Sunteți pe pagina 1din 7

#TIP ENTITATE# #DENUMIRE ENTITATE#

Procedură documentată

ORDINUL DE SERVICIU Ediția I, Revizia 0


Cod: PO-01

Valabil din data: #DATA#

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Elemente privind
responsabilii/ Numele și prenumele Funcția Data Semnătura
operațiunea
1 2 3 4 5
#FUNCTIE
#NUME ELABORAT# RESPONSABIL
1.1. Elaborat
ELABORARE#

#FUNCTIE
1.2. Verificat #NUME VERIFICAT#
VERIFICAT#
1.3. Avizat #NUME AVIZAT# Președinte comisie
#FUNCTIE
1.4. Aprobat #NUME CONDUCATOR#
CONDUCATOR#

Acest document este proprietatea intelectuala a #TIPULUI ENTITATII# #DENUMIRE ENTITATE#.


Orice utilizare sau multiplicare, partiala sau totala, fara acordul scris al proprietarului, este interzisa.

2. Cuprins
#TIP ENTITATE# Procedură Formalizată Ediţia: 1
#DENUMIRE ORDINUL DE SERVICIU Nr. de ex. 1
ENTITATE#
Revizia 0 Nr. de ex. 1
#COMPARTIMENT DENUMIRE
Cod: PO-01 Pagină 2 din 7
COMPARTIMENT#
Exemplar nr. 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei
în cadrul ediţiei procedurii operaţionale..................................................................................................1
2. Cuprins........................................................................................................................................................2
3. Scopul procedurii operaţionale.............................................................................................................2
4. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale...............................................................................2
5. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurale...................................2
5.1. Reglementări internaţionale................................................................................................................2
5.2. Legislaţie primară.................................................................................................................................2
6. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională........................................3
7. Descrierea procedurii operaţionale......................................................................................................4
8. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii.....................................................................5
9. Formular evidență a modificărilor..............................................................................................................5
10. Formular analiză procedură.....................................................................................................................6
11. Formular distribuire procedură................................................................................................................6
12.Anexe, înregistrări, arhivări...................................................................................................................7

3. Scopul procedurii operaţionale


3.1.Repartizarea sarcinilor de serviciu auditorului intern, astfel încât acesta să poată începe misiunea de
audit public intern.

4. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale


4.1.Prezenta procedura se utilizează de către Auditorul intern cu contract de prestări servicii din cadrul
Primăriei, în vederea efectuării auditului public intern, conform prevederilor sistemului de control managerial
implementat în cadrul #TIPULUI ENTITATII# #DENUMIRE ENTITATE#.

5. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurale


5.1.Reglementări internaţionale
- Standardele internaţionale de audit intern - site-ul IIA, The Institute of Internai Auditors/MFP, 2002.

5.2.Legislaţie primară
- Ordinul nr. 600 al Secretarului General al Guvernului din 20 aprilie 2018 privind aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităţilor publice
- Ordinul ministrului ministrului finanţelor publice nr.252/2004 pentru aprobarea Codului Etic al
auditorului intern.
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern - Republicare*;

5.3.Legislaţie secundară
- Hotărârea nr. 1086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea
activităţii de audit public intern, in temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. V alin. (1) din
#TIP ENTITATE# Procedură Formalizată Ediţia: 1
#DENUMIRE ORDINUL DE SERVICIU Nr. de ex. 1
ENTITATE#
Revizia 0 Nr. de ex. 1
#COMPARTIMENT DENUMIRE
Cod: PO-01 Pagină 3 din 7
COMPARTIMENT#
Exemplar nr. 1

Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern;

