Sunteți pe pagina 1din 40

Ce poate face

Ombudsmanul
European pentru
dumneavoastră?
O sinteză a activităţii Ombudsmanului
şi a modului în care acesta vă poate ajuta

ro
Ce poate face
Ombudsmanul
European pentru
dumneavoastră?
O sinteză a activităţii Ombudsmanului
şi a modului în care acesta vă poate ajuta

www.ombudsman.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2008
Toate drepturile rezervate.
Reproducerea textului în scopuri educative și necomerciale este permisă cu condiţia indicării sursei.

Publicată în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene: bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlan-
deză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză,
poloneză, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză.

Publicaţia este disponibilă gratuit la EU Bookshop.


Vizitaţi: http://bookshop.europa.eu

ISBN 92-9212-054-9
DOI 10.2869/8885

Printed in Belgium

TIPĂRIT PE HÂRTIE ALBĂ NETRATATĂ CHIMIC CU CLOR

Fotografii:
© Comunităţile Europene, 2008
Clădirea Parlamentului european, paginile 2, 4, 6, 8, 9, 10: Arhitect: ARCHITECTURE-STUDIO
Sculptura de Salvatore Fiume, prima copertă și paginile 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24
Steagurile europene: paginile 26, 28, 30, 32
Dl. Diamandouros: pagina 4

Toate celelalte fotografii: © www.iStockphoto.com

2 Ce poate face Ombudsmanul European pentru dumneavoastră?


Cuprins

Cuvânt înainte 4
Ce poate face Ombudsmanul European pentru dumneavoastră? 6
Care sunt principalele probleme de care se ocupă Ombudsmanul? 11
b Refuzul accesului la documente și informaţii
b Litigii contractuale, probleme legate de licitaţii, plăţi întârziate
b Nerespectarea drepturilor fundamentale
b Plângeri privind tratarea cazurilor de încălcare a dreptului comunitar
b Plângeri legate de procedurile de recrutare
b Plângeri ale personalului

Ce înseamnă bună administrare? 25


Ce a realizat Ombudsmanul până acum? 27
Cine altcineva v-ar mai putea ajuta? 31

3
În calitate de Ombudsman European, ţin foarte
mult să mă asigur că cetăţenii, societăţile comer-
ciale, organizaţiile și autorităţile publice sunt con-
știente de dreptul lor de a înainta plângeri cu pri-
vire la administrarea defectuoasă în activitatea
instituţiilor și organismelor Uniunii Europene.
Această broșură reprezintă o sinteză a rolului
Ombudsmanului European în combaterea admi-
nistrării defectuoase, precum și a serviciilor pe
care vi le putem furniza. Este important să ne fie
aduse la cunoștinţă problemele existente, astfel
încât să putem colabora cu instituţiile relevante în
vederea realizării unei administraţii UE echitabile
pentru toţi.

De la începutul activităţii sale, în septembrie 1995,


instituţia a tratat peste 25 000 de plângeri și a des-
fășurat peste 3 000 de anchete privind situaţii de
administrare defectuoasă în activitatea institu-
ţiilor și a organismelor UE. Anchetele noastre au
contribuit la punerea în evidenţă a unor proceduri
ineficiente, metode învechite și practici discrimi-
natorii în activitatea administraţiei UE. Ca urmare

4 Ce poate face Ombudsmanul European pentru dumneavoastră?


Cuvânt înainte

a acestor anchete, instituţiile și organismele experienţă, pot afirma că aceasta este și intenţia
respective au luat măsuri de remediere a acestor Comisiei.
neajunsuri. Astfel, una din realizările principale ale
predecesorului meu, pe care a evocat-o la înche- Doresc să continui să lucrez în strânsă colabo-
ierea mandatului său, în 2003, a fost disponibilita- rare cu toate instituţiile și organismelor UE pen-
tea instituţiilor și organismelor UE de a colabora tru a asigura o administrare a Uniunii la cel mai
cu Ombudsmanul European în vederea soluţionă- înalt nivel calitativ. Mai sunt multe de făcut, dar
rii problemelor semnalate. Jacob Söderman, pri- sunt sigur că instituţiile și organismelor UE vor
mul Ombudsman European, a repurtat succese continua să își îmbunătăţească activitatea, astfel
importante pentru cetăţeni în domenii ca: accesul încât să transforme dreptul fundamental la bună
la informaţii, egalitatea de tratament, precum și administrare — așa cum este prevăzut la artico-
promovarea dreptului fundamental la bună admi- lul 41 din Carta Drepturilor Fundamentale a UE —
nistrare. Această broșură prezintă modul în care în realitate.
am continuat aceste realizări.

Multe din cazurile evocate în această broșură


se referă la probleme în raport cu Comisia Euro-
peană. Aceasta deoarece Comisia este institu-
ţia cu care publicul are cele mai multe contacte P. Nikiforos Diamandouros
directe. De aceea, este extrem de important pen-
tru Comisie să își asume un rol de frunte în dezvol-
tarea unei culturi a serviciului în slujba cetăţeni-
lor și a respectului pentru drepturile acestora. Din

5
Ce face Ombudsmanul European? Cine este Ombudsmanul European?
Ombudsmanul European investighează plânge- Ombudsmanul European este P. Nikiforos
rile privind cazurile de administrare defectu- Diamandouros, fost ombudsman naţional al
oasă în activitatea instituţiilor și organismelor Greciei. El a fost ales de către Parlamentul Euro-
Uniunii Europene (UE). Ombudsmanul poate, de pean și ocupă acest post de la 1 aprilie 2003. Pri-
asemenea, să demareze anchete din proprie ini- mul Ombudsman European a fost ales de Parla-
ţiativă. Ombudsmanul este complet independent ment în anul 1995.
și imparţial.

Ce nu face Ombudsmanul European?


Ombudsmanul nu poate investiga:

b plângerile împotriva autorităţilor naţionale,


regionale sau locale din statele membre,
chiar dacă plângerile se referă la chestiuni
privind UE. Exemple de astfel de autorităţi
sunt: ministerele, agenţiile de stat și consi-
liile locale;

b activităţile tribunalelor naţionale sau ale


ombudsmanilor naţionali. Ombudsmanul
European nu este un organ de apel împo-
triva deciziilor luate de aceste entităţi;

b plângerile împotriva societăţilor comerciale


sau a persoanelor fizice.

6 Ce poate face Ombudsmanul European pentru dumneavoastră?


Ce poate face
Ombudsmanul
European pentru
dumneavoastră?

Ce tip de plângeri pot fi înaintate? Cine poate înainta o plângere?


