Sunteți pe pagina 1din 60

Nume si prenume: AOLĂRIȚEI GABRIELA MIHAELA

Scoala: Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară

Localitatea: Suceava

Grupa: 19

1
CUPRINS PORTOFOLIU

PLANIFICAREA EVALUARII PAG. 3

ASPECTELE CRITICE PAG. 9

CATEGORII DE ITEMI PAG.11

EVALUARE SUMATIVĂ PAG.39

MATRICE DE SPECIFICATII PAG.41

TEST SUMATIV PAG.44

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE PAG.47

PLAN REMEDIAL PAG.50

2
PLANIFICAREA EVALUĂRII

- Calificarea: Tehnician analize produse alimentare

- Clasa a XIa

- Modulul I: Determinarea valorii nutritive a produselor


alimentare

3
Unitatea de învățământ: Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Suceava Avizat, Director
Clasa a XI–a B
Profilul: Resurse naturale și protecția mediului Profesor: Aolăriței Gabriela Mihaela
Domeniul de pregătire de bază: Industrie alimentară Plan de învățământ aprobat prin OMECI nr. 3423 / 18.03.2009, Anexa 1
Domeniul de pregătire generală: Industrie alimentară Programă aprobată prin OMEdC nr. 3171/30.01.2006, Anexa nr. 1
Calificarea profesională: Tehnician analize produse alimentare Standard de pregătire profesională aprobat prin OMEdC nr. 3172/30.01.2006,
Săptămânile de practicăcomasată : 2,10, 17, 27, 34 Anexa nr.2
Modulul I: Determinarea valorii nutritive a produselor alimentare
Nr. ore pe an: 93, din care: T: 33 și L.T: 60 Avizat, Șef catedră
Nr. ore/săptămână: T: 1 oră
L.T.: 14 săptămâni x 5ore/zi

PLANIFICAREA EVALUĂRII
Modul I Determinarea valorii nutritive a produselor alimentare UC 13 Determinarea valorii nutritive a produselor

Resursele evaluării
Contexte/ Metode/
Forme de De timp
Competenţe evaluate Rezultatele învăţării locul de instrumente
evaluare Materiale Laborator
evaluare Teorie de evaluare
tehnologic
C1. Analizează tipurile de  Identifică sursele de materii
materii prime utilizate în prime de origine vegetală, animală și Fișe de lucru
industria alimentară minerală Clasă Calculator
C2. Stabilește compoziția  Recunoaște calitățile Laborator Test de evaluare
materiilor prime utilizate materiilor prime de analize initial Probă scrisă
Evaluare în industria alimentară  Efectuează analize senzoriale Mostre de Test initial
S1 17.09-21.09 S1 17.09-21.09
iniţială C3. Analizează a materiilor prime de origine materii prime de Probă
proprietățile vegetală, animală şi minerală după: origine vegetală, practică
organoleptice ale aspect, culoare, gust, miros, stare de animală și
materiilor prime utilizate sănătate, consistenţă. mineral.
în industria alimentară

4
 Clasifică glucidele, lipidele și
protidele.
 Reprezintă structurile Fișe de lucru
13.1 Descrie principiile chimice ale glucidelor, lipidelor şi Fișă de lucru în
alimentare– glucide, protidelor. Clasă echipă
lipide, protide şi rolul lor  Stabilește mostrele de (situațiile Fișe de aplicație
in obţinerea produselor produse alimentare care trebuie teoretice) Ustensile de
alimentare analizate în vederea determinării Laborator laborator S3 1.10-5.10
Întrebări
caracteristicilor fizice și chimice Reactivi S4 8.10 - 12.10
orale
 Determină caracteristicile STAS S5 15.10–19.10
Probă
fizice și chimice ale glucidelor, Fișă de S6 22.10–26.10 S4 8.10 –12.10
practică- fișe
lipidelor şi protidelor în laborator. observație S7 29.10 -2.11 S622.10-26.10
de aplicații
 Selectează materialele și Mostre de S8 5.11-9.11 S8 5.11.-9.11
Evaluare Referat
reactivii necesari determinării produse S9 12.11–16.11 S1126.11-30.11
formativă Observare
glucidelor, lipidelor şi protidelor în alimentare S11 26.11-30.11
sistematică
laborator. Fișă de S12 3.12–7.12
Probă scrisă
 Interpretează rezultatele autoevaluare S13 10.12-14.12
obținute. S14 17.12-21.12
 Identifică produsele
alimentare bogate în glucide, lipide
și proteine.
 Precizează importanţa
glucidelor, lipidelor şi protidelor în
procesele tehnologice de obţinere a
produselor alimentare.
EVALUARE REMEDIALĂ A COMPETENȚEI 13.1 Descrie principiile alimentare– glucide, lipide, protide şi rolul lor in obţinerea produselor
Studiu de caz
alimentare S15 14.01-18.01
 Clasifică glucidele, lipidele și
Evaluare protidele.
sumativă  Reprezintă structurile
de chimice ale glucidelor, lipidelor şi
progres protidelor.
13.1 Descrie principiile  Stabilește mostrele de Clasă Calculator

5
alimentare– glucide, produse alimentare care trebuie (situațiile STAS S16 21.01–5.01 Test sumativ
lipide, protide şi rolul lor analizate în vederea determinării teoretice) Test de evaluare – itemi
in obţinerea produselor caracteristicilor fizice și chimice Laborator Fișe de obiectivi,
alimentare  Determină caracteristicile observație semiobiectivi,
fizice și chimice ale glucidelor, Fișe de aplicație subiectivi
lipidelor şi protidelor în laborator.
 Selectează materialele și
reactivii necesari determinării
glucidelor, lipidelor şi protidelor în
laborator.
 Interpretează rezultatele
obținute.
 Identifică produsele
alimentare bogate în glucide, lipide
și proteine.
 Precizează importanţa
glucidelor, lipidelor şi protidelor în
procesele tehnologice de obţinere a
produselor alimentare.
Întrebări
Reactivi orale
Precizează constituţia
Instalațiile din Proba scrisă
biocatalizatorilor
laborator Proba
Determină proprietăţile fizico-
Clasă Componente, S18 4.02–8.02 practică (pe
13.2 Explică influenţa chimice ale vitaminelor
Evaluare (situațiile ustensile S19 11.02-15.02 S2018.02-22.02 grupe)
vitaminelor si enzimelor Interpretează rezultatele obținute
formativă teoretice) Fișe de lucru în S20 18.02-22.02 Fișă cu
în procesele catalitice în laborator
Laborator echipă aplicatii
Identifică sursele de biocatalizatori
STAS Miniproiect
Explică influenţa factorilor de
Fișă de observare Observare
mediu asupra enzimelor
Test de evaluare sistematică

EVALUARE REMEDIALĂ A COMPETENȚEI 13.2 Explică influenţa vitaminelor si enzimelor în procesele catalitice S21 25.02-01.03 Investigația

6
 Definește metabolismul și Întrebări
laturile acestuia Fișe de lucru S22 04.03-08.03 orale
13.3 Precizează rolul  Identifică transformările Fișă de S23 11.03-15.03 Probă scrisă
principiilor alimentare în suferite de alimente în organismul observație S24 18.03-22.03 Referat
uman Clasă Fișă de Observare
metabolism
 Prezintă rolului principiilor autoevaluare sistematică
alimentare în organism
Fișă de
EVALUARE REMEDIALĂ A COMPETENȚEI 13.3 Precizează rolul principiilor alimentare în metabolism S25 25.03-29.03
evaluare
 Precizează constituţia
biocatalizatorilor
 Determină proprietăţile fizico-
chimice ale vitaminelor Calculator Test sumativ
 Interpretează rezultatele Clasă STAS – itemi
13.2 Explică influenţa obținute în laborator (situațiile Test de evaluare obiectivi,
vitaminelor si enzimelor  Identifică sursele de teoretice) Fișe de S26 15.04-19.04 semiobiectivi,
Evaluare
în procesele catalitice. biocatalizatori observație subiectivi
sumativă
Explică influenţa factorilor de mediu Fișe de aplicație
de 13.3 Precizează rolul asupra enzimelor.
progres principiilor alimentare în  Definește metabolismul și
metabolism laturile acestuia
 Identifică transformările
suferite de alimente în organismul
uman
Prezintă rolului principiilor
alimentare în organism
 Stabilește compoziţia Fișe de lucru Întrebări
chimică a materiilor prime şi a Clasă Fișă de S28 22.04-26.04 orale
13.4 Determină valoarea
produselor alimentare finite (situațiile observație S29 29.04-3.05 S2311.03-15.03 Proba scrisă
Evaluare nutritivă a produselor
 Calculează valoarea nutritivă
teoretice) Fișă de S29 29.04-3.05 Proba
formativă alimentare
a produselor alimentare Laborator autoevaluare practică (pe
Calculator grupe)
EVALUARE REMEDIALĂ A COMPETENȚEI 13.4 Determină valoarea nutritivă a produselor alimentare S30 6.05-10.05 Studiu de caz