5.4.Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice


- R.O.F.
- Fisa postului
- Acte de control – recomandari

6. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională


6.1.Definiţii ale termenilor

Nr.
Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
crt.
Procedura Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru
1.
operaţională stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual
Reprezintă o activitate funcţională, independent şi obiectivă care dă asigurări şi consiliere
conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activitatea
2. Auditul public intern entităţii publice. Ajută entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare
sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de
conducere, bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administraţie
Proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi obiective şi de
3. Audit evaluare a lor cu obiectivitate, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de
audit
4. Criterii de audit Ansamblu de politici, proceduri sau cerinţe utilizate ca referinţă
5. Auditat Zonă, compartiment, activitate în care se desfăşoară auditul
Activitate de a determina potrivirea, adecvarea şi eficacitatea subiectului în cauză, în ceea ce
6. Analiză
priveşte îndeplinirea obiectivelor stabilite
7. Dovadă obiectivă Date care susţin că ceva există sau este adevărat
Ediţie a unei
8. proceduri Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată
operaţionale
9. Eficacitate Măsură în care sunt realizate activităţile planificate şi sunt obţinute rezultatele planificate
10. Eficientă Relaţie între rezultatul obţinut şi resursele utilizate
O constatare a faptelor, efectuată pe durata desfăşurării unui audit şi susţinută prin dovezi
11. Observaţie
obiective
Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai
Revizia în cadrul
12. multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi
unei ediţii
difuzate
Sistem de control Ansamblu de structuri organizatorice, responsabilităţi, proceduri, procese şi resurse ce are ca
13.
managerial scop implementarea controlului managerial
14. Comisia Comisia de monitorizare a dezvoltării sistemului de control managerial

6.2.Abrevieri ale termenilor


Nr.
Abrevierea Termenul abreviat
crt.
1. P.O. Procedura operaţională
2. E Elaborare
1. V Verificare
3. A Aprobare
4. Ap. Aplicare
5. Ah. Arhivare
6. FIAP Fişă de identificare şi analiză a problemei
7. ACP Acţiuni corective/preventive
#TIP ENTITATE# Procedură Formalizată Ediţia: 1
#DENUMIRE ORDINUL DE SERVICIU Nr. de ex. 1
ENTITATE#
Revizia 0 Nr. de ex. 1
#COMPARTIMENT DENUMIRE
Cod: PO-01 Pagină 4 din 7
COMPARTIMENT#
Exemplar nr. 1

7. Descrierea procedurii operaţionale


7.1. Generalităţi
Ordinul de serviciu reprezintă mandatul de intervenţie şi se întocmeşte pe baza planului/programului
anual de audit public intern.
Ordinul de serviciu reprezintă mandatul de intervenţie dat de către compartimentul de audit public intern şi
se întocmeşte de către şeful acestui compartiment (persoana cu contract de prestări servicii), pe baza
planului/programului anual de audit public intern. Pe baza acestuia se desfăşoară misiunea de audit public
intern şi se informează persoanele interesate asupra următoarelor aspecte:
a)cadrul legal privind realizarea misiunii de audit public intern;
b)scopul misiunii de audit public intern şi tipul auditului intern;
c)obiectivele generale ale misiunii de audit public intern;
d)perioada efectuării misiunii de audit public intern;
e)desemnarea supervizorului;
f)perioada supusă auditului;
g)numele şi prenumele auditorilor interni desemnaţi să efectueze misiunea de audit public intern.

7.2. Documente utilizate


7.2.1. Lista şi provenienţa documentelor utilizate
- Ordinul de serviciu, elaborată de către auditorul intern;

7.3. Resurse necesare


1.1.1. Resurse materiale
- mobilier pentru stocarea dosarelor;
- PC cu acces la internet şi la reţeaua proprie a #TIPULUI ENTITATII# #DENUMIRE ENTITATE#
#DENUMIRE JUDET#;
- linie telefonică;
- aparat fax;
- copiator;
- imprimantă;
- rechizite specifice.

1.1.2. Resurse umane


- Personalul din cadrul #COMPARTIMENTULUI DENUMIRE COMPARTIMENT#/Auditorul intern cu
contract de prestări servicii de audit;
- Comisia de monitorizare;

1.1.3. Resurse financiare


Conform bugetului #TIPULUI ENTITATII# #DENUMIRE ENTITATE# #DENUMIRE JUDET# pentru anul în
curs.

