Sunteți pe pagina 1din 13

COLEGIUL „ION MINCU” DEVA

Str. TITU MAIORESCU, Nr. 30, 330126


jud. HUNEDOARA
Tel./Fax: 0254230564
e-mail: ionmincu_deva@yahoo.com

Raport de activitate
Subcomisia metodică a claselor 0-II
Semestrul al II-lea, anul şcolar 2012-2013

Subcomisia metodică a claselor 0-II în anul şcolar 2012-2013 este alcătuită din
profesorii titulari:

Obiectivele comisiei:
- Studierea programelor şcolare, a manualelor şi asigurarea materialelor
didactice necesare pentru semestrul I;
- Întocmirea şi discutarea planificărilor calendaristice;
- Realizarea unor schimburi de experienţă prin susţinerea unor activităţi
demonstrative;
- Prezentarea şi dezbaterea unor referate cu conţinut metodic, pedagogic,
psihologic;
- Prezentarea problemelor discutate la Cercurile pedagogice şi a noutăţilor din
publicaţiile de specialitate;
- Cooperarea cu profesorii itineranţi si cu psihologii în vederea desfăşurării în
bune condiţii a activităţii cu elevii cu CES.
1. Crearea condiţiilor pentru buna desfăşurare a procesului instructiv
educativ
Planificarea calendaristică s-a întocmit de toate cadrele didactice riguros pe baza
Curriculumului Naţional. S-a realizat şi planificarea unităţilor de învăţare având în vedere
obiectivele de referinţă, activităţile de învăţare, resursele materiale, resursele temporale,
formele de organizare şi de evaluare. Pentru elevii cu CES s-au întocmit planificări
adaptate şi planuri de intervenţie personalizate la limba română şi la matematică.
S-au parcurs planificările în întregime. S-a acordat o atenţie sporită organizării
lecţiilor de recapitulare finală în vederea realizării intradisciplinarităţii şi a
interdisciplinarităţii, cât şi a conexiunilor între noţiuni.
În activitatea la clasă s-au utilizat fişe de evaluare iniţială, formativă, sumativă şi
fişe de muncă independentă. Materialele didactice utilizate au fost diverse: alfabetar,
trusa de matematică pentru clasa I, jetoane, planşe, albume, hărţi etc. Diversele forme
de organizare a activităţii, frontală, pe grupe, în perechi, individuală, au permis o bună
antrenare a elevilor în activitatea de învăţare.
S-au utilizat auxiliare didactice cu acordul părinţilor elevilor.
2. Ridicarea nivelului de pregătire a elevilor
În luna iunie s-au elaborat şi s-au aplicat testele de evaluare finală la limba
română şi la matematică. S-au obţinut următoarele rezultate:

Nivel Nu Elevi Limba română Matematică


de măr cu Elevi Calificative Elevi Calificative
clase total CES absenţi I S B FB absenţi I S B FB
de
elevi
0 22 - - - - - - - - - - -
IA 28 - - 4 3 11 10 - 4 7 8 9
IB 28 - - 5 4 9 10 - 5 6 9 8
a II-a A 24 6 2 3 4 8 6 2 5 3 4 9
a II-a B 23 8 1 8 2 5 7 1 8 6 6 2
a II-a C 15 3 - - 6 4 5 - 1 6 4 4