7
13.5 Precizează rolul  Identifică procesele Clasă Instalațiile din S3113.05-17.05 S3113.05-17.05 Întrebări
proceselor biochimice biochimice care au loc la fabricarea (situațiile laborator S3220.05-24.05 S3220.05-24.05 orale
asupra calităţii produselor alimentare teoretice) Componente, Proba scrisă
produselor alimentare  Selectează materialele și ustensile Proba
Laborator S 27.05-31.05
reactivii necesari determinării. Fișe de lucru în S33 27.05-31.05 33 practică (pe
S3510.06-14.06
 Interpretează rezultatele echipă grupe)
obținute STAS S3510.06 -14.06 Observare
 Precizează factorii care Fișă de observare sistematică
influenţează procesele biochimice Test de evaluare
 Explică mecanismul reacţiilor
biochimice
EVALUARE REMEDIALĂ A COMPETENȚEI 13.5 Precizează rolul proceselor biochimice asupra calităţii produselor alimentare Fișă de
S3617.06-21.06 evaluare
Întrebări
orale
- Proba scrisă-
Calculator test
Evaluare Toate competențele Realizarea unui miniproiect după o S37 24.06-28.06 S3724.06-28.06
STAS - Proba
temă dată folosind cunoștințele Clasă S38: 1.01-5.07
sumativă modulului Fișă de observare S38: 1.01-5.07 practică-
acumulate Laborator
Test de evaluare miniproiect
- Portofoliu
-Observare
sistematică

8
Identificarea aspectelor critice

Unitati de
Nr Competențe Competența
competență Criterii de performanță Activitățile elevului
crt. tehnice cheie
cheie
Consultă surse de documentare referitoare la
5.1 Susţine
(a) Pregătirea prezentării în funcţie de importanţa glucidelor, lipidelor şi protidelor în
5. Comunicare prezentări pe
obiective, temă şi audienţă procesele tehnologice de obţinere a produselor
teme
(b) Organizarea logică şi concisă a alimentare.
profesionale
informaţiei Selecteaza informațiile referitoare la efectuarea
analizelor de laborator

Anticipeaza structurile chimice ale glucidelor, lipidelor


2.1 Identifică (a) Anticiparea situaţiilor problemă și protidelor.
13.1 Descrie probleme (b) Definirea problemei Stabileste ustensilele și reactivii necesari determinării
principiile complexe (c) Reflectarea asupra propriilor acţiuni glucidelor, lipidelor și protidelor.
alimentare– Concepe o fișă de lucru.
glucide, lipide,
1. protide şi rolul (a).Identificarea soluţiilor posibile
Stabileste categoriile de ustensile și reactivi.
lor in obţinerea 2. Gândire (b).Alegerea celei mai potrivite soluţii, în
Alege metoda de determinare în laborator.
urma reflectării asupra consecinţelor
produselor critică şi 2.2 Rezolvă Argumenteaza alegerea solutiei proprii.
alimentare posibile şi a evaluării lor
rezolvare de probleme Planifica etapele de lucru.
probleme Elaboreaza fișa finală.
(c)Întocmirea planului de acţiune
(d).Aplicarea planului de acţiune
Analizeaza rezultatele obținut.
2.3 Evaluează (a).Analizarea rezultatelor Identifică neconformitatile cu STAS-ul.
rezultatele (b).Obţinerea feed-back-ului Aplica măsuri de corectie ale erorilor.
obţinute (c).Analizarea metodei aplicate Stabileste concluziile referitoare la rezultatele
obținute.

9
Pregătește documente specifice activității de
(a) Pregătirea documentului în
5.3 determinare a valorii nutritive a produselor alimentare.
conformitate cu funcţia acestuia
Elaborează Redacteaza și completează clar și corect
5. Comunicare (b) Scrierea unui document clar şi corect
documente pe documentele identificate și pregătite in vederea
(c) Verificarea documentului asigurându-se
teme determinării valorii nutritive.
că acesta îndeplineşte criteriile profesionale
profesionale Verifica modul de completarea a documentelor
respective
specifice.
2.1 Identifică Anticipeaza etapele de lucru.
(b) Definirea problemei
probleme Stabileste documentația necesară.
(c) Reflectarea asupra propriilor acţiuni
complexe Concepe o fișă de lucru.
(a).Identificarea soluţiilor posibile Stabileste grupele de alimente.
2. Gândire (b).Alegerea celei mai potrivite soluţii, în Alege metoda de determinare.
2.2 Rezolvă urma reflectării asupra consecinţelor Argumenteaza alegerea solutiei proprii.
critică şi
probleme posibile şi a evaluării lor Planifica etapele de lucru.
rezolvare de (c)Întocmirea planului de acţiune Elaboreaza fișa finală.
probleme (d).Aplicarea planului de acţiune
Analizeaza rezultatele obținute.
2.3 Evaluează (a).Analizarea rezultatelor
13.4 Determină Aplica măsuri de corectie ale erorilor.
rezultatele (b).Obţinerea feed-back-ului
valoarea Stabileste concluziile referitoare la rezultatele
obţinute (c).Analizarea metodei aplicate
2. nutritivă a
produselor
obținute.
(a) Colectarea datelor numerice
7.1 Planifică o
alimentare corespunzătoare activităţii planificate
activitate şi Colecteaza datele de la grupele de lucru.
(b) Selectarea datelor obţinute din
culege date Selecteaza rezultatele corecte.
măsurători/alte surse
numerice în Intregistrarea rezultatelor în tabelele centralizatoare.
(c) Înregistrarea datelor
legătură cu
aceasta
Efectueaza calculele de determinare
7. Procesarea (a) Efectuarea calculelor în mai multe etape
7.2 Calculeaza valoarea nutritivă și valoarea energetică
datelor cu numere de mai multe mărimi
Prelucrează utilizând formulele de calcul.
numerice (b) Utilizarea formulelor de calcul
datele
numerice.
(a) Compararea rezultatelor cu valori date
pentru determinarea erorilor/abaterilor şi
7.3
tendinţelor Compara rezultatele obținute cu cele prevăzute de
Interpretează
(c) Formularea concluziilor în baza unei STAS.
rezultatele
analize critice Stabileste mărimea erorilor.
obţinute şi
(d) Utilizarea rezultatelor în rezolvarea Introduce/ elimină rezultatele încorecte.
prezintă
unei
concluziile
probleme şi luarea deciziilor optime

10
B. ITEMI ELABORAȚI

I. 5 itemi de tip Itemi cu alegere multiplă, cu patru variante de răspuns, din care 1 singur
răspuns este cel corect, iar celelalte răspunsuri sunt distractori plauzibili)
II. 2 itemi de tip Itemi pereche
III. 5 itemi de tip Itemi duali (din care 2 itemi sunt adevăraţi, 3 itemi sunt cu răspuns fals:
din aceştia, 1 item să fie reformulat astfel incât răspunsul să fie adevărat)
IV. 2 itemi de tip Itemi completare
V. 1 item de tip itemi Item structuat
VI. 3 itemi de tip Itemi rezolvare de probleme (problemă/probă practică)
VII. 1 item de tip Eseu structurat.

11
ITEMI OBIECTIVI

Acest tip de item testează un număr mare de elemente de conținut într-un interval
de timp relativ scurt, asigurând un grad de obiectivitate ridicat în măsurarea rezultatelor
școlare.

12
I. 5 ITEMI DE TIP CU ALEGERE MULTIPLĂ, CU
PATRU VARIANTE DE RĂSPUNS

Acest tip de item presupune existenţa unei premise (enunţ) şi a unei liste de
alternative (soluţii posibile). Elevul trebuie să aleagă un singur răspuns corect sau cea mai
bună alternativă; celelalte răspunsuri se numesc distractori.

13
Calificarea: TEHNICIAN ANALIZE PRODUSE ALIMETARE
Clasa Unități de
Modulul Competențe vizate
competență
13.1 Descrie principiile alimentare– glucide,
Determinarea lipide, protide şi rolul lor in obţinerea
Determinarea
aXIa valorii produselor alimentare
valorii nutritive a
nutritive a 13.2 Explică influenţa vitaminelor si
produselor
produselor enzimelor în procesele catalitice
alimentare
alimentare 13.5 Precizează rolul proceselor biochimice
asupra calităţii produselor alimentare

1. Pentru fiecare dintre cerințele de mai jos (1-5) scrieți pe foaie de răspuns,
litera corespunzătoare răspunsului corect: 10 puncte

1. Substanţele care activează enzimele se numesc:


a) activatori;
b) biocatalizatori;
c) catalizatori;
d) inhibitori.

2. Diglucidele fermentează numai după ce au fost:


a) esterificate;
b) hidrolizate;
c) oxidate;
d) reduse.

3. Enzimele acţionează la un pH egal cu:


a) 5;
b) 6;
c) 8;
d) 10.
4. Zaharoza se mai numeşte:
a) dulcitol;
b) sorbitol;
c) sorboză;
d) sucroză.

5. Procesul biochimic care îmbunătăţeşte calităţile făinii se numeşte:


a) alterare;
b) autoâncingere;
c) germinare;
d) maturare.

14
*Instrucţiuni pentru elevi
Întrebările au un singur răspuns corect. Se va acorda punctaj doar în cazul identificării răspunsului corect.
În cazul bifării mai multor răspunsuri, nu se va acorda punctaj la respectivul item

Barem de corectare și notare


1 2 3 4 5
a d b d d

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia, 0 puncte.

