Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învăţământ:Colegiul Economic „Ion Ghica” Braila

Domeniul de pregătire de bază: Economic Aviz Director


Calificare profesionala: Tehnician in activitati economice
Modulul: M 1-Etica si comunicare profesionala
Nr de ore/an :105
Nr. ore /săptămână: din care: T:70 LT: 35
Clasa: a-X-a C Aviz Sef de catedra
Profesor: Zemeili Elena
Programa aprobata prin Anexa 2 la O.M.E.N. 3915 din 18.05.2017

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2017-2018

Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii


Nr. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1.1.1.Enumerarea 1.2.1.Pozitionarea 1.3.1.Manifesta- Procesul comunicarii 9
1. elementelor interlocutorului rea interesului Ce este comunicarea 1 S1
procesului intr-o schema de cu privire la Elementele procesului de 2 S1
comunicarii comunicare nevoile comunicare
1.1.2 Precizarea 1.2.2.Evaluarea interlocutorului Pozitionarea intr-o schema de 1 S2
obiectivelor si obiectivelor si comunicare
functiilor functiilor 1.3.2.Adoptarea Obiectivele comunicarii 2 S2
comunicarii comunicarii unui ton discret Functiile comunicarii 1 S3
1.1.3Descrierea 1.2.3Analizarea si politicos Nivelurile comunicarii 2 S3
nivelurilor nivelurilor constientizand
comunicarii comunicarii impactul
vorbirii asupra
altora.
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1.1.4.Caracterizarea 1.2.4.Aplicarea Formele de comunicare 7 2
formelor de diferitelor forme de 1.3.3.Constienti
2. comunicare:verbala comunicare in zarea nevoii de Comunicarea verbala 2 S4
,nonverbala si diferite contexte a intelege si
scrisa 1.2.5.Monitorizarea utiliza limbajul Comunicarea nonverbala 2 S4-5
si adaptarea propriei intr-un mod
comunicari la responsabil si Comunicarea scrisa 2 S5
cerintele pozitiv social
situationale Stabilirea formelor de comunicare 1 2 S6 S6
1.2.6.Cautarea, 1.3.4.Manifesta- indicate in diferite contexte
colectarea, rea capacitatii
prelucrarea de de concentrare
informatii din surse intr-o situatie de
diferite comunicare
1.2.7Realizarea data.
comunicarii in
contexte diferite 1.3.5.Manifesta-
rea unei
3. 1.1.5.Descrierea 1.2.8Transmiterea atitudini Mijloace de comunicare 6 3
principalelor tipuri mesajelor oral si cu deschise si de Mass media 1 S7
de interactiune ajutorul mijloacelor respect pentru Mijloace de comunicare orala 1 S7
verbala de comunicare diversitatea Mijloace de comunicare scrisa 1 S7
expresiilor Mijloace de comunicare vizuala 1 S8
culturale. Mijloace de comunicare 1 1 S8 S8
audiovizuala
1.3.6.Argumen- Internet 1 2 S9 S9
tarea clara si
concisa a
1.1.6.Enumerarea 1.2.9. Redactarea propriilor Comunicarea scrisa 7 14
4. regulilor unei unui mesaj scris, cu puncte de Caracteristicile mesajului scris 1 S10
comunicari scrise respectarea evdere Reguli de redactare a mesajului 1 2 S10 S10-
regulilor si folosirea manifestand scris 11
diferitelor tipuri de dispozitia spre
texte
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1.2.10. Formularea un dialog critic Formele comunicarii scrise
si exprimarea si constructiv (proces verbal, minuta, memoriu,
propriilor parare referat, raport, dare de seama) 2 6 S11 S12-13
oral sau in scris. 1.3.7.Manifesta- Corespondenta comerciala (cerere 2 4 S14 S14-15
rea unei de oferta, comanda)
S16
atitudini Raportul formal 1 2 S15
5. conciliante in
1.1.7.Caracterizarea 1.2.11. Aplicarea procesul de Comunicarea nonverbala 9 6
elementelor diferitelor forme ale comunicare si in Limbajul tacerii 1 S16
comunicarii comunicarii primirea feed Limbajul timpului 1 S17
nonverbale nonverbale backului Limbajul corpului 1 1 S17 S17
Gestica 1 2 S18 S18
1.3.8.Manifesta- Tonalitatea vocii 1 1 S19 S19
rea capacitatii Aspectul fizic/prezenta personala 1 1 S19 S20
de autoevaluare, Limbajul spatiului 1 S21
S22
asimilare, Limbajul culorilor 2 1 S21
analiza si
6. 1.1.8.Enumerarea 1.2.12. Ameliorarea sinteza a
elementelor unei calitatii comunicarii informatiilor si
comunicari documentelor in
eficiente 1.2.13. Indepartarea situatia data Comunicarea eficienta 5 2
barierelor Factori ce influenteaza
comunicarii 1.3.9.Manifes- comunicarea 1 S22
tarea capacitatii
1.2.14. Solutionarea de a derula o Tehnici de ascultare 1 S22
situatiilor comunicare Ascultarea activa/pasiva 1 S22
conflictuale eficienta cu
partenerii de Barierele comunicarii si 1 1 S23 S23
1.2.15.Organizarea afaceri in indepartarea lor
1.1.9.Prezentarea unei agende situatia data Conflicte si solutionarea lor 1 1 S23 S24
metodelor de electronice
detensionare a unei 1.3.10.Manifes- Agenda electronica 5 4
situatii conflictuale 1.2.16. Utilizarea tarea capacitatii
agendei electronice de a rezolva Importanta agendei electronice 1 S24
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1.2.17. Colectarea, situatii
1.1.10. Prezentarea prelucrarea si conflictuale in Colectarea, prelucrarea si 1 1 S24 S25
agendei electronice folosirea situatia data folosirea informatiilor
intelegand rolul si sistematica a
oportunitatile informatiilor 1.3.11.Asuma-
oferite de rea responsabila
tehnologia 1.2.18. Folosirea a utilizarii Validarea informatiilor oferite de 1 1 S25 S25
societatii tehnologiei mijloacelor agenda electronica
informationale in societatii mass media
viata sociala, informationale interactive. Organizarea unei agende 1 1 S26 S26
personala si la locul pentru a sprijini electronice
de munca. creativiattea si 1.3.12.Constien
inovatia -tizarea Utilizarea agendei electronice 1 1 S26 S27
1.1.11. Descrierea conceptelor de
problematicii baza cu privire
referitoare la la indivizi,
validitatea si organizatii de
credibilitatea muna, egalitate
informatiei de gen si
disponibile nediscriminare.