Puteţi adresa o plângere Ombudsmanului privind Dacă sunteţi cetăţean al unui stat membru al Uni-
cazurile de administrare defectuoasă în activita- unii sau dacă aveţi reședinţa într-unul dintre sta-
tea instituţiilor și organismelor UE. tele membre, puteţi adresa o plângere Ombud-
smanului European. De asemenea, societăţile
comerciale, asociaţiile sau alte persoane juridice
Administrarea defectuoasă înseamnă admi- cu sediul social în Uniune pot sesiza Ombudsma-
nistrare inadecvată sau incorectă. Aceasta nul printr-o plângere.
corespunde situaţiilor în care o instituţie
nu acţionează în conformitate cu legile în
vigoare, nu respectă principiile bunei admi-
nistrări sau încalcă drepturile omului. Câteva
exemple:

b nereguli administrative

b incorectitudine

b discriminare

b abuz de putere

b lipsă de răspuns

b nefurnizare de informaţii

b întârziere nejustificată

7
La cine se poate referi plângerea? b Banca Centrală Europeană
Ombudsmanul European investighează plânge-
b Oficiul European pentru Selecţia Personalu-
rile împotriva instituţiilor și organismelor Uniunii
lui (EPSO)
Europene (UE)
b Oficiul European Antifraudă (OLAF)
Instituţiile și organismele UE includ:
b Oficiul European de Poliţie (Europol)
b Parlamentul European
b Agenţii descentralizate (cum ar fi Centrul
b Consiliul Uniunii Europene European pentru Dezvoltarea Formării Pro-
fesionale, Agenţia Europeană de Mediu, Ofi-
b Comisia Europeană
ciul de Armonizare în cadrul Pieţei Interne
b Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene etc.)
(cu excepţia situaţiilor de exercitare a com-
Această listă nu este exhaustivă.
petenţelor jurisdicţionale)

b Curtea de Conturi Europeană Lista completă a instituţiilor și organismelor UE


este disponibilă pe Internet la adresa:
b Comitetul Economic și Social European
http://europa.eu
b Comitetul Regiunilor Uniunii Europene

b Banca Europeană de Investiţii

8 Ce poate face Ombudsmanul European pentru dumneavoastră?


Ce poate face
Ombudsmanul
European pentru
dumneavoastră?

Ce se întâmplă dacă Ombudsmanul Cât trebuie să așteptaţi?


nu poate investiga o plângere?
Pentru a oferi un serviciu public exemplar,
În cazul în care Ombudsmanul European nu este Ombudsmanul tratează plângerile primite cât de
în măsură să investigheze plângerea dumnea- repede posibil, astfel încât:
voastră — de exemplu, dacă aceasta privește
administraţia naţională, regională sau locală 1. să confirme primirea plângerii în cel mult
dintr-un stat membru —, el va face tot posibilul să o săptămână;
vă consilieze cu privire la un alt organism care vă
2. să decidă dacă este cazul să demareze
poate ajuta. În secţiunea „Cine altcineva v-ar mai
o anchetă în cel mult o lună;
putea ajuta?” a acestei broșuri, sunt indicate alte
organisme care vă pot ajuta. 3. să finalizeze anchetele în cel mult un an.

Anchetele mai complicate pot dura mai mult, în


La ce rezultate vă puteţi aștepta? timp ce cazurile relativ simple pot fi adesea rezol-
vate rapid.
Uneori este suficient ca Ombudsmanul să infor-
meze instituţia în cauză cu privire la plângerea
primită pentru ca aceasta să rezolve problema.
În cazul în care situaţia nu este rezolvată în mod
satisfăcător în cursul anchetelor sale, Ombudsma-
nul va încerca, în măsura posibilului, să găsească
o soluţie amiabilă care să remedieze cazul de
administrare defectuoasă și să permită obţinerea
unui rezultat favorabil pentru autorul plângerii.
Dacă încercarea de conciliere eșuează, Ombud-
smanul poate formula o serie de recomandări în
vederea rezolvării cazului. În cazul în care insti-
tuţia nu îi acceptă recomandările, acesta poate
întocmi un raport special adresat Parlamentului
European.

9
Ce poate face
Ombudsmanul
European pentru
dumneavoastră?

Așadar, cum puteţi înainta o plângere? Puteţi transmite plângerea prin poștă, fax sau
Scrieţi Ombudsmanului în oricare dintre limbile e-mail. Pentru a vă asigura că aţi furnizat toate
Tratatului1, precizând clar cine sunteţi, împotriva informaţiile necesare, puteţi completa un formu-
cărei instituţii sau cărui organism UE este îndrep- lar de plângere tip.
tată plângerea și motivele acesteia.
Formularul de plângere poate fi găsit la
b Plângerea trebuie înaintată în termen de doi mijlocul broşurii. Completaţi-l şi trimiteţi-l
ani de la data la care faptele care o justifică la adresa:
au fost aduse la cunoștinţa dumneavoastră.
Ombudsmanul European
b Nu este obligatoriu ca dumneavoastră să
1, avenue du Président Robert Schuman
fiţi direct afectat de cazul de administrare
CS 30403
defectuoasă.
FR-67001 Strasbourg Cedex
b Trebuie ca dumneavoastră să fi contactat Franţa
deja instituţia sau organismul în cauză, de
exemplu printr-o scrisoare. Tel. (33) 388 17 23 13
Fax (33) 388 17 90 62
b Ombudsmanul nu poate interveni într-o
procedură în curs în faţa unei instanţe și nici E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
în cazul în care a fost emisă deja o hotărâre
judecătorească.
Versiunea electronică a formularului poate fi des-
cărcată la adresa:
http://www.ombudsman.europa.eu

1
Din ianuarie 2007, există 23 de limbi ale Tratatului: bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană,
greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, poloneză, portugheză, română, slovacă, slovenă,
spaniolă şi suedeză.

10 Ce poate face Ombudsmanul European pentru dumneavoastră?


Care sunt
principalele probleme
de care se ocupă
Ombudsmanul?

Această secţiune oferă o sinteză a principalelor domenii în care este solicitată intervenţia
Ombudsmanului. Sunt explicate unele din rezultatele obţinute, furnizându-se exemple
ilustrative ale cazurilor cu care s-a confruntat. Acestea descriu în termeni concreţi ce
poate realiza Ombudsmanul prin anchetele pe care le întreprinde.

11
Refuzul accesului În anul 2001, Parlamentul European și Consiliul
au adoptat regulile privind accesul publicului la
la documente şi informaţii
documentele Parlamentului, Consiliului și Comi-
siei. Anchetele Ombudsmanului privind accesul
Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că:
public la informaţii au condus și la adoptarea și
„… deciziile [în cadrul Uniunii] trebuie luate într-
publicarea regulilor privind accesul la documen-
un mod cât mai deschis posibil și cât mai aproape
tele majorităţii celorlalte instituţii și organisme
de cetăţeni”. Ombudsmanul depune toate efor-
ale UE. Ombudsmanul supraveghează respecta-
turile pentru a se asigura că instituţiile și organis-
rea acestor reguli, asigurându-se că toate excep-
mele UE respectă acest angajament.
ţiile la dreptul de acces la informaţii sunt interpre-
tate în sens restrâns și că instituţiile și organismele
Aproximativ un sfert din anchetele desfășu-
aderă la principiul deschiderii. Împreună cu tribu-
rate anual de Ombudsman se referă la lipsa
nalele, Ombudsmanul contribuie la găsirea de
de informaţii sau la refuzul accesului la infor-
soluţii eficiente în favoarea cetăţenilor europeni
maţii.
cărora le-a fost refuzat accesul la informaţii.

b Ombudsmanul a înaintat un raport special


Parlamentului European ca urmare a nefur-
nizării de către Consiliul UE a unor motive
valabile privind refuzul de a-și face publice
dezbaterile atunci când își exercită autori-
tatea legislativă. Ancheta Ombudsmanu-
lui a fost iniţiată ca urmare a unei plângeri,
formulate de un membru german al Parla-
mentului European, care susţinea necesita-
tea ca atât Consiliul, cât și celelalte instituţii
și organisme comunitare, să ia decizii într-
un mod cât mai deschis. În aprilie 2006, Par-
lamentul a sprijinit apelul Ombudsmanului
la transparenţă și, două luni mai târziu, șefii
de state și de guverne ai UE au fost de acord
să facă accesibile publicului mai multe dez-
bateri legislative.