15
II. 2 ITEMI DE TIP PERECHE

Itemii de tip pereche

Acești itemi evaluează abilitatea elevului de a identifica relația existentă între două
elemente.
Itemii de tip pereche solicită din partea elevilor stabilirea unor corespondenţe /
asociaţii între cuvinte, propoziţii, fraze, litere sau alte categorii de simboluri – dispuse pe
două coloane.
Elementele din prima coloană – se numesc premise, iar cele din a doua coloană
reprezintă răspunsurile. Răspunsurile trebuie să fie mai numeroase decât premisele.

16
Domeniul pregătirii de bază: INDUSTRIE ALIMENTARĂ

Unități de
Clasa Modulul
competență Rezultatele învățării
Materii prime Depozitarea Descrie materiile prime şi materialele
și materiale materiilor prime utilizate în industria alimentară
aIXa în industria şi a produselor Stabileşte destinaţia materiilor prime şi a
alimentară finite materialelor

II.1 În coloana A sunt indicate tipiri de legume, iar în coloana B grupa din care
fac parte.
Scrieţi, pe foaia de răspuns, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana
A şi litera corespunzătoare din coloana B.
10 p

A. B.
1. Ceapa a. Bostănoase
2. Fasolea b. Bulboase
3. Păstârnacul c. Păstăioase
4. Pepenele verde d. Rădăcinoase
5. Vinetele e. Solano-fructoase
f. Condimentare

Barem de corectare și notare

1 2 3 4 5

b c d a e

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia, 0 puncte.

17
Calificarea: TEHNICIAN ANALIZE PRODUSE ALIMETARE
Clasa Unitatea de
Modulul Competențe vizate
competență
Determinarea Determinarea
Descrie principiile alimentare– glucide,
valorii nutritive valorii nutritive a
a lipide, protide şi rolul lor in obţinerea
aXI a produselor produselor
produselor alimentare.
alimentare alimentare

II.2 În coloana A sunt indicate tipuri de glucide, iar în coloana B surse de


glucide.
Scrieţi, pe foaia de răspuns, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana
A şi litera corespunzătoare din coloana B.
10 p

A. B.
1. Amidon a. Cereale şi cartofi
2. Lactoză b. Fructe şi sfeclă de zahăr
3. Maltoză c. Lapte şi produse lactate
4. Rafinoză d. Malţ
5. Zaharoza e. Sfeclă de zahăr, embrion de grâu
f. Zahăr de struguri

Barem de corectare și notare

1 2 3 4 5

a c d e b

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 2 puncte, pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia, 0 puncte.

18
III. 5 ITEMI DE TIP DUALI (DIN CARE 2 ITEMI SUNT
ADEVĂRAŢI, 3 ITEMI SUNT CU RĂSPUNS FALS: DIN
ACEŞTIA, 1 ITEM SĂ FIE REFORMULAT ASTFEL INCÂT
RĂSPUNSUL SĂ FIE ADEVĂRAT)

Itemi obiectivi cu alegere duala (A/F)

Aceste tipuri de itemi se utilizează pentru:


- recunoaşterea unor termeni, date, principii;
- diferenţierea între enunţuri factuale sau de opinie;
- identificarea relaţiilor de tip cauză – efect.

19
Domeniul pregătirii de bază: INDUSTRIE ALIMETARĂ

Clasa Unitatea de
Modulul Rezultatele învățării
competență
Materii prime și Depozitarea Descrie materiile prime de origine
aIXa materiale în materiilor prime vegetală utilizate în industria
industria şi a produselor alimentară
alimentară finite

I. Transcrieți pe foaia de răspuns litera corespunzătoare fiecărui enunț (a, b, c,


d, e) și notați în dreptul ei litera A dacă apreciați că enunțul este adevărat sau litera
F dacă apreciați că enunțul este fals.
Transformați un enunț dintre cele considerate false în enunț adevărat.

10p

a. Fructele sâmburoase au pulpa suculentă și sâmburele tare care închide în interior


sămânța.
b. Parenchimul amidonos al cartofului este plin cu granule de proteine.
c. Capacitatea de hidratare este mai mare la făinurile cu cantitate și calitate a glutenului
inferioară.
d. Partea dorsală a bobului de grâu prezintă o adâncitură numită sănțulețul bobului.
e. Finețea este un indice de calitate important care se referă la mărimea particulelor care
compun masa de cereale.

Barem de corectare si notare

a b c d e
A F F A F

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1,5 puncte, pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia, 0 puncte.

Reformularea enunțurilor false:


b. Parenchimul amidonos al cartofului este plin cu granule de amidon.
c. Capacitatea de hidratare este mai mare la făinurile cu cantitate și calitate a
glutenului superioară..
e. Finețea este un indice de calitate important care se referă la mărimea particulelor
care compun masa de făină.

Pentru oricare răspuns formulat corect se acordă 2,5 puncte, pentru răspuns
incorect sau incomplet, 0 puncte.

20
ITEMI SEMIOBIECTIVI

Principala caracteristică a itemilor semiobiectivi constă în faptul că elevul este pus


în situaţia de a-şi construi răspunsurile şi nu de a-l alege.

21
IV. 2 ITEMI DE COMPLETARE

Pentru itemii de completare – se solicită de obicei drept răspuns 1 sau 2 cuvinte


care să se încadreze în contextul suport dorit.

22
Calificarea: TEHNICIAN ANALIZE PRODUSE ALIMETARE
Clasa
Unitatea de
Modulul Competențe vizate
competență
Determinarea Determinarea
a Descrie principiile alimentare– glucide,
aXI valorii nutritive valorii nutritive a
lipide, protide şi rolul lor in obţinerea
a produselor produselor
produselor alimentare.
alimentare alimentare

1. Scrieți pe foaia de răspuns informația corectă care completează spațiile


libere, selectând termenul corespunzător din lista dată:
violet, dextroză, albastru, levuloză
6p

a. Zaharoza se mai numeşte zahărul de trestie sau ………………


b. Amiloza se colorează cu iodul în ...................

Instrucţiuni pentru elevi : Pentru rezolvare, completaţi spaţiile libere cu termenii corespunzători.

Barem de corectare si notare

a - Dextroză
b - Albastru

Pentru fiecare termen corect identificat se acordă 3 puncte, pentru răspuns


incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.

23
V. 1 ITEM DE TIP RĂSPUNS STRUCTURAT

Acest tip de itemi cuprind mai multe subîntrebări legate printr-un element comun.
Modul de prezentare include:
 un material / stimul ( texte, date, diagrame, grafice )
 subîntrebări

24
Calificarea: TEHNICIAN ANALIZE PRODUSE ALIMETARE

Clasa Modulul Unități de competență Competențe vizate

Efectuarea analizelor 17. Efectuarea analizelor


specifice în industria specifice în industria de
17.2 Determină caracteristicile
de morărit, panificaţie morărit, panificaţie şi
aXIa fizico-chimice
şi produse făinoase produse făinoase

1. În laborator se determină aciditatea unei probe de apă. Se cere : 20p


a) Definiți aciditatea apei.
b) Precizați cele două tipuri de aciditate care se pot determina în laborator și
menționați indicatorii folosiți pentru determinarea lor.
c) Scrieți relația de calcul pentru aciditate și precizați mărimile care intervin în relație.

Barem de corectare si notare


a. Prezența în apă a CO2 liber, a carbonaților și bicarbonaților.

Pentru fiecare indicare corectă a celor trei componente care definesc aciditatea
apei, se acordă câte 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.
(3x3p)= 9p
Cele trei componente:: CO2 liber, carbonați și bicarbonați.

b. Aciditate totală – fenolftaleină


Aciditate reală – metil oranj
Pentru fiecare indicare corectă a celor două tipuri de aciditate se acordă câte 2,5
puncte și câte 1 punct pentru indicarea corectă a indicatorului folosit.
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0puncte. 7p

c. mlNaOH/dm3=V*f 4p

V = volumul de soluție de NaOH folosit la titrare, în ml


f = factor de corecție a soluției de NaOH
Pentru scrierea corectă și completă a relației de calcul se acordă 2 puncte și câte
1 punct pentru precizarea mărimilor care intervin în relație. Pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia, 0 puncte.

25
ITEMI SUBIECTIVI

Itemii subiectivi sau cu răspuns deschis au drept principală caracteristică faptul că


testează originalitatea elevului, creativitatea și capacitatea sa de personalizare a
cunostințelor.

26
VI. 3 ITEMI DE TIP REZOLVARE DE
PROBLEME (PROBLEMĂ/PROBĂ PRACTICĂ)

a) ITEMI DE TIP REZOLVARE DE PROBLEME


Se concretizează în activități menite să rezolve o situaţie-problemă; se evaluează
elemente de gândire convergentă şi divergentă, operaţii mentale complexe (analiză,
sinteză, evaluare, transfer etc.)

