Sunteți pe pagina 1din 4

Instructiuni Completare Depunere

Declaratie Fond Mediu


Contents
1. Legislatie-DECLARAŢII PRIVIND OBLIGAŢIILE LA FONDUL PENTRU MEDIU .......................................... 1
2. Modalităţile de transmitere a declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu ......................... 2
3. DECLARAŢIE RECTIFICATIVĂ .................................................................................................................. 2
4. INFORMARE-privind plata contributiei la Fondul pentru mediu .......................................................... 3

Sursa https://www.afm.ro/taxe_declaratii.php

1. Legislatie-DECLARAŢII PRIVIND OBLIGAŢIILE LA FONDUL PENTRU


MEDIU
 Ordinul nr. 591 din 7 aprilie 2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului
"Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi
depunere a acestuia
 Ordinul nr. 2413 din 29 decembrie 2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si
gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si
taxelor datorate la Fondul pentru Mediu
 Ordinul nr. 192 din 20 februarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si
gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi
taxelor datorate la Fondul pentru Mediu
 Ordinul nr. 35 din 17 ianuarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si
gospodaririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului
"Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si
depunere a acestuia
 Ordinul nr. 1477 din 16 septembrie 2010 privind modificarea si completarea Ordinului
ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si
continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a
instructiunilor de completare si depunere a acestuia
 Ordinul nr. 549 din 5 iunie 2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului
"Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi
depunere a acestuia
 Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 1043/2002 pentru aprobarea modelului şi
conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile de plata la veniturile Fondului pentru
mediu” (M.Of nr.851/26 noiembrie 2002)
 Ordinul ministrului mediului şi gospodaririi apelor nr.334/2004 pentru aprobarea modelului şi
conţinutului formularului “Declaraţie privind obligaţiile de plata la veniturile Fondului pentru
mediu” (M.Of. nr.774/24 august 2004)

1
2. Modalităţile de transmitere a declaraţiei privind obligaţiile la
Fondul pentru mediu
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 35/2014 privind modificarea Ordinului ministrului
mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului
"Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a
acestuia:

 art. 3 alin. (3) „Formularul editat pe suport hârtie de către contribuabili cu ajutorul
programului informatic de asistenţă se semnează, se ştampilează şi se depune în original
la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu sau se comunică cu confirmare de primire.”
 art. 3 alin. (4) „Formatul electronic se transmite prin mijloace electronice de transmitere
la distanţă la adresa http://www.afm.ro, în condiţiile legii.”

De asemenea vă precizăm că în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 35/2014, capitolul III:


,,După data începerii inspecţiei fiscale nu se depun şi nu se înregistrează declaraţii privind obligaţiile la
Fondul pentru mediu şi declaraţii privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificative aferente
perioadelor supuse inspecţiei fiscale.”.

Totodată vă reamintim că transmiterea prin mijloace electronice la distanţă presupune transmiterea


prin Sistemul Electronic Naţional după semnarea declaraţiilor fiscale prin utilizarea certificatului
calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind
semnătura electronică.

Întrucât în prezent procedura de înscriere a Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în
lista serviciilor publice furnizate prin procedura electronică prin intermediul Sistemului Electronic
Naţional este în curs de implementare legislativă, formularul de declaraţie privind obligaţiile la fondul
pentru mediu NU POATE FI DEPUS PRIN MIJLOACE ELECTRONICE DE TRANSMITERE LA DISTANŢĂ.

3. DECLARAŢIE RECTIFICATIVĂ
În conformitate cu prevederile capitolelor II şi III din Ordinul nr. 591/2017 pentru aprobarea
modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a
instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia:
"În cazul în care contribuabilii/plătitorii au declarat eronat obligaţiile la Fondul pentru mediu, în una
sau mai multe perioade de raportare, aceştia pot rectifica obligaţiile eronat declarate prin depunerea
Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificative, aferentă fiecărei perioade pentru
care s-a declarat eronat.
Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă înlocuieşte declaraţia depusă
iniţial.
Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă se completează înscriindu-se
corect toate datele pentru perioada de raportare pentru care se face rectificarea.
În cazul în care contribuabilii/plătitorii datorează mai multe obligaţii şi declară eronat una sau mai
multe dintre ele, la completarea declaraţiei rectificative vor înscrie toate datele corecte în toate
rubricile, nu numai acolo unde s-a declarat eronat.
În cazul rectificării obligaţiilor fiscale prevăzute la capitolul I, începând cu secţiunea a III-a şi până
la secţiunea a XII-a, ulterior depunerii declaraţiei lunii decembrie, se rectifică obligaţiile eronat
constituite aferente perioadei de raportare din Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu

2
comunicată Administraţiei Fondului pentru Mediu şi, în acelaşi timp, se întocmeşte şi se depune şi
Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă aferentă lunii decembrie a anului
respectiv. Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă se depune în original, la
sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu sau se comunică cu confirmare de primire de către
persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de contribuabil/plătitor la Fondul pentru
mediu, numai însoţită de adresă şi documente justificative din care să rezulte corectitudinea datelor
înscrise în declaraţia rectificativă."

"Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă se depune în original, la sediul
Administraţiei Fondului pentru Mediu, sau se comunică cu confirmare de primire de către persoanele
juridice şi persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la Fondul pentru mediu, numai însoţită
de adresa şi documente justificative din care să rezulte corectitudinea datelor înscrise în declaraţia
rectificativă. Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu rectificativă nu se transmite prin
mijloace electronice de transmitere la distanţă. După data începerii inspecţiei fiscale nu se depun şi
nu se înregistrează declaraţii privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi declaraţii privind obligaţiile
la Fondul pentru mediu rectificative aferente perioadelor supuse inspecţiei fiscale."

4. INFORMARE-privind plata contributiei la Fondul pentru mediu


Contributiile, taxele, penalitatile si alte sume ce constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu se
gestioneaza de Administratia Fondului pentru Mediu si urmeaza regimul juridic al impozitelor, taxelor,
contributiilor si al altor sume datorate bugetului general consolidat, reglementat de Legea 207/2015
privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

Conform 9 alin (1) lit. d) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr.
105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se plateste o contributie de 2 lei/kg pentru
diferenta dintre cantitatile de deseuri de ambalaje corespunzatoare obiectivelor minime de
valorificare/reciclare si cantitatile de deseuri de ambalaje efectiv valorificate/reciclate;

Conform art 10 alin (2) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr.
105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, contributiile prevazute la art. 9 alin. (1) lit. d) se
platesc numai in cazul neindeplinirii obiectivului de valorificare a deseurilor de ambalaje, prevdzut in
anexa nr. 3.

Conform art 11 alin (2) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr.
105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele prevazute la art. 9 alin. (1) lit. d) se
declara si se platesc anual de catre persoanele juridice si fizice care desfasoara respectivele activitati,
pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator.

Conform art. 26 din Ordinul 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si
taxelor datorate la Fondul pentru mediu, operatorii economici prevazuti la art. 21 care au optat pentru
realizarea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de
energie a deseurilor de ambalaje prin contract incheiat cu un operator economic autorizat potrivit
prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor
si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati:

 sa stabileasca lunar, pentru fiecare tip de material, cantitatile de ambalaje pentru care exista
obligatia de a plati potrivit art. 21;
 sa obtina lunar de la operatorul economic cu care au incheiat contractul pentru realizarea
obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de
energie, pentru fiecare tip de material, situatia cantitatilor de deseuri de ambalaje

3
valorificate/incinerate cu recuperare de energie in numele lui, care sa cuprinda §i denumirea si
codul operatiei de valorificare;
 sa declare lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a desfasurat
activitatea, cantitatile de ambalaje pentru care exista obligatia de a plati potrivit art. 21.
totale si pe fiecare tip de material, cantitatile de deseuri de ambalaje din fiecare tip de
material valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si
cantitatile de deseuri de ambalaje din fiecare tip de material valorificate prin reciclare;
 sa declare si sa plateasca anual, pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator celui in
care s-a desfasurat activitatea, suma datorata, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, pentru neindeplinirea obiectivului anual de valorificare sau incinerare
in instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje pentru care exista
obligatia de a plati potrivit art. 21.

Administratia Fondului pentru Mediu respecta cadrul legal mentionat mai sus si tine seama atat de
declaratiile agentilor economici responsabili, cat si de raportarile operatorilor economici autorizati
potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cadrul legal actual ofera operatorului economic posibilitatea sa isi selecteze partenerii economici cu
care doreste sa aiba relatii contractuale, precum si aceea de a incheia in mod liber contracte privind
activitatea de valorificare / reciclare. Obligatiile de raportare ale operatorilor economici mai sus
mentionati nu sunt conditionate de tipul sau numarul de relatii economice private ale acestora, ci
prevad doar obligativitatea declararii corecte, la termenul de depunere a declaratiilor stabilit de actul
normative.