12 Ce poate face Ombudsmanul European pentru dumneavoastră?


Care sunt
principalele probleme
de care se ocupă
Ombudsmanul?

b După intervenţia Ombudsmanului, Comisia b Banca Europeană de Investiţii (BEI) a acor-


Europeană a făcut publice două scrisori tri- dat accesul public parţial la un raport
mise autorităţilor din Regatul Unit în cadrul de audit, în urma unei plângeri adresate
unei proceduri de încălcare a drepturilor Ombudsmanului. Mai mult, a fost de acord
cetăţenilor. De asemenea, a făcut public să ofere companiei în cauză acces la secţi-
răspunsul Regatului Unit și și-a cerut scuze unile raportului care priveau în mod direct
pentru întârzierea nejustificată cu care grupul din care aceasta făcea parte. Rapor-
a fost procesată cererea privind accesul la tul avea ca obiect un proiect finanţat de UE
aceste documente. Ca urmare a anchete- și derulat în Africa, la care participase gru-
lor ulterioare ale Ombudsmanului, Comisia pul din care făcea parte compania. Iniţial,
a mai fost de acord să dea autorilor plânge- BEI refuzase accesul acesteia la raportul de
rii dreptul de a accesa trei CD-ROM-uri con- audit.
ţinând informaţiile pe care autorităţile bri-
tanice le trimiseseră Comisiei în sprijinul
cazului lor. Procedura de încălcare a dreptu-
rilor se referea la acuzaţia de nerespectare
a legislaţiei UE de către autorităţile britanice
privind amplasarea unui depozit de deșeuri
în apropierea locuinţelor autorilor plânge-
rii.

b După ce Ombudsmanul și-a derulat ancheta,


OLAF, Oficiul European Antifraudă, a pus la
dispoziţia autoarei plângerii trei documente
și a explicat că celelalte documente pe care
aceasta le solicitase nu existau. Autoarea
plângerii, un funcţionar al UE care lucrase
pentru Institutul pentru Elemente Transu-
raniene (ITU) din Karlsruhe, a cerut aceste
documente în contextul anchetei privind
acuzaţiile privitoare la neregulile grave pe
care le semnalase în activitatea Institutului.

13
Litigii contractuale, b Comisia Europeană a fost de acord să plă-

probleme legate de licitaţii, tească o compensaţie de 56 000 EUR unui


jurnalist. Aceasta a fost cea mai mare plată
plăţi întârziate compensatorie care a rezultat vreodată
dintr-o plângere adresată Ombudsmanului.
Ombudsmanul tratează numeroase litigii con- Decizia a fost luată ca urmare a concluziei
tractuale cu privire atât la procesul de acordare anchetei, potrivit căreia Comisia nu respec-
a contractului, cât și la derularea sa și la plăţile tase așteptările îndreptăţite ale autorului
prevăzute de acesta. Atunci când Ombudsma- plângerii. Comisia își suspendase contribu-
nul supune atenţiei instituţiilor și organismelor ţia financiară la proiectul autorului plângerii
UE o problemă, acestea iau măsuri în mod con- cu puţin timp înainte de data la care eveni-
structiv pentru a o remedia, fiind de acord ade- mentul în cauză urma să aibă loc.
sea să plătească compensaţii sau dobânzi, dacă
b În urma intervenţiei Ombudsmanului,
este cazul.
Comisia a soluţionat un litigiu cu privire la
un grant acordat unei asociaţii din Franţa.
Respectarea obligaţiilor contractuale Comisia a fost de acord să redeschidă cazul
și să ia în considerare documentaţia supli-
Atunci când un cetăţean, o societate comercială
mentară înaintată de autorul plângerii. În
sau o asociaţie semnează un contract cu una din
consecinţă, și-a redus cu aproape 8 000 EUR
instituţiile UE, se așteaptă ca administraţia Uniu-
cererea de rambursare adresată asociaţiei
nii să își respecte obligaţiile. Cu toate acestea, se
în cauză.
întâmplă des ca interpretarea clauzelor contrac-
tuale să difere. Ombudsmanul veghează pentru
a se asigura că instituţiile UE respectă înţelegerile
făcute.

14 Ce poate face Ombudsmanul European pentru dumneavoastră?


Care sunt
principalele probleme
de care se ocupă
Ombudsmanul?

b Comisia a acordat o compensaţie ex gra- Comisia și-a anunţat disponibilitatea de


tia de 21 000 EUR unei mici companii brita- a spori recurgerea la metode alternative
nice, după ce Ombudsmanul a fost înștiin- de soluţionare a litigiilor (ADR), cum ar fi
ţat că acesteia i se acordase insuficient timp medierea, în cazul contractelor pe care le
pentru a pregăti o propunere în cadrul unui finanţează. Acest fapt reprezintă urma-
contract de cercetare și dezvoltare. Din acest rea unei anchete desfășurate de Ombud-
motiv, propunerea a fost considerată ca ineli- sman cu privire la modul în care Comisia ar
gibilă, datorită unei erori pe care o conţinea. putea promova soluţii amiabile în litigiile cu
Comisia a pus în evidenţă faptul că este preo- contractorii sau în litigiile dintre contrac-
cupată să nu dăuneze întreprinderilor mici și tori și subcontractori, în special prin medi-
mijlocii (IMM) și a recunoscut că circumstanţe ere. Medierea este un proces de soluţionare
excepţionale au împiedicat compania care a litigiilor fără caracter obligatoriu, în care
adresase plângerea să execute contractul în o terţă parte independentă asistă părţile în
mod corect. rezolvarea diferendelor. Spre deosebire de
Ombudsman, mediatorul nu decide asupra
temeiniciei chestiunii aflate în litigiu.