Analizând rezultatele testelor finale şi comparându-le cu rezultatele testelor


iniţiale se observă un uşor progres la toate clasele.
Părinţii au fost înştiinţaţi de rezultatele obţinute de propriul copil, de lacunele din
cunoştinţe şi de măsurile de remediere necesare în clasa următoare. Părinţii au fost
îndrumaţi să realizeze exerciţii şi pe perioada vacanţei, în principal în caietele de
vacanţă, pentru ca uitarea să nu influenţeze foarte mult readaptarea în anul şcolar
următor.
Doamnele profesoare au organizat meditaţii şi consultaţii gratuite cu elevii în
care i-au sprijinit în pregătirea lecţiilor, în efectuarea temelor, în pregătirea pentru
diverse concursuri pe discipline de învăţământ sau de cultură generală, Programul
acestora e cunoscut de copii şi de părinţi: prof. Iliescu: luni, marţi, miercuri (12-13); prof.
Bălan: luni, marţi, joi (12-13); prof. Popiţiu: luni (12-13) şi vineri (11-12); prof. Făieran:
luni, marţi, miercuri (12-13); Prof. Csep: luni, miercuri (12-13), vineri (11-12).
Elevii cu CES beneficiază de masă şi de sprijin din partea doamnelor
profesoare: Ungurenu, Manea, Stoicescu, Molnar, Szilaghi, Simulescu, după un
program stabilit de direcţiunea şcolii.
Doamnele profesoare au utilizat la clasă metode tradiţionale şi moderne.
Computerul a fost utilizat la majoritatea disciplinelor de învăţământ pentru prezentarea
unor materiale preluate de pe internet, utile în mai buna înţelegere a lecţiilor, pentru
ascultarea unor CD-uri, pentru conceperea fişelor de lucru sau a testelor de evaluare
formativă şi sumativă.
Caietele elevilor au fost corectate pentru ca aceştia să-şi conştientizeze
greşelile, iar părinţii să-i sprijine prin exerciţii adecvate. Din păcate se constată că este o
muncă dificilă pentru profesor căreia unii părinţi şi elevi îi acordă puţină atenţie, dovadă
fiind greşelile ce se repetă. De aceea se utilizează corectarea greşelilor tipice la tablă şi
autocorectarea după manual sau după tablă.
Situaţia la învăţătură la finalul semestrului I se prezintă conform Anexelor 1şi 2.
Iată calificativele obţinute la limba română şi la matematică:
Nivel Număr Elevi Limba română Matematică
de total cu Calificative Calificative
clase de CES FB B S mediocritate FB B S mediocritate
elevi
I 56 - 30 14 12 21,4% 28 19 9 15,6%
a II-a 60 17 24 17 19 30,4% 20 17 23 32,6%

Comparând rezultatele obţinute cu cele de la sfârşitul semestrului I se constată


un uşor progres, numărul calificativelor de fiecare fel fiind echilibrat. Mediocritatea se
află în limite normale. Trebuie menţionat faptul că elevii cu CES au fost scoşi din
calculul procentului de mediocritate. La clasele a II-a sunt 3 elevi cu situaţia şcolară
neîncheiată. Putem concluziona că măsurile de remediere propuse în urma evaluărilor
iniţiale au fost eficiente.
La clasa pregătitoare nu se acordă calificative.

