Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic la fizică, clasa VIII-a.

Profesor : Oprea Maria


Data : 08.11.2018
Clasa: a VIII – a
Disciplina: Fizică
Titlul lecţiei : Ecuația calorimetrică
Tipul de lecţie : Predare - însuşire de noi cunoştinţe.

Obiective generale :
O1-Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fizice, a terminologiei, a conceptelor, a
legilor şi a metodelor specifice domeniului;
O2-Explicarea funcţionării şi utilizării unor produse ale tehnicii ;
O3-Comunicarea folosind limbajul ştiinţific .

Competenţe specifice :
C1 –clasificarea şi analiza diferitelor fenomene fizice, instrumente şi mărimi fizice din
domeniile studiate ;
C2 – identificarea legilor, principiilor, caracteristicilor definitorii ale unor fenomene,
mărimi caracteristice, proprietăţi ale unor corpuri şi dispozitive, condiţii impuse unor
sisteme fizice ;
C3 –utilizarea valorilor mărimilor determinate experimental în rezolvarea de probleme cu
caracter teoretic sau aplicativ .

Obiective operaţionale :
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să:
O1 – explice cu ce se ocupă domeniul fizicii numit calorimetrie ;  C1
O2 – definească coeficienţii calorici ( capacitatea calorică şi căldura specifică ) ;  C2
O3 – aplice formulele matematice de calcul ale coeficienţilor calorici în rezolvarea de
problemele.  C3

Strategii didactice :
Metode de învăţare : explicaţia, conversaţia, exerciţiul, problematizarea, demonstraţia.
Resurse materiale : manual, calorimetru .
Activitatea de învăţare
Secvenţele lecţiei
Profesor Elevi
Organizarea clasei Verifică prezenţa şi notează absenţele Se pregătesc pentru lecţie
Răspund la întrebări:
Pune următoarele întrebări:
1. Căldura şi temperatura.
1. Ce mărimi fizice aţi studiat în lecţia trecută ?
2. Care sunt unităţile de măsură în S.I ale celor două mărimi fizice ? 2. [Q]S.I = J ( Joule ) ;
[T]S.I = K ( Kelvin ) .
3. Care este relaţia de transformare dintre cele două scări de
Evocare temperatură ? 3. T [K] = t [ 0 C] + 273,15
4. Cum este considerată căldura primită de un corp? Dar cea cedată ?
4. QPRIMITĂ > 0 ( pozitivă );
QCEDATĂ < 0 ( negativă ).
5. Când se instalează starea de echilibru termic între două corpuri
aflate în contact termic ? 5. Când temperaturile celor
două corpuri devin egale,
schimbul de căldură încetează.
Anunţă tema lecţiei , enunţă obiectivele operaţionale şi scrie titlul
lecţiei pe tablă
Ecuația calorimetrică. Desenează pe caiet schema.

Precizează cu ce se ocupă calorimetria  studiul căldurii primite sau


cedate de un corp

Corp Contact termic Corp


cald rece
Q ( Căldură ) Desenează pe caiet schema unui
t1 t2 < t1 calorimetru.

Prezintă dispozitivul utilizat pentru măsurarea căldurii cedate sau


absorbite de către corpuri  calorimetrul , modul de funcţionare (
Realizarea sensului permite schimbul de căldură între corpurile introduse în el, nu şi
schimbul de căldură cu exteriorul) şi schema unui calorimetru, cu
elementele componente.
Noteză informaţia .

Noteză ca subtitlu de lecţie pe


caiet „ Coeficienţi calorici ” .
Activitatea de învăţare
Secvenţele lecţiei
Profesor Elevi
Noteză informaţiile în caiet.
Explică efectul cantitativ al realizarii echilibrului termic în interiorul
calorimetrului, concretizat prin ecuaţia calorimetrică .
l Q cedată l = Q primită

Precizează faptul că legătura dintre căldura cedată sau absorbită de


către un corp şi variaţia temperaturii sale este făcută de către mărimile
fizice numite coeficienţi calorici .
Noteză concluzia în caiet.