15
Proceduri de licitaţie corecte b Ombudsmanul a sugerat Comisiei să își revi-
Majoritatea granturilor și subvenţiilor disponibile zuiască regulile interne cu privire la regis-
prin instituţiile și organismele UE sunt acordate în trele de apeluri în cadrul licitaţiilor. Aceasta
urma licitaţiilor. Aceste proceduri pot fi complexe s-a datorat unei anchete privind caracte-
și de durată, putând cauza sentimente de deza- rul necuvenit al unei conversaţii telefonice
măgire și frustrare de partea participanţilor, dacă între serviciile Comisiei și ofertantul concu-
aceștia simt că nu au fost trataţi corect. Ombud- rent al autorului plângerii. Ombudsmanul
smanul a ajutat la rezolvarea multor diferende în nu a găsit nici o dovadă privind faptul incri-
acest domeniu. minat, dar a observat că ar fi fost mai ușor
pentru Comisie să răspundă la acuzaţii dacă
b Comisia a reacţionat rapid și constructiv ar fi putut furniza un document scris care să
pentru a corecta o greșeală prin care respin- ateste sau să infirme existenţa conversaţiei
sese o propunere preliminară a unui consul- telefonice în cauză.
tant german, pe motivul că acesta nu ar fi
respectat termenul de depunere. Propu-
nerea preliminară a fost selectată și, după
intervenţia Ombudsmanului, autorul plân-
gerii a avut la dispoziţie același număr de
zile ca și ceilalţi candidaţi pentru a-și pre-
găti propunerea completă.

16 Ce poate face Ombudsmanul European pentru dumneavoastră?


The European Ombudsman
Plângere privind un caz de
administrare defectuoasă
Adăugaţi pagini, dacă este nevoie, şi anexaţi toate documentele justificative necesare.
Prenume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
În numele (dacă este cazul): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresă (rând 1): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresă (rând 2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Localitate: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Judeţ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cod poştal: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ţara: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ce credeţi că ar trebui să facă instituţia/organul UE pentru a remedia situaţia?

Aţi contactat deja instituţia/organul UE în cauză pentru a obţine remedierea situaţiei?


 Da (precizaţi detaliile)  Nu

În cazul în care plângerea se referă la relaţiile de lucru din cadrul instituţiilor şi organelor UE: aţi epuizat toate posibilităţile
privind cererile sau reclamaţiile administrative interne prevăzute în Statutul funcţionarilor din UE? Dacă da, termenele de
răspuns din partea instituţiilor au expirat deja?
 Da (precizaţi detaliile)  Nu

Problemele sesizate în plângere au făcut deja obiectul unei hotărâri judecătoreşti sau fac obiectul unei proceduri în curs în faţa
unei instanţe?
 Da (precizaţi detaliile)  Nu

Selectaţi una din următoarele două opţiuni după ce aţi citit informaţiile din caseta de mai jos:
 Plângerea este publică.
 Solicit ca plângerea să rămână confidenţială.
În cazul în care Ombudsmanul European decide că plângerea nu este de competenţa sa, sunteţi de acord ca aceasta să fie
transmisă altei instituţii/altui organ (de la nivel european sau naţional)?
 Da  Nu

Data şi semnătura:

Plângerile adresate Ombudsmanului European (şi toate documentele anexate) sunt în mod normal publice.

Faptul că plângerea este publică înseamnă că orice cetăţean poate avea acces la aceasta şi la anexele acesteia. În cazul în care Ombudsmanul începe o anchetă,
avizul instituţiei sau organului în cauză privind plângerea, eventualele observaţii referitoare la aviz făcute de autorul plângerii, precum şi celelalte documente
prevăzute la articolul 14 din Decizia Ombudsmanului European privind adoptarea dispoziţiilor de executare (disponibilă pe site-ul web al Ombudsmanului)
sunt documente publice, la care se poate avea acces la cerere. Deciziile Ombudsmanului privind plângerile sunt publicate pe site-ul web al acestuia, fără să se
menţioneze numele autorilor. Unele sunt publicate în întregime sau în rezumat, pe hârtie şi în format electronic. Nu sunt publicate numele şi nici adresa autorilor
plângerilor.

Autorul plângerii are dreptul să ceară ca plângerea să rămână confidenţială, caz în care publicul nu are acces la plângere şi nici la celelalte documente menţionate
mai sus. Cu toate acestea, chiar şi o plângere confidenţială trebuie să fie trimisă instituţiei sau organului în cauză al Uniunii, în cazul în care Ombudsmanul
începe o anchetă. Deciziile Ombudsmanului privind plângerile confidenţiale sunt publicate pe site-ul web, eliminându-se orice informaţie care ar putea duce la
identificarea autorului. Aceste informaţii sunt eliminate şi în cazul publicării complete sau în rezumat, pe hârtie sau în format electronic.

Plângerile adresate Ombudsmanului pot conţine date cu caracter personal referitoare la autorii acestora sau la terţi. Prelucrarea datelor cu caracter personal
de către Ombudsmanul European este reglementată de Regulamentul (CE) nr. 45/20011. Cu excepţia cazului în care autorul plângerii cere ca aceasta să rămână
confidenţială, se consideră că este de acord, în sensul articolul 5 alineatul (d) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, ca Ombudsmanul să facă publice eventualele
date cu caracter personal conţinute în plângere.
1
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

Ombudsmanul European | 1, avenue du Président Robert Schuman | CS 30403 | FR- 67001 Strasbourg Cedex | Franta
Împotriva cărei instituţii/cărui organ a(l) Uniunii Europene (UE) depuneţi plângerea?
 Parlamentul European  Banca Europeană de Investiţii
 Consiliul Uniunii Europene  Banca Centrală Europeană
 Comisia Europeană  Oficiul Comunităţilor Europene pentru Selecţia
Personalului (EPSO)
 Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene*
 Oficiul European Antifraudă (OLAF)
 Curtea de Conturi Europeană
 Oficiul European de Poliţie (Europol)
 Comitetul Economic şi Social European
 Alt organ al Uniunii Europene (precizaţi)
 Comitetul Regiunilor Uniunii Europene
* Cu excepţia situaţiilor de exercitare a competenţelor sale jurisdicţionale.
La ce decizie sau chestiune se referă plângerea? Când v-au fost aduse la cunoştinţă faptele în cauză?
În ce privinţă consideraţi că instituţia/organul UE a acţionat necorespunzător?
Care sunt
principalele probleme
de care se ocupă
Ombudsmanul?

Stop plăţilor întârziate b Comisia a rezolvat un caz de plată întârzi-


Întârzierea plăţilor poate fi o problemă pentru ată către un jurnalist din domeniul știinţi-
orice organizaţie, însă pentru IMM-uri poate fi fic, a explicat motivele întârzierii și a fost de
o chestiune de supravieţuire sau poate duce la acord să plătească dobândă. A confirmat și
faliment. Ombudsmanul a asigurat plăţile pentru că, între timp, a luat măsuri în vederea acce-
numeroși cetăţeni, numeroase societăţi comerci- lerării plăţilor către experţi. Autorul plânge-
ale și asociaţii ale căror granturi, drepturi și sub- rii a declarat ulterior că a fost plătit în ter-
venţii nu fuseseră plătite la timp. men de numai 30 de zile pentru serviciile
prestate în cadrul ultimului contract.
b Comisia a dispus plata unor facturi cu
b O companie mică, participantă la „Proiec-
o valoare totală de peste 17 000 EUR unei
tul European Galileo”, a înaintat o plân-
mici companii germane, care s-a adresat
gere către Ombudsman în care afirma că
Ombudsmanului după ce trimisese insti-
nu i se plătiseră nu mai puţin de 13 000 EUR.
tuţiei șapte atenţionări. Comisia a explicat
După intervenţia Ombudsmanului, Comi-
că întârzierea s-a datorat unor schimbări
sia a achitat suma respectivă și a promis că
de natură tehnică în procedurile bugetare.
va lua în considerare în mai mare măsură
Aceasta a anunţat că a revăzut chestiu-
nevoile IMM-urilor în viitoarele proiecte ale
nea și că astfel de probleme nu ar trebui să
UE.
mai apară în viitor. După ce Ombudsmanul
a evidenţiat faptul că IMM-urile sunt deose-
bit de vulnerabile la efectele întârzierii plă-
ţilor, Comisia fost de acord să plătească și
dobânda corespunzătoare.