3. Ridicarea nivelului de pregătire a cadrelor didactice


Doamnele profesoare au participat la activităţile interactive din cadrul Cercurilor
pedagogice: clasa pregătitoare în 11.03.2013-Demersuri educative în vederea
asigurării egalităţii de şanse în educaţie şi în 22.05.2013-Educaţia nonformală-jocuri în
aer liber; clasele I în 11.03.2013 la Şcoala Europeană „Andrei Şaguna”, „Importanţa
orelor de lectură”- act interactivă şi în 13.05.2013 la Colegiul „Anghel Saligny” Simeria
„Activitate şi odihnă” – act. interactivă, clasele a II-a la Şcoala Europeană „A. Şaguna”
în 11.03.2013.
Cadrele didactice din subcomisia metodică a claselor 0-II au participat la toate
Consiliile profesorale.
Doamnele profesoare au participat la interasistenţe după graficul stabilit. În
cadrul lecţiilor asistate s-au constatat diverse aspecte: utilizarea metodelor tradiţionale
şi moderne, activizarea colectivului de elevi, folosirea unor mijloace de învăţământ
adecvate, forme diferite de organizare a activităţii, muncă diferenţiată, acordarea
atenţiei necesare elevilor cu CES, evaluarea ritmică a elevilor, existenţa planificărilor,
parcurgerea ritmică a acestora, existenţa portofoliilor elevilor, o relaţie armonioasă
profesor-elevi şi elev-elev.
Doamnele profesoare au participat activ la toate activităţile Comisiei metodice
a învăţământului preşcolar şi primar: au susţinut lecţii deschise sau au participat la ele,
au luat cuvântul pe marginea lecţiilor asistate, au prezentat referate şi le-au dezbătut,
au conceput teste de evaluare finală şi sumativă cu descriptori de performanţă etc. Au
contribuit la realizarea schimbului util de experienţă după cum urmează:
- prof. Ebâncă Luminiţa referatul . “Colaborarea învăţătorului cu familia”
- prof. Bălan Maria: referatul “Utilizarea jocului didactic în predarea unor noţiuni
matematice”
Doamnele prof. Bălan Maria şi Iliescu Cristina au trimis spre publicare în
02.2013 articole cu subiecte pentru Concursul interjudeţean de limba română, literatură
şi comunicare „Paşi spre viitor”, Şcoala Gimnazială Nr. 7 Botoşani şi au apărut în
Auxiliarul didactic clasele II-VIII cu ISBN 978-06-8238-81-4
Perfecţionare:
Doamna prof. Bălan Maria a participat în 17 mai 2013 la Sesiunea judeţeană de
comunicări metodico-ştiinţifice la Colegiul Tehnic Energetic „D. Hurmuzescu” Deva, cu
lucrarea „Valenţe educative ale jocului didactic”, iar doamna prof. Popiţiu Rodica cu
lucrarea „Evaluarea naţională, o nouă provocare”.
Doamnele prof. Bălan Maria şi Iliescu Cristina au participat în 20.03.-3.04.2013 la
Programul educaţional „Recunoaşteţi ADHD”, organizat la Deva.
Doamnele prof. Ebâncă Luminiţa, Iliescu Cristina, Bălan Maria au participat la
cursurile la distanţă organizate de CCD în mai-iunie: „Educaţia în spiritul disciplinei
şcolare” şi „Activitatea didactică centrată pe elev”
Doamnele profesoare Ebâncă Luminiţa, Iliescu Cristina, Bălan Maria, Csep
Gabriela au participat la Simpozionul Naţional „Natura, prietena mea”, ediţia a IV-a,
Şcoala Gimnazială „Andrei Şaguna” Deva, jud. Hunedoara în 24.05.2013.
Doamnele prof. Ebâncă Luminiţa, Iliescu Cristina, Bălan Maria au participat la
Simpozion Internaţional cu tema „Educaţia interculturală, o opţiune în promovarea
strategiilor de integrare şi incluziune a copiilor cu CES” Simeria, Colegiul Tehnic „A.
Saligny”.
Doamna prof. Csep Gasbriela a participat la Simpozionul Naţional „Staţiunile
balneoclimaterice din România şi turismul balnear”, Geoagiu, jud. Hunedoara în 07-
09.06.2013.
4. Activitatea extracurriculară
a) Proiecte educative:
- Doamnele prof. Ebâncă, Iliescu, Bălan, Făieran, Csep au înscris elevii în
27.03.2013 în Proiectul internaţional de evaluare a competenţelor „Cu Europa la joacă”,
Euroşcolarul, SC Nova Educaţional SRL – Editura Scolastico, Piteşti, jud. Argeş pentru
organizarea concursului cu acest titlu.
- Doamnele prof. Ebâncă, Iliescu, Bălan, Popiţiu au încheiat în 12.06.2013
Contract de parteneriat educaţional cu Asociaţia Smarty Educaţional, Piteşti, jud. Argeş
pentru organizarea Concursului Internaţional Junior Smarty
- Doamnele prof. Ebâncă Luminiţa, Iliescu Cristina, Csep Gabriela, Popiţiu
Rodica au participat la Proiectul internaţional ”Tinerii si provocările lumii contemporane”,
ediţia a IV-a Petroşani, participare la activitatea „Reciclare recreativa”- ianuarie 2013
- Doamna prof. Popiţiu Rodica a participat la Proiectul educaţional ,,Măiestria
artei prin ochi de copil’’ PETROŞANI, mai 2013
- Doamna prof. Ebâncă Luminiţa a participat la „Cartea de poveşti”-proiect
interdisciplinar-03.06-07.06.2013
- Doamna prof. Ebâncă Luminiţa a participat la „Mananc sanatos, traiesc
sanatos,ma dezvolt armonios”-proiect interdisciplinar-10.06-21.06.2013
- Doamna prof. Bălan Maria a încheiat în 12.05.2013 Acord de parteneriat în
cadrul Festivalului Internaţional „Copil ca tine sunt şi eu”, ediţia a IX-a, Simeria, Colegiul