Notează, defineşte, scrie formula matematică şi deduce unitatea de


măsură a primului coeficient caloric  capacitatea calorică .

Notaţie : C
Definiţie : Capacitatea calorică este mărimea fizică numeric
egală cu căldura necesară pentru a varia temperatura unui corp Noteză informaţiile în caiet.
cu un grad.
Formulă matematică :
𝑸
C = ∆𝑻
Ecuaţia unităţii de măsură :
[𝑸] 𝑱
[𝑪]𝑺.𝑰 = [∆𝑻]𝑺.𝑰 = 𝑲
𝑺.𝑰

Precizează concluzia referitoare la capacitatea calorică .

Capacitatea calorică este o mărime caracteristică corpului . Noteză concluzia în caiet.

Notează, defineşte, scrie formula matematică şi deduce unitatea de


măsură a primului coeficient caloric  căldura specifică . Noteză demonstraţia în caiet.
Căldura specifică este o mărime caracteristică substanţei din
care este alcătuit corpul , valoarea ei diferă pentru fiecare
𝑱
substanţă în parte. Ex : capă= 4180 ; cfier = 460
𝒌𝒈∙𝑲
𝑱
𝒌𝒈∙𝑲
Activitatea de învăţare
Secvenţele lecţiei
Profesor Elevi
Notează formula în caiet.
𝑸
C = ∆𝑻
C=m∙c
𝑸
c = 𝒎∙∆𝑻

Precizează concluzia referitoare la căldura specifică .

Demonstrază relaţia matematică dintre cei doi coeficienţi calorici.


Q = m ∙ c ∙ ∆𝑻
Revine la ecuaţia calorimetrică şi exprimă matematic caldura
cedată sau primită de un corp de masă m, căldură specifică c şi a
cărui temperatură variază cu ∆𝑻 𝒔𝒂𝒖 ∆𝒕 .
Elevii rezolvă cu ajutorul
Solicită elevilor spre rezolvare a unei fişe de lucru ( ANEXA 1 ) . indicaţiilor profesorului
Reflezia
cerinţele din cadrul fişei de
lucru.
Problema nr. 6 din cadrul fişei de lucru ( ANEXA 1 ) . Sunt atenţi la indicaţiile
Extindere
profesorului.
ANEXA 1
Fişă de lucru

1. Formula matematică a capacităţii calorice este :


𝑪 𝑸
a ) 𝑸 = ∆𝑻 ; b) 𝐂 = ; c) ∆𝑻 = 𝑸 ∙ 𝑪 ; d) C= 𝑸 ∙ ∆𝑻 .
∆𝑻

2. Formula matematică a căldurii specifice este :


𝒄 𝒎∙𝑸 𝑸
a ) 𝑸 = 𝒎∙∆𝑻 ; b) 𝐜 = ; c) 𝐜 = ; d) c= 𝒎 ∙ 𝑸 ∙ ∆𝑻.
∆𝑻 𝒎 ∙∆𝑻

3. Unitatea de măsură corectă a capacităţii calorice este :


𝒌𝑱 𝐉 𝑱 𝐉
a) ; b) ; c) ; d) 𝐊 .
𝑲 𝐤𝐠 𝒌𝒈 ∙𝑲

4. Unitatea de măsură corectă a căldurii specifice este :


𝑱 𝐉 𝑲 𝐉
a ) 𝒌𝒈 ∙𝑲 ; b) ; c) ; d) 𝐊 .
𝐤𝐠 𝒌𝒈 ∙𝑱

5. Ce cantitate de căldură este necesară pentru a încălzi un boiler cu capacitatea


calorică C = 1000 kJ / K de la temperatura de 20 0 C la temperatura de 50 0 C ?

6. Ce cantitate de apă poate fi încălzită de la temperatura t1 = 100 C la temperatura


finală T2 = 293, 15 K, dacă i se furnizează căldura de 418 kJ ? Se dă căldura specifică
𝑱
a apei : capă= 4180 𝒌𝒈∙𝑲 .