17
Nerespectarea Ombudsmanul a desfășurat o activitate susţinută

drepturilor fundamentale spre a se asigura că instituţiile iau în serios preve-


derile Cartei, susţinând că nerespectarea acesteia
reprezintă administrare defectuoasă. Ombud-
Drepturile fundamentale care trebuie respectate
smanul presează instituţiile să dovedească în
de instituţiile și organismele UE sunt prevăzute
practică respectarea Cartei în activitatea lor zil-
de Carta Drepturilor Fundamentale a UE.
nică și le reamintește constant promisiunile
făcute cetăţenilor europeni.
Articolul 43 al Cartei se referă la dreptul de a
înainta plângeri către Ombudsmanul Euro-
pean:

„Orice cetăţean al Uniunii, precum și orice


persoană fizică sau juridică care are reședinţa
sau sediul social într-un stat membru au
dreptul de a sesiza Ombudsmanul European
cu privire la cazurile de administrare defectu-
oasă în activitatea instituţiilor, organelor, ofi-
ciilor sau agenţiilor Uniunii ...”

18 Ce poate face Ombudsmanul European pentru dumneavoastră?


oastră?
Care sunt
principalele probleme
de care se ocupă
Ombudsmanul?

b Ombudsmanul a întreprins o anchetă cu b Comisia a renunţat la limita de vârstă de


scopul de a investiga măsurile luate de 30 ani drept criteriu de selecţie în progra-
Comisia Europeană pentru a se asigura că mul de stagii interne. Aceasta s-a întâmplat
persoanele cu dizabilităţi nu sunt discrimi- ca urmare a unei plângeri privind regula-
nate în relaţiile lor cu instituţia. Ombud- mentul programului. Ombudsmanul a ajuns
smanul a făcut referire la articolul 26 al Car- la concluzia că utilizarea acestui criteriu al
tei, care recunoaște dreptul persoanelor cu limitelor de vârstă conduce la discriminări,
dizabilităţi de a beneficia de măsuri de spri- ceea ce este interzis conform articolului 21
jin care să le garanteze independenţa, inte- al Cartei. De remarcat faptul că, drept con-
grarea socială și profesională, precum și secinţă a presiunii exercitate de Ombud-
participarea la viaţa comunităţii. sman, criteriul limitei de vârstă nu se aplică
în cazul concursurilor de recrutare orga-
nizate de Oficiul European pentru Selecţia
Personalului.

19
Plângeri privind tratarea b Comisia a luat o decizie privind o plângere

cazurilor de încălcare legată de încălcarea dreptului comunitar, în


urma apelului Ombudsmanului de a o trata.
a dreptului comunitar Acesta a susţinut că argumentul Comisiei,
conform căruia acesteia i-ar fi fost imposi-
Statul de drept reprezintă unul din principiile
bil să ajungă la un consens politic cu privire
fundamentale pe care se bazează UE. Este res-
la modul în care trebuie să procedeze, nu
ponsabilitatea Comisiei Europene să se asigure
o exonerează de obligaţia de a trata corect
că statele membre respectă legislaţia UE. În înde-
plângerea primită. Un furnizor german de
plinirea acestei sarcini, Comisia este cunoscută în
pariuri sportive înaintase o plângere Comi-
mod informal sub numele de „Gardianul Tratatu-
siei, după ce autorităţile germane i-au cerut
lui”. Puteţi adresa petiţii Comisiei în cazul în care
să își suspende serviciile, forţându-l astfel să
consideraţi că un stat membru încalcă legislaţia
își închidă firma. În opinia autorului plân-
UE.
gerii, această cerere a constituit o încălcare
a libertăţii sale de a furniza servicii.
Ombudsmanul primește și tratează plângeri
împotriva Comisiei cu privire la modul în care
aceasta instrumentează plângerile legate de încăl-
carea dreptului comunitar (așa numitele plângeri
la articolul 226). Rezultatul activităţii Ombudsma-
nului în acest domeniu este reprezentat de pro-
gresele înregistrate în realizarea unei proceduri
mai deschise și mai ușor de utilizat. Îmbunătă-
ţirea cea mai notabilă a fost cea din anul 2002,
când Comisia a stabilit, printr-un comunicat, pro-
cedurile și principiile pe care Comisia își asumă
responsabilitatea să le respecte în tratarea plân-
gerilor privind situaţiile de încălcare a dreptului
comunitar. Cu toate acestea, Ombudsmanul con-
tinuă să primească plângeri privind tratarea aces-
tor cazuri de către Comisie, în special în ce pri-
vește întârzierile și lipsa de diligenţă.

20 Ce poate face Ombudsmanul European pentru dumneavoastră?


Care sunt
principalele probleme
de care se ocupă
Ombudsmanul?

b Comisia a fost de acord să adopte cât de Ombudsmanul European promovează în


rapid posibil o decizie privind o situaţie de mod activ principiul subsidiarităţii în
încălcare a dreptului comunitar, după ce o soluţionarea problemelor, în toate dome-
companie comercială daneză din domeniul niile în care este aplicabilă procedura pri-
auto s-a adresat Ombudsmanului pentru vind încălcarea drepturilor prevăzută la arti-
a-i cere ajutorul. Autorul plângerii a acuzat colul 226. Ombudsmanul a depus eforturi
Comisia că nu și-a respectat angajamen- serioase în special pentru a promova rolul
tul de a ajunge la o concluzie privind plân- ombudsmanilor în supravegherea aplică-
gerea sa în legătură cu încălcarea de către rii legislaţiei europene. Ombudsmanii din
autorităţile daneze a legislaţiei UE privi- statele membre pot ajuta la rezolvarea pro-
toare la impozitarea mașinilor de import. blemelor cu care se confruntă cetăţenii în
cazurile în care administraţia lor naţională,
regională sau locală nu aplică în mod corect
legislaţia Uniunii. Informaţii suplimentare
privind aceste situaţii, precum și alte moda-
lităţi de soluţionare de natura non-juridică,
pot fi găsite în secţiunea intitulată „Cine alt-
cineva v-ar mai putea ajuta?”