7.4.Modul de lucru
7.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii
Primarul
Repartizează sarcinile de serviciu auditorului intern;

Personalul de secretariat
Aloca un număr Ordinului de serviciu;

Șeful #COMPARTIMENTULUI DENUMIRE COMPARTIMENT#


a) Întocmeşte ordinul de serviciu pe baza planului anual de audit public intern.
b) Semnează ordinul de serviciu.
c) Furnizează copii ale ordinului de serviciu fiecărui membru al echipei de audit.
#TIP ENTITATE# Procedură Formalizată Ediţia: 1
#DENUMIRE ORDINUL DE SERVICIU Nr. de ex. 1
ENTITATE#
Revizia 0 Nr. de ex. 1
#COMPARTIMENT DENUMIRE
Cod: PO-01 Pagină 5 din 7
COMPARTIMENT#
Exemplar nr. 1

d) Organizează şedinţe de lucru de audit, în cadrul cărora se comunică scopul misiunii, metodologia ce se
va utiliza şi rezultatele ce se aşteaptă de la misiunea respectivă.
e) Stabileşte cerinţele de pregătire profesională necesare echipei de audit intern în vederea realizării
misiunii
f) Stabileşte modalitatea de abordare a misiunii de audit public intern.
Personalul din cadrul #COMPARTIMENTULUI DENUMIRE COMPARTIMENT#
a) Primește ordinul de serviciu
b) Ia cunoştinţă despre scopul, metodologia ce se va utiliza pentru a realiza misiunea de audit public
intern şi despre rezultatele aşteptate de către şeful compartimentului de audit public intern.

8. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii


Compartimentul
Nr. #FUNCTIE
(postul)/acţiunea Auditorul intern Personal secretariat
crt. CONDUCATOR#
(operaţiunea)
0 1 2
Repartizează sarcinile de
1. A
serviciu auditorului intern
întocmeşte Ordinul de serviciu
2. pe baza planului anual de audit E
public intern
Aloca un număr Ordinului de E
3.
serviciu

9. Formular evidență a modificărilor


Data de la care se
Editia sau, dupa caz, revizia in Componenta Modalitatea aplica prevederile
cadrul editiei revizuita reviziei editiei sau reviziei
editiei

1 2 3 4

Integral
9.1. Editia I/0 Elaborarea editiei #DATA#
initiale

9.2. Revizia 0

10. Formular analiză procedură


Denumirea Nume Șef Aviz favorabil Aviz nefavorabil-
compartimentului care compartiment/ Observații
exprimă punctul de responsabil Data Semnătur
vedere a

#COMPARTIMENT
DENUMIRE
#TIP ENTITATE# Procedură Formalizată Ediţia: 1
#DENUMIRE ORDINUL DE SERVICIU Nr. de ex. 1
ENTITATE#
Revizia 0 Nr. de ex. 1
#COMPARTIMENT DENUMIRE
Cod: PO-01 Pagină 6 din 7
COMPARTIMENT#
Exemplar nr. 1

COMPARTIMENT1#

#COMPARTIMENT
DENUMIRE
COMPARTIMENT2#

#COMPARTIMENT
DENUMIRE
COMPARTIMENT3#

11. Formular distribuire procedură


Nr.c Sem Data Data
Num
rt. Scopul Exem natur retragerii intrarii în
Compar e si Data
difuzar plar Functia a procedurii vigoare a
timent pren primirii
ii nr. versiunii noii
ume
inlocuite proceduri

1 2 3 4 5 6

#COMP
ARTIME
#FUNCTIE
NT
RESPONSABI
Aplicar DENUMI
11.1 1 L
e RE
ELABORARE
COMPA
#
RTIMEN
T1#

#COMP
ARTIME
#FUNCTIE
NT
RESPONSABI
DENUMI
L
RE
ELABORARE
COMPA
#
RTIMEN
T2#

Comisia
11.2 Informa de Presedinte
2
. re monitori comisie
zare

Arhivar
11.3 3 Arhiva Arhivar
e

Aproba 4 Primar Primar


11.4
#TIP ENTITATE# Procedură Formalizată Ediţia: 1
#DENUMIRE ORDINUL DE SERVICIU Nr. de ex. 1
ENTITATE#
Revizia 0 Nr. de ex. 1
#COMPARTIMENT DENUMIRE
Cod: PO-01 Pagină 7 din 7
COMPARTIMENT#
Exemplar nr. 1

. re

12.Anexe, înregistrări, arhivări


Arhivare Alte
Nr. Denumirea Număr de
Elaborator Aprobă Difuzare element
anexă anexei exemplare
Loc Perioadă e
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Anexa 1 #FUNCTIE #COMPARTIMENT Conform
Ordinul de Auditor
PO- CONDUCA 2 DENUMIRE Arhiva Nomenclatorului
serviciu intern
01/F1 TOR# COMPARTIMENT# Arhivistic