Sunteți pe pagina 1din 4

Structura: Şcoala Gimnazială Lăcusteni

Catedra de matematică

PROGRAMA DE PREGĂTIRE A ELEVILOR LA

DISCIPLINA MATEMATICĂ OPŢIONAL

Denumirea opţionalului: ,, Complemente de matematică ”

Tipul de opţional: Disciplină nouă

Clasa a VI – a opţional

Durata: anul şcolar 2018 – 2019

Număr de ore: 1 oră săptămânal

Profesor: Cîrstea Petre .

Specialitatea: matematică .

*Argument: Obiectivul fundamental al acestui curs îl constituie dezvoltarea abilităţilor cognitive,

rezolutive şi competitive la disciplina matematică, a tuturor elevilor înscrişi.

Prin parametrii săi esenţiali, programa vizează şi recuperarea elevilor lenţi din grupele

de nivel temporar constituite la nivelul anului de studiu.

* Obiective cadru. Obiective de referinţă – competenţe specifice.

1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de calcul specifice


matematicii.
Elevii vor fi capabili:

1.1. Să aplice în rezolvări de exerciţii şi probleme, noţiunile de: număr natural, număr întreg, număr
raţional, punct, dreaptă, plan, unghi, triunghi, patrulater convex, paralelogram, dreptungi, pătrat, romb,
trapez, cerc etc.

1.2. Să aplice în rezolvări de exerciţii şi probleme operaţiile cu numere naturale, cu numere întregi şi cu
numere raţionale şi proprietăţile acestora.
1.3. Să recunoască şi să aplice în rezolvări de exerciţii şi probleme paralelismul şi perpendicularitatea
dreptelor.

1.4. Să recunoască şi să aplice în rezolvări de exerciţii şi probleme cazurile de congruenţă ale


triunghiurilor.

1.5. Să aplice elemente de logică matematică, strategiile algoritmice şi strategiile euristice, căutând:
elemente, relaţii, principii de organizare în rezolvări de exerciţii şi probleme.

1.6. Să-şi dezvolte capacitatea de a utiliza instrumentele geometrice şi de a reprezenta figuri geometrice.

1.7. Să-şi dezvolte spiritul de observaţie, intuiţia superioară, capacitatea de analiză şi de sinteză, gândirea
logică şi abilităţile competiţionale.

2. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate.

Elevii vor fi capabili:

2.1. Să manifeste interes pentru aplicarea cunoştinţelor de algebră şi de geometrie în rezolvarea de


exerciţii şi probleme de tip variat.

2.2. Să-şi dezvolte capacităţile rezolutive prin exersare cu exprimare orală şi scrisă, a limbajului
matematic ştiinţific, specific.

2.3. Să descompună o problemă complexă în probleme parţiale.

2.4. Să descopere strategii comune de rezolvare ale unor probleme asemănătoare, realizând conexiuni
între problemele de tip practic-aplicative şi modelele matematice.

2.5. Să compună o problemă după o idee dată sau după o proprietate cunoscută.

2.6. Să utilizeze calculatorul electronic şi mijloacele moderne de comunicare pentru exersare,


autoevaluare, învăţare şi la concursuri matematice.

3. Dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unei aplicaţii.


Elevii vor fi capabili:

3.1. Să-şi exprime ideile şi să se angajeze în activităţi de învăţare, în mod individual sau în grup.

3.2. Să manifeste pe parcursul activităţilor simţ practic, estetic şi etic în abordarea sarcinilor de lucru.

Conţinuturile temelor cuprind:

- curiozităţi matematice referitoare la numere, numărare, calcule matematice;

- probleme de logică matematică şi probleme distractive specifice concursurilor de


matematică aplicată: ,,SMART”, ,,CANGURUL”, ,,COMPER” ş.a.;
- utilizarea calculatorului electronic şi a mijloacelor moderne de comunicare la: realizarea
materialelor, căutarea informaţiilor pe Internet, documentare-învăţare, concursuri, aplicaţii
eLearning;

- noţiuni de aritmetică, algebră şi de geometrie;

- metode de lucru interactive, pentru fixarea şi aprofundarea cunoştinţelor de matematică;

- rezolvarea de probleme din revistele şi culegerile de exerciţii şi probleme de matematică


publicate în ţara noastră;

- realizarea de probleme compuse de către elevi, de referate, fişe de sinteză, materiale electronice
metodice etc.

Resurse materiale:

Fişe de lucru, fişe de sinteză, prtofolii, figuri geometrice, machete, decupaje, beţe
şi plastelină, instrumente geometrice, calculatorul de buzunar, P.C., lecţii electronice,
Internetul, blogul ,,Mathematical Variety”, proiectul educațional ,,Varietăți Matematice’’,
pagini de pe facebook ş.a.

Modalităţile de evaluare sunt complexe, centrate pe elevi, cuprinse în portofoliul de evaluare,


prezentat pe blogul www.mathematicalvariety.blogspot.com , consemnate în catalogul de evaluare și
notare al profesorului, referitoare la: temele pentru acasă, munca independentă, instrumente și forme
de evaluare: teste, verificări orale, reflecții, sinteze, proiecte, portofolii, utilizarea tehnologiei,
aspectul documentelor etc.

Surse de informare:
1. Dăncilă, I. – Matematică distractivă.Disciplină opţională pentru clasele 5 - 6, Suport didactic
aprobat de M.E.N.cu nr. 74298/9.05.1999, Bucureşti, Editura Teora, 1999;

2. Dăncilă, I – Matematica gimnaziului între profesor şi elev. Editura ,,Aramis Print S.R.L.”,
București, 2001;

3. Dăncilă, I – Matematică aplicată. Disciplină opțională, Suport didactic aprobat de M.E.N. cu nr.
81828/27.12.1999, Editura Sigma, București, 2000;

4. Gazeta Matematică-revistă de cultură matematică pentru tineret-colecţie;

5. Portofoliul profesorului - notiţe de portofoliu;

6. Informare şi documentare de pe Internet;

7. Eventuale noi apariţii editoriale utile în activitatea de pregătire a elevilor.


Planificarea unităţilor de conţinut:

Nr.crt. Tema Nr.ore Săptămâna Observaţii

1. Test iniţial. Curiozităţi matematice. 2 I – II  1 oră

2. Aplicaţiile numerelor în cotidian. 2 IIII - IV

3. Rezolvări de probleme. 2 V – VI

4. Elemente de geometrie. Aplicaţii. 4 VII – X

5. Exerciţii şi probleme. 4 XI - XV Test

6. Probleme de aritmetică. 5 XVI – XIX

XX Sem. al II-lea

7. Exerciţii şi probleme de algebră. 5 XXI – XXV

8. Exerciţii şi probleme de geometrie. 5 XXVI - XXX

9. Exerciţii şi probleme de sinteză. 4 XXXI – XXXV Test

Total: 34 ore

S-ar putea să vă placă și