Tehnic „Anghel Saligny”, CAEN Nr. 35266/6.03,2013
- Doamna prof. Bălan Maria a încheiat în 24.01.2013 Proiect Educaţional
Regional „Hai să dăm mână cu mână”, Veţel, Hd, cuprins în CAERI MECTS
- Doamna prof. Bălan Maria a încheiat în 25.04.2013 Protocol de colaborare cu
Şcoala „Samuel” Deva în cadrul Concursului Interjudeţean de lucrări artistico-plastice
„Învăţăm împreună”, înscris în CAERI, Nr. 524
- Doamna prof. Bălan Maria a încheiat în 4.06.2013 Acord de parteneriat în
cadrul Concursului Internaţional „Copilăria, un basm fără sfârşit”, Ediţia a IV-a, Şiria,
Jud. Arad înscris în CAEN
Doamna prof. Csep Gabriela a participat la Proiect naţional „Culori, bucurii,
sărbători”, ediţia a IV-a, Adjudeni, Jud. Neamţ, noiembrie 2012 - martie 2013
Doamna prof. Csep Gabriela a participat la Proiectul „TIC în şcoală – un pas
înainte în învăţământul românesc, POSDRU/19/1.3/G/36359, 16.05.2013, lecţie
deschisă la Limba şi literatura română „Scrierea corectă a cuvintelor „într-o, într-un,
dintr-o, dintr-un”
Doamna prof. Csep Gabriela a participat la Proiectul „1 Iunie – La mulţi ani,
copile drag!”, Bosanci, jud. Suceava, ediţia a V-a, 2013, concurs de creaţii plastice
cuprins în CAERI 2013
Doamna prof. Csep Gabriela a participat la Proiectul Naţional „Biserica, locaş de
închinare”, ediţia a III-a, Zalău, jud. Sălaj, 2013, martie-iunie, cuprins în Calendarul
M.E.N. nr. 26461/18.01.2013
b) Drumeţii, vizite, spectacole, serbări, reuniuni
Doamnele prof. Iliescu şi Popiţiu au realizat drumeţie la Pădurea Bejan în aprilie,
respectiv iunie 2013.
Doamnele prof. Iliescu şi Bălan au organizat vizită la Pizzeria Play în aprilie
2013.
Doamna prof. Bălan Maria a organizat vizită la SC Colina în aprilie 2013.
Doamna prof. Popiţiu a organizat vizită la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane în
aprilie 2013.
Doamnele prof. Iliescu, Bălan, Făieran au organizat excursie la Sibiu în
05.06.2013.
Doamna prof. Csep a organizat excursie la Săuleşti, Simeria, Hunedoara în 19.06.2013.
Doamna prof. Ebâncă a organizat serbarea „Carnavalul prinţilor şi prinţeselor în
12.06.2013”. Doamnele prof. Iliescu şi Bălan Maria au organizat „Serbarea
Abecedarului” în 18.06.2013, respectiv 19.06.2013, doamna prof. Popiţiu Rodica
serbarea „La mulţi ani, mămico dragă”, în sala festivă în colaborare cu domnul prof.
Jude; doamna prof. Csep. Gabriela în 31.05.2013 – „1 Iunie – La mulţi ani, copile drag!”,
serbare în parteneriat cu Asociaţia Langdon Down 2000 Deva.
Doamna prof. Iliescu a organizat reuniunea în 05.04.2013, doamna prof Popiţiu
Rodica de Ziua Copilului, doamna prof. Bălan reuniunea în 19.06.2013.
Doamnele prof. Ebâncă, Iliescu, Bălan, Făieran, Popiţiu, Csep au însoţit elevii la
spectacolul organizat în şcoală „Valiza cu surprize- Ursul păcăleşte vulpea”din
16.01.2013; doamna prof. Ebâncă a însoţit elevii la Teatrul Arta la spectacolul
„Pinocchio” în 05.06.2013, doamna prof. la 2 spectacole la Teatrul Arta, iar doamna
prof. Csep în 23.04.2013 - spectacolul „Copiii pământului”, în 22.05.2013 - spectacolul
„În împărăţia poveştilor” şi în 03.06.2013 - spectacolul „Trupa cu moţ”.
c) Concursuri
Doamnele prof. Ebâncă, Iliescu, Bălan, Făieran, Csep au supravegheat şi au
evaluat concursul „Euroşcolarul”.
Doamnele prof. Ebâncă, Iliescu, Bălan, Popiţiu au supravegheat şi au evaluat
concursul „Smarty Junior”.
Doamna prof. Ebâncă a participat la supravegheat la concursul „Evaluarea în
învăţământul primar”.
Doamna prof. Ebâncă a participat la supravegheat la olimpiadele „Diamantul
Negru” şi „Gheorghe. A. Chiţei”, faza locală, iar doamna prof. Popiţiu doar la „Diamantul
Negru”.
Doamnele învăţătoare Ebâncă, Bălan, Popiţiu, Făieran, Csep au făcut parte din
Comisia de organizare a olimpiadelor „Diamantul Negru” şi „Gheorghe A. Chiţei”, faza
locală, organizate în şcoala noastră, iar doamna prof. iliescu a fost secretarul acestei
comisii.
Doamnele prof. Ebâncă, Bălan, Csep şi Popiţiu au participat la evaluare la
Olimpiada „Diamantul Negru”, faza locală.
Doamna prof. Csep. Gabriela în mai 2013 a fost membru în Comisia de
organizare a Examenului de Evaluare a Competenţelor Fundamentale, clasa a II-a.
Doamnele prof. Popiţiu, Făieran şi Csep au supravegheat acest examen de clasa a II-a
dat la limba română şi la matematică.
Doamna prof. Iliescu a supravegheat la simulare la Evaluare Naţională la clasele
a VIII-a.
Doamnele prof. Ebâncă, Iliescu, Bălan au participat la Examenul de Evaluare
Naţională la clasa a VIII-a în 24 şi 26.06.2013 în calitate de profesori asistenţi.
Participarea şi rezultatele elevilor:
CONCURSUL INTERNAŢIONAL „CANGURAŞUL MATEMATICIAN I-III”, 28.02.2013
ORGANIZATOR FUNDAŢIA PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ SIGMA,
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA
EVALUĂRII ÎN EDUCAŢIE, Concurs din CAEN, MECTS