27
Domeniul pregătirii de bază: INDUSTRIE ALIMENTARĂ

Nr.
Clasa Modulul Unitatea de competență Rezultatul învățării
item
Depozitarea materiilor
Operații de bază în Prepară soluţii
prime şi a produselor
VI.1. aIXa laborator
finite

1. Se amestecă 300 g soluţie 10 % NaOH cu 200 g soluţie 30% şi cu 100g


soluţie NaOH 20%.
Se cere să se afle concentraţia procentuală , molară şi normală a soluţiei
obţinute ştiind că densitatea acesteia este 1,27 g/ml.
Se dau: ANa  23 , AO  16 , AH  1 .

20 p

Barem de corectare si notare

1. Se calculează masele de NaOH dizolvate în soluţiile care se amestecă:


md ms  c%
c%  100 md 
ms 100
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2p; pentru răspuns incomplet sau
parţial corect se acordă 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia ,0p.

300 10
md1   30 g
100
200  30
md 2   60 g
100

100  20
md 3   20 g
100
Pentru răspuns corect şi complet se acordă câte 1p; pentru răspuns incorect sau
lipsa acestuia, 0p.

ms  300  200  100  600 g


Pentru răspuns corect şi complet se acordă 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0p.
md  30  60  20  110 g

28
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0p.

md 110
c%  100  100  18.33%
ms 600

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 3p; pentru răspuns incomplet sau
parţial corect se acordă 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

ms ms 600
  Vs    472, 44ml Vs  0, 472l
Vs  1, 27

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2p; pentru răspuns incomplet sau
parţial corect se acordă 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

M NaOH  23  16  1  40
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0p.
md 110 110
Cm     5,82mol / l
M NaOH Vs 40  0, 472 18,88

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 3p; pentru răspuns incomplet sau
parţial corect se acordă 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

40
Eg   40
1
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0p.

md 110 110
Cn     5,82echivg / l
Eg Vs 40  0, 472 18,88

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 3p; pentru răspuns incomplet sau parţial
corect se acordă 1p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

29
Calificarea: TEHNICIAN ANALIZE PRODUSE ALIMETARE

Nr. Competențe
Clasa Modulul Unitatea de competență
item vizate

Efectuarea analizelor 15. Efectuarea analizelor 15.2 Determină


a specifice în industria specifice în industria caracteristicile
VI.2. aXII
alimentară extractivă alimentară extractivă fizico-chimice

VI.2. La determinarea densităţii unei probe de ulei la temperatura de 18oC s-au


făcut următoarele citiri: călăreţul I la diviziunea 9, călăreţul II la diviziunea 6 şi
călăreţul IV la diviziunea 5. Calculaţi densitatea relativă a probei analizate.
12 p

Barem de corectare
La diviziunea 9, călăreţul I reprezintă 1 x 0,9 = 0,9 1p
La diviziunea 6, călăreţul II reprezintă 0,1 x 0,5 = 0,06 1p
La diviziunea 5, călăreţul IV reprezintă 0,001 x 0,5 = 0,0005. 1p
Densitatea uleiului este: 0,9605 la 18oC. 1p
În caz că temperatura la care s-a efectuat determinarea 2p
este diferită de 20oC, se aplică o corecţie, care se calculează pe
baza relaţiei:
20
d 20  d 20
t
 0,00069t
20
d 20 - densitatea relativă a lichidului la 200C 1p
t
d 20 - densitatea relativă a lichidului la toC 1p
t - diferenţa de temperatură faţă de temperatura prescrisă, în oC. 1p
Dacă temperatura determinării este mai mare decât
temperatura de 20oC, valoarea 0,00069Δt se adaugă, iar dacă 2p
temperatura este mai mică de 20oC, valoarea 0,00069Δt se
scade.
1p
TOTAL 12p

Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia se acordă 0p.

30
b). PROBĂ PRACTICĂ

Probele practice - presupun aplicarea cunoștintelor teoretice însușite precum și


deprinderilor și priceperilor anterior formate.

Probele practice le permit elevilor:


Să-si demonstrezeabilităţile lor;
Să demonstreze cunoașterea subiectului;
Să aplicare cunoștințețele în practică;
Demonstreze aplicarea regulilor specifice activității desfășurate

In evaluarea unei lucrări practice, sunt avuţi în vedere următorii indicatori:

- organizarea locului de muncă;


- alegerea adecvată a materialelor, documentelor şi instrumentelor necesare şi
aşezarea lor în asa fel încât utilizarea să se facă cu consum minim de efort şi timp;
- respectarea tehnologiilor stabilite.

31
Calificarea: TEHNICIAN ANALIZE PRODUSE ALIMETARE

Nr. Clasa Modulul Unitatea de competență


item Competențe vizate

Efectuarea analizelor 16. Efectuarea analizelor


16.2 Determină
specifice în industria specifice în industria
a caracteristicile fizico-
VI.3. aXI fermentativă fermentativă
chimice

Proba practică 100 puncte

1. Realizați următoarea lucrare practică “Determinarea masei hectolitrice a orzului”


folosind aparatura corespunzătoare.
60p
2. Întocmiţi o fişă de lucru care să cuprindă:
30p
 principiul metodei
 materiale necesare
 etapele de lucru
 relația de calculul şi explicitarea temenilor utilizaţi
 Interpretarea rezultatului obținut practic

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timp de lucru: 20 minute

32
BAREM DE CORECTARE

PROBA PRACTICĂ Determinarea masei hectolitrice a orzului

Nr. Etape de lucru Punctaj acodat Punctaj realizat


Crt.
1. Ţinuta 5
2. Alegerea aparaturii şi ustensilelor 3
3. Pregătirea probei de analizat 2
4. Asigurarea orizontalităţii şi verificarea 2
punctului zero al balanţei
5. Fixarea cilindrului de cântărire (1) în 3
lăcaşul (6)
6. Introducerea cuţitului în secţiunea 3
cilindrului de cântărire
7. Aşezarea greutăţii în formă de disc 3
8. Îmbinarea cilindrului de transfer (2) cu 3
cilindrul de cântărire(1)
9. Umplerea cilindrului de alimentare(3) 3
10. Îmbinarea cilindrului de alimentare (3) cu 3
cilindrul de transfer (2)
11. Deschiderea clapetei cilindrului de 2
alimentare (3)
12. Tragerea cuţitului (4) afară 2
13. Reintroducerea cuţitului (4) 2
14. Îndepărtarea cilindrului de alimentare (3) 3
15. Eliminarea surplusului de cereale rămas 2
pe cuţit
16. Îndepărtarea cilindrului de transfer (2) şi a 3
cuţitului (4)
17. Cântărirea cilindrului (1) 8
18. Timp de lucru 5
19. Efectuarea curăţeniei 3
TOTAL I 60
TOTAL I 60
20. Precizarea principiului metodei 7
21. Precizarea aparaturii necesare 5
22. Calculul şi explicitarea temenilor utilizaţi 13
23. Interpretarea rezultatului obținut practic 5
TOTAL II 30
24 Puncte din oficiu 10
TOTAL PUNCTAJ 100

Pentru nerezolvarea sarcinii de lucru se acordă 0 puncte.

33
Subiect: Executaţi determinarea masei hectolitrice a orzului folosind aparatura şi ustensilele corespunzătoare

Fişă de lucru
Principiul metodei: Determinarea masei hectolitrice prin cântărirea cantităţii de orz ce umple un vas cilindric cu volumul de 1
litru.
Materiale necesare Etapele de lucru Relația de calculul și Interpretarea rezultatului
explicitarea termenilor obținut practic
- balanţă hectolitrică: - Pregătirea probei de analizat
- Asigurarea orizontalităţii şi - Masa hectolitrică reprezintă
verificarea punctului zero al balanţei Mh = m × 100 masa unui hectolitru de
- Fixarea cilindrului de cântărire (1) [kg/hl] boabe.
în lăcaşul (6)
- Introducerea cuţitului în secţiunea în care:
cilindrului de cântărire -Proba analizată corespunde
Mh = masa hectolitrică normelor de calitate.
- Aşezarea greutăţii în formă de disc în, kg/hl;
- Îmbinarea cilindrului de transfer (2) m = masa orzului - Masa hectolitrică ne dă
cu cilindrul de cântărire(1) cântărit, în kg/l indicatii referitoare la
- Umplerea cilindrului de randamentul în produs finit.
alimentare(3)
- Îmbinarea cilindrului de alimentare - Cu cat masa hectolitrică
(3) cu cilindrul de transfer (2) este mai mare boabele sunt
- mai consistente ,au conţinut
1. cilindru de cântărire Deschiderea clapetei cilindrului de
alimentare (3) mai mare de endosperm şi
2. cilindru de transfer
- Tragerea cuţitului (4) afară creşte randamentul în făină
3. cilindru de alimentare
4. cuţit - Reintroducerea cuţitului (4)
5. platan - Îndepărtarea cilindrului de
6. lăcaş pentru fixarea cilindrilor alimentare (3)
- Eliminarea surplusului de cereale
- cutie cu greutăţi rămas pe cuţit
- Îndepărtarea cilindrului de transfer
(2) şi a cuţitului (4)
- Cântărirea cilindrului (1)
 Timp de lucru: 20 minut