21
Plângeri legate de reușit sunt actualmente publicate, iar candidaţii
procedurile de recrutare pot adesea să își vadă propriile lucrări corectate
și să afle cine face parte din Comisiile de Selecţie.
Primul contact pe care numeroase persoane îl au Printre cazurile rezolvate de Ombudsman se află
cu administraţia Uniunii este în domeniul recru- următoarele:
tării. Procedurile de recrutare de personal ale UE
au reprezentat adesea o sursă de plângeri adre- b După intervenţia Ombudsmanului, Parla-
sate Ombudsmanului. Faptul că Oficiul European mentul European a explicat unui cetăţean
pentru Selecţia Personalului (EPSO) deţine locul al spaniol motivele de respingere a cererii
doilea între instituţiile și organismele UE din per- sale pentru un stagiu. În vederea promo-
spectiva plângerilor adresate Ombudsmanului vării unor standarde administrative supe-
European este o dovadă în acest sens. Printre pro- rioare, Ombudsmanul a remarcat faptul că
blemele semnalate se numără nefurnizarea infor- Parlamentul ar putea să furnizeze informa-
maţiilor adecvate și acuzaţii de discriminare. ţii mai concrete privind criteriile de evalu-
are ale cererilor de stagiu. Ombudsmanul
Obiectivul urmărit cu tenacitate de Ombudsman, a mai sugerat ca Parlamentul să își revizu-
acela de a accentua transparenţa procesului de iască regulile astfel încât să devină clar că
recrutare, a contribuit la creșterea încrederii cetă- listele cu numele persoanelor care acceptă
ţenilor în aceste proceduri. Ca rezultat al activită- oferta de a efectua un stagiu vor reprezenta
ţii sale, listele de rezervă ale candidaţilor care au un document public.

22 Ce poate face Ombudsmanul European pentru dumneavoastră?


Care sunt
principalele probleme
de care se ocupă
Ombudsmanul?

b Oficiul European pentru Selecţia Personalu- Ca urmare a presiunii exercitate de Ombud-


lui a fost de acord să clarifice informaţiile pe sman, în ultimii ani au fost înregistrate multe
care le furnizează în anunţurile privind con- realizări în direcţia promovării egalităţii de
cursurile de recrutare, în ce privește testele tratament în procesul de recrutare. Progre-
de preselecţie și eligibilitatea. Aceasta a fost sele din acest domeniu includ eliminarea
consecinţa unei plângeri adresate de un limitelor de vârstă în concursurile deschise și
cetăţean maghiar care aplicase pentru un acţiunile de promovare a unui reprezentări
concurs de traducători asistenţi. Ombud- mai echilibrate, de exemplu din perspectiva
smanul a considerat că furnizarea unor sexului sau a originii etnice a candidaţilor.
clarificări suplimentare ar ajuta la evitarea
neînţelegerilor și ar îmbunătăţi relaţiile cu
candidaţii.

b Ombudsmanul a criticat Banca Europeană


de Investiţii (BEI) pentru corespondenţa pe
care a purtat-o cu un cetăţean care fusese
trecut de Bancă pe lista scurtă în cadrul unei
proceduri de recrutare. În plângerea adre-
sată Ombudsmanului, cetăţeanul a afirmat
că un oficial al BEI se purtase într-un mod
abuziv și intimidant, în două mesaje elec-
tronice. Ombudsmanul a fost de acord că,
prin folosirea unor termeni care ar putea
fi percepuţi ca purtători ai unui mesaj de
ameninţare în răspunsul la cererea de infor-
maţii privind statutul aplicaţiei sale, Banca
încălcase Codul European al Bunei Condu-
ite Administrative.

23
Care sunt
principalele probleme
de care se ocupă
Ombudsmanul?

Plângeri ale personalului b Un expert angajat de Comisie a demisio-


nat în urma insultelor și ameninţărilor pro-
Dacă lucraţi pentru o instituţie sau un organ al ferate la adresa sa într-o ţară din afara UE.
Uniunii Europene, puteţi adresa Ombudsmanu- Ombudsmanul a închis ancheta, cu obser-
lui o plângere cu privire la problemele cu care vă vaţia că măsurile luate de Comisie în spriji-
confruntaţi în relaţia cu angajatorul. Aceste pro- nul autorului plângerii par corecte. Totuși,
bleme pot varia de la acuzaţii de concediere inco- el a evidenţiat faptul că ar fi fost mai favo-
rectă la cereri de finanţare a asigurărilor sociale rabil bunelor relaţii dintre cetăţean și Comi-
pentru soţ sau soţie. Ombudsmanul a rezolvat sie dacă instituţia ar fi explicat anterior acţi-
cu succes multe diferende care i-au fost aduse la unile desfășurate pentru a-l ajuta, decât să
cunoștinţă. Este important de reţinut că trebuie dea impresia că îl învinuiește pentru neplă-
epuizate toate posibilităţile de acţiune prevăzute cerile suferite. Comisia și-a cerut ulterior
în Statutul funcţionarilor privind cererile și plân- scuze și a promis să ia notă pe viitor de
gerile administrative interne înainte de a adresa comentariile Ombudsmanului.
o plângere Ombudsmanului în acest dome-
niu. Angajaţii care preferă să supună cazul unei
instanţe de judecată pot apela la Tribunalul Civil
al UE.

b Ombudsmanul a rezolvat un diferend pri-


vind drepturile de pensie solicitate Comisiei
Europene de un agent auxiliar grec. Auto-
rul plângerii a cerut Comisiei să recunoască
faptul că este obligată să îi finanţeze asigu-
rarea în cadrul unei scheme de pensii belgi-
ene pe întreaga perioadă în care lucrase ca
agent auxiliar. Comisia a acceptat argumen-
tele Ombudsmanului și l-a informat că deja
contactase autorităţile belgiene pentru
a regulariza contribuţiile pentru întreaga
perioadă a contractului auxiliar încheiat cu
autorul plângerii.

24 Ce poate face Ombudsmanul European pentru dumneavoastră?


Ce înseamnă bună
administrare?

În secţiunea anterioară au fost prezentate exem- Articolul 41 al Cartei Drepturilor Fundamentale


ple de administrare defectuoasă și modul în care a UE prevede faptul că cetăţenii au un drept fun-
Ombudsmanul acţionează pentru remedierea damental la bună administrare. Ombudsmanul
acestor cazuri. Dar Ombudsmanul acţionează a propus ca acest drept să fie inclus în Cartă, adu-
și în mod proactiv în vederea promovării bunei când în sprijin argumentul că cetăţenii europeni
administrări. au dreptul la o administraţie deschisă, responsa-
bilă și orientată în slujba cetăţeanului.

Dreptul la bună administrare


Articolul 41 al Cartei Drepturilor Fundamentale

(1) Orice persoană are dreptul de a beneficia, în ce privește problemele sale, de un tratament
imparţial, echitabil și într-un termen rezonabil din partea instituţiilor, organelor, oficiilor și
agenţiilor Uniunii.

(2) Acest drept include:


(a) dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea oricărei măsuri individuale
care ar putea să îi aducă atingere;
(b) dreptul oricărei persoane de acces la dosarul propriu, cu respectarea intereselor legitime
legate de confidenţialitate și de secretul profesional și comercial;
(c) obligaţia administraţiei de a-și motiva deciziile.

(3) Orice persoană are dreptul la repararea de către Uniune a prejudiciilor cauzate de către insti-
tuţiile sau agenţii acesteia în exercitarea funcţiilor lor, în conformitate cu principiile generale
comune legislaţiilor statelor membre.