Organizator pe şcoală Bălan Maria

Clasa I A, prof. Iliescu Cristina


Nr. crt. Numele şi prenumele Nr. puncte Premiul
1. Doşteţan Ana Maria 22 Excelent
2. Poponete Costel 21 Excelent
3. Teodorescu Alina 21 Excelent
Clasa I B, prof. Bălan Maria
Nr. crt. Numele şi prenumele Nr. puncte Premiul
1. Andrica Sergiu 23 Excelent
2. Solomon Marco 21 Excelent
3. Blidar Rareş 21 Excelent
4. Jurj Dragoş 21 Excelent
Clasa a II-a A, prof. Popiţiu Rodica
Nr. crt. Numele şi prenumele Nr. puncte Premiul
1. Giurgiu Paul 23 Excelent
2. Gherghiţ Alexandra 23 Excelent
3. Ardelean Diana 22 Excelent
4. Costea Daiana 22 Excelent
5. Ion Alexia 22 Excelent
6. Brumar Alexia 22 Excelent
7. Puşa Delia 21 Excelent
8. Gîrbovean Nicoleta 21 Excelent
9. Igna Timeea 21 Excelent
10. Lung Denis 21 Excelent
11. Gheorghiţă Marco 18 Foarte Bine
12. Ban Denisa 17 Foarte bine
Clasa a II-a B, prof. Făieran Valeria
Nr. crt. Numele şi prenumele Nr. puncte Premiul
1. Sav Roxana 22 Excelent
2. Mateiu Andrada 21 Excelent
3. Szopoş Mark 20 Excelent
4. Guduleasă Adrian 20 Excelent
5. Lazăr Larisa 19 Foarte Bine
6. Hojda Andreea 16 Foarte Bine
7. Bărbat Raul 16 Foarte Bine
8. Baba Răzvan 16 Foarte Bine
Clasa a II-a C, prof. Csep Gabriela
Nr. crt. Numele şi prenumele Nr. puncte Premiul
1. Sereş Lorena 20 Excelent
2. Pleşca Paula 17 Foarte Bine