34
VII. 1 ITEM DE TIP ESEU STRUCTURAT

a) ITEMI DE TIP ESEU


Acest tip de itemi solicită elevilor să construiască un răspuns liber ( text ) în conformitate
cu un set de cerinţe date. Aceşti itemi pot fi:
• Eseu structurat / semistructurat – răspunsul aşteptat este dirijat, orientat şi
ordonat cu ajutorul unor cerinţe, indicii, sugestii.
• Eseul liber (nestructurat) – valorifică gândirea creativă, originalitatea,
creativitatea, nu impune cerinţe de structură

35
Calificarea: TEHNICIAN ANALIZE PRODUSE ALIMETARE

Clasa Modulul Unități de


competență Competențe vizate

Determinarea valorii Determinarea valorii Descrie principiile alimentare –


nutritive a produselor nutritive a glucide, lipide, protide-şi rolul lor
aXIa alimentare produselor în obţinerea produselor
alimentare alimentare

1. Realizaţi un eseu cu tema „Oligoglucide” după următoarea structură de idei:


a. definiţia oligoglucidelor
b. clasificarea oligoglucidelor după numărul numărul de monoglucide
c. structura diglucidelor
d. proprietăţile diglucidelor (4 exemple)
e. principalii reprezentanţi și câte o sursă de răspândire pentru fiecare

BAREM DE CORECTARE ȘI DE NOTARE

31 puncte

a. Oligoglicidele sau oligozaharidele sunt ozide formate din 2–8 molecule de monoglucide.
2p
Se acordă 2 puncte pentru definirea corectă, pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0 puncte.

b. În funcţie de numărul de monoglucide, oligoglucidele se clasifică în diglucide, triglucide,


tetraglucide.
1p
Se acordă 1 punct pentru clasificare corectă, pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0 puncte.

c. Oligoglucidele se obţin prin condensarea moleculelor de monoglucide cu eliminare de


apă. Diglucidele se obţin prin condensarea a două molecule de monoglucide cu eliminarea
unei molecule de apă.
2C6H12O6 C12H22O11+ H2O.
Legătura carbonilică este legătura dintre monoglucide ce se realizează între
hidroxilul glicozidic al unei molecule şi hidroxilul alcoolic sau glicozidic al celeilalte
molecule cu eliminare de apă. Aceasta poate fi:

36
- monocarbonilică rezultă prin eterificarea hidroxilului glicozidic al unei molecule cu
un hidroxil alcoolic din cealaltă moleculă

În cazul acestui tip de legătură rămâne un hidroxil liber în structura glucidelor ceea
ce imprimă acestora caracter reducător. Se întâlneşte în cazul maltozei şi lactozei.
- dicarbonilică se realizează prin eterificarea ambilor hidroxili glicozidici ai
moleculelor de monoglucide.

În cazul legăturii dicarbonilice, ambii hidroxili glicozidici sunt blocaţi şi compusul


rezultat nu va mai avea proprietăţi reducătoare. Se întâlneşte la diglucidul zaharoza.

Se acordă:
- 1 punct pentru definiţia oligoglucidelor şi 1 punct pentru ilustrarea reacţiei de
condensare,
- 2 puncte pentru definirea legăturii carbonilice
- câte 2 puncte pentru definirea fiecărui tip de legătură carbonilică. 2x2=4
- câte 2 puncte pentru exemplificarea fiecărui tip de legătură. 2x2=4
- câte 1 punct pentru precizarea proprietăţilor ce derivă din tipul de legătură. 1x2=2
14 p
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0puncte.

d. Proprietăţi:
- substanţe solide, cristalizate

37
- incolore, cu gust dulce
- uşor solubile în apă
- insolubile în solvenţi organici
- sunt optic active
- prin hidroliză acidă sau enzimatică rezultă monoglucidele din care sunt formate:
maltoza este hidrolizată de maltază; zaharoza de zaharază sau invertază şi lactoza de
lactază
- nu sunt direct fermentescibile ci numai după ce au fost hidrolizate

Se acordă câte 2 puncte pentru precizarea corectă a oricărei proprietăţi. Pentru


răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.

8p

e. Reprezentanţi:
- zaharoza sau zahărul de trestie se găseşte în regnul vegetal, în special în sfecla
de zahăr(12-25%)
- lactoza se găseşte în laptele mamiferelor în proporţie de 4,5-6%
- maltoza se găseşte ca produs de hidroliză enzimatică a amidonului sub acţiunea
enzimelor amilolitice, mai ales în seminţe încolţite.

Se acordă câte 1 punct pentru precizarea corectă a celor trei reprezentanți și câte
1punct pentru precizarea unei surse de răspândire.
Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0puncte.
6p

38
C. REALIZAREA UNUI TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ

39
Test de evaluare
Modulul I: Determinarea valorii nutritive a produselor alimentare
Clasa: a XI– a B
Unitatea de competenţa tehnică specializată: 13. Determinarea valorii nutritive a
produselor alimentare
Competența: 13.1 Descrie principiile alimentare – glucide, lipide, protide-şi rolul lor în
obţinerea produselor alimentare

Nr.
Unități de competență cheie Competențe cheia agregate
crt.
5.1 Susţine prezentări pe teme
1 UCC5. Comunicare profesionale

2 UCC2. Gândire critică şi rezolvare de 2.2 Rezolvă probleme


probleme 2.3 Evaluează rezultatele obţinute

Obiective de evaluare:
- să utilizeze corect informațiile legate de nomenclatură și clasificarea
glucidelor, lipidelor și protidelor în corelație cu structura și proprietățile lor
- să cunoască metodele de identificare a glucidelor, lipidelor și protidelor
- să modeleze ecuațiile reacțiilor chimice la care participă glucidele, lipidele
și protidele
- să aplice cunoștințele referitoare la structura glucidelor, lipidelor și
protidelor în context problematizat
- să stabilească importanța glucidelor, lipidelor și protidelor în procesele
tehnologice de obţinere a produselor alimentare.

40
MATRICE DE SPECIFICAȚII
Nivel cognitiv
Total %
A-și aminti A înțelege A aplica A analiza
itemi
Conținut

Glucide (nomenclatură, clasificare,


structura chimică, răspândire,
proprietăţi fizico-chimice și 2 2 1 1 6 30
biochimice ale monoglucidelor,
diglucidelor și poliglucidelor)

Lipide (nomenclatură, clasificare, 2 2 2 1


structura chimică, proprietăţile 7 35
fizico-chimice, răspândire)

Protide (nomenclatură, clasificare,


structura chimică, proprietăţi fizico- 1 1 0 1 3 15
chimice şi biochimice, răspândire)

Importanța glucidelor,
lipidelor și protidelor în
0 1 2 1
procesele tehnologice de 4 20
obţinere a produselor
alimentare.
TOTAL ITEMI 5 6 5 4 20

% 25 30 25 20 100

41
MATRICE DE SPECIFICAȚII
Nivel cognitiv
Total %
A-și aminti A înțelege A aplica A analiza
itemi
Conținut

Glucide (clasificare, structura


chimică, răspândire, proprietăţi 2 2 1 1
fizico-chimice și biochimice ale I.1.1.1 II.3.a II.3.b II.2 6 30
monoglucidelor, diglucidelor și I.1.1.5 II.3.c
poliglucidelor)

Lipide (clasificare, structura 2 2 2 1


chimică, proprietăţile fizico- I.1.2 I.1.1.3 III.b III.d 7 35
chimice, răspândire) III.a I.3.b III.c

Protide (clasificare, structura 1 1 0 1


chimică, proprietăţi fizico-chimice 3 15
şi biochimice, răspândire) I.1.4 I.3.a I.1.2

Importanța glucidelor,
lipidelor și protidelor în 1 2 1
0
procesele tehnologice de I.3.c II.1.2 II.1.1 4 20
obţinere a produselor II.1.3
alimentare.
TOTAL ITEMI 5 6 5 4 20

% 25 30 25 20 100

42
ARGUMENT
Evaluarea sumativă a competenţelor trebuie realizată în concordanţă cu precizările
incluse în Standardul de Pregătire Profesională.
Evaluarea sumativă are un caracter de bilanţ, la sfârşitul parcurgerii primei
competențe individuale.
Evaluarea sumativă stabileşte gradul în care au fost atinse competențele tehnice
specializate.
În elaborarea probei de evaluare sumativă s-a avut în vedere creşterea calităţii
pregătirii elevilor prin promovarea unei evaluări riguroase a proceselor de învăţare şi
rezultatelor învăţării asociate modulului.

Pentru evaluarea sumativă se utilizează testul sumativ structurat în 3 părți care conține:

- itemi obiectivi care au obiectivitate ridicată în măsurarea / evaluarea rezultatelor


învăţării; nu necesită scheme de notare detaliate; punctajul se acordă sau nu în funcţie de
marcarea răspunsului corect.

*alegere multiplă - solicită elevului să aleagă un răspuns dintr-o listă de răspunsuri


oferite pentru o singură premisă.
*de tip pereche- solicită elevilor recunoaşterea unor elemente aflate într-o relaţie
dată.
*alegere duală - probează capacitatea elevului de a identifica valoarea de adevăr
a unei afirmaţii, obiectivitatea ei sau raportul „cauză - efect” dintre două afirmaţii.

- itemi semiobiectivi au ca principală caracteristică faptul că elevul este pus în


situaţia de a-şi construi răspunsurile şi nu de a-l alege. Din această categorie, s-au folosit
următoarele tipuri de itemi:

**de completare/cu răspuns scurt - solicită în general drept răspuns doar unul sau
două cuvinte, care să se încadreze în contextul – suport oferit.