(4) Orice persoană se poate adresa în scris instituţiilor Uniunii într-una din limbile tratatelor și
trebuie să primească răspuns în aceeași limbă.

25
Ce înseamnă bună
administrare?

Codul European al Bunei Conduite Cum pot afla mai multe despre drepturile
Administrative mele?
Pentru a defini în mod clar ce înseamnă, în prac- Ombudsmanul este dedicat informării cetăţenilor
tică, buna administrare, Ombudsmanul a redac- și oficialilor despre acest Cod, astfel încât ambele
tat Codul European al Bunei Conduite Adminis- părţi să știe care le sunt drepturile și obligaţiile.
trative. Acest Cod arată la ce aveţi dreptul să vă Codul a fost publicat pe situl web al Ombudsma-
așteptaţi de la administraţia UE și se constituie nului în 26 de limbi, precum și sub forma unei
într-un ghid pentru funcţionari cu privire la con- broșuri, disponibilă la biroul Ombudsmanului.
duita recomandată în relaţiile cu publicul. Func-
ţionarii care respectă Codul pot fi siguri că evită
situaţiile de administrare defectuoasă. În conse-
cinţă, ar trebui să se amelioreze și serviciul de care
beneficiaţi dumneavoastră.

Parlamentul European a aprobat Codul Euro-


pean al Bunei Conduite Administrative în
septembrie 2001. Ombudsmanul îl utilizează
ori de câte ori investighează plângeri adresate
de cetăţeni cu privire la administraţie.

26 Ce poate face Ombudsmanul European pentru dumneavoastră?


Ce a realizat
Ombudsmanul
până acum?

Statistici privind activitatea Ombudsmanului European


(De la data de 1.4.2003, când Ombudsmanul desemnat și-a început activitatea, până la 31.12.2006.)

Plângeri primite (din interiorul UE): 12 058

Originea geografică a plângerilor

Numărul % din % din


Ţara Procent2
de plângeri Plângeri populaţia UE
Luxemburg 146 1,2 0,1 12,1
Malta1 116 1,0 0,1 9,6
Cipru1 170 1,4 0,2 7
Belgia 924 7,7 2,3 3,3
Slovenia1 140 1,2 0,4 2,9
Spania 2 257 18,7 9,4 2
Finlanda 257 2,1 1,1 1,9
Irlanda 189 1,6 0,9 1,7
Grecia 444 3,7 2,4 1,5
Portugalia 398 3,3 2,3 1,4
Austria 269 2,2 1,8 1,2
Suedia 244 2 1,9 1,1
Republica Cehă1 252 2,1 2,2 1,0
Polonia1 872 7,2 8,2 0,9
Ţările de Jos 367 3 3,5 0,9
Slovacia1 122 1 1,2 0,8
Germania 1 745 14,5 17,8 0,8
Ungaria1 207 1,7 2,2 0,8
Franţa 1 258 10,4 13,6 0,8
Danemarca 95 0,8 1,2 0,7
Lituania1 51 0,4 0,7 0,6
Letonia1 35 0,3 0,5 0,6
Estonia1 20 0,2 0,3 0,6
Italia 831 6,9 12,7 0,5
Regatul Unit 649 5,4 13 0,4

1
Au aderat la UE la data de 1.5.2004.
2
Aceste cifre au fost calculate prin împărţirea procentului de plângeri la procentul populaţiei. În cazul în care rezultatul este mai
mare decât 1, acesta indică faptul că ţara respectivă a înaintat la Ombudsman mai multe plângeri decât s-ar fi aşteptat, ţinând
cont de mărimea populaţiei. Toate procentele din tabelul de mai sus au fost rotunjite la o zecimală.

27
Transferuri şi recomandări
7,37%
(În unele cazuri, se pot oferi mai multe recomandări)

b Recomandare de a contacta un alt ombudsman


37,65%
sau de a înainta cererea unui parlament
regional sau național (3 123) 29,68%

b Recomandare de a contacta Comisia Europeană


(1 240)

b Recomandare de a contacta Parlamentul


3,12%
European (600)
7,23% 14,95%
b Recomandare de a contacta SOLVIT (259)

b Recomandare de a contacta alte organisme


(2 462)

b Transferuri (611)

Transferuri:
Către ombudsmanul naţional sau regional
(522)
Către Parlamentul European (53)
Către Comisia Europeană (19)
Către SOLVIT (14)
Către alte organisme (3)

28 Ce poate face Ombudsmanul European pentru dumneavoastră?


Ce a realizat
Ombudsmanul
până acum?

Anchete preluate:
9,9%
1 266 de anchete, inclusiv 28 de anchete din proprie
3,2%
iniţiativă

9,4%
Despre care instituţii?
(În unele cazuri, două sau mai multe instituţii sau orga-
nisme sunt implicate în soluţionarea unei anchete)
11,1%
b Comisia Europeană (853)
66,4%
b Oficiul European pentru Selecţia Personalului (143)

b Parlamentul European (121)

b Consiliul Uniunii Europene (41)

b Alte instituţii (127)

Despre ce?
(În unele cazuri, se pot invoca două tipuri de administrare
defectuoasă)
63
64
108
b Erori legale (4%)

160 b Lipsa de asigurare a îndeplinirii obligațiilor —


161
Articolul 226 (4%)

171 b Neglijență (7%)

175 b Erori procedurale (10%)

b Alte administrări defectuoase (10%)


252
b Întârzieri evitabile (11%)

440 b Discriminare (11%)

b Incorectitudine, abuz de putere (16%)

b Lipsa transparenței, inclusiv nefurnizarea de


informații (28%)

29
Ce a realizat
Ombudsmanul
până acum?

Care a fost rezultatul?


11,2%
934 de anchete au fost finalizate cu o decizie moti-
vată (O anchetă poate fi finalizată din unul sau din 3,6%
mai multe motive) 3,0%
2,5%
39,0%
b Nu s-a găsit nici o administrare defectuoasă
(376)
12,5%

b Soluționată de către instituție (254)

b Soluție amiabilă (17) 1,8%

b Cu o observație critică adresată instituției


(120) 26,4%

b Proiecte de recomandări proiect acceptate


de instituție (24)

b În urma unui raport special (29)

b Retras de către reclamant (35)

b Altele (108)

30 Ce poate face Ombudsmanul European pentru dumneavoastră?


Cine altcineva v-ar
mai putea ajuta?