CONCURSUL INTERNAŢIONAL „CU EUROPA…LA JOACĂ - EUROŞCOLARUL”,


27.03.2013 Concurs din CAEN, MECTS
ORGANIZATOR FUNDAŢIA PENTRU EVALUAREA COMPETENŢELOR ÎN
EDUCAŢIE ŞI EDITURA DIANA, PITEŞTI, JUD. ARGEŞ
Organizator pe şcoală Csep Gabriela

Clasa pregătitoare, prof. Ebâncă Luminiţa


Nr. crt. Numele şi prenumele Nr. puncte Premiul
1. Răsmeriţă Andrei 100 I
2. Vlaicu Denis 100 I
3. Gearbă Timeia 100 I
4. Micu-Jula Alexandra 100 I
5. Pârvuceanu Darius 100 I
6. Moldovan Cătălina 100 I
7. Varga Delia 100 I
8. Păcurar Andreas 95 II
9. Sărac Sybilla 90 II
Clasa I A, prof. Iliescu Cristina
Nr. crt. Numele şi prenumele Nr. puncte Premiul
1. Poponete Costel 100 I
2. Iovan Răzvan 100 I
Clasa I B, prof. Bălan Maria
Nr. crt. Numele şi prenumele Nr. puncte Premiul
1. Andrica Sergiu 100 I
2. Bedea Rareş 100 I
3. Cîrcu Rebeca 100 I
4. Moldovan Bianca 100 I
5. Solomon Marco 100 I
6. Cojocaru Raul 95 II
7. Blidar Rareş 94 II
8. Jurj Dragoş 94 II
9. Berindeiu Alexandra 93 II
10. Bumbaru Denis 86 III
11. Herţa Denisa 81 III
12. Hojda Alexandra 72 Menţiune
13. Lumperdean Sebastian 71 Menţiune
Clasa a II-a B, prof. Făieran Valeria
Nr. crt. Numele şi prenumele Nr. puncte Premiul
1. Sav Roxana 100 I
2. Guduleasă Adrian 94 II
3. Lazăr Larisa 89 III
4. Mateiu Andrada 88 III
5. Bărbat Raul 83 III
6. Bota Robert 79 Menţiune
7. Szopoş Mark 64 -
Clasa a II-a C, prof. Csep Gabriela
Nr. crt. Numele şi prenumele Nr. puncte Premiul
1. Popa Darius 94 II
2. Pleşca Paula 84 III

CONCURSUL INTERNAŢIONAL JUNIOR SMARTY, 12.06.2013


ORGANIZATOR ASOCIAŢIA SMARTY EDUCAŢIONAL, PITEŞTI, JUD. ARGEŞ
Organizator pe şcoală Ebâncă Luminiţa

Clasa pregătitoare, prof. Ebâncă Luminiţa


Nr. Numele şi prenumele Nr. puncte Premiul
crt.
1. Bogdanov Cătălin 100 I
2. Brumar Andreea 100 I
3. Iovănescu Vlad 100 I
4. Micu Jula Alexandru 100 I
5. Moldovan Catalina 100 I
6. Pasnicu Alexandra 100 I
7. Paştiu Rareş 100 I
8. Pentea Bianca 100 I
9. Pîrvucianu Darius 100 I
10. Păcurar Alina 100 I
11 Păcurar Andreas 100 I
12. Popa Marius 100 I
13. Răsmeriţă Andrei 100 I
14. Varga Delia 100 I
15. Vlaicu Denis 100 I
Clasa I B, prof. Bălan Maria
Nr. crt. Numele şi prenumele Nr. puncte Premiul
1. Andrica Sergiu 100 I
2. Bedea Rareş 100 I
3. Berindeiu Alexandra 100 I
4. Blidar Rareş 100 I
5. Cojocaru Raul 100 I
6. Solomon Marco 95 II
7. Mardari Angela 90 III
8. Bexa Raul 82 Menţiune
9. Lumperdean Sebastian 82 Menţiune
Clasa I A, prof. Iliescu Cristina
Nr. Numele şi prenumele Nr. puncte Premiul
crt.
1. Poponete Costel 100 I
2. Năsui Daniela 90 III
Clasa a II-a A, prof. Popiţiu Rodica
Nr. crt. Numele şi prenumele Nr. puncte Premiul
1. Puşa Eliza 100 I
2. Ardelean Diana 95 II
3. Costea Daiana 95 II
4. Gherghiţ Vanessa 90 III
5. Lung Denis 90 III
6. Giurgiu Paul 90 III
7. Igna Timeea 90 III
8. Ion Alexia 90 III
9. Melinte Dario 85 Menţiune
10. Gîrbovean Nicoleta 80 Menţiune
11. Ban Denisa 80 Menţiune
12. Brumar Alexia 63 Participare
13. Pogăcean Tania 57 Participare
14. Gheorghiţă Marco 52 Participare