**întrebare structuată formată din mai multe subîntrebări de tip obiectiv legate
între ele printr-un element comun.

- itemi subiectivi: eseu structurat.

Obiective de evaluare:
- să utilizeze corect informațiile legate de nomenclatură și clasificarea glucidelor,
lipidelor și protidelor în corelație cu structura și proprietățile lor
- să cunoască metodele de identificare a glucidelor, lipidelor și protidelor
- să modeleze ecuațiile reacțiilor chimice la care participă glucidele, lipidele și
protidele
- să aplice cunoștințele referitoare la structura glucidelor, lipidelor și protidelor în
context problematizat
- să stabilească importanța glucidelor, lipidelor și protidelor în procesele tehnologice
de obţinere a produselor alimentare.

43
Prezentarea testului
Acest test poate fi utilizat la sfârşitul parcurgerii primei competențe individuale.
Tipul testului: probă scrisă
Durata evaluării /Timp de lucru: 50 minute
Condiţiile în care se recomandă a fi realizată evaluarea:
Testul poate avea loc într-o sală de clasă, fiecare elev va primi o foaie cu cerinţele
testului şi va rezolva individual subiectele pe foaia de răspuns.

Timp de lucru 45 de minute


Se acordă 10 puncte din oficiu

SUBIECTUL TOTAL 30 puncte

I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1-5), scrieţi pe foaia de răspuns, litera
corespunzătoare răspunsului pe care îl consideraţi corect.

1. Fructoza face parte din grupa:


a. hexozelor;
b. pentozelor;
c. tetrozelor;
d. triozelor.

2. Prezenţa acizilor graşi nesaturaţi din lipide se identifică prin reacţia de:
a. adiţie a halogenilor;
b. adiţie a hidrogenului;
c. oxidare energică;
d. oxidare slabă.

3. Punctul de topire al grăsimilor naturale depinde de:


a. densitatea grăsimilor
b. natura acizilor graşi din compoziţia grăsimilor
c. proprietăţile chimice ale grăsimilor
d. solubilitatea în solvenţi organici a grăsimilor

4. Un exemplu de aminoacid monoaminodicarboxilic este:


a. acidul asparti;
b. alanina;
c. cisteina;
d. lizina.

5. Amidonul, din punct de vedere al compoziției chimice, este un amestec de două


poliglucide:
a. amiloza si amilopectina;
b. fructozani și substante pectice;
d. gliadina si glutenina;
c. glicogen si celuloza.

44
I.2. În coloana A sunt indicate tipuri de proteine, iar în coloana B sursele de
răspândire. Scrieţi pe foaia de răspuns, asocierile corecte dintre fiecare cifră din
coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.

A. B.
1. Albuminele a. Crap, somon
2. Globulinele b. Grâu, orz
3. Gluteline c. Lapte, ouă
4. Protamine d. Mazăre, sânge
5. Scleroproteine e. Mușchi, lapte
f. Oase, tendoane

I.3. Transcrieţi pe foaia de răspuns, litera corespunzătoare fiecărui enunţ:a,b,c şi


notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul îl consideraţi adevărat sau
litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi unul dintre enunţurile
considerate false în enunţ adevărat.

a. Proteinele sunt compuși cu masă moleculară mare, alcătuite dintr-un număr


mare de acizi.
b. Acizii grași nesaturați sunt acizi monocarbixilici cu catene liniare, care conțin în
molecula lor una sau mai multe legături duble.
c. Zaharoza poate suferi diferite fermentaţii cu aplicaţii în industria laptelui şi a
produselor lactate, de exemplu: fermentaţie lactică, butirică, propionică
.

SUBIECTUL II TOTAL 30 puncte

II.1. Completaţi spaţiile libere astfel încât să obţineţi un enunţ corect:

În urma denaturării ireversibile, proteinele își pierd însușirea de a fi ……..(1)……


Amilopectina se colorează cu iodul în ......(2).........
Proteinele, în mediu alcalin, în prezența unei soluții diluate de sulfat de cupru se
colorează în...............(3)...............

II.2. Precizați metoda cea mai simplă și mai rapidă de determinare a conținutului de
zahăr din mustul de struguri.

II.3. Răspundeţi următoarelor cerinţe referitoar la monoglucidul galactoză:

a. precizați activitatea optică a galactozei şi justificați răspunsul;


b. reprezentaţi structura ciclică a galactozei şi denumirea științifică;
c. indicați un diglucid în care intră monoglucidul de mai sus şi ilustraţi reacţia de
formare;

45
SUBIECTUL III TOTAL 30 puncte

Realizaţi un eseu cu tema „Acizii graşi nesaturaţi ” după următoarea structură de


idei:

a. Definiți acizii graşi nesaturaţi;


b. Enumerați trei reprezentanţi exceptând acidul oleic;
c. Precizați trei proprietăţi fizice ale acizilor graşi nesaturaţi;
d. În cazul oxidării energice a acidului oleic, scrieţi ecuaţia reacţiei chimice cu
formulele moleculare și denumiți compuşii.

46
BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

Se acordã 10 puncte din oficiu

Subiectul I TOTAL: 30 puncte

I.1 (10 p)

1 2 3 4 5
a a b a a

Se acordã câte 2 puncte pentru fiecare rãspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0 puncte.

I.2 (10p)

1 2 3 4 5
c e b a f
Se acordã câte 2 puncte pentru fiecare rãspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0 puncte.

I.3 (10 p)
a. F
b. A
c. F
Se acordã câte 2 puncte pentru fiecare rãspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0 puncte.

Reformularea enunțurilor false:

a. Proteinele sunt compuși cu masă moleculară mare, alcătuite dintr-un număr


mare de aminoacizi.
b. Lactoza poate suferi diferite fermentaţii cu aplicaţii în industria laptelui şi a
produselor lactate, de exemplu: fermentaţie lactică, butirică, propionică

Pentru oricare răspuns formulat corect se acordă 4 puncte, pentru răspuns incorect sau
incomplet, 0 puncte

47
Subiectul II TOTAL: 30 puncte

II.1. (6 p)
1 – solubile;
2 – violet;
3 – albastru-violet.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0 puncte.

II.2. (4 p)
Metoda refractometrică.

Se acordã 4puncte pentru rãspuns corect. Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0puncte.

II.3. (20 p)

a. Galactoza este dextrogiră deoarece roteşte planul de polarizare a luminii spre dreapta.

Se acordă 1punct pentru precizarea activităţii optice şi 1punct pentru justificare.


Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0puncte.

2p

b.

 D (+) galactopiranoză

Se acordă 4puncte pentru reprezentare şi 2puncte pentru denumire. Pentru


răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0puncte.
6p

48
c. Galactoza intră în structura diglucidului numit lactoza.

 glucopiranoză  galactopiranoză lactoză

Se acordă 2puncte pentru precizarea diglucidului, 2puncte pentru reprezentarea


β galactopiranoză, 2puncte pentru reprezentarea α glucopiranoză, 6puncte pentru
reprezentarea lactozei. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0puncte.
12 p

SUBIECTUL III TOTAL 30 puncte

a. Definirea: Acizii graşi nesaturaţi sunt acizi monocarboxilici cu catene liniare, care
conţin în molecula lor una sau mai multe legături duble. 6p

Pentru răspuns corect şi complet se acordă 6puncte, pentru răspuns corect și


incomplet, se acordă 2puncte, pentru lipsa acestuia, 0puncte.

b. Reprezentanţi (6p): acidul erucic (2p); acidul linolic (2p); acidul linoleic (2p); acidul
ricinoleic (2p); acidul arahidonic (2p); acidul clupanodoric (2p). 6p

Pentru oricare trei variante corecte de răspuns se acordă câte 2puncte, pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0puncte

c. Proprietăţi fizice (6p): insolubili în apă (2p); solubili în solvenţi organici (2p); sunt
substanţe lichide (2p); au densitate mai mică decât 1(2p). 6p

Pentru oricare trei variante corecte de răspuns se acordă câte 2puncte, pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0puncte.

d. Reacţia chimică: 12p


CH3 – (CH2)7 – CH = CH – (CH2)7 – COOH
Acid oleic
CH3 – (CH2)7 – COOH + HOOC - (CH2)7 – COOH
Acid pelargonic Acid acelaic

49
Pentru fiecare formulă chimică scrisă corect se acordă câte 3puncte, pentru
răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0puncte.
Pentru fiecare denumire corectă a produselor rezultate se acordă câte 1 punct;
pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0puncte.