Dacă Ombudsmanul European nu este în măsură b Un cetăţean polonez, rămas cu un handi-


să investigheze plângerea dumneavoastră — cap în urma unui accident de mașină, care
de exemplu, dacă aceasta privește administraţia a acuzat casa naţională de asigurări de sănă-
naţională, regională sau locală a unui stat mem- tate că a încetat în mod incorect plata drep-
bru — acesta va face tot posibilul să vă ajute să turilor sale. Cu acordul autorului plângerii,
vă rezolvaţi problema. Astfel, plângerea dumnea- cazul a fost trimis spre soluţionare Ombud-
voastră poate fi transferată către un organism smanului Polonez.
competent sau puteţi fi sfătuit unde să vă adre-
b Cetăţenii spanioli care au cerut să se ia
saţi pentru o rezolvare rapidă și eficientă a pro-
măsuri la nivelul UE și pe plan naţional pen-
blemei.
tru a se rezolva problema imigranţilor ile-
gali din Africa de Nord. Cum chestiunea nu
Reţeaua Europeană a Ombudsmanilor era de competenţa Ombudsmanului Euro-
pean, acesta a recomandat autorilor plân-
Adesea, Ombudsmanul European vă va sfătui
gerii să se adreseze Ombudsmanului Spa-
să luaţi legătura cu un membru al Reţelei Euro-
niol cu privire la autorităţile naţionale și să
pene a Ombudsmanilor sau va transfera cazul, cu
înainteze o petiţie Parlamentului European,
acordul dumneavoastră, unui membru al Reţelei.
care dispune de competenţe legislative și
Înfiinţată în 1996, Reţeaua cuprinde toţi ombud-
de anchetă care pot fi utilizate în această
smanii naţionali și regionali din statele membre
privinţă la nivelul UE (vezi mai jos).
ale UE, statele candidate, Norvegia și Islanda, pre-
cum și comisiile pentru petiţii din statele mem- Pentru a putea explica mai bine serviciile care
bre ale UE. le ofera cetăţenilor, membrii Reţelei Europene
a Ombudsmanilor a adoptat o declaraţie in 2007,
Printre persoanele pe care Ombudsmanul Euro- care este disponibilă pe site-ul web al Ombud-
pean le-a ajutat în acest mod se află: smanului European.

b Un cetăţean care a adresat o plângere pri-


vind instituţia franceză care gestionează
alocaţiile de șomaj. Cu acordul autorului
plângerii, Ombudsmanul European a trans-
ferat plângerea Ombudsmanului Francez,
care a rezolvat problema.

31
O petiţie adresată Parlamentului SOLVIT
European
SOLVIT este o reţea online în care statele mem-
Parlamentul European tratează petiţii în legă- bre ale UE colaborează în vederea soluţionării,
tură cu chestiuni din domeniile de activitate ale intr-un termen de zece săptămâni, a probleme-
UE. Petiţiile reprezintă pentru Parlamentul Euro- lor cauzate de aplicarea defectuoasă a legislaţiei
pean ocazia de a atrage atenţia asupra situaţii- privind piaţa internă de către autorităţile publice.
lor de încălcare a drepturilor cetăţenilor europeni SOLVIT se ocupă, în principiu, de orice problemă
de către un stat membru, o autoritate locală sau transfrontalieră dintre o societate comercială
o altă instituţie. sau un cetăţean și o autoritate publică naţională.
Centrele SOLVIT fac parte din administraţiile naţi-
Dacă este cazul, Ombudsmanul poate transfera onale ale statelor membre ale UE. Coordonatoa-
plângerea spre soluţionare Parlamentului Euro- rea reţelei este Comisia Europeană.
pean, unde va fi tratată ca petiţie, așa cum s-a
întâmplat în cazurile următoare: Ombudsmanul European vă poate sfătui să luaţi
legătura cu reţeaua SOLVIT în cazul în care plân-
b În numele a doi cetăţeni tanzanieni cu gerea nu este de competenţa sa. De exemplu:
domiciliul legal în Belgia a fost redactată
o plângere, după ce acestora le-a fost refu- b O persoană s-a adresat Ombudsmanu-
zată intrarea în Marea Britanie pe conside- lui European invocând problemele cu care
rentul că nu deţineau viză. Autorul plângerii s-a confruntat atunci când a încercat să se
a argumentat că rezidenţilor belgieni care înscrie în sistemul de securitate socială din
nu sunt cetăţeni europeni ar trebui să li se Olanda. Persoana lucra pentru o companie
permită să călătorească în interiorul UE fără din Danemarca, dar lucra adesea la domici-
restricţii și că ar trebui creat un organism al liul său din Olanda. Ea a acuzat autorităţile
UE care să faciliteze călătoriile în interiorul daneze că ar fi refuzat să îi furnizeze un for-
UE pentru persoanele care deţin o carte de mular necesar pentru a se înscrie.
identitate a unui stat membru al UE.
Informaţii suplimentare privind reţeaua SOLVIT
Pentru informaţii suplimentare privind completa- sunt disponibile la adresa:
rea unui petiţii, puteţi accesa adresa: http://ec.europa.eu/solvit
http://www.europarl.europa.eu/committees/
peti_home_fr.htm

32 Ce poate face Ombudsmanul European pentru dumneavoastră?


Cine altcineva v-ar
mai putea ajuta?

O plângere privind încălcarea dreptului Adresaţi o întrebare?


comunitar adresată Comisiei Europene
Dacă nu doriţi să înaintaţi o plângere, dar doriţi
Comisia tratează plângerile privind situaţii de să primiţi răspuns la orice întrebare privind UE,
încălcare a legislaţiei comunitare de către statele puteţi suna la numărul gratuit EUROPE DIRECT
membre ale UE. Ombudsmanul poate considera din orice stat membru:
că plângerea primită poate fi soluţionată cel mai Tel. 00 800 6 7 8 9 10 11
bine în acest mod, după cum reiese și din cazul (sau la numărul facturabil (32-2) 299 96 96, număr
următor: accesibil din alte ţări, precum și din unele reţele de
telefonie mobilă)
b Un cetăţean german care lucra în Spania
a adresat o plângere referitoare la faptul sau puteţi vizita situl web EUROPE DIRECT, accesi-
că impozitul progresiv pe venit din Spania bil prin portalul Europa:
se aplică străinilor doar după ce aceștia au http://europa.eu
lucrat în Spania timp de minimum 183 de
zile. Autorul plângerii a făcut acuzaţii de Informatii suplimentare sunt disponibile pe site-
discriminare deoarece procentul care i se ul web al Ombudsmanului la adresa:
aplica lui și colegilor germani era de 25%, http://www.ombudsman.europa.eu
în vreme ce colegilor spanioli li se aplica un
impozit de 6 – 9%. După examinarea ches-
tiunii, Comisia Europeană a fost de acord să
dea în judecată Spania la Curtea Europeană
de Justiţie, sub acuzaţia că dispoziţiile
legale referitoare la chestiunea respectivă
pot dăuna liberei circulaţii a lucrătorilor.

Pentru a obţine informaţii privind modul în care


poate fi înaintată o astfel de plângere și pentru
a descărca un formular, accesaţi:
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/
your_rights_forms_fr.htm

33
QK-76-06-397-RO-C
Ombudsmanul European investighează plân-
gerile privind cazurile de administrare defec-
tuoasă în activitatea instituţiilor și organis-
melor Uniunii Europene. Această broșură
oferă o sinteză a activităţii Ombudsmanului
și explică modul în care acesta vă poate ajuta.

Ombudsmanul European
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
FR-67001 Strasbourg Cedex
Franţa

Tel. (33) 388 17 23 13


Fax (33) 388 17 90 62

E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Internet: http://www.ombudsman.europa.eu

ISBN 92-9212-054-9

The E
,!7IJ2J2-bcafec!
plaints