10 10
Celulele ……………. (1), care secretă ……………………………., și celulele beta (2),
mai multe la număr, ce secretă …………………………….. și reglează nivelul 11 11
de…………………………………………………………………………………..

c) Notează denumirea patologiei diagnosticată de medic, în baza nivelului de


glucoză în sîgele pacientei nr.2.

d) În corespundere cu patologia diagnosticată, în baza nivelului glucozei la


pacienta nr.2, scrie două recomandări pentru un regim individual, respectarea
căruia ar ajuta-o pe această pacientă să-și menţină starea de sănătate.
Argumentează efectul pozitiv al acestor recomandări.
1.

2.
Bazele geneticii şi ameliorarea organismelor
10.  Descrie în spaţiul de mai jos esenţa termenilor: L L
Caracter cuplat cu sexul -
0 0
1 1
Caracter recesiv - 2 2
3 3
4 4
11. Schema de mai jos reprezintă arborele genealogic al familiei Moraru, la care este L L
prezentă gena ce determină hemofilia.
 Completează schema cu generaţia a II-a, dacă din căsătoria fiicei s-au născut 0 0
doi băieţi şi două fete, iar din căsătoria fiului s-a născut un băiat. În schemă 1 1
indică sexul copiilor şi genotipul acestora. 2 2
3 3
P:
XHXH XhY 4 4
5 5
6 6
XHY XHY XHXH
F1 : XHXh 7 7
Fiică Fiu
8 8
9 9
F2 :
10 10

Notă. XHXH – femeie sănătoasă XHY – bărbat sănătos


XHXh – femeie purtătoare a genei hemofiliei XhY – bărbat hemofilic
XhXh – femeie bolnavă (caz letal)

Hemofilia la om se moşteneşte drept caracter recesiv, cuplat cu cromozomul X, L L


12. iar albinismul se moşteneşte drept caracter recesiv, autozomal. În familia Moraru, în
care tata are coagulare normală a sîngelui şi este albinos, iar mama are culoarea 0 0
normală a pielii şi sîngele se coagulează normal, dar al cărei tată era albinos şi 1 1
hemofilic, urmează să se nască primul copil, un băieţel. Ei doresc să afle care va fi 2 2
probabilitatea naşterii unui băieţel sănătos după ambele caractere.
3 3
 Rezolvă problema pentru a oferi un răspuns părinţilor.
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
Ecologia şi protecţia mediului
13.  Citeşte informaţia şi rezolvă L L
sarcinile. 0 0
O particularitate esenţială a 1 1
materiei vii este organizarea. 2 2
Organizarea presupune construirea 3 3
unui ansamblu de elemente şi 4 4
fenomene care se află în strînsă 5 5
interacţiune şi se subordonează 6 6
întregului. Sistemele biologice 7 7
prezintă o organizare specifică şi 8 8
anume, organizare la nivel de
individ, populaţie, biocenoză şi
biosferă. De exemplu, biocenoza
funcţionează ca un sistem integral
graţie elementelor sale structurale
principale: producători,
consumatori şi descompunători.
Prin intermediul acestora, în
ecosistem se realizează un schimb
permanent de materie şi energie cu
mediul înconjurător, prin care se
asigură autoreînnoirea continuă a
ecosistemului, fenomen numit
echilibru dinamic.

a) Trasează în schema de mai sus săgeţile care lipsesc, astfel încît să ilustrezi
circuitul permanent de materie şi energie în ecosistem.

b) Notează tipul ecosistemului reprezentat în schema de mai sus.


________________________________________________________________

c) Elaborează în spaţiul rezervat, un lanţ trofic constituit din patru verigi,


pentru ecosistemul reprezentat în schema de mai sus.
14. Imaginea, de mai jos, reprezintă o reţea trofică a unui ecosistem natural. L L

0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

a) Notează doi factori ce contribuie la menţinerea echilibrului dinamic în acest


ecosistem.
1.

2.

b) Notează doi factori care perturbează echilibrul dinamic în această reţea şi


respectiv în ecosistem, argumentînd efectul acestora.
1.

2.

c) Notează şi argumentează două modalităţi de intervenţie ce ar ameliora


starea ecosistemului afectat de factorii perturbatori.
1.

2.

S-ar putea să vă placă și