50
D. PLAN REMEDIAL

51
„„Tindeți spre perfecțiune în tot ceea ce faceți. Luați ce e mai bun din tot ce există și faceți‐l și mai
bun. Și dacă acel ceva nu există, creați‐l!” (Sir Henry Royce, co‐fondator Rolls Royce)

Evaluarea poate fi definită ca un proces complex de comparare a rezultatelor


activităţii instructiv-educative cu obiectivele planificate, cu resursele utilizate, sau cu
rezultatele anterioare Evaluarea implică un şir de măsuri, comparaţii, aprecieri (deci
judecăţi de valoare), pe baza cărora se pot adopta anumite decizii, menite să optimizeze
activitatea din domeniile supuse evaluării. Evaluarea este o acţiune de cunoaştere a unor
fenomene sub raportul însuşirilor acestora, a stării şi funcţionalităţii unui sistem, a
rezultatelor unei activităţi.
Cunoaşterea realizată în contextul evaluării se efectuează cu un scop ce derivă
din nevoia şi, deci, cu intenţia de a influenţa situaţia, sistemul, activitatea supusă evaluării,
de a regla, deci pentru a crea premise care să permită ameliorarea stării şi funcţionalităţii
acestora.
Privind funcţia de ameliorarea fenomenului supus măsurării, evaluarea comportă un
proces de colectare a datelor necesare fundamentării deciziilor adoptate în scopul
îmbunătăţirii rezultatelor şi a activităţii considerate. Procesul evaluativ presupune acţiuni
de prelucrare şi interpretare a datelor culese, în cadrul cărora se realizează numeroase
operaţii privind atribuirea de sens informaţiilor obţinute, transformarea acestora, prin
traducerea lor dintr-un limbaj în altul, atunci când este necesar efectuarea de comparaţii,
punerea în relaţie cu rezultatele aşteptate (scopurile),
Obiectivele evaluării sunt în strânsă corelare cu tipurile de rezultate şcolare care
vizează:
1. competențe;
2. cunoştinţe acumulate (date, fapte, concepte, definiţii);
3. capacităţi de aplicare a cunoştinţelor în realizarea unor activităţi practice;
4. capacităţi intelectuale - puterea de argumentare şi de independenţă în gândire etc.;
5. trăsături de personalitate;
6. conduita formată.
Evaluarea rezultatelor şcolare urmăreşte să cunoască în ce măsură elevii au
realizat obiectivele propuse în cadrul procesului didactic. Cumulate, rezultatelor școlare
trebuie să asigure finalitățile propuse, respectiv, rezultatele învăţării care reprezintă ceea
ce o persoană înţelege, cunoaşte şi este capabilă să facă la finalizarea unui proces de
învăţare. Rezultatele învăţării se exprimă prin cunoştinţe, abilităţi şi competenţe
dobândite pe parcursul diferitelor experienţe de învăţare formală, nonformală şi informală.
Daca evaluarea initială are scopul de a identifica potenţialului de învăţare al elevului la
începutul programului de instruire, evaluare formativă are drept obiectiv general pe acela
de a susține învățarea prin acordarea unui feedback prompt elevilor cu privire la stadiul
atingerii rezultatelor planificate ale învățării și este însoțită de îndrumarea
corespunzătoare, individualizată, a acestora.

52
ANALIZA REZULTATELOR

Evaluarea are preponderent funcţie de reglare şi de ameliorare a activităţii


comune, a profesorului şi elevilor. Evaluarea pe parcurs reprezintă elementul cheie în
asigurarea finalizării cu succes a programului de educație și formare și este calea
nemijlocită de integrare a evaluării în predare și învățare iar rezultatele evaluării permit
luarea din timp a măsurilor adecvate pentru asigurarea progresului preconizat sau pentru
implementarea unor programe individuale de devoltare
Pentru realizea planului remedial au fost parcurse următoarele etape:
1. Identificarea aspectelor care trebuie remediate
2. Diagnoza
3. Stabilirea cauzelor de insucces
4. Stabilirea măsurilor de remediere

1. IDENTIFICAREA ASPECTELOR CARE TREBUIE REMEDIATE


În această etapă, am aplicat un test de evaluare sumativă de progres pentru
unitatea de învățare ,,Descrie principiile alimentare– glucide, lipide, protide şi rolul lor în
obţinerea produselor alimentare” din cadrul modului ,,Determinarea valorii nutritive a
produselor alimentare”, clasa a XI-a, calificarea Tehnician analize produse alimentare.
Testul de evaluare sumativă de progres conține diferiți itemi astfel proiectați încât
să acopere toate conținuturile parcurse, să atingă toate nivelurile cognitive și să ofere o
imagine asupra gradului și timpului în care elevii ajung să atingă competența specifică
unității de învățare.

C 13.1 Descrie principiile alimentare– glucide, lipide, protide şi rolul lor în


obţinerea produselor alimentare precum și competențele cheie agregate
Obiectivele evaluării:
O1. - să utilizeze corect informațiile legate de nomenclatură și clasificarea
glucidelor în corelație cu structura și proprietățile lor
O2 - să cunoască metodele de identificare a glucidelor
O 3- să modeleze ecuațiile reacțiilor chimice la care participă glucidele
O4 - să aplice cunoștințele referitoare la structura glucidelor în context
problematizat
O5 - să stabilească importanța glucidelor, lipidelor și protidelor în procesele
tehnologice de obţinere a produselor alimentare.

Proiectarea testului de evaluare a însemnat corelarea cerințelor specifice de


elaborare a testelor precum și de necesitatea acoperirii întregului conținut printr-o
distribuire uniformă a itemilor atât ca număr cât și ca grad de dificultate atingând 4 niveluri
cognitive: Achiziție, Înțelegere, Aplicare, Analiză.
După corectarea testelor, am consemnat rezultatele într-un borderou de notare în
care am precizat punctajul obținut de către fiecare elev la fiecare item al testului.
Rezultatele obținute de către elevi au fost consemnate în alt tabel în care, ținând
cont de punctajul obținut, am notat cu ,,-” toate punctajele obținute care nu depășesc 50%
din valoarea maxim acordată și cu ,,+”, toate situațiile în care punctajul obținut a depășit
ca valoare 50% din punctajul maxim acordat.

53
MATRICE DE SPECIFICAȚII

Nivel cognitiv A-şi aminti A înţelege A aplica A analiza Total %


itemi

Conţinuturi
Definirea, clasificarea și 0 1 1 0 2 12,5
importanța glucidelor III.b III.a
2p 5p

Structuri chimice glucide 1 0 1 2 4 25


I.1.3 III.e II.1.a 10p
5p 4p II.2.2 5p

Proprietăţi fizice 1 1 0 2 4 25
I.3.b I.3.a I.2 5p
2,5p 2,5p II.1.c 3p

Proprietăţi chimice 1 2 1 2 6 37,5


I.1.1 I.1.2 5p III.c II.1.b 5p
5p II.2.1 5p 14p III.d 12p

Total itemi 3 4 3 6 16
Pondere (%) 18,75 25 18,75 37,5 100 100

54
Nr. Elev Subiectul I Subiectul II Subiectul III Oficiu Total
crt. 1 2
I.1.1 I.1.2 I.1.3 I.2 I.3a I.3b II.1.a II.1.b II.1.c II.2.1 II.2.2 III.a III.b III.c III.d III.e
5 5 5 5 2,5 2,5 10 5 3 5 5 5 2 14 12 4 10

1. Elev 1 5 5 - - 2,5 2,5 - - 1,5 5 - 3 - 6 4 2 10 46,5


2. Elev 2 5 5 5 5 2,5 2,5 5 5 - 5 5 - - 6 10 1 10 72
3. Elev 3 5 5 - 5 - - 2,5 2,5 3 - 2,5 3 2 6 - 1 10 47,5
4. Elev 4 5 5 5 5 2,5 2,5 10 5 3 5 5 - 2 14 12 - 10 91
5. Elev 5 5 5 5 - - - 7,5 5 - 5 - - - 6 2 1 10 49
6. Elev 6 5 5 5 5 2,5 2,5 7,5 5 3 5 5 5 2 14 12 3 10 96,5
7. Elev 7 5 5 5 5 2,5 2,5 10 5 3 5 5 5 - 14 12 2 10 96
8. Elev 8 5 5 5 5 2,5 2,5 10 5 3 5 5 - 2 14 12 - 10 91
9. Elev 9 5 5 5 5 2,5 - 7,5 5 - 5 5 5 2 14 12 - 10 88
10. Elev 10 5 5 5 5 2,5 2,5 10 5 3 5 5 - 2 14 12 - 10 91
11. Elev 11 5 5 - - 2,5 - 2,5 2,5 - 2,5 2,5 - 2 8 4 - 10 46,5
12. Elev 12 5 5 5 5 2,5 2,5 7,5 5 3 5 5 5 2 6 10 4 10 87,5
13. Elev 13 - 5 5 5 - - 5 2,5 3 - - - 2 6 2 - 10 45,5
14. Elev 14 5 5 5 5 2,5 2,5 10 5 3 5 5 5 2 14 4 2 10 90
15. Elev 15 5 5 - 5 2,5 - 10 5 3 5 5 5 - 14 12 4 10 90,5
16. Elev 16 5 5 5 5 - - - 5 - - - 4 - 6 4 - 10 49
17. Elev 17 5 5 5 - 2,5 2,5 5 2,5 1 5 2,5 4 2 8 6 2 10 73
18. Elev 18 5 5 5 5 - - 5 5 3 5 5 4 2 14 10 2 10 85
19. Elev 19 5 5 - 5 2,5 - 10 5 3 5 5 5 - 14 12 4 10 90,5
20. Elev 20 5 5 5 - 2,5 2,5 10 - 3 5 5 5 1 6 12 4 10 81
21. Elev 21 5 5 5 5 2,5 2,5 10 5 - 5 5 5 2 14 12 4 10 97
22. Elev 22 5 5 5 5 2,5 2,5 10 5 3 5 5 - 2 14 12 - 10 91

