Sunteți pe pagina 1din 9
2 patrimoniului care a apartinut Directiei Economice Case de Odihnd si Tratament din cadrul CNSLR, patrimoniu care provenea din patrimoniul organizatiei sindicale de dinainte de 1989, respectiv UGSR. Precizeazd ca se injelege faptal cd DECOT este 0 directie care a fost infiingata in cadral CNSLR. Nu existé alte titluri de proprietate cu excepfia menfiunilor din statutul CNSER (Victor Ciorbea) care dupé aceea a w'mat o procedurd in temeiul cdreia a Jost infiinjata societatea comerciala SC SIND ROMANIA SRL, cu elementele de patrimoniu provenind de la UGSR. Capitalul social al acestei societiti a fost preluat din capitalul social al 0 DECOT, care il avea de la CNSLR, acesta la réndul sdu avandu-I de ta U ¥ e Nu stie ott existe hotarari judecdtoresti de transfer de propri onthacte notariale sexu dispozipii legale, altele decdt cele la care itn sensul cd a ‘fost preluat de CNSLR in calitate de continuat 0) ISR. El mua participat la corte Gi a societafii si nici de preluare a patrimoniului UGSR care a jul 1990, SC SIND ROMANIA SRL fiind constituitd ir 1992, KS jt in aul 2010. i GHEORGHE - administrator la SC TABARA NAVODARI SA, Me comercialé care are in patrimoniu tabéira de copii Navodari provenind ¥ elemente de patrimoniu ale UGSR. A depus pléngerea penal intrucat a aflat de existenja acestei cauce si a vealizat cé are wt interes legitim de a-si exprima punctul de vedere in cadrul anchetei, sens in care solicita sé i se recunoascé calitatea corespunzdtoare. Asa cum a arétat in plangere, in special CNSLR (VICTOR CIORBEA) prin falsificarea unor documente, a dobdndit un patrimoniu asupra céruia nu are niciun drept, in condifiile in care UGSR si in prezent functioneazd. B Stie c& CNSLR si-a trecut in statut cd-si constituie patrimoniul din patrimoniul UGSR, dar considera cd am dreptate atunci cand afirma cé o prevedere din statut mu are cum sd fie titlu de proprietate, motiv pentru care aceasta mentiune este absolut Jalsa. Ulterior VICTOR CIORBEA a impéirtit patrimoniul care mu i-a apartinut niciodata, obfinut prin falsurile la care m-am referit, folosind aceste documente falsificate pentru a obtine sentinte favorabile, prin inducerea in eroare a judecdtorilor, care au dat curs acestor documente contrafacute. Stie cd ulterior s-au folosit aceste inscrisuri contraféicute, respectiv procesul verbal din 04.07.1990, tranzacria cu celelalte sindicate din 1991 si stat CNSLR pentru a imparfi un patrimonit care nu i-a apartinut - x) au imbogatit fard just temei prin folosirea unor documente fal nu credrit unei aparenje de legalitate, pentru aceasté EON ‘a patrimoniu apartinnd unei persoane juridice care a func} nei $i in present. Solicita luarea “i anularea documentelor false. n.CIO} KS. AY" ca in 25,12.1989 am ascultat un comunicat de. ce ae se anunja cd UGSR, ca structuré sindicald, s-a dizolvat. 5 < a demersuri de instructaj si demersuri organizatorice, a decis sé ys lieze la CNSLR, aceasta decizie fiind luatd in calitate de lider de sindicat de invajdmaat, in urma hotdrarii forulut colectiv de conducere al sindicatelor din Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant. Aceasté afiliere a avut loc in 9 iunie 1990, din cdte refine. Legat de intrebdrile : - a Dacé in afara prevederii din art. 26 din Statutul CNSER , invegistrat la instanjé, precum si in statund rezultat in urma Congresului, exist vreun titly in sensul legit civile care sd justifice preluarea de catre CNSLR a patrimoniului UGSR? “4 Réspuns: Considera cet UGSR a incetat sd existe datorita pierderii celor trei calitaji/ elemente constitutive: scopul - a devenit contrar unei ordini democratice, in conditiile in care UGSR se baza pe forjarea tuturor salariatilor de aderare in organizatiile sindicale; in ceea ce priveste organizarea de sine stétdtoare — nu mai exista o structurd de conducere intrucat presedintele UGSR, care era si ministrul Muncii si in CPEX a fost arestat , iar cei din jurul lui au fost indepartati iar cei din esalonul 2 al UGSR in frunte cu CALINESCU STEFAN ~ care fusese secretar de partid al CC al UGSR au creat Comitetul Nafional Provizoriu de Organizare a Sindicatelor Libere din Romdnia; al ireilea element — respectiv patrimoniul - pe o cerere a acestwia — STEFAN CALINESCU — rezolutionatdé de primul <0 aménd orice discutie despre patrimoniu. PETRE ROMAN, se scria cd pand la organizarea unui congres al si ow Pe baza acestei rezalutii a premierului s-a introdus-i Yr la 15 martie 1990 prevederea cii patrimoniul UGSR es} NSER. Jn instanta, CNSLR a fost re} aw "ALINESCU STEFAN, iar la acel moment FSLI nu era afiliat la Precizeaza eS i ‘iri ee de validare a statului CNSLR nu existd alt ae imoniu, La actionat pentru administrarea in comun a patrimoniului cdtre toate structurile sindicale now apérute, sens in care a aparut ructira = "“Convenjia Nafionalé de Administrare a Patrimoniului” care reprezenta o infelegere intre confederajiile nou apdrute, respectiv vrea 11 confederaqii, 11 sindicate si altele, Jn contextual in care a injeles ca aceasta cercetare se referd la reluarea unor cercetari care s-au referit la pretinse fapte pentru care s-au dat deja solufii, sens in care indic sohufii ale DNA — Structura Centralé — anit 2011,2013,2017, prin care se menjioneaza ca faptele nu exisié sau nu au latura subiectivé, concluzia sa