02.04.2013 Manifestarea cultural-artistică „Dacă aş fi scriitor…” organizată de


Biblioteca Jud. „O. Densuseanu” Deva, Parada costumelor

Nr. Cadru didactic Elevi participanţi Premii obţinute


crt.
1. Ebâncă Luminiţa Bogdanov Catalin I
Andriescu Parascheva I
Micu-Jula Alexandru I
Pacurar Alina I
Rasmerita Andrei. I
2. Bălan Maria Cojocaru Raul, I
Bexa Raul I
Cîrcu Rebeca I
Berindeiu Alexandra I
Moldovan Bianca I

Aprilie 2013, Concursul Interjudeţean „Învăţăm împreună” ediţia a II-a , Şcoala Primară
„Samuel”, Deva, CAERI , MECTS

Nr. Cadru didactic Elevi participanţi Premii obţinute


crt.
1. Ebâncă Luminiţa Pentea Bianca I
Pastiu Rares I
Gearba Timeia II
2. Bălan Maria Blidar Rareş- colaj I
Cîrcu Rebeca-colaj I
Solomon Marco- colaj II
Cîrcu Rebeca – desen III
Solomon Marco – desen Participare
Berindeiu Alexandra - mărţişor I

Nr. Cadru Concurs Elevi participanţi Premii obţinute


crt. didactic
1. Ebâncă Concursul Naţional de Răsmeriţă Andrei I
Luminiţa „Limba romana” organizat
de Editura Esential Media
2. Ebâncă Concursul National de Vlaicu Denis I
Luminiţa “Matematică” organizat de
Editura Esential Media
3. Ebâncă Concursul National de Răsmeriţă Andrei I
Luminiţa „Cunoaşterea mediului”
organizat de Editura
Esential Media

Nr. Cadru Concurs Elevi participanţi Premii obţinute


crt. didactic
1. Bălan Maria - mai 2013 Concursul Cîrcu Rebeca n-au sosit
„Tărâmul copilăriei” în Stan Raul rezultatele
cadrul Festivalului
Internaţional „Copil ca tine
sunt şi eu”, Simeria,
Colegiul „A. Saligny” ( 2
elevi), ed. plastică, colaj
2. Bălan Maria - iunie 2-13 Concurs Solomon Marco, n-au sosit
Internaţional de creaţie colaj rezultatele
cuprins în Proiectul Andriucă Paul,
Educaţional Internaţional colaj
„Copilăria un basm fără Cîrcu Rebeca,
sfârşit”, Şiria, jud. Arad desen
Berindeiu
Alexandra, desen
4. Bălan Maria - Concursul Naţional de Berindeiu I
Artă Plastică „Porni Alexandra II
Luceafărul…” Botoşani, Solomon Marco
ediţia a VII-a, ianuarie
2013, avizat de MECTS,
Nr. 31765/29.02.2012,
5. Bălan Maria - 30.01.2013 Colegiul Solomon Marco I
Tehnic „Ion Holban” Iaşi Cojocaru Raul Participare
Proiectul Educaţional „Eco Cîrcu Rebeca Participare
Art”

Nr. Cadru Concurs Elevi participanţi Premii obţinute


crt. didactic
1. Csep Concursul Naţional „Culori, Pleşca Paula Participare
Gabriela bucurii, sărbători”, ediţia a Costa Sara Participare
IV-a, Adjudeni, Jud. Tirean Rebeca Participare
Neamţ, noiembrie 2012 -
martie 2013
2. Csep Concursul Naţional Sereş Lorena I
Gabriela „Basmul modern”, ediţia a Ionaş Adina II
II-a, Lugoj, jud. Timiş, mai Costa Sara III
2013