1.3.13.
1.2.19.Aplicarea Implicarea Administrarea corespondentei 7 2
1.1.12. Descrierea procedurilor activa in
principiilor legale specifice receptiei monitorizarea Reguli de monitorizare a 1 S27
si etice implicate in corespondentei corespondentei corespondentei
folosirea interactiva conform
a tehnologiei 1.2.20. Inregistrarea regulilor Proceduri specifice de receptie a 2 S27-28
societatii datelor cu privire la prestabilite. corespondentei si aplicarea lor
informationale. corespondenta
primita 1.3.14.Asuma- Inregistrarea datelor cu privire la
rea responsa- corespondenta primita 2 S28
1.2.21. Expedierea bilitatii si
corespondentei incadrarea in
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale invatarii
Nr. Nr. ore Săptămâna
Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
firmei prin posta normele etice la Expedierea corespondentei prin 1 S29
sau fax. locul de munca. posta sau fax

1.2.22.Realizarea 1.3.15.Manifes- Posta electronica 1 2 S29 S29-30


comunicarii prin tarea disciplinei
posta electronica. in munca si
pastrarea
1.1.13. Prezentarea 1.2.23. Aplicarea secretului de Etica profesionala 15 2
regulilor de principiilor de etica serviciu. Relatiile interumane-climatul 2 S30
monitorizare a profesionala la locul optim de munca
corespondentei de munca 1.3.16.Respec-
tarea Conditii care faciliteaza
1.1.14.Precizarea 1.2.24.Aplicarea principiilor activitatea umana: structura 4 S31-32
principiilor de etica normelor etice la etice de personalitatii, tipuri de
profesionala locul de munca comportament temperament, psihologia
in relatiile de grupurilor
1.1.15. Cunoasterea 1.2.25.Participarea munca
normelor etice si a la viata comunitatii Imaginea personala 1 1 S32
necesitatii si la activitatile in 1.3.17.Manifes-
respectarii lor si a comun ale grupului tarea unei Deontologia profesionala 2 1 S33 S33
codului de conduita de lucru. atitudini
si maniere la locul proactive in Principii de etica profesionala 2 S34
de munca si in viata sociala,
societate. personala ca si Norme etice la locul de munca, 2 S34-35
in timpul orelor norme de comportament
de lucru.
Disciplina in munca si secretul de 2 S35
serviciu

TOTAL 70 35