55
Nr. Numele și Subiectul I Subiectul II Subiectul III Oficiu Total
crt. prenumele 1 2
I.1.1 I.1.2 I.1.3 I.2 I.3a I.3b II.1.a II.1.b II.1.c II.2.1 II.2.2 III.a III.b III.c III.d III.e
5 5 5 5 2,5 2,5 10 5 3 5 5 5 2 14 12 4 10

1. Elev 1 + + - - + + - - + + - + - - - + 10 46,5
2. Elev 2 + + + + + + + + - + + - - - + - 10 72
3. Elev 3 + + - + - - - + + - + + + - - - 10 47,5
4. Elev 4 + + + + + + + + + + + - + + + - 10 91
5. Elev 5 + + + - - - + + - + - - - - - - 10 49
6. Elev 6 + + + + + + + + + + + + + + + + 10 96,5
7. Elev 7 + + + + + + + + + + + + - + + + 10 96
8. Elev 8 + + + + + + + + + + + - + + + - 10 91
9. Elev 9 + + + + + - + + - + + + + + + - 10 88
10. Elev 10 + + + + + + + + + + + - + + + - 10 91
11. Elev 11 + + - - + - - + - + + - + + - - 10 46,5
12. Elev 12 + + + + + + + + + + + + + - + + 10 87,5
13. Elev 13 - + + + - - + + + - - - + - - - 10 45,5
14. Elev 14 + + + + + + + + + + + + + + - + 10 90
15. Elev 15 + + - + + - + + + + + + - + + + 10 90,5
16. Elev 16 + + + + - - - + - - - + - - - - 10 49
17. Elev 17 + + + - + + + + - + + + + + + + 10 73
18. Elev 18 + + + + - - + + + + + + + + + + 10 85
19. Elev 19 + + - + + - + + + + + + - + + + 10 90,5
20. Elev 20 + + + - + + + - + + + + + - + + 10 81
21. Elev 21 + + + + + + + + - + + + + + + + 10 97
22. Elev 22 + + + + + + + + + + + - + + + - 10 91

56
Nr. Elev A-și aminti A înțelege A aplica A analiza
crt. I.1.1 I.1.3 I.3.b I.1.2 I.3.a II.2.1 III.b III.a III.c III.e I.2 II.1.a II.1.b II.1.c II.2.2 III.d

5 5 2,5 5 2,5 5 5 5 14 4 5 10 5 3 5 12
1 Elev 1 + - + + + + - + - + - - - + - -
2 Elev 2 + + + + + + - - - - + + + - + +
3 Elev 3 + - - + - - + + - - + - + + + -
4 Elev 4 + + + + + + + - + - + + + + + +
5 Elev 5 + + - + - + - - - - - + + - - -
6 Elev 6 + + + + + + + + + + + + + + + +
7 Elev 7 + + + + + + - + + + + + + + + +
8 Elev 8 + + + + + + + - + - + + + + + +
9 Elev 9 + + - + + + + + + - + + + - + +
10 Elev 10 + + + + + + + - + - + + + + + +
11 Elev 11 + - - + + + + - + - - - + - + -
12 Elev 12 + + + + + + + + - + + + + + + +
13 Elev 13 - + - + - - + - - - + + + + - -
14 Elev 14 + + + + + + + + + + + + + + + -
15 Elev 15 + - - + + + - + + + + + + + + +
16 Elev 16 + + - + - - - + - - + - + - - -
17 Elev 17 + + + + + + + + + + - + + - + +
18 Elev 18 + + - + - + + + + + + + + + + +
19 Elev 19 + - - + + + - + + + + + + + + +
20 Elev 20 + + + + + + + + - + - + - + + +
21 Elev 21 + + + + + + + + + + + + + - + +
22 Elev 22 + + + + + + + - + - + + + + + +

57
2. DIAGNOZA
Urmărind tabelul și rezultatele obținute de elevi am constatat următoarele:
a. Aspecte pozitive:
- Media punctajului pe clasă este de 77 de puncte
- un număr de 14 elevi au obținut un punctaj peste media clasei (63,63%)
- 16 elevi au obținut un punctaj de peste 50% din punctajul total acordat (72,72%)
- 10 elevi au obținut un punctaj maxim la subiectul I (45,45%)
- 11 elevi au obținut un punctaj maxim la subiectul II (50%)
- 14 elevi (63,63 %) au obținut peste 50% din punctajul acordat pentru subiectul II
ceea ce demonstreză capacitatea de analiză a situațiilor problemă
- 12 elevi (54,5%) au obținut punctaj maxim la item c al subiectului III, având cel
mai mare mare grad de dificultate situat pe nivelul taxonomic ce presupune
aplicarea cunoștintelor acumulate.

b. Aspecte negative:
- nici un elev nu a realizat punctajul maxim
- 3 elevi nu au obtinut minim 50% din punctajul acordat pentru subiectul I, ceea
ce demonstraza lipsa cunoștințelor sau superficialitatea tratării subiectului care
contine itemi de tip obiectiv cu alegere multiplă și cu alegere duală – Elev 1, Elev 5,
Elev 11.
- 8 elevi (36,36%) nu au realizat minim 50% din punctajul acordat pentru
subiectul III.c, subiect cu grad ridicat de complexitate, adresat nivelului cognitiv ce
presupune aplicarea cunoștintelor acumulate:Elev 1, Elev 2, Elev 3, Elev 5, Elev 12,
Elev 13, Elev 16, Elev 20.

3. STABILIREA CAUZELOR
Este evident că la baza insuccesului scolar stau o serie de cauze care tin de mai
multe aspecte:
a. Mediul de proveniența:
- toți elevii provin din familii care se confruntă cu probleme financiare,
- unul sau ambii parinti fiind plecati în străinătate,
- familii monoparentale
- unul dintre elevi provine dintr-un centru de plasament
b. Factori individuali:
- instabilitate emoțională
- comunicare dificilă
- capacitate redusă de memorare
- lipsa unor cunoștințe anterioare
- lipsa exercițiului învățării

4. STABILIREA MĂSURILOR REMEDIALE


Ținând cont de analiza efectuată și de rezultatele acesteia propun aplicarea
următorului plan de acțiune remedială.

58
PLAN REMEDIAL
CLASA a XI-a
Anul şcolar 2012 - 2013
Disciplina M1 – Determinarea valorii nutritive a produselor alimentare
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava
Activitatea Intervalul
Prioritate Resurse
Decalaje remedială de timp Persoana
Nume elev (care sunt (de ce avem
identificate (ce trebuie făcut (până responsabilă
urgenţele?) nevoie)
concret?) când?)
Lipsa de
implicare in Îmbunătăţirea
1 ora pe Consumabile
procesul de capacităţii de Aplicarea unor
saptamana Prof. de Material
învățare aplicare a metode activ
Elev 1 pana la specialitate didactic
Capacitate cunoştinţelor, participative in
remedierea Material
de motivare vederea motivarii
deficientei informativ
comunicare
redusa
Lipsa de Calculator
Diversificarea Implicarea în Prof. de
atenţie în Internet
Elev 2 metodelor de situaţii de învaţare 1 oră specialitate
redactarea Material
predare deosebite
subiectelor. didactic
Lipsa Materiale
Îmbunătăţirea Exerciţii de
capacității ce specifice
capacităţii de învăţare cu Prof. de
a transfera activitatii
Elev 3 aplicare a caracter practic: specialitate
cunoștintele Permanent Cataloage,
cunoştinţelor, joc de rol,
in situatii documente,
motivare simulare
practice Internet
Exercitii Carti
Exersare,
Capacitate Implicarea in Materiale
aplicarea unor
de analiza si situatii de invatare Prof. de didactice
Elev 5 situatii de Permanent
sinteza deosebite specialitate Documente
invatare
reduse (simulare, copacul specimen
diferite
ideilor, etc
Lipsa de Exersarea
implicare in competentelor Implicarea in
procesul de de activitati de tip Materiale
Prof. de
învățare comunicare peer-to-peer didactice
Elev 11 permanent specialitate
Capacitate Aplicarea Implicarea in Manuale
de unor situatii situatii de invatare Documente
comunicare de invatare deosebite.
redusa diferite
Lipsa de
implicare in
Utilizarea unor
procesul de Diversificarea Prof. de
metode de Manualul
Elev 13 învățare metodelor de permanent specialitate
predare activ Calculator
Capacitate predare
participative
de invatare
redusa
Prof. de
1 ora pe
Exersarea Exerciții de scriere limba şi
Incapacitatea saptamana Consumabile
redactării de Redactarea unor literatura
Elev 16 de exprimare pana la Material
referate, referate română
în scris remedierea informativ
prezentări Prof. de
deficientei
specialitate
Lipsa de Calculator
Diversificarea Implicarea în Prof. de
atenţie în 1 oră pe Internet
Elev 17 metodelor de situaţii de învaţare specialitate
redactarea saptamana Material
predare deosebite
subiectelor. didactic

59
60