3. Csep Concursul Internaţional Paştiu Pavlos III


Gabriela „Culori pentru mama”, Popa Darius III
ediţia a VI-a, 17.03.2013, Costa Sara Participare
Liebling, jud. Timiş
4. Csep Concursul Naţional de Costa Sara I
Gabriela creaţii plastice „1 Iunie – Sereş Lorena II
La mulţi ani, copile drag!”, Popa Darius III
Bosanci, jud. Suceava,
ediţia a V-a, 2013
5. Csep Concursul Naţional Pleşca Paula Menţiune
Gabriela „Biserica, locaş de Popa Darius Menţiune
închinare”, ediţia a III-a, Tirean Rebeca Participare
Zalău, jud. Sălaj, martie- Tamaş Alexandru Participare
iunie 2013 Costa Sara Participare
Menţiune: Pleşca Paula
(secţiunea colaj)

d) Colaborarea cu familiile elevilor


Doamnele profesoare au organizat şi au participat la şedinţe şi lectorate cu
părinţii: Ebâncă 4 pe clasă, Iliescu 4 pe clasă, Bălan 6 pe clasă, Popiţiu lunar, Făieran 3
pe clasă, Csep 3 pe clasă.
De asemenea au realizat consilierea părinţilor, după grafic, la solicitarea
acestora. Au luat legătura telefonic cu familiile ori de câte ori a fost necesar. Şi unii
dintre părinţii elevilor au luat legătura cu şcoala telefonic sau direct şi în alte date decât
cele fixate prin grafic.
Au fost vizitaţi la domiciliu elevii care au creat anumite probleme.
Doamnele profesoare i-au ajutat pe părinţi la întocmirea dosarelor pentru burse.
Părinţii elevilor au asigurat topuri de hârtie pentru clasă, au achitat taxa pentru
unele concursuri şcolare, au achiziţionat unele reviste şcolare, Gazeta de
matematică, dicţionare, cărţi pentru lectura suplimentară şi au cumpărat caiete de
vacanţă.
e) Alte activităţi
Doamnele profesoare au completat cu responsabilitate documentele şcolare, au
efectuat cu seriozitate serviciul pe şcoală, după grafic, au însoţit elevii la cantină. Au
activat în comisiile din care fac parte sau au participat la alte acţiuni:
- Ebâncă: Membru în Comisia pentru acordarea formelor de sprijin material; Membru în
Comisia pentru organizarea şi monitorizarea concursurilor şcolare; Organizator al
Concursului International ”Junior Smarty”; 1 Iunie –Ziua Internationala a Copilului-
desene pe asfalt , prezentare ppt; „Primii pasi spre scoala”-vizita prescolarilor de la
Gradinita PN 3,PN 7-02.04.13.
- Iliescu: Membru în Comisia de activităţi extraşcolare şi în Comisia de control
documente şcolare, Secretar al Consiliului Profesoral (corp B); Distribuitor Gazeta
matematică;
- Bălan: Responsabil în Subcomisia metodică a claselor 0-II, unde a contribuit la
completarea Dosarului Comisiei claselor 0-IV, a întocmit Raportul privind activitatea
cadrelor didactice din clasele 0-II şi a centralizat Situaţia la învăţătură la clasele 0-II;
Membru în Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) unde a participat la
elaborarea documentelor necesare şi a informat colegii în legătură cu documentele din
portofoliu; Membru în Comisia de organizare şi monitorizare a concursurilor şcolare
unde s-a preocupat de concursurile de la clasele 0-IV; Organizator al Concursului
Internaţional „Canguraşul Matematician’
- Popiţiu: Membru în subcomisia pentru activităţile extraşcolare; Membru în comisia
pentru menţinerea siguranţei în şcoală şi de disciplină; Membru în comisia de acordare
a formelor de sprijin material pentru elevi; Cercul cu elevii „Micii matematicieni –
bilunar”
- Făieran: Membru în Comisia de Cruce Roşie
- Csep: Membru în Comisia pentru revista şcolară; Membru în Comisia pentru
acordarea formelor de sprijin material; Organizator al Concursului Internaţional
„Euroşcolarul”
Situaţia la învăţătură şi purtare este prezentată ca anexă la acest raport.

Responsabil subcomisie metodică clasele 0-II


Prof. înv. primar BĂLAN MARIA